ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*กลัว*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น กลัว, -กลัว-

*กลัว* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลัว (v.) fear See also: be scared, dread, be anxious, be afraid of Syn. หวาดกลัว, หวาดหวั่น Ops. กล้า
กลัวผี (v.) afraid of ghost See also: fear ghost
กลัวลาน (v.) horrify See also: appall, terrify, be overwhelmed with fear Syn. กลัวหัวหด, ขวัญหนีดีฝ่อ Ops. กล้า, บ้าบิ่น
กลัวหัวหด (v.) horrify See also: appall, terrify, be overwhelmed with fear Ops. กล้า, บ้าบิ่น
กลัวเกรง (v.) be in awe of See also: stand in awe of, revere hold in awe and veneration Syn. กลัว Ops. กล้า
กลัวเมีย (v.) be henpecked
กลัวใจ (v.) admire from the bottom of one´s heart
ขี้กลัว (v.) be cowardly See also: be chicken-hearted, be timid, be spineless, be yellow, be craven, be fearful, be scared Syn. กลัว, ไม่กล้า, ขี้ขลาด, ตาขาว, ขี้ขลาดตาขาว Ops. กล้า
ขี้กลัว (adj.) fearful See also: afraid, scared, timorous Syn. กลัว, ไม่กล้า, ขี้ขลาด Ops. กล้า
ขี้กลัว (v.) be a chickenshit See also: be a coward, be a pansy, be a chicken, be yellow, have a yellow streak Syn. กลัว, ขี้ขลาด, ตาขาว, ขี้ขลาดตาขาว Ops. กล้า
คนขี้กลัว (n.) coward See also: craven, poltroon Syn. คนขลาด, คนตาขาว Ops. คนกล้าหาญ
ความกลัว (n.) scare See also: fear, fright Syn. ความหวาดกลัว
ความกลัวเกรง (n.) fear See also: dread, terror, fright Ops. ความกล้า
ความพรั่นกลัว (n.) apprehension See also: panic, scare, terror, dread Syn. ความกลัว, ความหวาดกลัว
ความหวาดกลัว (n.) dread See also: terror, fear, scare, fright Syn. ความกลัว
ความเกรงกลัว (n.) fear See also: dread, terror, fright Syn. ความกลัวเกรง Ops. ความกล้า
ความเกรงกลัวบาป (n.) conscience See also: shame of sins, sense of shame, sense of right or wrong Syn. ความละอายบาป
ตกใจกลัว (v.) be frightened See also: be startled, be scared, be shocked, panic
ตื่นกลัว (v.) be panic-stricken See also: be frightened, be scared Syn. กลัว, ตื่นตกใจ Ops. กล้า
น่ากลัว (adv.) perhaps See also: doubtfully, suspiciously, conceivably, possibly, reasonably Syn. สงสัย, บางที, เห็นที
น่ากลัว (adj.) frightful See also: scary, horrible, calamitous, shocking, terrible, horrendous
น่าสะพรึงกลัว (adj.) dreadful See also: awful, scary, terrible, frightening Syn. น่ากลัว, น่าขนลุก, น่าพรั่นพรึง, สยองขวัญ, น่าขนพองสยองเกล้า
น่าสะพรึงกลัว (v.) be dreadful See also: be awful, be scary, be terrible, be frightening Syn. น่ากลัว, น่าขนลุก, น่าพรั่นพรึง, สยองขวัญ, น่าขนพองสยองเกล้า
น่าหวาดกลัว (adj.) scary See also: frightening Syn. น่ากลัว
น่าเกลียดน่ากลัว (v.) frighten See also: scare, terrify, alarm Syn. น่าเกลียด, น่าขยะแขยง, น่ากลัว Ops. น่ารัก, สวย
น่าเกลียดน่ากลัว (adj.) disgusting See also: repulsive, detestable Syn. น่าเกลียด, น่าขยะแขยง, น่ากลัว Ops. น่ารัก, สวย
พรั่นกลัว (v.) be afraid of See also: be frightened, fear Syn. หวาดหวั่น, ประหวั่น, พรั่น, พรั่นพรึง, หวั่นหวาด, เกรง, กริ่งเกรง, ครั่นคร้าม Ops. กล้า, กล้าหาญ, เก่งกล้า
พรั่นกลัว (v.) be afraid See also: fear, be scared, dread Syn. กลัว, หวาดหวั่น, หวั่นกลัว
พรั่นกลัว (v.) feel fearful See also: be terrified by, be scared by Syn. กลัว, หวาดหวั่น, หวั่นกลัว, หวาดกลัว
หวั่นกลัว (v.) be afraid See also: fear, be scared, dread Syn. หวั่น, หวาดหวั่น, หวั่นเกรง, หวาดกลัว, กลัว
หวั่นกลัว (v.) be afraid of See also: fear, dread, be terrified by, be fearful, be cowardly Syn. หวั่น, หวาดหวั่น, หวั่นเกรง, หวาดกลัว
หวาดกลัว (v.) fear See also: be scared, dread, be anxious, be afraid of Syn. กลัว Ops. กล้า, กล้าหาญ
เกรงกลัว (v.) revere See also: be afraid of, scare, fear Syn. กลัว, หวาดกลัว, หวาดหวั่น Ops. กล้า, กล้าหาญ
โรคกลัวน้ำ (n.) rabies See also: hydrophobia Syn. โรคพิษสุนัขบ้า
English-Thai: HOPE Dictionary
acrophobia(แอคโรโฟ' เบีย) n. โรคกลัวความสูง (dread of high places)
aerophobia(แอโรโฟ' เบีย) n. โรคกลัวความสูง, โรคกลัวอากาศ (abnormal fear of air)
afeard(อะเฟิร์ด') adj. กลัว., Syn. afraid
affray(อะเฟร') n. การทะเลาะวิวาท, การต่อสู้ของคนในสาธารณะ. -vt. ทำให้กลัว. -affrayer n., Syn. battle, fight, fracas ###A. peace)
afraid(อะเฟรด') adj. กลัว,เกรง, Syn. scared, fearful ###A. confident, fearless)
agoraphobia(แอกโกราโฟ' เบีย) n. โรคกลัวอยู่ในที่โล่งหรือที่ชุมชน (fear of being in open space)
alarm(อะลาร์ม') n.,vt. ความตกใจ, ความหวาดกลัว, สัญญาณ บอกเหตุ, อุปกรณ์สัญญาณบอกเหตุ, เสียงปลุก, เสียงเอะอะโวยวาย. -alarmable adj. -alarmedly adv. -alarming adj., Syn. fear, alert ###A. allay
alarmist(อะลาร์ม' มิสทฺ) n. พวกกระต่ายตื่นตูม, ผู้ชอบทำให้ตกใจกลัวด้วยเรื่องเล็ก
algophobia(แอลโกโฟ' เบีย) n. โรคกลัวความเจ็บปวด (abnormal dread of pain)
almighty(ออลไม' ที) adj. ซึ่งมีอำนาจทุกอย่าง, ซึ่งมีความสามารถทุกอย่าง,ซึ่งมีอำนาจหรืออิทธิพลมาก,น่ากลัว, สุดขีด. -n. -Almighty พระ-เจ้า -almightiness n., Syn. all-powerful)
antirabic(แอนทีเร' บิค) adj., n. ป้องกันหรือรักษาโรคกลัวน้ำ, ยาป้องกันหรือรักษาโรคกลัวน้ำ
appal(อะพอล') vt. ทำให้น่ากลัว,ทำให้ใจหาย,ทำให้ตกใจ -appalling adj.
appall(อะพอล') vt. ทำให้น่ากลัว,ทำให้ใจหาย,ทำให้ตกใจ -appalling adj.
apparition(แอพพะริช'เชิน) n. ผี,สิ่งที่ดูน่ากลัว,การปรากฎของจินตภาพ,การแสดงออก
apprehend(แอพพริเฮนดฺ') vt. จับ,ขัง,เข้าใจความหมาย,คาดคะเนด้วยความกังวลใจ ความสงสัยหรือความกลัว. -vi. เข้าใจ,ฟังเข้าใจ,กลัว,หวั่น. -apprehender n., Syn. arrest,seize, understand)
apprehension(แอพพริเฮน'เชิน) n. ความสงสัย,ความกลัว, ความหวาดหวั่น,ความเข้าใจ, การหยั่งรู้,ความคิดเห็น,การจับกุม, Syn. dread, alarm, capture, comprehension)
apprehensive(แอพพริเฮน'ซิฟว) adj. หวั่นว่าบางสิ่งบางอย่างอาจเกิดขึ้น,กลัว,สามารถเข้าใจได้เร็ว,ตระหนัก, Syn. fearful, anxious, afraid, perceptive ###A. fearless,calm)
ashamed(อะเชมดฺ') adj. อับอาย,กระดากใจ,ไม่เต็มใจเพราะกลัวถูกหัวเราะหรือต่อว่า, Syn. embarrassed, shamefaced ###A. proud)
assurance(อะชัว'เรินซฺ) n. การรับรอง,การทำให้แน่นอน,การทำให้มั่นใจ,ความมั่นใจ,ความเชื่อถือ,ความไม่กลัวเกรง,ความบ้าบิ่น,การประกันภัย,การโอนทรัพย์สิน, Syn. boldness, confidence ###A. doubt,distrust)
atrocious(อะโทร'เชิส) adj. โหดร้าย,ชั่วร้าย,น่ากลัว,ดุร้าย, เลวร้าย,ข่มขืนใจสตรี.
atrocity(อะทรอส'ซิที) n. ความโหดร้าย,ความชั่วภัย,ความน่ากลัว,ความดุร้าย,สิ่งชั่วร้าย,การกระทำที่ชั่วร้าย, Syn. enormity,outrage,crime
auctorial(ออคโท'เรียล) adj. เกี่ยวกับผู้เขียนหรือผู้ประพันธ์ audacious (ออเด'เชิส) adj. กล้ามาก,ไม่กลัว,สร้างสรรค์มาก,กล้าได้กล้าเสีย (bold, fearless)
awe(ออ) n. ความน่าเกรงขาม,ความน่าสะพรึงกลัว,ความกลัว -vt. ทำให้กลัว,ทำให้เกรง
aweless(ออ' เลส) adj. ไม่กลัว, Syn. fearless)
awesome(ออ'ซัม) adj. น่ากลัว,ทำให้น่ายำเกรง,ร้ายแรง. -awesomeness n.
awestruck(ออ'สทรัค) adj. รู้สึกกลัว,ตกใจกลัว, ประหม่า. -awe-struck,awe-stricken, awestricken adj. (filled with awe,awe-inspiring)
awful(ออ'ฟูล) adj. น่ากลัว,น่ายำเกรง,น่าเลื่อมใสศรัทธา, Syn. dreadful,dread, terrible)
awfully(ออ'ฟูลลี) adv.มาก ๆ ,มากเหลือเกิน, น่ากลัวน่ารังเกียจ,น่ายำเกรง (very, extremely)
awless(ออ'เลส) adj. ไม่มีความกลัว., Syn. aweless. -awlessness n., Syn. fearless
bloodcurdlingadj. ขนพอง,สยองเกล้า,น่ากลัวมาก
blue funkn. ความกลัวที่ไม่สามารถจะควบคมได้
bluff(บลัฟ) vt.,vi.,n. (การ) หลอกลวง,ขู่ขวัญให้กลัว,แสร้งทำ adj. ตรงไปตรงมา,โผงผาง,หน้าตรงดิ่ง -n. ผาชัน,ตลิ่งชัน,ศพ -bluffer n.
bogey(โบ'กี) n. ปีศาจ,ผี,คนที่น่ากลัว, Syn. bogy,specter
boggle(บอก'เกิล) {boggled,boggling,boggles} vi. กลัว,สะดุ้ง,ตกใจ,ลังเลใจ,พูดกำกวม,อึดอาด,หดตัว vt. ทำให้ตกใจ -n. การสะดุ้งตกใจ,การลังเลใจ,การบอกปัด,งานไม่ดี, See also: boggler n. ดูboggle
bogie(โบ'กี) n. ปีศาจ,ผี,คนที่น่ากลัว, Syn. bogy,specter
bombshelln. ลูกระเบิด,สิ่งที่น่าตกใจ,ผู้ที่น่าตกใจกลัว
brave(เบรฟว) {braved,braving,braves} adj. กล้าหาญ,อดทน,ไม่เกรงกลัว น่าชมเชย,ประเสริฐ -n. คนที่กล้าหาญ,นักรบ vt. เสี่ยงอันตราย,ฝ่าผจญ,ท้าทาย,กล้าทำ,ทำให้ดีเด่น vt. คุยโว,โม้, See also: braveness n. ดูbrave
breathtakingadj. ทำให้ยินดีตื่นเต้นหรือน่ากลัวมาก
bugbearn. แหล่งความกลัว,ผีที่กินเด็กซุกซน., See also: bugbearish adj. ดูbugbear
bulldoze(บูล'โดซ) {bulldozed,bulldozing,bulldozes} vt. ทำให้กลัว,ขู่,ขู่เข็ญ,คุกคาม,ใช้รถแทรกเตอร์ไถพื้นที่ให้เรียบ
English-Thai: Nontri Dictionary
audacious(adj) กล้า,ก๋ากั่น,ไม่กลัว
afeard(adj) หวาดกลัว
afraid(adj) กลัว,เกรงกลัว,หวาดกลัว
aghast(adj) ตกใจกลัว,อกสั่นขวัญหนี,ตกตะลึง
alarm(n) สัญญาณเตือนภัย,ความตกใจกลัว
apprehend(vi,vt) จับกุม,ขัง,เข้าใจความหมาย,กลัว,หวาดหวั่น
apprehension(n) การจับกุม,ความเข้าใจ,ความหวาดหวั่น,ความเกรงกลัว
apprehensive(adj) เข้าใจง่าย,เกรงกลัว,หวาดหวั่น
atrocious(adj) โหดร้าย,ป่าเถื่อน,ชั่วร้าย,ทารุณ,น่ากลัว,เลวร้าย
audaciously(adv) อย่างไม่เกรงกลัว,อย่างไม่ครั่นคร้าม,อย่างก๋ากั่น,อย่างอาจหาญ
awe(n) ความกลัว,ความหวาดหวั่น,ความเกรงขาม,ความน่าสะพรึงกลัว
awesome(adj) น่ากลัว,ร้ายแรง,น่าหวาดเสียว,น่ายำเกรง
awestruck(adj) ตกใจกลัว,ประหม่า
awful(adj) น่ากลัว,น่ายำเกรง,น่าเกรงขาม
awfully(adv) อย่างน่ากลัว,อย่างมาก,อย่างน่าเกรงขาม
bloodcurdling(adj) น่ากลัวมาก,น่าขนพองสยองเกล้า
brave(adj) กล้า,กล้าหาญ,ไม่เกรงกลัว,อาจหาญ,อดทน
bravery(n) ความกล้าหาญ,ความกล้า,ความอาจหาญ,ความไม่เกรงกลัว
bulldoze(vt) ทำให้กลัว,ขู่,เฆี่ยน,ปราบ,ปรับระดับ
precarious(adj) ไม่คงทน,ล่อแหลม,ใกล้อันตราย,ำ่ากลัว,เสี่ยง
chary(adj) หวง,ตระหนี่,ประหยัด,ขี้เหนียว,กลัว
CHICKEN-chicken-hearted(adj) ขี้ขลาดตาขาว,ไม่กล้า,กลัว
consternation(n) ความอกสั่นขวัญหนี,ความตกตะลึง,ความน่ากลัว
cower(vi) ตกใจกลัว,หัวหด
craven(adj) ขี้ขลาดตาขาว,ขลาดกลัว
damnable(adj) น่าขยะแขยง,น่าเกลียดน่ากลัว,น่าเบื่อหน่าย,อัปรีย์,น่าสาปแช่ง
dangerous(adj) มีอันตราย,ไม่ปลอดภัย,เป็นภัย,เป็นอันตราย,น่ากลัว
daunt(vt) ทำให้หวาดหวั่น,ทำให้เกรงขาม,ทำให้กลัว,ขู่ขวัญ
dauntless(adj) กล้าหาญ,อาจหาญ,ไม่ครั่นคร้าม,ไม่หวาดหวั่น,ไม่กลัว
desperate(adj) หมดหวัง,เข้าตาจน,ไม่กลัวอันตราย,ไม่คิดชีวิต
desperation(n) ความหมดหวัง,ภาวะล่อแหลม,ความไม่กลัวอันตราย,การกระทำด่วน,ความสิ้นคิด
dire(adj) ร้ายกาจ,น่ากลัว,น่าหวาดกลัว,ร้ายแรง
direful(adj) ร้ายกาจ,น่ากลัว,หายนะ,ร้ายแรง
dismay(n) ความตกใจ,ความสะดุ้งกลัว,ความกลัว,ความท้อใจ,ความตกตะลึง
dread(vt) หวั่น,หวาดกลัว,เกรงกลัว,กลัว
dreadful(adj) น่ากลัว,น่าหวาดกลัว,น่าเกลียดน่ากลัว,เลวมาก
dreadfully(adv) อย่างน่ากลัว,อย่างหวาดกลัว,อย่างน่ายำเกรง,อย่างเลวมาก
afeared(adj) หวาดกลัว
fearful(adj) น่ากลัว,ขลาด,น่าเกรงกลัว
embolden(vt) ทำให้กล้า,ทำให้ไม่กลัว,ให้กำลังใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
acrophobia; hypsophobiaอาการกลัวที่สูง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aerophobiaอาการกลัวลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
agoraphobiaอาการกลัวที่โล่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aichmophobiaอาการกลัวของแหลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
odynophobia; algophobiaอาการกลัวเจ็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dangerous and reckless driving; driving, dangerous and recklessการขับรถอย่างน่ากลัวอันตรายและปราศจากความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
desensitize; desensitise๑. ขจัดภูมิไว๒. ลดความรู้สึก (กลัว, เกลียด ฯลฯ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
funk artศิลปะสะพรึงกลัว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hydrophobia; rabiesโรคพิษสุนัขบ้า, โรคกลัวน้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phobiaโรคกลัว, อาการกลัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
photophobiaอาการกลัวแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
putting in fearทำให้เกิดความกลัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rabid๑. -เป็นโรคพิษสุนัขบ้า, -เป็นโรคกลัวน้ำ๒. บ้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rabies phobia; hydrophobiaphobiaอาการกลัวโรคพิษสุนัขบ้า, อาการกลัวโรคกลัวน้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
triskaidekaphobiaอาการกลัวเลขสิบสาม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xenophobiaอาการกลัวคนแปลกหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
zoophobiaอาการกลัวสัตว์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acrophobiaความกลัวที่สูง, กลัวที่สูง, กลัวความสูง [การแพทย์]
Agoraphobiaความกลัวที่ต้องอยู่ในสถานที่สาธารณะซึ่งห่างจากบ, กลัวที่โล่ง [การแพทย์]
Ailurophobiaความกลัวแมว [การแพทย์]
Claustrophobiaความกลัวที่ที่ปิดมิดชิด [การแพทย์]
Despairท่าทีหมดหวัง,สิ้นหวัง,ความรู้สึกสิ้นหวัง,กลัวความตาย [การแพทย์]
Fearความกลัว [TU Subject Heading]
freedom from fearสภาพที่ปลอดจากความกลัว [การทูต]
Hydrophobiaโรคกลัวน้ำ, [การแพทย์]
Rabiesโรคกลัวน้ำ [TU Subject Heading]
Rain Shower ฝนซู่ หรือฝนไล่ช้าง ฝนซู่ (แต่ก่อนเรียกว่าฝนโปรย) คือหยาดน้ำฟ้า หรือฝนตกหนักโดยกระทันหันในระยะเวลาสั้น ๆ มีเสียงดัง เกิดจากเมฆที่ก่อตัวขึ้นโดย กระแสอากาศไหลในทางตั้ง (convective clouds) เม็ดฝน หรือ เม็ดของน้ำฟ้าโดยปกติมีขนาดโตกว่าน้ำฟ้า หรือน้ำฝนชนิดอื่น ฝนซู่ มักตกและหยุดอย่างฉับพลันและมีการเปลี่ยนแปลงความแรงของฝนอย่างรวดเร็ว ลักษณะท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นมืดครื้มน่ากลัวอย่างรวดเร็วเพราะเมฆคิวมูโลนิมบัส (cumulonimbus) และกลับกลายเป็นแจ่มใสในช่วงเวลาสั้นๆ ภายหลังฝนตก [สิ่งแวดล้อม]
Xenophobia ความกลัวคนแปลกหน้า [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
act out (phrv.) แสดง (ความคิด, ความกลัวที่ซ่อนใต้จิตสำนึก, ความเพ้อฝัน) ออกมา Syn. play out
wide-eyed (adj.) ซึ่งตาเบิกโพลงด้วยความสงสัย ความกลัว ความตกใจ
abdabs (sl.) ความรู้สึกที่กลัวมาก
accost (vt.) ทัก (ด้วยท่าทีที่ไม่สุภาพหรือขู่ให้กลัว) See also: เข้าไปทัก
acrophobia (n.) โรคกลัวความสูง
afraid (adj.) กลัว See also: เกรง, กลัวเกรง, หวาดกลัว, หวาดหวั่น Syn. frightened, fearful, scared
aghast (adj.) น่าสะพรึงกลัว See also: ซึ่งทำให้อกสั่นขวัญหนี Syn. horrified, terrified
alarm (n.) ความกลัว Syn. fear
alarm (vt.) ทำให้กลัว Syn. fear, frighten, scare
alarmed (adj.) ที่ตื่นกลัว Syn. fearful, frightened
Anglophobe (n.) ผู้ที่เกลียดหรือกลัวความเป็นอังกฤษ
appal (vt.) ทำให้กลัว See also: ทำให้ตกใจ Syn. dismay, shock, appall
appall (vt.) ทำให้กลัว See also: ทำให้ตกใจ Syn. dismay, shock, appall
appalled (adj.) น่าหวาดกลัว See also: น่าตกใจ Syn. aghast Ops. lovely, pleasant
apphrehend (vt.) กลัวมาก Syn. fear
apphrehend (vi.) กลัวมาก See also: กังวลมาก Syn. fear
awe-inspiring (adj.) น่าสะพรึงกลัว See also: ซึ่งทำให้สะเทือนขวัญ, น่าหวาดเสียว Syn. formidable
awesome (adj.) น่าสะพรึงกลัว See also: ซึ่งทำให้สะเทือนขวัญ, น่าหวาดเสียว Syn. awe-inspiring, formidable
awful (adj.) น่ากลัว See also: น่าสะพรึงกลัว Syn. terrible, dreadful, appalling
be frightened (vi.) ตกใจกลัว See also: ตกอกตกใจ Syn. scare
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
If others see this side of me, they'd be scared, and they won't come close to me anymoreถ้าคนอื่นๆ มองเห็นด้านนี้ของฉัน พวกเขาอาจจะกลัว และจะไม่เข้าใกล้ฉันอีกต่อไป
Don't be afraid of anythingอย่ากลัวสิ่งใด
I'm going to take the chance without any fearฉันกำลังจะคว้าโอกาสโดยปราศจากความกลัว
I'm not afraid to try new thingsฉันไม่กลัวที่จะลองสิ่งใหม่ๆ
You might get scaredคุณอาจจะกลัว
I'm scared of nothingฉันไม่กลัวอะไรเลย
I'm obviously pleased that you're not scaredฉันดีใจอย่างมากที่คุณไม่กลัว
Men fear most what they cannot seeที่คนเรากลัวมากที่สุดคือสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถมองเห็นได้
He's a terrible man when he's angryเขาเป็นคนที่น่ากลัวตอนที่เขาโกรธ
None of us is afraid of difficultiesพวกเราไม่มีใครกลัวความยากลำบาก
Are you afraid of the dark?คุณกลัวความมืดไหม?
I'm frightened of spidersฉันกลัวแมงมุม
He's scared of making mistakesเขากลัวการทำผิดพลาด
She was absolutely terrified when she heard the noiseเธอหวาดกลัวอย่างที่สุดเมื่อได้ยินเสียงนั่น
I’ve been afraid of your reactionฉันกลัวปฏิกิริยาของคุณ
I am not afraid of your opinionฉันไม่กลัวความเห็นของคุณ
You're the only one I'm not afraid ofคุณเป็นเพียงคนเดียวที่ฉันไม่กลัว
Who's this scary dude?ชายหน้าตาน่ากลัวนี่เป็นใครหรือ?
Have no fearไม่ต้องกลัว บอกความจริงกับเรามา
You will see that there is nothing to be scared ofคุณจะได้เห็นว่าไม่มีอะไรต้องกลัวเลย
I feared you would not comeฉันกลัวว่าคุณจะไม่มา
You think I'm afraid of you?คุณคิดว่าฉันกลัวคุณหรือ?
I ain't afraid of himฉันไม่กลัวเขา
I've been so afraid of losing himฉันกลัวเหลือเกินที่จะเสียเขาไป
You must have thought it was pretty scary!เธอคงคิดว่ามันค่อนข้างน่ากลัวซินะ
Now it's not the time to be frightened!ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะต้องกลัวแล้ว
I'm scared of others hating me and I don't know how to reject othersฉันกลัวคนอื่นจะเกลียดฉัน และฉันก็ไม่รู้ว่าจะปฏิเสธคนอื่นได้อย่างไร
This story isn't scary at allเรื่องนี้ไม่เห็นจะน่ากลัวแต่อย่างใด
Whoever tells the scariest story is the winnerใครก็ตามเล่าเรื่องที่น่ากลัวที่สุดได้เป็นผู้ชนะ
This kind of stories can only scare timid people like youเรื่องอย่างนี้มีแต่คนขี้ขลาดอย่างนายเท่านั้นที่กลัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The world's effete, worn out, afraid.ของโลก หมดแรง กลัว ทรุดโทรม
The misery upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress.ความทุกข์ยาก เกิดจากความโลภ ความเจ็บปวดของผู้คนที่หวาดกลัว มนุษย์ทุกคนต่างเคยผ่านมา
The burrows where they hid and ate in furtive fear and where sleep itself presented a threat.หลุมหลบภัยที่ใช้ซ่อนตัว และกล้ำกลืนอาหารด้วยความกลัว แม้แต่การนอน ก็ยังเป็นภัยในตัวของมัน
A society gradually takes form, sculpted by terror and fear, but less deranged than that of the SS and its slogans:รูปแบบสังคมเริ่มก่อตัวขึ้น จากความหวาดหวั่นและความกลัว ที่น่ารำคาญน้อยกว่านั้น ก็พวกคำขวัญของที่นี่
I think you're a dangerously misinformed man... with a sinister notion about what the United States stands for!{\cHFFFFFF}ผมคิดว่าคุณเป็นอันตราย คนเข้าใจผิด ... {\cHFFFFFF}มีความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่น่ากลัว สหรัฐอเมริกาย่อมา!
It is therefore our holy duty to put our feet upon it, to enter it, to put the marks of our guns and our wheels and our flags upon it!เพราะฉะนั้นจึงเป็นภาระอันศักดิ์สิทธิ์ ที่เราจะขจัดความกลัว ที่มีมานาน
After these first rituals, with fearsome gravity he brands each girl on the shoulder burning a number into their tender fleshNwith พิธีศาสนาแรกเหล่านี้หลังจาก,\แรงดึงดูดของโลกน่ากลัว... ...เขาตรา girl on แต่ละคน ไหล่... ...การเผาไหม้ตัวเลข into their เนื้ออ่อน
I scared you, didn't I?ฉัน กลัว คุณ ไม่ได้ ฉัน ?
Chicago, the passengers are panicking. When do we start down?ชิคาโก ผู้โดยสารกำลังตื่นกลัว เราจะเริ่มบินลงเมื่อไหร่
To be honest, I've never been so scared, but at least I have a husband.พูดตามตรงนะ ฉันไม่เคยกลัวขนาดนี้มาก่อน แต่อย่างน้อยฉันก็มีสามีค่ะ
But out there already there is rioting because Hindus fear you are going to give too much away.แต่ข้างนอกนั่น จลาจลเกิดขึ้นแล้ว เพราะชาวฮินดูกลัวว่า คุณจะให้มุสลิมมากเกินไป
No. I'm afraid there's something in them that concerns me, too.ไม่ล่ะ ฉันกลัวว่ามันจะมีอะไรบางอย่าง ที่เกี่ยวข้องกับฉันด้วย
No. Just death. Isn't that enough?ไม่ แค่กลัวตาย แค่นั้นไม่พออีกเหรอ
The pier? That's a scary place!ท่าเรือเหรอ ที่นั่นน่ากลัวจะตายไป !
Mama, don't be afraid to open your eyes.เธอ ไม่ต้องกลัวหรอก ลืมตาก็ได้นะ
Thus, a kid who had illegally scaled the junkyard fence might hear the dread cry, "Chopper, sic balls!"ดังนั้น เด็กที่ลักลอบเข้ามา ในเขตรั้ว อาจได้ยินเสียงร้องน่ากลัว "ช็อปเปอร์ ขย่ำไข่!"
I'm not scared. I'll testify.- ผมไม่กลัวนะ ผมจะให้การด้วย
Every time Rambo sees a mannequin, he gets so scared his little pug tail comes right out his little mouth.ทุกครั้งที่แรมโบ้เห็นหุ่นตัวนั้น มันจะกลัวมาก บางครั้งถึงกับเยี่ยวแตกเยี่ยวแตน ...ไอ้หางกุด ๆ ของมันแทบจะจุกออกมานอกปาก
I mean, once word leaks out that a pirate has gone soft, people begin to disobey you, and then it's nothing but work, work, work all the time.แค่เพียงคำเดียวที่รั่วไหลออกไป ว่าโจรสลัดใจอ่อน ผู้คนก็จะไม่หวาดกลัวเราอีกต่อไป และจากนั้น ทำอะไรก็จะล้มเหลว ล้มเหลว ล้มเหลว ตลอดกาล
You see, no one would surrender to the Dread Pirate Westley.ก็อย่างที่ท่านเห็น จะไม่มีใครหวาดกลัวต่อ "โจรสลัดที่ร้ายกาจนามเวสต์ลีย์" หรอก
I mean, what are the three terrors of the Fire Swamp?ข้าหมายถึง , อะไรคือความน่ากลัว 3 อย่างของกับดักไฟ
But if his love had been stronger you'd be afraid, and you'd have fought to keep him awayแต่คนรักของเขาเข้มแข็งกว่า นายจะกลัว .. แล้วนายจะมี / เอาขาออกไป
You know why six is afraid of seven?รู้มั้ยว่าทำไมเลข 6 กลัวเลข 7
You want to talk serious. This is. You know why six is afraid of seven?- รู้มั้ยว่าทำไมเลข 6 กลัวเลข 7
Don't be scared, because I'm funny Steve with a lampshade on his head who is singing and dancing, for your entertainment his own rendition of Singing in the Rain!- อย่ากลัวเลย ผมสตีฟขี้เล่น... ...ใส่โป๊ะไฟที่หัว... ...คนที่ร้องเพลงและเต้นรำ เพื่อความสำราญของคุณ...
Big Lady. Criminals flee."บิ๊กเลดี้ ผู้ร้ายกลัวจนหนี ใครมั่งไม่หนี"
Annie, I'm afraid of that happening to me, and something tells me this may be my last chance to do something about it.แอนนี่ ผมกลัวว่ามันจะเกิดขึ้นกับผม บางอย่างบอกผมว่านี่อาจเป็น โอกาสสุดท้ายที่ผมจะได้ทำมัน
You want to know the truth? We were scared to hell.ความจริงก็คือ เรากลัว จนจะบ้าตายอยู่แล้ว
Jessie, I was scared I was never gonna see you again.เจสซี่ ฉันกลัวมากเลย กลัวว่าจะไม่เห็นเธออีก
Tonight, the part of Al will be played by a tall, dark and sinister ugly man.คืนนี้ ในบทบาทของอัล ถูกเล่นโดย ชาย สูง ดูชั่วร้ายและ น่ากลัว ข้าคือนายของเจ้าแล้ว
I'm scared to go home. I'm scared to go out. I'm going out of my mind.ฉันกลัวที่จะกลับบ้าน ฉันกลัว ฉันประสาทเสียแล้ว
He knows Uncle Edgar won't allow it while he lives, but he's afraid of my dying if we wait.ท่านรู้ว่าท่านลุงเอ็ดการ์ ไม่ยอมแน่ๆ ตอนท่านยังมีชีวิตอยู่ แต่ท่านกลัว ว่าฉันจะตายก่อนหากเรารอ
Oh, you're not afraid of me, hmm?เอ้อ เธอไม่ได้กลัว ฉันนี้ ใช่ไหม
It was strange to see soldiers on the street... all of them terrified of the civilian population... any one of whom could be an IRA gunman.มันแปลกเพื่อดู ทหารบนถนน ... ทั้งหมดของพวกเขากลัว ของประชากรพลเรือน ... หนึ่งคนใดอาจจะ มือปืน, บ้านมือสอง
Now, these are the people who, in a panic... had to dispose of the nitroglycerine... and that is what sealed their fate.ขณะนี้ยังมีคนที่, ในความหวาดกลัว ... มีการจำหน่าย ของไนโตรกลีเซอ ... และเป็นสิ่งที่ปิดสนิท ชะตากรรมของพวกเขา
This one moment would decide for my whole life whether fear would rule or I would.ช่วงเวลานี้จะเป็นตัวตัดสินชีวิตทั้งชีวิตของฉัน... ไม่ว่าความกลัวจะชนะ... หรือฉันจะชนะ
Over the years, Mom got better, although it seemed like all her fears turned into worries about me.เวลาผ่านไปหลายปี แม่ก็ดีขึ้น ถึงแม้ว่ามันจะดูเหมือนกับความกลัวของเธอ เปลี่ยนไปเป็นความกังวลเกี่ยวกับฉัน
The one word sent me into total shock, from which, I'm afraid, I've never quite recovered.คำพูดคำเดียวทำให้ฉันตกอยู่ในอาการช๊อค - ซึ่งฉันกลัวว่าฉันจะไม่มีวันหายได้เลย + ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ
After the wedding, the fears began to sink in, take hold.หลังจากงานแต่งงาน ความกลัวก็เริ่มจมลงไป จับเอาไว้
Mosquito bites.# เสียงตื่นกลัว # Mulder มันเป็นอะไร ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *กลัว*
Back to top