ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

terrified

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *terrified*, -terrified-

terrified ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
terrified (adj.) น่าสะพรึงกลัว See also: ซึ่งทำให้อกสั่นขวัญหนี Syn. horrified
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หวาด (v.) feel terrified See also: feel panicked Syn. หวาดเสียว
เสียวไส้ (v.) feel terrified See also: feel panicked Syn. หวาดเสียว, หวาด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She was absolutely terrified when she heard the noiseเธอหวาดกลัวอย่างที่สุดเมื่อได้ยินเสียงนั่น

terrified ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吴牛见月[Wú niú jiàn yuè, ˊ ㄋㄧㄡˊ ㄐㄧㄢˋ ㄩㄝˋ, 吴牛见月 / 吳牛見月] cow from Wu is terrified by the moon, mistaking it for the sun
重足而立[chóng zú ér lì, ㄔㄨㄥˊ ㄗㄨˊ ㄦˊ ㄌㄧˋ, 重足而立] rooted to the spot (成语 saw); too terrified to move
[hè, ㄏㄜˋ, 猲] frightened; terrified
[bù, ㄅㄨˋ, 怖] terror; terrified; afraid; frightened
半死[bàn sǐ, ㄅㄢˋ ㄙˇ, 半死] half dead (of torment, hunger, tiredness etc); (tired) to death; (terrified) out of one's wits; (beaten) to within an inch of one's life; (knock) the daylights out of sb

terrified ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
肝を冷やす;きもを冷やす[きもをひやす, kimowohiyasu] (exp,v5s) to be struck with terror; to be terrified; to be scared to death

terrified ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใจหาย[adj.] (jaihāi) EN: sad ; distressed ; terrified ; stunned with fear FR: stupéfait
ขวัญบิน[adj.] (khwanbin) EN: terrified ; afraid FR:
ขวัญแขวน[v.] (khwankhwaēn) EN: be frightened ; be terrified ; be scared ; be startled FR:
ขวัญหนี[adj.] (khwannī) EN: frightened ; terrified ; scared ; startled FR: terrifié
ขวัญหนีดีฝ่อ[adj.] (khwannīdīfø) EN: frightened ; terrified ; scared ; startled FR: terrifié
เกลือก[v.] (kleūak) EN: be afraid of ; scare ; fear ; be terrified FR: craindre
กลัวลาน[v.] (klūalān) EN: be terrified FR: être terrifié
หงอ[adj.] (ngø) EN: in fear and trembling ; terrified ; utterly subdued FR:
อกสั่นขวัญหนี[adj.] (oksankhwann) EN: terrified FR:
พรั่นพรึง[adj.] (phranphreun) EN: terrified FR:
สยองขวัญ[v.] (sayøngkhwan) EN: be horrible ; be terrified ; be horrified ; be frightened FR:
สยองขวัญ[adj.] (sayøngkhwan) EN: horrible ; terrified ; frightened ; horrifying ; grisly ; horrified ; hair-raising ; terrifying FR: épouvantable ; effrayant ; terrifiant ; horrible
เสียวไส้[v.] (sīosai) EN: feel terrified ; feel panicked FR: être terrifié ; être épouvanté
ตกใจ[adj.] (tokjai [= t) EN: startled ; frightened ; alarmed ; shocked ; scared ; terrified FR: surpris ; stupéfait ; saisi d'effroi ; terrifié

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า terrified
Back to top