ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*พินิจพิเคราะห์*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น พินิจพิเคราะห์, -พินิจพิเคราะห์-

*พินิจพิเคราะห์* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การพินิจพิเคราะห์ (n.) analysis See also: consideration, deliberation Syn. การพินิจ, การพิจารณา, การพิเคราะห์, การไตร่ตรอง
การพินิจพิเคราะห์ (n.) contemplation See also: examination, perusal, consideration, deliberation Syn. การเพ่งพินิจ, การตรวจตรา, การเพ่งมอง
ช่างพินิจพิเคราะห์ (v.) scrutinize See also: examine, study, search, explore, inspect, investigate
ช่างพินิจพิเคราะห์ (adj.) observant See also: eagle-eyed, sharp-eyed, attentive, vigilant
พินิจพิเคราะห์ (v.) examine See also: peruse, scrutinize, study, investigate, explore Syn. พิจารณา, วิเคราะห์, พินิจพิจารณา
English-Thai: HOPE Dictionary
scrutinise(สครู'ทะไนซ) vt.,vi. เข้าใจ,พินิจพิเคราะห์,ตรวจสอบอย่างละเอียด,ตรวจสอบอย่างพิถีพิถัน., See also: scrutinisation n. scrutinization n. scrutiniser n. scrutinizer n., Syn. probe,scan
scrutinize(สครู'ทะไนซ) vt.,vi. เข้าใจ,พินิจพิเคราะห์,ตรวจสอบอย่างละเอียด,ตรวจสอบอย่างพิถีพิถัน., See also: scrutinisation n. scrutinization n. scrutiniser n. scrutinizer n., Syn. probe,scan
search(เซิร์ชฺ) vt.,vi. ค้น,หา,ตรวจสอบ,สอดส่อง,สอบถาม,สืบหา,สืบสวน,พินิจพิเคราะห์ -Phr. (search me คำอุทานแสดงการปฎิเสธ) n. การค้น,การหา,การตรวจสอบ,การสืบสวน,การสอบสวน., See also: searchable adj. searchness, Syn. probe
sense(เซนซฺ) n. ความรู้สึก,ไหวพริบ,ประสาททั้งห้า,ประสาทสัมผัส,อินทรีย์สัมผัส,เหตุผล,ความสามารถในการพินิจพิเคราะห์,สติสัมปชัญญะ,ความฉลาด,ความสังหรณ์,ความหมาย,นัย,แนวทาง,ทิศทาง vt. รู้สึก,ตระหนัก,เข้าใจความหมาย,เข้าใจ,ฟื้นขึ้น (จากการสลบ) ,สำนึก,สังหรณ์,ตื่นตัว. -
survey(เซอเว') vt.,vi.,n. (การ) สำรวจ,รังวัด,ตรวจสอบ,พินิจพิเคราะห์,ตรวจตรา, See also: surveyable adj.
surveying(เซอเว'อิง) n. การสำรวจรังวัด,อาชีพการสำรวจรังวัด,การตรวจสอบ,การพินิจพิเคราะห์,การสำรวจ
English-Thai: Nontri Dictionary
discriminate(vi) แยกแยะได้,เห็นความแตกต่าง,รู้จักเลือก,พินิจพิเคราะห์
discreet(adj) สุขุม,ระมัดระวัง,รอบคอบ,พินิจพิเคราะห์,ไตร่ตรอง,ยั้งคิด
scrutinize(vt) พินิจพิเคราะห์,พิจารณา
scrutiny(n) การพินิจพิเคราะห์,การพิจารณา
subsume(vt) จัดหมวดหมู่,รวมพวก,พินิจพิเคราะห์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reflective learningการเรียนรู้แบบพินิจพิเคราะห์ [การจัดการความรู้]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cogitate (vt.) พินิจพิเคราะห์ See also: ใคร่ครวญ, พิจารณา, ขบคิด Syn. consider, contemplate, meditate, ponder
cogitate (vi.) พินิจพิเคราะห์ See also: ใคร่ครวญ, พิจารณา, ขบคิด Syn. consider, contemplate, meditate, ponder
contemplate (vt.) สังเกตอย่างพินิจพิเคราะห์ Syn. gaze at, notice
perusal (n.) การพินิจพิเคราะห์ See also: การตรวจละเอียด, การพิจารณา Syn. scrutiny, survey
scrutinize (vt.) พินิจพิเคราะห์ See also: พิจารณา, ตรวจสอบ Syn. view, study
scrutinize (vi.) พินิจพิเคราะห์ See also: พิจารณา, ตรวจสอบ
scrutinizer (n.) ผู้พินิจพิเคราะห์
scrutinizingly (adv.) อย่างพินิจพิเคราะห์
think out (vt.) พินิจพิเคราะห์ See also: พิจารณา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's gonna be tricky if you're scrutinizing her every move.นั่นคงจะยากหน่อย ถ้าคุณพินิจพิเคราะห์เธอทุกฝีก้าว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *พินิจพิเคราะห์*
Back to top