ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โศก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โศก*, -โศก-

โศก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โศก (n.) bright green
โศก (v.) be sad See also: be unhappy, be mournful, be sorrowful Syn. เศร้า, เศร้าสร้อย, เสียใจ, โศกเศร้า Ops. ยินดี, ร่าเริง, รื้นเริง
โศก (n.) Saraca indica Syn. อโศก, ต้นอโศก
โศก (adj.) chartreuse See also: yellow-green color Syn. สีโศก
โศก (adj.) sad See also: melancholy, sorrowful, depressed, woebegone, unhappy, blue, mournful Syn. เศร้า
โศกนาฏกรรม (n.) tragedy Syn. เรื่องเศร้า, เรื่องโศกเศร้า Ops. สุขนาฎกรรม
โศกนาฏกรรม (n.) tragedy
โศกนาฏกรรม (n.) tragedy
โศกนาฏกรรม (n.) tragedy
โศกศัลย์ (v.) feel depressed See also: grieve, feel sorrowful, be sad, lament, be unhappy, be dispirited, feel blue Syn. โศกเศร้า, โศก
โศกศัลย์ (v.) feel depressed See also: grieve, feel sorrowful, be sad, lament, be unhappy, be dispirited, feel blue Syn. เศร้าโศก, โศก
โศกสลด (v.) grieve See also: sadden, be sad, be sorrowful, distress, be melancholy, be depressed, be unhappy, be mournful Syn. เศร้าโศก, เศร้าสลด, หดหู่
โศก (v.) wail See also: cry, weep, moan, bemoan, bewail Syn. โศกี, อาดูร, เศร้าโศก
โศกาดูร (v.) cry bitterly See also: weep bitterly Syn. โศกี, ร้องไห้, คร่ำครวญ, อาดูร, เศร้าโศก, เสียใจ, สลลดใจ
โศกาอาดูร (v.) be agonized See also: suffer, be distressed, be tormented, be tortured Syn. ระทมทุกข์
โศก (v.) wail See also: cry, weep, moan, bemoan, bewail Syn. อาดูร, เศร้าโศก
โศก (v.) cry bitterly See also: weep bitterly Syn. ร้องไห้, คร่ำครวญ, อาดูร, เศร้าโศก, เสียใจ, สลลดใจ
โศกเศร้า (v.) grieve See also: lament Syn. เศร้า, เศร้าโศก, เสียใจ Ops. ยินดี, ร่าเริง, รื้นเริง
โศกเศร้า (v.) feel depressed See also: grieve, feel sorrowful, be sad, lament, be unhappy, be dispirited, feel blue Syn. เศร้าโศก, โศก, โศกศัลย์
English-Thai: HOPE Dictionary
bleed(บลีด) {bled,bleeding,bleeds} vi. เลือดออก,ตกเลือด,หลั่งเลือด,เศร้าโศก,โทมนัส,ซึมออก,แพร่กระจาย,เห็นใจ vt. ทำให้เลือดออก,เสียเลือด,ถ่ายเทของเหลว (น้ำ,ไฟฟ้าและอื่น) -n. ขอบหน้าตัด,ส่วนหน้าที่ตัดออก adj. ตัดริมทิ้ง
bleeding(บลีด'ดิง) n. การหลั่งเลือด,จิตที่เศร้าโศก adj. เลือดออก
blue(บลู) {blued,bluing,blues} n.,adj. สีน้ำเงิน,สีท้องฟ้า,ฟกช้ำ, (หน้า) เขียว adj. มีสีน้ำเงิน,ฟกช้ำ (ผิวหนัง) ,โศกเศร้า,หยาบคาย vt. ทำให้เป็นสีน้ำเงิน,ย้อมสีน้ำเงิน, See also: bulish, blueish adj. -Phr. (out of the blue อย่างกระทันหันและไม่ได้คาดคิด
buskin n.รองเท้าหนังส้นสูง,ละครโศกเศร้า,ศิลปะการแสดงละครโศกเศร้า
contrition(คันทริช'เชิน) n .ความสำนึกผิด,ความเสียใจในความผิดที่กระทำไป,ความโศกเศร้า
coronach(คอ'ระนาค) n. ความโศกเศร้ากับผู้ที่ตาย, Syn. dirge
cothurnus(โคเธอ'นัส) n. ละครโศกนาฎกรรม -pl. cothurni
crush(ครัช) {crushed,crushing,crushes} n. ทำให้แตก,ขยี้,บี้,คั้น,บด,เหยียบ,กำจัด,ทำลาย,ทำให้โศกเศร้า. n. การขยี้ (บี้คั้น,บด,กำจัด,ทำลาย,ทำให้โศกเศร้า) ฝูงชนที่แน่นขนัด,ความหลงใหลอย่างมาก,สิ่งที่หลงไหลอย่างมาก,น้ำผลไม้คั้น, Syn. smash,
dear(เดียร์) adj. ที่รัก,เป็นที่รัก,น่ารัก,แพง,ทุกข์ใจ,ขุ่นใจ,เข้มงวด n. บุคคลอันเป็นที่รัก,บุคคลที่ดี,คนรัก -adv. เป็นที่รัก,มีราคาแพง interj. คำอุทานที่แสดงความประหลาดใจ,ความโศกเศร้า เช่น อนิจจา! ตายจริง! โอ้!., See also: dearness n. ดูdear คำที
depressing(ดีเพรส'ซิง) adj. เศร้าโศก,หดหู่ใจ,ตกต่ำ (เศรษฐกิจ) ,ซึ่งถูกกดขี่
desolation(เดสซะเล'เชิน) n. ความโดดเดี่ยว,ความอ้างว้าง,การไร้ผู้คน,ความเสียใจ,การเศร้าโศก,ที่ที่ถูกทอดทิ้ง, Syn. ruin
despond(ดิสพอนดฺ') vt. เศร้าโศกเนื่องจากความหมดหวังหรือหมดกำลังใจ, See also: desponder n., Syn. despair
distress(ดิสเทรส') n. ความเศร้าโศก,ความเสียใจ,ความลำบาก,ความทุกข์ยาก,ภัยพิบัติ,ความเคราะห์ร้าย,การอายัดทรัพย์เพื่อบีบบังคับ vt. ทำให้เศร้าโศก,ทำให้ทุกข์ยาก., See also: distressful adj. ดูdistress distressfully adv. ดูdistress distressingly adv. ดูdi
distressed(ดิสเทรสทฺ') adj. เศร้าโศก,ทุกข์ยาก,ลำบาก, Syn. distraught
dole(โดล) n. ทาน,สิ่งเล็กน้อยที่ให้เป็นทาน,เงินสงเคราะห์สำหรับผู้ว่างงาน,โชคชะตา,เคราะห์กรรม vt. ให้ทาน,ให้เล็กให้น้อย (share) ,ความเสียใจ,ความเศร้าโศก
doleful(โดล'ฟูล) adj. เสียใจ,โศกเศร้า,ละห้อย, Syn. sad,dismal
dolesome(โดล'เซิม) n. เสียใจ,โศกเศร้า,ละห้อย, Syn. doleful
dolor(โด'ลาร์) n. ความเสียใจ,ความเศร้าโศก,ความระทมทุกข์, See also: dolorous,adj.
dolorous(โด'ละรัส) adj. เกี่ยวกับหรือทำให้เกิดความเศร้าหรือความเจ็บปวด,เศร้าโศก,ระทมทุกข์., See also: dolorousness n. ดูdolorous, Syn. sorrowful,miserable
dolour(โด'ลาร์) n. ความเสียใจ,ความเศร้าโศก,ความระทมทุกข์, See also: dolorous,adj.
dyspeptic(ดิสเพพ'ทิค) adj. เกี่ยวกับอาหารไม่ย่อย,เศร้าโศก,กลัดกลุ้ม,บูดบึ้ง
gloom(กลูม) n. ความมืด,ความมืดครึ้ม,ความหมดหวัง,ความเศร้าโศก vi. มืดครึ้ม,ห่อเหี่ยวใจ,เศร้าหมอง,ซึมเศร้า. vt. ทำให้มืดครึ้ม., See also: gloomful adj., Syn. darkness
grief(กรีฟ) n. ความเศร้าโศก,ความเสียใจมาก,สิ่งที่ทำให้เสียใจมาก. -come to grief ผิดหวัง,สลดใจ, Syn. sadness
grief-stricken(กรีฟ'สทริคเคิน) adj. เสียใจ,สลดใจ,เศร้าโศก, Syn. heart-sick,desolate
grievous(กรี'เวิส) adj. ซึ่งทำให้เสียใจ,เศร้าโศก,ซึ่งทำให้ทุกข์ทรมานเป็นอย่างมาก, See also: grievousness n.
heartache(ฮาร์ท'เอค) n. ความเศร้าโศก,ความปวดร้าวใจ., See also: heartaching adj., Syn. grief,sorrow
heartrendingadj. ซึ่งทำให้เสียใจมาก,ซึ่งทำให้เศร้าโศกมาก.
heartstricken(ฮาร์ท'สทริคเคิน) adj. เศร้าโศก,เสียใจ,ช้ำใจ., Syn. heartstruck., Syn. appalled
lament(ละเมนทฺ') vt.,vi.,n. (ความ) เสียใจ,โศกเศร้า,โทมนัส., See also: lamenter n., Syn. sorrow,grieve
lamentable(แลม'เมินทะเบิล) adj. น่าเสียใจ,น่าโศกเศร้า,เคราะห์ร้าย., See also: lamentableness n. ดูlamentable lamentableably adv., Syn. regrettable
lamentation(แลมมันเท'เชิน) n.การแสดงความเสียใจ,ความโศกเศร้า,
lamented(ละเมน'ทิด) adj. โศกเศร้า,เสียใจ,อาลัย., See also: lamentedly adv.
mawkish(มอ'คิช) adj. จืดชืด,ไร้ชีวิตชีวา,ละห้อยและไม่สบาย,โศกเศร้า., See also: mawkishly adv. mawkishness n., Syn. insipid
mourn(มอร์น) vi.,vt. ไว้ทุกข์,อาลัย,เศร้าโศก,เสียใจ,คร่ำครวญ, Syn. deplore,lamen
mourner(มอร์น'เนอะ) n. ผู้ไว้ทุกข์,ผู้ไว้อาลัย,ผู้โศกเศร้า
mournful(มอร์น'ฟูล) adj. เศร้าโศก,เสียใจ,เกี่ยวกับการไว้ทุกข์ให้คนตาย,มืดมน,ไม่สดใส., See also: mournfully adv. mournfulness n., Syn. sorrowful ###A. cheerful
mourning(มอร์น'นิง) n. การโศกเศร้า,การเสียใจ,การไว้ทุกข์, Syn. grieving
murk(เมิร์ค) n. ความมืด,ความโศกเศร้า,หมอก. adj. มืด,มืดมน, Syn. mirk
nightmare(ไนทฺ'แมร์) n. ฝันร้าย,สภาวะที่โศกเศร้า
pine(ไพนฺ) n. ต้นสน ,ไม้สน,สับปะรด -v. อยากได้มาก,ใคร่จะ,ทนทุกข์ด้วยความคิดถึง,ร่วงโรย,โศกเศร้า
English-Thai: Nontri Dictionary
aggrieve(vt) ทำให้โศกเศร้า,ทำให้เจ็บปวด,ทำให้ได้รับทุกข์
bewail(vt) โศกเศร้า,คร่ำครวญ,ร่ำไห้
blues(n) ความเศร้าหมอง,ความโศกเศร้า,เพลงบลู
lugubrious(adj) เศร้าโศก,เศร้าสร้อย,โศกสลด
contrite(adj) เสียใจ,โศกเศร้า,สำนึกผิด
contrition(n) ความเสียใจ,ความโศกเศร้า,ความสำนึกผิด
despond(vi) ทุกข์ใจ,เสียใจ,สลดใจ,หดหู่ใจ,เศร้าโศก
despondence(n) ความเสียใจ,ความสลดใจ,ความหดหู่ใจ,ความเศร้าโศก
doleful(adj) เศร้าโศก,เศร้าใจ,ละห้อย,เศร้าหมอง,เสียใจ
dolorous(adj) โศกเศร้า,เศร้าโศก,เสียใจ,ระทมทุกข์
dolour(n) ความเศร้าโศก,ความเศร้าใจ,ความเสียใจ,ความระทมทุกข์
funereal(adj) เกี่ยวกับการฝังศพ,เศร้าหมอง,เศร้าโศก,เศร้า,เหมือนงานศพ
gloom(n) ความมืดมน,ความมืดมัว,ความเศร้า,ความโศกเศร้า
glum(adj) เศร้า,โศกเศร้า,ระทมทุกข์,หม่นหมอง
grief(n) ความเศร้าโศก,ความทุกข์ใจ,ความเสียใจ,ความโทมนัส
grievance(n) ความเศร้าโศก,ข้อข้องใจ,ความไม่พอใจ
grieve(vi) เศร้าโศก,เสียใจ,ทุกข์ใจ,สลดใจ,โทมนัส
grievous(adj) เศร้าโศก,ทุกข์,สาหัส,มหันต์,ร้ายแรง,หนัก
heartache(n) ความโศกเศร้า,ความเสียใจ,ความปวดร้าวใจ
heartbroken(adj) โศกเศร้า,อกหัก,ผิดหวัง,ช้ำใจ,เสียใจ
joyless(adj) ไม่ยินดี,ทุกข์,เศร้าโศก,ไม่สนุกสนาน,ไม่ร่าเริง
lament(n) ความเศร้าโศก,ความเศร้า,ความเสียใจ
lamentation(n) ความเศร้าโศก,การคร่ำครวญ,ความเสียใจ,ความโทมนัส
melancholy(adj) เศร้าโศก,หดหู่ใจ
mourn(vt) เศร้าโศก,อาลัย,ไว้ทุกข์,เสียใจ
mournful(adj) เศร้าโศก,โศกเศร้า,เสียใจ
mourning(n) การไว้ทุกข์,ความเศร้าโศก,การไว้อาลัย
murk(adj) มืด,มืดมน,มืดมัว,โศกเศร้า
plaintive(adj) โศกเศร้า,เสียใจ,คร่ำครวญ,ร่ำไห้
regret(n) ความโทมนัส,ความเสียใจ,ความเศร้าโศก
sad(adj) เสียใจ,เศร้าใจ,โศกเศร้า,ตรอมใจ
sadden(vi,vt) เสียใจ,เศร้าใจ,โศกเศร้า,สลดใจ
sadness(n) ความเสียใจ,ความเศร้าใจ,ความโทมนัส,ความโศกเศร้า
sorrow(n) ความเศร้าโศก,ความเสียใจ,ความทุกข์ใจ
sorrowful(adj) เสียใจ,เศร้าโศก,เศร้าใจ,ทุกข์ใจ
sorry(adj) น่าสลดใจ,เสียใจ,น่าสงสาร,เศร้าโศก
tragedian(n) ผู้แสดงโศกนาฏกรรม,ผู้เขียนโศกนาฏกรรม
tragedy(n) โศกนาฏกรรม,เรื่องเศร้า,ละครโศก
tragic(adj) โศกเศร้า,โศกสลด,เกี่ยวกับละครโศก
tragical(adj) โศกเศร้า,โศกสลด,เกี่ยวกับละครโศก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Greek tragedyโศกนาฏกรรมกรีก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
revenge tragedyโศกนาฏกรรมล้างแค้น [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
tragedyโศกนาฏกรรม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
dirgeเพลงโศก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Balladลำนำนิทาน, ลำนำนิทาน, บัลลาดบัลลาดหรือศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถานสาขาวิชาวรรณกรรมคือ ลำนำนิทาน เป็นรูปแบบหนึ่งของคำประพันธ์บทร้อยกรองแบบดั้งเดิมที่บอกเล่าเรื่องเป็นเพลง แต่เดิมเป็นเพลงเล่าเรื่องถ่ายทอดด้วยปากเปล่าสำหรับการแสดงในที่สาธารณะ มักร้องโดยใช้ท่วงทำนองแบบดั้งเดิมและใช้ดนตรีประกอบการเต้นรำ บัลลาดส่วนใหญ่จะบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นโศกนาฏกรรมของความรักหรือภัยพิบัติของบุคคล เป็นบทกวีสั้น ๆ โดยทั่วไปจะอยู่ในรูปแบบของบทสนทนาประกอบการแสดง บัลลาดเป็นรูปแบบของบทกวีที่กวีและนักประพันธ์เพลงของอังกฤษมักนิยมใช้เพื่อเขียนลำนำเป็นโคลงบทสั้น ๆ ตั้งแต่ช่วงยุคกลางต่อมาจนถึงศตวรรษที่ 18 และใช้อย่างกว้างขวางทั่วไปในยุโรป อเมริกา ออสเตรเลียและแอฟริกาเหนือ ต่อมาในศตวรรษที่ 19 จนถึงปัจจุบัน บัลลาดถูกนำมาใช้ในความหมายของเพลงป็อปเป็นเพลงช้า ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะใช้กับเพลงรัก
Griefความเศร้าโศก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
lament (vi.) โศกเศร้า See also: ทุกข์โศก, เสียใจ, โทมนัส Syn. grieve, mourn
lamented (adj.) โศกเศร้า See also: เสียใจ, อาลัย Syn. mourned for
lugubrious (adj.) โศกเศร้า See also: สลดใจ Syn. mournful
mourned for (adj.) โศกเศร้า See also: เสียใจ, อาลัย
sorrowful (adj.) โศกเศร้า See also: เสียใจมาก Syn. lamentable, mournful, sad Ops. happy, comedic
aggrieve (vt.) ทำให้เศร้าโศก
bewail (vt.) เศร้าโศกเสียใจ See also: เสียใจ, ร้องไห้, โศกเศร้าถึง, คร่ำครวญ Syn. grieve, lament, mourn
break up (phrv.) ทำให้เศร้าโศก Syn. break down, crack up, crock up
dolor (n.) ความเศร้าโศก See also: ความเสียใจ, ความเศร้าใจ
dolorous (adj.) เศร้าโศก See also: เสียใจ
dolorously (adv.) อย่างเศร้าโศก See also: อย่างเสียใจ
dolour (n.) ความเศร้าโศก See also: ความเสียใจ
elegiac (adj.) โดยแสดงความเศร้าโศก See also: โดยแสดงความเสียใจ Syn. mournful, sorrowful
elegiac (n.) บทกลอนแสดงความเศร้าโศกเสียใจ
elegy (n.) บทกลอนแสดงความเศร้าโศกเสียใจ See also: คำกลอนแสดงความเศร้าโศกเสียใจ Syn. lament, requiem, threnody
gloominess ( n.) ภาวะเศร้าโศก See also: ภาวะจิตใจห่อเหี่ยว, ความหดหู่ Syn. sadness Ops. happiness, joy
grief (n.) ความเศร้าโศก See also: ความอาลัย, ความเสียใจ Syn. sorrow Ops. pitilessness
grieve (vi.) เศร้าโศก See also: เสียใจ Syn. distress, torment Ops. comfort
griever (n.) คนเศร้าโศก See also: คนคร่ำครวญ Syn. lamemter, weeper
grievously (adv.) เต็มไปด้วยความโศกเศร้า Syn. sorely
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Calm down, don't be so sadสงบหน่อย อย่าเศร้าโศกมากนัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Tragedy and scandal, it seems, have a unique way of clarifying people's priorities.โศกนาฎกกรรมและเรื่องอื้อฉาว, มันเหมือนกับ, มีหนทางที่จำกัด ที่จะอธิบายให้เข้าใจถึงลำดับที่มา
Tragedy no citizen... should have to endure.โศกนาฎกรรมนี้ ไม่มีพลเมืองคนใด ควรจะต้องอดทน
Tragic romance. I know it well.โศกนาฎกรรมรัก ผมรู้จักดี
A tragedy has struck at the heart of our community, but we will get through this... together.โศกนาฎกรรมเกิดขึ้นกลางชุมชนเรา แต่เราจะก้าวผ่านมันไป ด้วยกัน
Tragedy, of course, is no stranger to the Grayson family.โศกนาฏกรรม ไม่ใช่เรื่องใหม่ สำหรับครอบครัวเกรย์สัน
Attack on the pin-up boysโศกนาฏกรรมต่อเนื่องของหนุ่มรูปงาม
Tragedy makes you tight, you know?โศกนาฏกรรมทำให้คุณเครียด
The Boston Marathon tragedy is being described as the worst act of domestic terrorism since the September 11th attacks.โศกนาฏกรรมที่งานวิ่งมาราธอนบอสตัน ถือเป็นการก่อการร้ายในประเทศ ที่เลวร้ายที่สุด นับจากการโจมตีเมื่อวันที่ 11 กันยา
BUT EVERYBODY LOVED HIM.โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นทำให้พวกเขาไม่อยากรออีกต่อไป
The real tragedy here is that I found the most perfect spiritual song to sing this week, and now it's been torn away from me like Sophie's daughter.โศกนาฏกรรมที่แท้จริงที่นี่คือ ฉันพบว่าเพลงที่ให้แรงบันดาลใจได้ดีที่สุดในสัปดาห์นี้ กำลังถูกห้ามไม่ให้ร้อง
An unfortunate tragedy.โศกนาฏกรรมที่โชคร้าย
Unbelievable tragedies have been unfolding there, and there are a Iot of reasons for it.โศกนาฏกรรมที่ไม่น่าเชื่อกำลังถูกเปิดเผยที่นั่น มีเหตุผลมากมายสำหรับเรื่องนี้
Come on, that's an acceptable loss by anyone's count.โศกนาฏกรรมนี้จะเป็น ตัวกระตุ้นสำหรับสิ่งที่ดี
The tragedy has become even more unsettling in the light of new evidence.โศกนาฏกรรมนี้นี้เริ่มไม่ปกติ เพราะมีหลักฐานใหม่
Tragedy strikes in Texas as a group of teensโศกนาฏกรรมวัยรุ่นในรัฐเท็กซัส
A tragedy like this can't help but shake the world of boxing to its very foundations.โศกนาฏกรรมเช่นนี้ไม่สามารถช่วย แต่เขย่าโลกของมวยกับมูลนิธิมาก
Tragic outcome in a deadly force situation.โศกนาฏกรรมในสถานการณ์บังคับที่ร้ายแรง
Tragic fire. That was no fire.โศกนาฏกรรมไฟไหม้ ไม่มีไฟไหม้
Peace, peace, supplant the doom and the gloom.สันติภาพความสงบสุข แทนที่การลงโทษและความเศร้า โศก
The mourning of the Julian regiment that goes to warการโศกเศร้าของ regiment that จูเลียน ไปที่สงคราม
I could never cause you grief.ข้าก็ไม่อยากเป็นสาเหตุให้ท่านเศร้าโศกหรอกนะ
Another sad page... in the tragedy of our men in Russia.เรื่องเศร้าอีกเรื่อง... ในโศกนาฏกรรม ของทหารเขาเราใน รัสเซีย.
Don't look so gloomy.อย่าทุกข์โศกไปเลยน่า.
God. They'd consider it a tragedy.มันถือเป็นโศกนาฏกรรม
If I'd only gotten to be a doctor for five minutes, now that would have been a tragedy.พ่อหนุ่ม ถ้าผมได้เป็นหมอแค่ 5 นาทีนี่สิ ถึงเรียกว่าโศกนาฏกรรม
Unfortunately, she kept her illness from me until all I could do was mourn her.โชคไม่ดี, ที่เธอเก็บอาการป่วย ไม่ให้พ่อเห็น จนกระทั่ง สิ่งเดียวที่พ่อทำได้ คือเศร้าโศกถึงเธอ.
May she wake in torment.ขอให้หล่อนต้องวนเวียนอยู่ด้วยความทุกข์โศก
Or horrible tragedies will befall you.ไม่งั้นโศกนาฏกรรมอันน่ากลัวจะเกิดขึ้นกับพวกคุณ
That feels like tragedy's at handมันรู้สึกเหมือนกับ ความโศกเศร้ามาอยู่ที่มือของเรา
The worst tragedy of our times.สิ่งที่น่าโศกเศร้าที่สุดในช่วงเวลานี้
Mourning isn't giving up.การโศกเศร้าไม่ใช่การยอมแพ้
A bank robbery spilled out into the street.ลุกลามไปเกิดโศกนาฏกรรมในถนน
I feel myself called on, not only by our relationship, but by my situation as a clergyman, to condole with you all on the grievous affliction you are now suffering under.ผมรู้สึกด้วยตนเองว่าควรจะมา ไม่ใช่เพียงเพราะ พวกเรามีความสัมพันธ์กันแต่เพราะสถานะความเป็นพระของผม ที่จะต้องแสดงความเสียใจต่อพวกคุณทุกคนในเรื่อง ผลกระทบที่น่าสลดใจที่พวกคุณกำลังทุกข์โศกกันอยู่
And it is more to be lamented, because there is reason to suppose, my dear Charlotte informs me, that this licentiousness of behaviour in your sister has proceeded from a faulty degree of indulgence, though I am inclined to think that her disposition mustแล้วมันจะได้ไม่มีการเศร้าโศกอีกต่อไป เพราะมันไม่มีเหตุผลอะไรให้เป็นอย่างนั้นอีก ชาร์ล็อตที่รักของผมได้บอกผมว่า... ความเสเพลของพฤติกรรมของน้องสาวคุณ เกิดจากการปล่อยตัวปล่อยใจที่ผิดๆ
My child, let me not have the grief of seeing you unable to respect your partner in life.ลูกของพ่อ อย่าทำให้พ่อต้องเศร้าโศกที่เห็นลูก ไม่ยอมนับถือคู่ชีวิตของลูก
"Little Tree's downcast. Seems he lost his aardvark. ""ความเศร้าโศกของลิตเติ้ลทรี ดูเหมือนว่าเข้าทำตัวอาร์ดวาร์คหายนะ"
"... melancholy settled down upon his spirit."... ความเศร้าโศก เกิดขึ้นในจิตวิญญาณของเขา
I understand your rage and grief... but I beg you not to kill our lady.ผมเข้าใจความโกรธและความเศร้าโศกของคุณ... แต่ฉันขอให้คุณที่จะไม่ฆ่าผู้หญิงของเรา
We learn that no one is poor who has friends.และไม่มีใครจนถ้ารวยเพื่อน เต็มไปด้วยหัวเราะ ร้องไห้ รักโศกสลด
Let me implore you, however amidst your sorrow to remember little Lexie Chandler the incarnation of pure innocence and wondrous joy bounding barefoot along the rocky shores of Dark Harbor.ขอวิงวอนทุกคน ระหว่างความโศกเศร้าที่เกิดขึ้นนี้ ขอให้นึกถึง เล็กซ์ซี่ แชนด์เลอร์

โศก ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
嘆かわしい[なげかわしい, nagekawashii] Thai: โศกเศร้าเสียใจ English: sad

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โศก
Back to top