ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bemoan

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bemoan*, -bemoan-

bemoan ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bemoan (vt.) ร้องคร่ำครวญ See also: รำพัน, ครวญคราง, โอดครวญ Syn. bewail, cry
English-Thai: HOPE Dictionary
bemoan(บิโมน') {bemoaned,bemoaning,bemoans} v. คร่ำครวญ,ร้องไห้สะอึกสะอื้น แสดงความสงสารต่อ, Syn. weep ###A. rejoice,
English-Thai: Nontri Dictionary
bemoan(vt) ร้องคร่ำครวญ,ร้องครวญคราง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รำพึงรำพัน (v.) bemoan See also: bewail, lament
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've spent five months bemoaning all that was taken from me.I've spent five months bemoaning all that was taken from me.

bemoan ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
悲天悯人[bēi tiān mǐn rén, ㄅㄟ ㄊㄧㄢ ㄇㄧㄣˇ ㄖㄣˊ, 悲天悯人 / 悲天憫人] bemoan the state of the universe and pity the fate of mankind
哀叹[āi tàn, ㄞ ㄊㄢˋ, 哀叹 / 哀嘆] lament; bewail; bemoan

bemoan ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
鬩ぐ[せめぐ, semegu] (v5g) (1) to be mutually bitter; to argue together; to quarrel; (2) to resent and bemoan
亡羊の嘆[ぼうようのたん, bouyounotan] (n) bemoaning the frustration of reaching truth (for surplus of academic paths); being at a loss

bemoan ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาลัย[v.] (ālai) EN: feel sad ; feel sorrowful ; bemoan ; grieve over the loss of ; miss ; long for FR: déplorer ; regretter
อาวรณ์[v.] (āwøn) EN: miss ; bemoan the loss of ; grieve ; long for ; yearn (for) ; pine for FR:
ครวญ[v.] (khrūan) EN: groan ; lament ; mourn ; bemoan ; cry over ; complain FR: s'épancher ; s'abandonner
โอด[v.] (ōt) EN: cry ; lament ; bemoan ; complain ; wail ; weep FR: pleurer ; se lamenter
โอดครวญ[v.] (ōtkhrūan) EN: complain ; grumble ; moan ; cry ; lament ; bemoan ; wail FR: gémir ; se lamenter
รำพึงรำพัน[v.] (rampheung-r) EN: bemoan FR:
โศกา; โศกี[v.] (sōkā ; sōkī) EN: wail ; cry ; weep ; moan ; bemoan ; bewail ; lament FR: pleurer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bemoan
Back to top