ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

jar

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *jar*, -jar-

jar ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
jar (n.) โอ่ง See also: ไห, ขวดโหล, เหยือก Syn. container, jug
jar (n.) การสั่นสะเทือน See also: การกระเทือน Syn. vibration, jolt
jar (vi.) ขัดแย้ง See also: ไม่เห็นด้วย Syn. clash, conflict, disagree Ops. concur, accord
jar (n.) ความสะดุ้งตกใจ See also: การสะดุ้ง Syn. shock
jar (vt.) ทำให้สั่นสะเทือน See also: ทำให้สะเทือน Syn. rattle, shake
jar (vi.) รบกวน See also: ก่อกวน Syn. annoy, irritate Ops. soothe, please
jar (vi.) สั่น See also: สั่นสะเทือน Syn. vibrate, shake
jar (sl.) เบียร์ 1 ไพนท์ (ประมาณครึ่งลิตร)
jar against (phrv.) ทำให้เกิดเสียงแหลมกระทบกับ
jar on (phrv.) ส่งเสียงทำให้รำคาญ See also: ส่งเสียงดังน่ารำคาญ Syn. get on, grate on
jar with (phrv.) ไม่เข้ากันกับ See also: ไม่สอดคล้องกับ, ไปกันไม่ได้ Syn. clash against
jardiniere (n.) ภาชนะที่ใช้รองรับต้นไม้หรือดอกไม้ Syn. receptacle, container
jargon (n.) ภาษาเฉพาะกลุ่ม See also: ภาษาเฉพาะวงการ, ภาษาเฉพาะอาชีพ Syn. argot, parlance
English-Thai: HOPE Dictionary
jar(จาร์) {jarred,jarring,jars} n. กระปุก,ขวดปากกว้าง,เหยือก,โอ่ง,ไห,โถ,เสียงสั่นสะเทือนระคายหู,การสั่นสะเทือน,อาการช็อค,ความไม่เห็นด้วย v. สั่นสะเทือน,ขัดแย้ง,ชนโครม,ไม่เห็นด้วย, See also: jaringly adv. ดูjar, Syn. vibrate,
jardineren. กระถางต้นไม้,ผักหั้นและต้มสุก
jargon(จาร์'กอน) {jargoned,jargoning,jargons} n.,v. (พูด) ภาษาเฉพาะอาชีพ,คำพูดที่ไร้สาระ,คำ,พูดที่ทำให้เข้าใจยาก,ภาษาผสมผสาน
jarguarn. เสือชนิดหนึ่ง
jarl(จาร์ล) n. หัวหน้า,เจ้า,ท่านเอิร์ล
English-Thai: Nontri Dictionary
jar(n) โอ่ง,ตุ่ม,ไห,โหล,โถ,กระปุก,เหยือก
jargon(vi) พูดเหลวไหล,พูดไร้สาระ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
jargonภาษาเฉพาะวงการ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jargonพูดเพ้อเจ้อ, แสดงท่าทางเสมือนหนึ่งว่าเข้าใจ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โอ่งน้ำ (n.) big earthen jar (usually for water) See also: big water jar, big water vat Syn. ตุ่ม
โอ่งมังกร (n.) glazed water jar with dragon patterns
ขัดหู (v.) jar See also: be unpleasant, be displeasant to listen to Ops. ลื่นหู
ไหปลาร้า (n.) jar containing preserved fish
โถปริก (n.) jar with gold-top
คำเฉพาะ (n.) jargon Syn. ศัพท์เฉพาะ
ศัพท์เทคนิคเฉพาะ (n.) jargon Syn. ศัพท์เฉพาะ, คำเฉพาะ
ขวดโหล (n.) widemouthed glass jar
ตุ่ม (n.) large earthen jar See also: jar, water jar
ปริก (n.) top of a powder jar See also: small round jar with tapering tip on the cover
แง้ม (v.) be ajar See also: open slightly, be half-closed Syn. อ้า, แย้ม
โถ (n.) earthen jar See also: glass jar
โถเครื่องแป้ง (n.) powder jar
โหล (n.) widemouthed glass jar Syn. ขวดโหล
โอ่ง (n.) water jar See also: earthen jar Syn. ตุ่ม, โอ่งน้ำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the doorที่เธอเก็บในขวดถัดไปประตู
At the beginning of the school year he had buried a quart jar of pennies underneath his house.ตอนโรงเรียนเปิดเทอม เขาฝังโอ่งเล็กๆ ใส่เหรียญเพ็นนีไว้ ใต้ถุนบ้านของเขา
And then, one day I came upon a shattered glass jar and four baby turtles.และแล้ววันหนึ่ง ... ... ฉันมาเมื่อขวดแก้วแตก ... ... และสี่ลูกเต่า
And your mother seems to prefer that I go through life like a fucking prisoner... while she keeps my dick in a Mason jar under the sink.และแม่หนูคิดว่าพ่อเอาชีวิตไปทิ้งเหมือนนักโทษ ส่งจานผักให้หน่อย
An entire jar of peanut butter?เนยถั่วทั้งกระปุกเนี่ยนะ
You know, I've had a jar of olives just sitting in my fridge forever.นี่ ฉันมีมะกอกขวดนึงแช่ในตู้เย็นมาเป็นปีแล้ว ผมจะหม่ำจากมือคุณเลย
Is the jar of dirt going to help?แล้วโหลใส่ดินเนี่ย .. ช่วยได้รึ
I keep a backup piece in the jar of horseradish sauce.- ฉันเก็บปืนไว้... ในโหลซอสมะรุม
No problem. I ate a whole jar of mayonnaise once.ไม่มีปัญหา ผมกินมายองเนสจนหมดเหยือกยังไหว
Do be careful, Jar Jar.ระวังตัวด้วย จาร์ จาร์
Look out, Jar Jar. A crab droid is headed right for you.ระวัง จาร์ จาร์ ดรอยด์ปูกำลังมุ่งหน้ามาทางเจ้า
No, Jar Jar, go to your left.ไม่ จาร์ จาร์ ไปทางซ้าย

jar ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yīng, , 甇] earthen jar with long neck
[yīng, , 甖] earthen jar with small mouth
[yīng, , 罃] earthen jar with long neck
黑话[hēi huà, ㄏㄟ ㄏㄨㄚˋ, 黑话 / 黑話] argot; bandits' secret jargon; malicious words
[chéng, ㄔㄥˊ, 埕] earthen jar
[wèng, ˋ, 瓮] earthen jar; urn
[wèng, ˋ, 甕] earthen jar; urn
[tán, ㄊㄢˊ, 罈] earthen jar
[zūn, ㄗㄨㄣ, 墫] goblet; bottle; wine-jar
[zūn, ㄗㄨㄣ, 壿] goblet; bottle; wine-jar
[zūn, ㄗㄨㄣ, 樽] goblet; bottle; wine-jar
札马剌丁[Zhá mǎ lá dīng, ㄓㄚˊ ㄇㄚˇ ㄌㄚˊ ㄉㄧㄥ, 札马剌丁 / 札馬剌丁] Jamal al-Din ibn Muhammad al-Najjari (13th century), famous Persian astronomer and scholar who served Kublai Khan 忽必烈 from c. 1260
札马鲁丁[Zhá mǎ lǔ dīng, ㄓㄚˊ ㄇㄚˇ ㄌㄨˇ ㄉㄧㄥ, 札马鲁丁 / 札馬魯丁] Jamal al-Din ibn Muhammad al-Najjari (13th century), famous Persian astronomer and scholar who served Kublai Khan 忽必烈 from c. 1260
[máng, ㄇㄤˊ, 哤] jargon
[gāng, ㄍㄤ, 缸] jar; vat; classifier for loads of laundry
罐子[guàn zi, ㄍㄨㄢˋ ㄗ˙, 罐子] jar; pitcher; pot
忠言逆耳[zhōng yán nì ěr, ㄓㄨㄥ ㄧㄢˊ ㄋㄧˋ ㄦˇ, 忠言逆耳] loyal advice jars on the ears (成语 saw)
打官腔[dǎ guān qiāng, ㄉㄚˇ ㄍㄨㄢ ㄑㄧㄤ, 打官腔] to talk officiously; to assume the air of a functionary; to talk in official jargon
打官话[dǎ guān huà, ㄉㄚˇ ㄍㄨㄢ ㄏㄨㄚˋ, 打官话 / 打官話] to talk officiously; to assume the air of a functionary; to talk in official jargon
[lú, ㄌㄨˊ, 罏] pile of earth to keep wine jars
[bó, ㄅㄛˊ, 壆] stiff, hard clay or rocky strata; crack in a jar
[wǔ, ˇ, 甒] vase; jar

jar ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガラス壺;硝子壺[ガラスつぼ, garasu tsubo] (n) glass jar
口切り[くちきり, kuchikiri] (n) (1) start broaching (a subject); opening remark; start; commencement; beginning; (2) event at the start of the tenth month of the lunar calendar; (3) opening a sealed jar or container
[ほとぎ, hotogi] (n) (1) fat-bodied, small-mouthed earthenware jar for carrying water; (2) water vessel used for a baby's first bath
インジャリータイム;インジュリータイム[, injari-taimu ; injuri-taimu] (n) injury time
おじゃる[, ojaru] (v4r) (1) (arch) (hon) (See いらっしゃる) to come; to go; to be; (aux-v) (2) (See であります) (usu. after the particle 'de') forms a polite copula
オトナ語[オトナご, otona go] (n) adult language; office jargon
カノポス壺;カノプス壺;カノープス壺[カノポスつぼ(カノポス壺);カノプスつぼ(カノプス壺);カノープスつぼ(カノープス壺), kanoposu tsubo ( kanoposu tsubo ); kanopusu tsubo ( kanopusu tsubo ); kano-pusu tsu] (n) Canopic jar; Canopic vase (used to store the internal organs of an Egyptian mummy)
ジャー[, ja-] (n) jar; (P)
ジャーゴン[, ja-gon] (n) jargon
ジャラジャラ;じゃらじゃら[, jarajara ; jarajara] (adv,adv-to,vs) (1) jingling; jangling; clinking; chinking; (2) lasciviously; coquettishly
じゃら付く;戯つく[じゃらつく, jaratsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to jingle; to jangle; to clink; to chink; (2) to act lasciviously; to act coquettishly
じゃりじゃり[, jarijari] (adv,adv-to,adj-na,vs) (on-mim) crunchy; gritty (sand, pebbles, etc.)
じゃりっぱげ[, jarippage] (n) (col) (obsc) bald spot (e.g. on a pet due to injury, stress, etc.); bald patch
デスジャーディンズセイルフィンタン[, desuja-deinzuseirufintan] (n) Desjardin's sailfin tang (Zebrasoma desjardinii, species of Indian Ocean tang); Indian sail-fin surgeonfish; Red Sea sailfin tang
デンジャラス[, denjarasu] (adj-na) dangerous
なんだよおい;なんじゃらほい[, nandayooi ; nanjarahoi] (int) What!
ノーザンバラムンディ;ノーザン・バラムンディ[, no-zanbaramundei ; no-zan . baramundei] (n) northern barramundi (Scleropages jardinii); gulf saratoga
円匙[えんし;えんぴ(ik), enshi ; enpi (ik)] (n) (originally jargon of the Imperial Japanese Army) small shovel
壷;壺;壼(iK)[つぼ;つほ(ok);つふ(ok), tsubo ; tsuho (ok); tsufu (ok)] (n) (1) jar; pot; vase; (2) dice cup; (3) depression (i.e. the basin of a waterfall); (4) (arch) target (when aiming an arrow); (5) (See 思うつぼ) (figurative) bull's-eye; (6) key point (of a conversation, etc.); (7) acupuncture point; moxibustion point; (8) (often ツボ) nodes on a fingerboard (of a shamisen, etc.)
夜鷹;蚊母鳥;怪鴟[よたか;ぶんぼちょう(蚊母鳥), yotaka ; bunbochou ( ka haha tori )] (n) (1) (uk) grey nightjar (Caprimulgus indicus); (2) (uk) nightjar (any bird of family Caprimulgidae); goatsucker; (3) (夜鷹 only) streetwalker; low class prostitute (Edo period); (4) (夜鷹 only) (abbr) (See 夜鷹蕎麦) soba vendors who walk around at night; soba sold by these vendors
広口瓶[ひろくちびん, hirokuchibin] (n) jar; widemouthed bottle
戯かす[じゃらかす, jarakasu] (v5s,vt) to call for jokes
戯れる[たわむれる(P);ざれる;じゃれる, tawamureru (P); zareru ; jareru] (v1,vi) (1) to be playful; to gambol; to be amused (with something); to play; to sport; to frolic; to joke; (2) to flirt with; (P)
消し壺[けしつぼ, keshitsubo] (n) (jar used as a) charcoal extinguisher
猫じゃらし[ねこじゃらし, nekojarashi] (n) (See 狗尾草) green foxtail (species of annual grass, Setaria viridis)
玉砂利[たまじゃり, tamajari] (n) gravel
珍紛漢紛(P);珍糞漢糞[ちんぷんかんぷん, chinpunkanpun] (exp,adj-na,n) (uk) unintelligible language; incoherent language; talking nonsense; "all Greek to me"; double Dutch; (something) incomprehensible; babble; gibberish; jargon; gobbledygook; (P)
瓶子[へいじ;へいし, heiji ; heishi] (n) earthenware pot (used as a decanter); jar; jug
砂利[じゃり(P);ざり, jari (P); zari] (n,adj-no) (1) gravel; ballast; pebbles; (2) (じゃり only) (col) child; rugrat; ankle-biter; (P)
砂利子[じゃりんこ, jarinko] (n) (uk) (sens) student who can't keep up in school
砂利道[じゃりみち, jarimichi] (n) gravel path or road
符丁;符帳;符牒[ふちょう, fuchou] (n) (1) mark; symbol; sign; (2) code; cipher; (3) password; (4) secret jargon; argot; code; (5) secret price tag
細目[ほそめ, hosome] (adj-na,n) (1) narrow eyes; (2) fine texture; (adj-na) (3) half-open (e.g. door); ajar
開けっ放し;開けっぱなし;明けっ放し;明けっぱなし;あけっ放し[あけっぱなし, akeppanashi] (adj-na,n) (1) leaving open; leaving ajar; (2) outspoken; frank
開け放し;明け放し[あけはなし, akehanashi] (adj-na,adj-no,n) (1) (See 開けっ放し) leaving open; leaving ajar; (2) outspoken; frank
闇穴道;暗穴道[あんけつどう, anketsudou] (n) (obsc) road taken by an Chinese ajari buddhist monk when he incurred the wrath of emperor Genso (685-762)
阿闍梨[あじゃり;あざり, ajari ; azari] (n) Buddhist priest or monk worthy of being held as a model (san
隠語[いんご, ingo] (n) (1) secret language; jargon; cant; (2) humbug; (P)
雑音[ざつおん, zatsuon] (n) noise (jarring, grating); (P)
駄洒落;駄酒落(iK);駄じゃれ[だじゃれ;ダジャレ, dajare ; dajare] (n) (uk) (See 洒落・しゃれ・1) pun
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ジャー[じゃー, ja-] JAR
ビャーン ストゥロフストゥループ[びゃーん すとうろふすとうるーぷ, bya-n sutourofusutouru-pu] Bjarne Stroustrup

jar ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไห[n.] (hai ) EN: earthen jar ; jug FR: jarre [f] ; cruche [f]
ไหปลาร้า[n.] (haiplārā) EN: jar containing preserved fish FR:
ขัดหู[v.] (khathū) EN: jar ; sound disagreeable FR:
ขวดโหล[n.] (khūatlō) EN: glass jar FR: bocal [m]
กระปุก[n.] (krapuk) EN: pot ; receptacle ; box ; jug ; jar ; can ; tin FR: bocal [m] ; pot [m] ; petit pot [m] ; petit récipient [m] ; boîte [f]
กระถาง[n.] (krathāng) EN: flowerpot ; pot ; earthen pot ; widemouthed earthen jar ; pot-shaped container ; basin ; vessel FR: pot [m] ; bac [m] ; cruche [f] ; pot de fleurs [m]
กระถางมังกร[n. exp.] (krathāng ma) EN: dragon jar FR: jarre avec le dragon [f]
กระตุ้น[v.] (kratun) EN: push ; actuate ; activate ; goad ; urge ; egg on ; press ; encourage ; impel ; hasten ; accelerate ; incite ; instigate ; stimulate ; motivate ; give a fillip to/for ; excite ; jar ; spur ; prompt ; arouse ; trigger FR: motiver ; presser ; stimuler ; secouer ; encourager ; exciter ; pousser ; inciter ; activer ; éveiller
กุณโฑ[n.] (kunthō) EN: water jar ; water pot ; water pitcher FR:
โหล[n.] (lō) EN: widemouthed glass jar FR: bocal [m]
โอ่ง[n.] (ōng) EN: large water jar ; big water jar ; earthen jar FR: grande jarre [f]
โอ่งมังกร[n.] (ōngmangkøn) EN: dragon jar FR:
โอ่งน้ำ[n.] (ōng nām) EN: water jar FR: jarre [f]
ปริก[n.] (prik) EN: top of a powder jar FR:
โถ[n.] (thō) EN: jar with a lid ; bowl with a lid ; glass with a lid ; earthen jar ; glass jar FR: pot [m] ; jarre avec couvercle [f] ; bocal avec couvercle [m] ; bol [m]
ตุ่ม[n.] (tum) EN: large earthen jar FR: jarre [f]
ตุ่มดิน[n. exp.] (tum din) EN: earthen jar FR:
ตุ่มน้ำ[n. exp.] (tum nām) EN: water jar FR:
วรากะ[n.] (warāka) EN: jar FR:
อ้า[v.] (ā) EN: open ; be ajar ; spread out ; stretch out ; gape FR: ouvrir ; entrouvrir
อาจารย์[n.] (ājān) EN: teacher ; instructor ; schoolteacher ; tutor ; mentor ; ajan ; ajarn FR: professeur [m, f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître [m] ; maîtresse [f]
อาจาร-[pref.] (ājāra-) EN: behaviour ; conduct ; good behaviour ; manners ; ethics FR: comportement [m] ; bonnes manières [fpl]
อาจาร-[pref.] (ājāra-) EN: custom FR:
อาจริย-[pref.] (ājariya-) EN: teacher FR: professeur [m]
อาจริยวัตร[n.] (ājariyawat) EN: proper behavior toward teachers ; services due to a monk-teacher FR:
อาจริยวาท[n. prop.] (Ājariyawāt) EN: Mahāyāna FR:
อำนาจเจริญ[n. prop.] (Amnāt Jaroē) EN: Amnat Charoen FR: Amnat Charoen
อนุบาล[n.] (anubān) EN: nursing school ; kindergarten FR: école maternelle [f] ; école gardienne [f] (Belg.) ; jardin d'enfants [m]
อาร์ทิเซอรอดส์ จาริเย [n. exp.] (āthisoērøda) EN: Articerodes jariyae, Articerodes Jariyae FR: Articerodes jariyae, Articerodes Jariyae
อัดจาระบี[v. exp.] (at jārabī) EN: lubricate FR: graisser
บาทบริจาริกา[n.] (bātbørijāri) EN: lady-in-waiting ; maidservant of the king ; lady of the king's harem FR:
เบญจรงค์[n.] (benjarong) EN: the five primary colours FR: les cinq couleurs primaires
เบญจรงค์[n.] (benjarong) EN: traditional five-coloured Thai ceramics ; Thai porcelain with designs in five colours FR:
เบียร์การ์เดน[n. exp.] (bīa-kāden) EN: beer garden FR: jardin de dégustation de bière [m]
บริจาริกา[n.] (børijārikā) EN: female attendant; female servant FR: bonne [f] ; domestique [f] ; servante ]f] ; employée de maison [f]
บริจารก[n.] (børijārok) EN: FR: serviteur [m]
ชามเบญจรงค์[n. exp.] (chām bēnjar) EN: name of Thai porcelain with designs in five colours FR:
ชาวสวน[n. exp.] (chāo sūan) EN: orchard farmer ; fruit gardener ; orchardman FR: jardinier [m]
ชีวจริยธรรม[n. exp.] (chīwajariya) EN: bioethics FR: bioéthique [f] ; éthique biologique [m]
ช่องจราจร[n. exp.] (chǿng jarāj) EN: lane FR: bande de circulation [f] ; bande [f]

jar ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mostfass {n}cider jar
Marmeladenglas {n}jam jar
Schminktopf {m}make-up jar
Kugeltopf {m}rounded jar
Savannennachtschwalbe {f} [ornith.]Allied Nightjar
Argusnachtschwalbe {f} [ornith.]Spotted Nightjar
Bennettschwalm {m} [ornith.]Barred Owlet-Nightjar
Trauernachtschwalbe {f} [ornith.]Blackish Nightjar
Bootschwanz-Nachtschwalbe {f} [ornith.]Brown Nightjar
Cayennenachtschwalbe {f} [ornith.]Cayenne Nightjar
Halsband-Nachtschwalbe {f} [ornith.]Collared Nightjar
Bergnachtschwalbe {f} [ornith.]Dusky Nightjar
Pharaonenziegenmelker {m} [ornith.]Egyptian Nightjar (Caprimulgus aegyptius)
Pharaonenenachtschwalbe {f} [ornith.]Egyptian Nightjar
Flaggennachtschwalbe {f} [ornith.]Pennant-winged Nightjar
Franklinnachtschwalbe {f} [ornith.]Franklin's Nightjar
Prachtnachtschwalbe {f} [ornith.]Golden Nightjar
Hindunachtschwalbe {f} [ornith.]Indian Nightjar
Jargon {m}jargon
Dschungelnachtschwalbe {f} [ornith.]Jungle Nightjar
Temmincknachtschwalbe {f} [ornith.]Malaysian Nightjar
Natalnachtschwalbe {f} [ornith.]African White-tailed Nightjar
Nubischer Ziegenmelker {m} [ornith.]Nubian Nightjar
Papuanachtschwalbe {f} [ornith.]Papuan Nightjar
Marmornachtschwalbe {f} [ornith.]Plain Nightjar
Prigoginenachtschwalbe {f} [ornith.]Prigogine's Nightjar
Spixnachtschwalbe {f} [ornith.]Pygmy Nightjar
Teufelsnachtschwalbe {f} [ornith.]Satanic Nightjar
Sundanachtschwalbe {f} [ornith.]Bonaparte's Nightjar
Vaurienachtschwalbe {f} [ornith.]Vaurie's Nightjar

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า jar
Back to top