ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-earth-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น earth, *earth*,

-earth- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลบเกลี่ย (v.) cover with earth and then smooth over the surface See also: fill and level up Syn. ถม, คลุม
ตรีภพ (n.) three worlds (heaven, earth and hell), three forms of existence (sensual, corporal and formless) Syn. ตรีภูมิ, ไตรภพ, ตรีโลก
ตรีภูมิ (n.) three worlds (heaven, earth and hell), three forms of existence (sensual, corporal and formless) Syn. ตรีภพ, ไตรภพ, ตรีโลก
ตรีโลก (n.) three worlds (heaven, earth and hell) Syn. ตรีภพ, ไตรโลก, โลกสาม, ตรีภูมิ
โลกสาม (n.) three worlds (heaven, earth and hell) Syn. ตรีภพ, ไตรโลก, ตรีภูมิ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Who on earth wants to talk to youใครหน้าไหนในโลกอยากพูดกับคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In this world, the good earth is rich and can provide for everyone.ในโลกนี้ ผืนแผ่นดิน ทุกคนมีสิทธิที่จะได้ยืน
What on Earth are you talking about?นี่คุณพูดเรื่องอะไรกัน
Now, where on Earth did you get the idea she's an ex-chorus girl?คุณไปรู้มาจากไหนว่าหล่อนเป็นอดีตนักร้อง
What on Earth have you done to yourself?นี่คุณไปทําอะไรกับตัวเองมาน่ะ
You broke it? Now, why on Earth didn't you say something about it when Frith was here?เเล้วทําไมคุณไม่พูดอะไรเลยตอนที่ฟริธอยู่นี่ล่ะ
Skipper, I took an Earth time reading just before reentry.ผู้ฝูงครับ ผมอ่านเวลาของโลก กอนเข้าชั้นบรรยากาศ
Scissoring the earth Carving up the land Is the business of kings and stuffแบ่งแยกพื้นที่ แบ่งแยกดินแดน เป็นเรื่องของกษัตริย์
And until I met someone else, I thought everyone on Earth was a snake.จนผมเจอคนอื่นอีก ผมคิดว่าทุกคนบนโลกเป็นงูหมด
The principle of all greatness on earth has long been bathed in bloodหลักการในบรรดา great on โลก... ...มียาวถูกจุ่มน้ำในเลือด
According to the story, God has appeared on earth to reaffirm that He lives and our world can work.ตามเรื่องที่เขาบอก พระเจ้าปรากฏร่างบนโลก และประกาศว่าท่านมีตัวตน
Tell him to sell Earth Shoes.เขาควรจะไปขายรองเท้า
A cell gets out, it could imitate everything on the face of the earth !เยี่ยมมาก แม๊คเรดดี้ - ขอโทษนะ

-earth- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
锕系元素[ā xì yuán sù, ㄚ ㄒㄧˋ ㄩㄢˊ ㄙㄨˋ, 锕系元素 / 錒系元素] actinoids (rare earth series), namely: actinium Ac89 錒|锕, thorium Th90 釷|钍, protoactinium Pa91 鏷|镤, uranium U92 鈾|铀, neptunium Ne93 镎|镎, plutonium Pu94 鈈|钚, americium Am95 镅|镅, curium Cm96 鋦|锔, berkelium Bk97 錇|锫, californium Cf98 鐦|锎, einsteinium Es99 鎄|
碱土金属[jiǎn tǔ jīn shǔ, ㄐㄧㄢˇ ㄊㄨˇ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, 碱土金属 / 鹼土金屬] alkaline earth (i.e. beryllium Be 鈹|铍, magnesium Mg 鎂|镁, calcium Ca 鈣|钙, strontium Sr 鍶|锶, barium Ba 鋇|钡 and radium Ra 鐳|镭)
土牛[tǔ niú, ㄊㄨˇ ㄋㄧㄡˊ, 土牛] clay ox; mound of earth on a dike (ready for emergency repairs)
地核[dì hé, ㄉㄧˋ ㄏㄜˊ, 地核] core of the earth (geology)
欢天喜地[huān tiān xǐ dì, ㄏㄨㄢ ㄊㄧㄢ ㄒㄧˇ ㄉㄧˋ, 欢天喜地 / 歡天喜地] delighted; wild with joy; lit. pleased with heaven, happy with earth (成语 saw)
土坝[tǔ bà, ㄊㄨˇ ㄅㄚˋ, 土坝 / 土壩] earth dam; dam of earth and rocks (as opposed to waterproof dam of clay or concrete)
土神[tǔ shén, ㄊㄨˇ ㄕㄣˊ, 土神] earth God
地史[dì shǐ, ㄉㄧˋ ㄕˇ, 地史] earth history; geological history
地球科学[dì qiú kē xué, ㄉㄧˋ ㄑㄧㄡˊ ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ, 地球科学 / 地球科學] earth science
地线[dì xiàn, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄢˋ, 地线 / 地線] earth (wire); ground
[péi, ㄆㄟˊ, 培] to cultivate; to earth up
培土[péi tǔ, ㄆㄟˊ ㄊㄨˇ, 培土] to earth up
赤道[chì dào, ㄔˋ ㄉㄠˋ, 赤道] equator (of the earth or astronomical body)
大方[dà fāng, ㄉㄚˋ ㄈㄤ, 大方] expert; scholar; mother earth (cf 大地, because the earth is square 地方); a type of green tea
人间地狱[rén jiān dì yù, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄢ ㄉㄧˋ ㄩˋ, 人间地狱 / 人間地獄] hell on earth (成语 saw); suffering the torments of Buddhist hell while still alive; fig. having an uncomfortable time
五行[wǔ xíng, ˇ ㄒㄧㄥˊ, 五行] five phases of Chinese philosophy: wood 木, fire 火, earth 土, metal 金, water 水
人不为己,天诛地灭[rén bù wèi jǐ, ㄖㄣˊ ㄅㄨˋ ㄨㄟˋ ㄐㄧˇ, tian1 zhu1 di4 mie4, 人不为己,天诛地灭 / 人不為己,天誅地滅] Look out for yourself, or heaven and earth will combine to destroy you.; Every man for himself, and the Devil take the hindmost.
[měi, ㄇㄟˇ, 镁 / 鎂] magnesium Mg, alkaline earth metal, atomic number 12
[lú, ㄌㄨˊ, 罏] pile of earth to keep wine jars
版筑[bǎn zhù, ㄅㄢˇ ㄓㄨˋ, 版筑 / 版築] rammed earth (a building material); mud brick; adobe
稀土[xī tǔ, ㄒㄧ ㄊㄨˇ, 稀土] rare earth (chem.)
稀土元素[xī tǔ yuán sù, ㄒㄧ ㄊㄨˇ ㄩㄢˊ ㄙㄨˋ, 稀土元素] rare earth (chem.)
稀土金属[xī tǔ jīn shǔ, ㄒㄧ ㄊㄨˇ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, 稀土金属 / 稀土金屬] rare earth element
拜堂[bài táng, ㄅㄞˋ ㄊㄤˊ, 拜堂] ritual kneeling to heaven and earth by bride and groom in a old-fashioned wedding ceremony; same as 拜天地
镧系元素[lán xì yuán sù, ㄌㄢˊ ㄒㄧˋ ㄩㄢˊ ㄙㄨˋ, 镧系元素] lanthanoid (rare earth series), namely: lanthanum La57 鑭|镧, cerium Ce58 鈰|铈, praseodymium Pr59 鐠|镨, neodymium Nd60 釹|钕, promethium Pm61 鉕|钷, samarium Sm62 釤|钐, europium Eu63 銪|铕, gadolinium Gd64 釓|钆, terbium Tb65 鋱|铽, dysprosium Dy66 鏑|镝, holmium Ho67 鈥|钬
地坛[dì tán, ㄉㄧˋ ㄊㄢˊ, 地坛 / 地壇] Temple of Earth (in Beijing)

-earth- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アースカラー[, a-sukara-] (n) earth color; earth colour
アースダム[, a-sudamu] (n) earth dam
アースデイ;アースデー[, a-sudei ; a-sude-] (n) Earth Day (April 22nd)
アースバンド[, a-subando] (n) {comp} earth band; earth strap; strap snug
アースムーバ[, a-sumu-ba] (n) earth mover
アースライン[, a-surain] (n) {comp} ground line; earth line
一体[いったい, ittai] (adv) (1) (before an interrogative, forms an emphatic question) ...the heck (e.g. "what the heck?"); ...in the world (e.g. "why in the world?"); ...on earth (e.g. "who on earth?"); (n) (2) one object; one body; unity; (3) one form; one style; (4) one Buddhist image (or carving, etc.); (n-adv) (5) (See 一体に) generally; in general; (P)
一体全体;いったい全体[いったいぜんたい, ittaizentai] (adv) (emph. form of 一体) ... the heck (e.g. "what the heck?"); ... in the world (e.g. "why in the world?"); ... on earth (e.g. "who on earth?")
三光作戦[さんこうさくせん, sankousakusen] (n) Three Alls Strategy; Three Lights Strategy (Japanese scorched earth policy during the second Sino-Japanese War)
[に, ni] (n) red earth (i.e. containing cinnabar or minium); vermilion; (P)
[に, ni] (n) (1) (abbr) (See 土曜) Saturday; (2) (See 五行・1) earth (third of the five elements)
土を被せる[つちをかぶせる, tsuchiwokabuseru] (exp,v1) to cover with earth
土気色[つちけいろ, tsuchikeiro] (n) earth (color, colour); ashen; deathly pale
土石流[どせきりゅう, dosekiryuu] (n) avalanche of earth and rocks
土神[つちがみ;どじん, tsuchigami ; dojin] (n) earthgod; earth deity
土色[つちいろ, tsuchiiro] (n) earth (color, colour); ashen; deathly pale
地学;地球科学[ちがく(地学);ちきゅうかがく(地球科学), chigaku ( chigaku ); chikyuukagaku ( chikyuukagaku )] (n) earth sciences (geology, mineralogy, petrology, geophysics, geochemistry, seismology, etc.)
地球質量[ちきゅうしつりょう, chikyuushitsuryou] (n) earth mass (astronomical unit of mass)
天孫降臨[てんそんこうりん, tensonkourin] (n) the descent to earth of the grandson of the sun goddess
天長地久[てんちょうちきゅう, tenchouchikyuu] (n) coeval with heaven and earth
宇宙船地球号[うちゅうせんちきゅうごう, uchuusenchikyuugou] (n) Spaceship Earth
桃源[とうげん, tougen] (n) Shangri-La; paradise on earth
残土[ざんど, zando] (n) earth dug out of a construction site
生めよ殖えよ地に満てよ[うめよふえよちにみてよ, umeyofueyochinimiteyo] (exp) (id) Be fruitful, and multiply, and replenish the earth
[ずり, zuri] (n) earth removed from a mine (or tunnel, etc.)
糞土[ふんど, fundo] (n) poor or filthy earth
置き土[おきつち, okitsuchi] (n) earth taken from elsewhere and placed atop
路地(P);露地;露路[ろじ, roji] (n) (1) (路地, 露路 only) alley; alleyway; lane; (2) (露地 only) bare earth (i.e. ground not covered by a roof); (3) (路地, 露地 only) teahouse garden; (4) path through a gate (or through a garden, etc.); (P)
金輪[こんりん, konrin] (n) (1) {Buddh} gold wheel (highest of the three layered wheels that support the earth above the primordial void); (2) (abbr) {Buddh} (See 金輪王) gold wheel-turning sage king
鋤簾[じょれん, joren] (n) (long-handled) bamboo winnow used to sift earth or sand
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アース[あーす, a-su] ground, earth
アースバンド[あーすばんど, a-subando] earth band, earth strap, strap snug
地球局[ちきゅうきょく, chikyuukyoku] earth station (for a satellite)
衛星地球局[えいせいちきゅうきょく, eiseichikyuukyoku] (satellite) earth station

-earth- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาดาล[n.] (bādān) EN: abyss of hell ; bowels of the earth ; nether world FR:
ชั้นบรรยากาศของโลก[n. exp.] (chan banyāk) EN: atmosphere of Earth ; Earth's Atmosphere FR: atmosphère terrestre [f]
ชาวโลก[n. exp.] (chāo lōk) EN: citizen of the world ; people of the earth ; the world FR: citoyen du monde [m] ; citoyenne du monde [f] ; terrien [m] ; terrienne [f]
ดาวเทียมสำรวจทรัพยากร[n. exp.] (dāothīem sa) EN: Earth Observation Satellite ; Remote Sensing Satellite FR:
ดาวเทียมธีออส[n. exp.] (dāothīem Th) EN: THEOS (Thailand Earth Observation Satellite) FR:
ดิน[n.] (din) EN: earth ; ground ; soil FR: terre [f] ; sol [m]
ดินเลื่อน[n. exp.] (din leūoen) EN: earth flow ; soil creep FR:
ดินลูกรัง[n. exp.] (din lūkrang) EN: laterite ; red earth FR: latérite [f] ; terre rougeâtre [m]
ดินร่วน[n.] (dinrūan) EN: loam ; loose soil ; loose earth ; friable soil FR: terreau [m]
ฟ้าดิน[n.] (fā-din) EN: Heaven and Earth FR:
เห็ดก้อน[n.] (het køn) EN: common earth ball FR:
หัวระแหง[n.] (hūarahaēng) EN: cracks in parched earth FR:
จูบฝุ่น[v.] (jūpfun) EN: fall down with one's face on the earth FR: mordre la poussière
แก่นตะวัน[n. exp.] (kaen tawan) EN: Jerusalem artichoke ; sunroot ; sunchoke ; earth apple ; topinambour FR: topinambour [m] ; artichaut de Jérusalem [m] ; truffe du Canada [f] ; soleil vivace [m]
คันดิน[n. exp.] (khan din) EN: ridge ; earthen dyke ; earth wall ; terrace FR: levée de terre [f] ; digue [f]
ขยะสังคม[n. exp.] (khaya sangk) EN: dregs of society ; the scum of the earth FR: lie de la société [f] ; rebut de la société [m] ; engeance [f]
คนดีจริง ๆ = คนดีจริงๆ[n. exp.] (khon dī jin) EN: salt of the earth FR:
คนรกโลก[n. exp.] (khon rok lō) EN: scum of the earth FR:
โครงสร้างโลก ; โครงสร้างของโลก[n. exp.] (khrōngsāng ) EN: earth's structure ; structure of the earth FR: structure du globe terrestre [f]
ขุย[n.] (khui) EN: scaly residue ; lint ; fluff ; fine particles of earth ; [fine bits of earth piled up by ants or crickets] FR:
กลบเกลี่ย[v.] (klopklīa) EN: cover with earth and then smooth over the surface FR:
ก้อนดิน[n. exp.] (køn din) EN: clod of earth ; lump of earth ; clod FR: motte de terre [f]
กระทุ้งดิน[v. exp.] (krathung di) EN: stamp the earth FR:
โกรมธาตุ[n.] (krōmthāt) EN: earth FR:
หล้า[n.] (lā) EN: world ; earth FR:
แหล่งหล้า[n.] (laenglā) EN: earth ; land FR:
โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท[n. exp.] (lōha aēlkhā) EN: alkaline earth metal FR:
โลก[n.] (lōk) EN: world ; Earth ; globe FR: monde [m] ; Terre [f] ; planète [f]
โลก-[pref.] (lōkka-) EN: world ; earth FR: monde [m] ; Terre [f]
โลกธาตุ[n.] (lōkkathāt) EN: world ; earth FR:
แม่ธรณี[n. exp.] (maē thøranī) EN: mother earth ; earth goddess FR:
มนุษยโลก[n.] (manutsayalō) EN: world ; this world ; the earth FR: monde [m]
มัตติกา[n.] (mattikā) EN: earth FR:
เมทนี[n.] (mēthanī) EN: earth FR:
เมทินี [n.] (mēthinī) EN: land ; earth FR:
หนักแผ่นดิน[n. exp.] (nak phaendi) EN: scum of the earth ; burdens on the country FR:
หน้าแว่น[n.] (nāwaen) EN: flat piece of earth FR:
ปฐพี[n.] (pathaphī = ) EN: earth ; land ; soil ; ground FR:
ปฐพี[pref.] (pathaphī- =) EN: earth ; soil FR: sol [m]
ปถวี[n.] (pathawī) EN: earth ; soil FR:

-earth- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erdachse {f}axis of the earth
Bodenabsenkung {f}settled earth
Erdumfang {m}circumference of the earth
Erdbewohner {m}inhabitant of the earth
Erdumdrehung {f}rotation of the earth
Banderdungsschelle {f} [electr.]strip earth band

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -earth-
Back to top