ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

downward

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *downward*, -downward-

downward ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
downward (adj.) ลดต่ำลง See also: ลงต่ำ Syn. descendent, going down Ops. ascending, rising
downward (adv.) ลดต่ำลง See also: ลงต่ำ Syn. below, to the floor Ops. upward
downwards (adv.) ลงข้างล่าง See also: ลงต่ำ
English-Thai: HOPE Dictionary
downwardadv. ลงข้างล่าง,ลงต่ำ -adj. ซึ่งเคลื่อนลง., See also: downwardness n.
downwardsadv. ลงข้างล่าง,ลงต่ำ
English-Thai: Nontri Dictionary
downward(adv) ลงต่ำ,ลงข้างล่าง
downwards(adv) ลงต่ำ,ลงข้างล่าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
downward mobilityการลดฐานะลง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Downwardแนวเฉียงลง,ระดับสูงลงมาต่ำ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Michael's downward slide into this hellish abyss continues.ไมเคิลกำลังจมลึกลงไป ในความโหดร้ายที่เขาก่อขึ้น
Ever since Renee, you have been on a downward spiral.ตั้งแต่เรื่องรีนี่ ลูกมีแต่จะจมปลัก
Let's start with downward dog.เรามาเริ่มด้วยท่าคว่ำเหมือนสุนัขนะคะ
You're in a downward spiral of destruction.คุณกำลังคลายเกลียวจากการถูกทำลาย
I was doing downward dog, and then I went into chakrasana, and that's when it happened.พอดีฉันทำท่าหมาบิดขี้เกียจน่ะ แล้วก็ไปท่า จักรซัน มันก็เกิดแบบนั้นแหละ
What's a downward dog?ท่าหมาบิดขี้เกียจนี่มันอะไรน่ะ
He's holed up at Victrola in some Jim Morrison downward spiral.เขาซ่อนตัวอยู่ที่วิคโทรล่า แถวใต้ทางด่วนแถวจิม มอร์ริสัน
As much as I appreciate the concern, my downward spiral's on the upturn.ก็คงเท่าๆกับที่ฉันซาบซึ้งในความเป็นห่วงของเธอ เอส ความวกวนของฉันมันเทกะจาดไปแระ
I realized that in my downward spiral of hopelessness,ผมตระหนักถึงการตกต่ำของผม ต่อความหดหู่สิ้นหวัง
Hence the downward spiral.ก็เหมือนเกลียวหลวมละมั้ง?
Striae indicate it was made with a downward motion.รอยตัดชี้ให้เห็นว่า มันถูกทำ โดยการตัดลงไป
Seems as if someone's on a downward spiral.มันเหมือนกับว่า มีใครซักคน อยู่บนเกลียววนไม่รู้จบ

downward ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xià, ㄒㄧㄚˋ, 下] down; downwards; below; lower; later; next (week etc); second (of two parts); to decline; to go down
向下[xiàng xià, ㄒㄧㄤˋ ㄒㄧㄚˋ, 向下] down; downward
[piě, ㄆㄧㄝˇ, 撇] (downwards-left curved character stroke); throw
向斜[xiàng xié, ㄒㄧㄤˋ ㄒㄧㄝˊ, 向斜] syncline (geol., concave fold buckling downwards)

downward ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
上位互換性[じょういごかんせい, jouigokansei] (n,adj-no) (See 下位互換性) backward compatibility; downward compatibility
下に[しもに, shimoni] (adv) down; below; downward
下り[くだり, kudari] (n,n-suf) (1) down-train (going away from Tokyo); (2) down-slope; downward going; (P)
下位互換性[かいごかんせい, kaigokansei] (n) (See 上位互換性) downward compatibility; forward compatibility
下振れ;下ぶれ[したぶれ, shitabure] (n,adj-no,vs) (See 下振れリスク・したぶれリスク) downturn; downward swing; downside
下方修正[かほうしゅうせい, kahoushuusei] (n,vs) downward adjustment; downward revision
下目[しため, shitame] (n) downward glance; contemptuous look
下降気流[かこうきりゅう, kakoukiryuu] (n) (See ダウンバースト) downward air current
下降線[かこうせん, kakousen] (n) downward curve
尻下がり[しりさがり, shirisagari] (n) (1) falling intonation; (2) downward trend
曇る[くもる, kumoru] (v5r,vi) (1) to get cloudy; to cloud over; to become overcast; (2) to cloud up; to fog up; to mist up; to become dim; (3) to be gloomy; to be clouded (expression); to be downcast; (4) (from 面曇る) (See 照る・てる・2) to look slightly downward (of a noh mask; indicating sadness, grief, etc.); (P)
退勢挽回[たいせいばんかい, taiseibankai] (n) restoring the declining fortunes; recovering from the discouraging situation; reversing the downward trend
下り目;下がり目[さがりめ, sagarime] (n) eyes slanting downward; decline
下降[かこう, kakou] (n,vs) downward; descent; fall; drop; subsidence; (P)
以下(P);已下[いか(P);いげ, ika (P); ige] (n) (1) not exceeding; and downward; ... and below; (2) below (e.g. standard); under (e.g. a level); (3) the below-mentioned; the following; the rest; (P)
俯く(P);俯向く;うつ向く[うつむく, utsumuku] (v5k) to hang one's head in shame; to look downward; to cast one's eyes down; (P)
切り下ろす[きりおろす, kiriorosu] (v5s,vt) to slash downward; to cut down
投げ下ろす;投下ろす[なげおろす, nageorosu] (v5s,vt) (1) to dump (a load of something); (2) to throw from a height; to throw downwards
転折[てんせつ, tensetsu] (n) in calligraphy, a brush movement where a horizontal line turns sharply downwards

downward ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
งุ้ม[adj.] (ngum) EN: curved down ; hooked ; kook-shaped ; aquiline ; bent downward FR:
เที่ยวล่อง[n. exp.] (thīo lǿng) EN: inward trip ; downward trip ; return trip FR:
เว้าล่าง[adj.] (wao lāng) EN: concave downward FR:
คว่ำลง[v. exp.] (khwam long) EN: lie face downwards ; turn down FR:
นอนคว่ำ[v. exp.] (nøn khwam) EN: lie prone ; lie face downwards FR:
นอนพังพาบ[v. exp.] (nøn phangph) EN: lie prone ; lie face downwards FR:

downward ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
anhaltende Abwärtsentwicklung {f}downward slide
Abwärtstrend {m}downward trend; downside trend
Konjunkturabschwächung {f}downward movement
sinkend {adv}downwardly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า downward
Back to top