ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

earthling

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *earthling*, -earthling-

earthling ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
earthling (n.) มนุษย์ See also: มนุษย์เดินดิน, คนธรรมดาสามัญ Syn. earthman, human being
English-Thai: HOPE Dictionary
earthling(เอิร์ธ'ลิง) n. มนุษย์,มนุษย์เดินดิน,คนธรรมดาสามัญ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Earthling"Fringe S02E06 "Earthling"
Attention robot probes Crash the earthlingประกาศ! หุ่นยนต์สำรวจให้พุ่งชนชาวโลก
He has powers far beyond the capabilities of mere earthlings.เขามีพลัง เหนือสิ่งใดๆในโลก
What you and all earthlings need to know ...สิ่งที่คุณและชาวโลกทั้งมวลจะต้องรู้ก็คือ...
Silly little earthling.เจ้ามนุษย์โลกขี้ปะติ๋ว

earthling ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凡人[fán rén, ㄈㄢˊ ㄖㄣˊ, 凡人] ordinary person; mortal; earthling

earthling ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
地球人[ちきゅうじん, chikyuujin] (n) earthling; earthman

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า earthling
Back to top