ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

deliberation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *deliberation*, -deliberation-

deliberation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
deliberation (n.) ความรอบคอบ See also: ความสุขุม, การใคร่ครวญ Syn. consideration, thought
English-Thai: HOPE Dictionary
deliberation(ดิลิบบะเร'เชิน) n. ความสุขุม,ความรอบคอบ,เจตนา,การพิจารณาหารือ,การปรึกษา,ความเชื่องช้า, Syn. thought ###A. haste
English-Thai: Nontri Dictionary
deliberation(n) การตรึกตรอง,การปรึกษาหารือ,การใคร่ครวญ,เจตนา,ความสุขุมรอบคอบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And I think with a little deliberation we can figure out what links these deaths.ฉันมาคิดดูดีๆแล้ว เราสามารถเชื่อมโยงการตายทั้งหมดได้
After meticulous deliberation and an online poll, the new Rachel is...หลังจากได้มีการปรึกษาและทำโพลออนไลน์ เรเชลคนไหม่คือ...
Perhaps you'll find this information irrelevant in your deliberation of my refund, but I think you deserve the whole story.คุณอาจจะพบว่าสิ่งที่ผมบอก มันไม่เกี่ยว กับสิ่งที่ผมร้องเรียน แต่ผมคิดว่าคุณอยากจะรู้เรื่องนี้
Finally, after weeks of self-doubt and much deliberation, she embarked on a temporary leave of absence from everything... that..."สุดท้าย หลังจาก สัปดาห์ที่ผ่านมา ตัวเอง สงสัย และ ใคร่ครวญ
"Finally after weeks of self-doubt and much deliberation, she embarked on a temporary leave of absence from everything that formed the fabric of her life."ในที่สุด หลังจาก สัปดาห์ที่ผ่านมา ตัวเอง สงสัย และ ใคร่ครวญ
It still has motor function, probably still has powers of deliberation.กล้ามเนื้อยังเคลื่อนไหวได้ และอาจมีความคิดด้วย
"Doubts and deliberations are ended.""ความสงสัยและ การตรึกตรองได้สิ้นสุดลงแล้ว"
And they eventually decided, after much deliberation, that the best thing to do would be to physically cut their way in.แล้วพวกเขาจะตัดสินใจหลังจากปรึกษากันแล้ว สิ่งที่ดีที่สุดที่น่าจะลองทำ คือ บุกเข้าข้างใน
After much deliberation, he Deschamps Orchestra has made its decision.หลังจากที่พิจารณากันดีแล้ว ทางเดอชองส์ออร์เคสตร้าก็ตัดสินใจได้
After Jury deliberationsหลังจากที่คณะกรรมการตัดสินแล้ว
After much deliberation, it has been decided that you are ready for a mission that will test everything you have learned thus far.หลังจากได้ไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วน มันชัดเจนว่าคุณพร้อมสำหรับภารกิจแล้ว จะได้ทดสอบทุกอย่างที่คุณได้เรียนรู้มา
They're already in deliberations.มันมีการตัดสินไปเรียบร้อยแล้ว

deliberation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
审议[shěn yì, ㄕㄣˇ ㄧˋ, 审议 / 審議] deliberation; pondering; due consideration
熟思[shú sī, ㄕㄨˊ ㄙ, 熟思] deliberation
深思熟虑[shēn sī shú lǜ, ㄕㄣ ㄙ ㄕㄨˊ ㄌㄩˋ, 深思熟虑 / 深思熟慮] mature reflection; after careful deliberations

deliberation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
委員会に諮る[いいんかいにはかる, iinkainihakaru] (exp,v5r) to submit (a plan) to a committee for deliberation
横綱審議委員会[よこづなしんぎいいんかい, yokodunashingiiinkai] (n) Yokozuna Deliberation Committee; body that recommends promotion of sumo wrestlers to grand champions
熟議[じゅくぎ, jukugi] (n,vs) careful deliberation
稟議制度[りんぎせいど, ringiseido] (n) the system in government offices and business corporations in which draft proposals are prepared by someone in charge of the matter and circulated for collective deliberation and final approval by particular (designated) officials or executives
考量[こうりょう, kouryou] (n,vs) consideration; deliberation
再議[さいぎ, saigi] (n,vs) reconsideration; redeliberation
凝議[ぎょうぎ, gyougi] (n,vs) deliberation; consultation
熟思[じゅくし, jukushi] (n,vs) deliberation; consideration
熟考[じゅっこう, jukkou] (n,vs) careful consideration; deliberation; thinking over carefully
[ぎ, gi] (n) (1) discussion; deliberation; (2) thought; opinion
重要案件[じゅうようあんけん, juuyouanken] (n) important matter (for discussion (deliberations))

deliberation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การปรึกษาหารือกัน[n. exp.] (kān preuksā) EN: consultation ; deliberation ; discussion FR:
การไตร่ตรอง[n.] (kān traitrø) EN: meditation FR: délibération [f] ; méditation [f] ; réflexion [f]

deliberation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bedächtigkeit {f}deliberation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า deliberation
Back to top