ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

conceivably

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *conceivably*, -conceivably-

conceivably ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
思うに;惟うに[おもうに, omouni] (adv) presumably; conceivably; in my opinion; in my view; I think (that); upon thought; upon reflection

conceivably ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหลือประมาณ[adv.] (leūa pramān) EN: inconceivably FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า conceivably
Back to top