ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dugout

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dugout*, -dugout-

dugout ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dugout (n.) เรือชนิดหนึ่งทรงเรียวแหลม Syn. kayak
dugout (n.) กำแพงดิน See also: มูลดิน, ริมฝั่งที่ทำขึ้น Syn. embankment
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เบิกเรือ (v.) open a dugout by applying heat
เรือโกลน (n.) dugout boat See also: roughhewn boat
โกลน (n.) dugout boat See also: roughhewn boat Syn. เรือโกลน

dugout ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダグアウト;ダッグアウト[, daguauto ; dagguauto] (n) dugout
丸太船;丸太舟[まるたぶね, marutabune] (n) (1) (See 丸子船) wooden transport ship used on Lake Biwa; (2) vessel made from logs, e.g. large dugout canoe
丸木舟;丸木船;独木舟[まるきぶね, marukibune] (n) dugout canoe
竪穴式住居[たてあなしきじゅうきょ, tateanashikijuukyo] (n) pit dwelling; dugout
ピローグ[, piro-gu] (n) pirogue (dugout canoe)
壕(P);濠[ごう, gou] (n) (1) (濠 is usu. filled with water, 壕 is usu. dry) moat; fosse; trench; ditch; (2) (壕 only) underground air-raid shelter; dugout; (P)
待避壕[たいひごう, taihigou] (n) bomb shelter; dugout; trench

dugout ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบิกเรือ[v.] (boēk-reūa) EN: open a dugout by applying heat FR:
ชะล่า[n.] (chalā) EN: dugout FR: pirogue [f]
ขุดเรือ[v. exp.] (khut reūa) EN: make a boat by hollowing out a log ; make a dugout FR:
กล้อ[n.] (klø) EN: dugout canoe ; dugout FR:
เรือชะล่า[n. exp.] (reūa chalā) EN: dugout FR: pirogue [f]
เรือขุด[n.] (reūakhut) EN: dredger ; dugout FR: dragueur [m]
เรือโกลน[n.] (reūaklōn) EN: dugout canoe ; dugout FR:
เรือมาด[n. exp.] (reūa māt) EN: dugout FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dugout
Back to top