ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*พินิจ*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น พินิจ, -พินิจ-

*พินิจ* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การพินิจ (n.) analysis See also: examination, scrutiny, perusal, consideration, deliberation Syn. การพิจารณา, การตรวจตรา, การสังเกต, การพินิจพิเคราะห์, การไตร่ตรอง
การพินิจพิเคราะห์ (n.) analysis See also: consideration, deliberation Syn. การพินิจ, การพิจารณา, การพิเคราะห์, การไตร่ตรอง
การพินิจพิเคราะห์ (n.) contemplation See also: examination, perusal, consideration, deliberation Syn. การเพ่งพินิจ, การตรวจตรา, การเพ่งมอง
การเพ่งพินิจ (n.) contemplation See also: consideration, deliberation, examination Syn. การพินิจพิเคราะห์
ช่างพินิจพิเคราะห์ (v.) scrutinize See also: examine, study, search, explore, inspect, investigate
ช่างพินิจพิเคราะห์ (adj.) observant See also: eagle-eyed, sharp-eyed, attentive, vigilant
ดุลพินิจ (n.) discretion See also: judgment, consideration Syn. ดุลยพินิจ
ดุลยพินิจ (n.) discretion See also: judgment, consideration
พินิจ (adv.) attentively See also: carefully Syn. พินิจพิเคราะห์, พิเคราะห์, พินิจพิจารณา
พินิจ (v.) examine See also: consider, look over, inspect Syn. พิจารณา, ตรวจตรา, พิเคราะห์, พินิจพิจารณา
พินิจพิจารณา (v.) examine See also: peruse, scrutinize, study, investigate, explore Syn. พิจารณา, วิเคราะห์
พินิจพิจารณา (adv.) attentively See also: carefully Syn. พินิจพิเคราะห์, พิเคราะห์
พินิจพิจารณา (v.) examine See also: consider, look over, inspect Syn. พิจารณา, ตรวจตรา, พิเคราะห์
พินิจพิจารณา (v.) analyze See also: contemplate, consider
พินิจพิเคราะห์ (v.) examine See also: peruse, scrutinize, study, investigate, explore Syn. พิจารณา, วิเคราะห์, พินิจพิจารณา
English-Thai: HOPE Dictionary
introspect(อินทระสเพคทฺ') vt.,vi.ใคร่ครวญ,บททวนความคิดของตน,หวนคิด,พินิจพิจารณาตัวเอง, See also: introspective adj. introspectively adv. introspectiveness n.
peruse(พะรูซ') vt. อ่าน,อ่านตรวจ,พินิจพิจารณา,มองอย่างละเอียด,สำรวจ,อย่างละเอียด., See also: peruser n., Syn. read
pore(พอร์) n. รูเล็ก ๆ ,รูขน,ขุมขน vi. ไตร่ตรอง,ครุ่นคิด,พินิจ,อ่านอย่างตั้งใจ,ศึกษาอย่างตั้งใจ
remand homen. สถานพินิจสำหรับผู้กระทำความผิดที่มีอายุ 8-16ปี
scrutinise(สครู'ทะไนซ) vt.,vi. เข้าใจ,พินิจพิเคราะห์,ตรวจสอบอย่างละเอียด,ตรวจสอบอย่างพิถีพิถัน., See also: scrutinisation n. scrutinization n. scrutiniser n. scrutinizer n., Syn. probe,scan
scrutinize(สครู'ทะไนซ) vt.,vi. เข้าใจ,พินิจพิเคราะห์,ตรวจสอบอย่างละเอียด,ตรวจสอบอย่างพิถีพิถัน., See also: scrutinisation n. scrutinization n. scrutiniser n. scrutinizer n., Syn. probe,scan
search(เซิร์ชฺ) vt.,vi. ค้น,หา,ตรวจสอบ,สอดส่อง,สอบถาม,สืบหา,สืบสวน,พินิจพิเคราะห์ -Phr. (search me คำอุทานแสดงการปฎิเสธ) n. การค้น,การหา,การตรวจสอบ,การสืบสวน,การสอบสวน., See also: searchable adj. searchness, Syn. probe
sense(เซนซฺ) n. ความรู้สึก,ไหวพริบ,ประสาททั้งห้า,ประสาทสัมผัส,อินทรีย์สัมผัส,เหตุผล,ความสามารถในการพินิจพิเคราะห์,สติสัมปชัญญะ,ความฉลาด,ความสังหรณ์,ความหมาย,นัย,แนวทาง,ทิศทาง vt. รู้สึก,ตระหนัก,เข้าใจความหมาย,เข้าใจ,ฟื้นขึ้น (จากการสลบ) ,สำนึก,สังหรณ์,ตื่นตัว. -
survey(เซอเว') vt.,vi.,n. (การ) สำรวจ,รังวัด,ตรวจสอบ,พินิจพิเคราะห์,ตรวจตรา, See also: surveyable adj.
surveying(เซอเว'อิง) n. การสำรวจรังวัด,อาชีพการสำรวจรังวัด,การตรวจสอบ,การพินิจพิเคราะห์,การสำรวจ
English-Thai: Nontri Dictionary
discriminate(vi) แยกแยะได้,เห็นความแตกต่าง,รู้จักเลือก,พินิจพิเคราะห์
DETENTION detention home(n) สถานพินิจเด็ก,สถานกักกัน
discreet(adj) สุขุม,ระมัดระวัง,รอบคอบ,พินิจพิเคราะห์,ไตร่ตรอง,ยั้งคิด
discretion(n) ความสุขุม,ความรอบคอบ,การตัดสินใจ,ดุลพินิจ,การไตร่ตรอง
perusal(n) การอ่าน,การพินิจพิจารณา,การตรวจ
peruse(vt) อ่าน,พินิจพิจารณา,ตรวจ
scrutinize(vt) พินิจพิเคราะห์,พิจารณา
scrutiny(n) การพินิจพิเคราะห์,การพิจารณา
subsume(vt) จัดหมวดหมู่,รวมพวก,พินิจพิเคราะห์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
approved schoolโรงเรียนสำหรับเด็กที่กระทำผิดอาญา, สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contemplationการเข้าฌาน, การเพ่งพินิจ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
detention centre; detention homeสถานกักกัน, ศูนย์กักกัน, สถานพินิจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
detention home; detention centreสถานกักกัน, ศูนย์กักกัน, สถานพินิจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
discretionดุลยพินิจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inspectionการตรวจพินิจ, การดู (ตรวจร่างกาย) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
introspectionอันตรวินิจ, การพินิจภายใน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
judgement ratingการกำหนดอัตราตามดุลยพินิจ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
probation๑. การคุมประพฤติ๒. การรอพินิจ๓. การทดลองปฏิบัติงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
scansionฉันทลักษณ์พินิจ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Discretionดุลยพินิจ [TU Subject Heading]
Introspectionวิธีพินิจภายใน [การแพทย์]
Reflective learningการเรียนรู้แบบพินิจพิเคราะห์ [การจัดการความรู้]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cogitate (vt.) พินิจพิเคราะห์ See also: ใคร่ครวญ, พิจารณา, ขบคิด Syn. consider, contemplate, meditate, ponder
cogitate (vi.) พินิจพิเคราะห์ See also: ใคร่ครวญ, พิจารณา, ขบคิด Syn. consider, contemplate, meditate, ponder
contemplate (vt.) สังเกตอย่างพินิจพิเคราะห์ Syn. gaze at, notice
examine (vt.) พินิจพิจารณา See also: พินิจ, ตรวจ, สังเกต, จับตามอง, พิเคราะห์ Syn. inspect, study
perusal (n.) การพินิจพิเคราะห์ See also: การตรวจละเอียด, การพิจารณา Syn. scrutiny, survey
scrutinize (vt.) พินิจพิเคราะห์ See also: พิจารณา, ตรวจสอบ Syn. view, study
scrutinize (vi.) พินิจพิเคราะห์ See also: พิจารณา, ตรวจสอบ
scrutinizer (n.) ผู้พินิจพิเคราะห์
scrutinizingly (adv.) อย่างพินิจพิเคราะห์
think out (vt.) พินิจพิเคราะห์ See also: พิจารณา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My poor sister-in-law is breaking her heart by mere contemplation of your physical and moral beauty.น้องสะใภ้ผู้น่าสงสารของฉัน ตกหลุมรักจากการพินิจ ความงามทั้งภายใน และภายนอกของเธอ
Your discretion is legendary, where your friends are concerned.ให้เพื่อนที่รักของข้า ดุลยพินิจของท่าน เป็นที่เลื่องลือ...
Ever since my father thought that the best way to teach me how to swim was to march me down to the local pond and throw me in.พี่ไม่มีวันปลอดภัยเมื่ออยู่กับเธอ ตอนที่แฮนน่าห์ออกจากสถานพินิจ เธอฆ่าผู้ให้คำปรึกษา ตอนที่อยู่บ้านพักฟื้น
And I needed to admit that to you in person.- เธออาศัยอยู่ในไฮเลีย ถูกจับข้อหายาเสพติดสองครั้ง หลังออกจากสถานพินิจ มีลูกสองคนจากคนละพ่อ
Well, we have some, uh, individual discretion to pursue cases.ใช่ เอ่อ เรามีดุลยพินิจส่วนบุคคล เพื่อดำเนินการคดีนี้ต่อ
Mr Scott Blair has undertaken to publish it... with discretion.นายสก็อตแบลร์ได้ดำเนินการที่จะเผยแพร่มัน ... กับดุลยพินิจ
People of... discretion. Experts.ดุลยพินิจ ผู้เชี่ยวชาญ
I reckon the Lintons will be sorry to lose her.พินิจดูแล้วลินตัน คงเศร้าใจน่าดูตอนหล่อนกลับมา
Used right Oclumência's Power, it can protegê him of access or influence.ถ้าใช้ให้ถูกทางการสกัดใจ จะช่วยปกป้องเธอจากการพินิจใจ
Goes to juvie, comes out, does it againเลยถูกส่งไปสถานพินิจ ผ่านออกมาได้ แต่ก็ทำอีก
When me and mikey were kids, we had a code when social sgrvices were trying to get me into juvie.ตอนฉันกับไมค์กี้ยังเป็นเด็ก เรามีรหัสไว้ตอนที่คนของรัฐ จะมาจับตัวฉันไปสถานพินิจ
That's gonna be tricky if you're scrutinizing her every move.นั่นคงจะยากหน่อย ถ้าคุณพินิจพิเคราะห์เธอทุกฝีก้าว
Never really liked that old man. That's right.แม่หวังว่าคีนนึงที๋สถานพินิจเด็ก คงสอนอะไรบ้าง
ACCORDING TO HIS FORMER TEACHER,เขาอยู่ที่โรงเรียนนั้นประมาณครึ่งปี แล้วก็โดนจับเข้าสถานพินิจ
Medical code states the treatment and transport of a patient is... to be determined at the discretion of his attending physician.ตามหลักทางการแพทย์ระบุว่า การรักษาและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ต้องอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา
But also destroyed his judgment.และทำลายดุลยพินิจเขาด้วย
Well, you've taught me to be more observant of human interaction.คุณสอนฉันเอง ให้สังเกตุดูปฏิสัมพันธ์ ของมนุษย์อย่างพินิจเองนิ
Send him back to juvey so he's out in 2 years?ส่งเขาไปสถานพินิจเด็ก เพื่อให้เขาออกมาในอีก 2 ปีรึ
Bad news, guys. Puckerman's in Juvvie.ครูมีข่าวร้ายจะแจ้ง / พัคโดนคุมตัวไว้ที่สถานพินิจ
I'm not doing it, and I'm not going back to juvie.ฉันจะไม่ทำมัน และฉันจะไม่กลับไปสถานพินิจ
It is at her discretion to decide who deserves the help most.มันขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเธอ ที่จะพิจารณาว่าใครสมควรได้รับความช่วยเหลือมากที่สุด
We need your highest discretion in a matter pertaining to the Vice President.เราต้องการดุลยพินิจสูงสุดของท่าน ในเรื่องที่เกี่ยวกับรองประธานาธิบดี
Merle was doing another stint in juvie.เมิร์ลรอล อยู่สถานพินิจ
Your discretion is legendary.ดุลยพินิจของท่าน เป็นที่เลื่องลือ
Did six years in juvie.ใช้เวลา 6 ปีในสถานพินิจ
Right out of juvie, Hannah moves into a halfway house.หลังออกจากสถานพินิจ ฮันน่าก็ย้ายเข้าไปอยู่ที่บ้านพักฟื้น
I didn't even care if I ended up in juvie.ไม่สนถึงแม้ว่า\ ฉันต้องไปลงเอยในสถานพินิจ
But what I'm about to tell you will test the bounds of your discretion.แต่สิ่งที่ผมกำลังจะบอกกับคุณ จะเป็นการทดสอบ ขอบเขตของดุลพินิจของคุณ
One thing you learn, as a probation officer, is discretion.สิ่งหนึ่งที่คุณเรียนรู้ จากการเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลความประพฤติ\ คือการใช้ดุลยพินิจ
Alison visited Toby after he was shipped off to juvieอลิสันไปเยี่ยมโทบี้ หลังจากที่เขาถูกส่งไปสถานพินิจ
This is an opportunity for you to take a hard look at the choices that you're making, where your life is heading.สำหรับเธอที่จะพินิจพิจารณาทางเลือก ของชีวิตที่รออยู่ข้างหน้าให้มากขึ้น
In my case, I literally was, since that was the year I was released from juvie.ในกรณีของพี่, พี่เป็นอิสระจริงๆ ในปีที่พี่ถูกปล่อยจากสถานพินิจ
I'm dead. What are they gonna do, throw me in juvie?ผมตายแล้วนะ พวกเขาจะทำอะไรกับผมหละ โยนผมเข้าไปในสถานพินิจหรอ
A foster kid who's been in and out of juvie since he was 11.อยู่ใรบ้านเด็กกำพร้าที่เข้า-ออกสถานพินิจตั้งแต่อายุ 11
Will you stand up so that he can take a look at you? Go on, stand up.ช่วยยืนให้เขาพินิจคุณหน่อยยืนขึ้นเลย
And your judgment.และดุลพินิจของคุณด้วย
When they sent me to Atlanta, put me straight into juvie for beating the old boy.ตอนฉันถูกส่งไปอยู่แอตแลนต้า ฉันไปอยู่ในสถานพินิจเด็กโต

*พินิจ* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
眺める[ながめる, nagameru] Thai: เพ่งพินิจ English: to gaze at

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *พินิจ*
Back to top