ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

perusal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *perusal*, -perusal-

perusal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
perusal (n.) การพินิจพิเคราะห์ See also: การตรวจละเอียด, การพิจารณา Syn. scrutiny, survey
English-Thai: HOPE Dictionary
perusal(พะรู'เซิล) n. การอ่าน,การอ่านตรวจ.
English-Thai: Nontri Dictionary
perusal(n) การอ่าน,การพินิจพิจารณา,การตรวจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There are hundreds of boxes just like these awaiting your perusal.มันมีอีกหลายร้อยกล่อง ที่เหมือนอย่างนี้ รอคอยให้คุณสำรวจ

perusal ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
精读[jīng dú, ㄐㄧㄥ ㄉㄨˊ, 精读 / 精讀] intensive reading; peruse; perusal

perusal ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
内閲[ないえつ, naietsu] (n,vs) private perusal
味読[みどく, midoku] (n,vs) appreciating a book; perusal
熟読玩味[じゅくどくがんみ, jukudokuganmi] (n,vs) reading carefully with appreciation; giving (something) a careful perusal
閲読[えつどく, etsudoku] (n,vs) reading; perusal
韋編三絶[いへんさんぜつ, ihensanzetsu] (n,vs) repeated reading; close (careful) reading; careful perusal
高覧[こうらん, kouran] (n) (your) perusal
一読[いちどく, ichidoku] (n,vs) perusal; one reading
一読呆然[いちどくぼうぜん, ichidokubouzen] (n,vs) a (single) reading (a perusal) leaves one dumbfounded
熟読[じゅくどく, jukudoku] (n,vs) perusal; careful reading

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า perusal
Back to top