ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

weep

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *weep*, -weep-

weep ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
weep (vi.) ร้องไห้ See also: ร้อง, ร่ำไห้ Syn. cry, sob, whimper
weep (vt.) คร่ำครวญในขณะที่ร้องไห้
weep (n.) ช่วงเวลาที่กำลังร้องไห้ See also: ช่วงเวลาที่กำลังร่ำไห้
weep about (phrv.) ร้องไห้เสียใจกับ
weep away (phrv.) ร้องไห้ไม่หยุด See also: คร่ำครวญไม่หยุด
weep buckets (idm.) ร้องไห้มากมาย
weep for (phrv.) ร้องไห้เพื่อ (ให้ได้บางสิ่งมา) See also: คร่ำครวญเพื่อ Syn. wail for
weep for (phrv.) ร้องไห้แสดงความรู้สึก (เช่น ความสุข, ความทุกข์)
weep for (phrv.) ร้องไห้เห็นใจหรือสงสาร
weep for (phrv.) ร้องไห้เพราะรู้สึกผิด
weep over (phrv.) ร้องไห้เสียใจกับ Syn. weep about
weeper (n.) คนร้องไห้ (โดยเฉพาะคนรับจ้างร้องไห้ในงานศพ)
weeping (adj.) ซึ่งร้องไห้ See also: ซึ่งร่ำไห้ Syn. crying, sobbing
weepy (sl.) หนังที่สะกดอารมณ์คนดู
weepy (adj.) ร้องไห้ (คำไม่เป็นทางการ) See also: น้ำตาคลอ, ร่ำไห้ Syn. crying, tearful, teary
English-Thai: HOPE Dictionary
weep(วีพ) {wept,wept,weeping,weeps} vi. vt.,n. (การ) ร้องไห้,ร่ำไห้,หลั่งน้ำตา,หยด,รั่ว, (หนอง) ไหล,ซึมออก, Syn. sob,cry,wail,bawl
weeper(วี'เพอะ) n. ผู้ร้องไห้,คนรับจ้างร้องไห้ในงานศพ,เครื่องหมายไว้ทุกข์ (เช่น ปลอกแขนดำ) ,สิ่งที่ห้อยย้อย
weeping(วี'พิง) adj. ร่ำไห้,ไหลซึม,มีฝนตก, See also: weepingly adv., Syn. sobbing
English-Thai: Nontri Dictionary
weep(vt) ร้องไห้,รั่ว,เยิ้ม,ไหล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
weep๑. ร้องไห้๒. ซึมเยิ้ม [มีความหมายเหมือนกับ ooze] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
weep holeweep hole, รูระบายน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กันแสง (v.) weep See also: shed tears, cry Syn. ร้องไห้ Ops. ยิ้ม, หัวเราะ
ร้องห่มร้องไห้ (v.) weep See also: cry with sorrow Syn. ร้องไห้ร้องห่ม, ร้องไห้, ร้องไห้คร่ำครวญ
ร้องไห้ (v.) weep See also: cry with sorrow Syn. ร้องไห้ร้องห่ม, ร้องไห้คร่ำครวญ
ร้องไห้ (v.) weep See also: shed tears, cry Ops. ยิ้ม, หัวเราะ
ร้องไห้คร่ำครวญ (v.) weep See also: cry with sorrow Syn. ร้องไห้ร้องห่ม, ร้องไห้
ร้องไห้ร้องห่ม (v.) weep See also: cry with sorrow Syn. ร้องไห้, ร้องไห้คร่ำครวญ
นางร้องไห้ (n.) weeper
กระซิกๆ (adv.) weepingly (without making a loud noise)
ซิกๆ (adv.) weepingly (without making a loud noise) Syn. กระซิกๆ
ขี้แง (adj.) weepy See also: whiny Syn. ขี้แย, ใจน้อย
swept (vi.) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ sweep
swept (vt.) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ sweep
wept (vi.) กิริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ weep
กราด (adv.) sweepingly See also: at random, scatteringly, indiscriminately
กวาด (v.) sweep See also: dust, brush, dust and sweep Syn. ปัดกวาด
กวาดตา (v.) sweep one´s eyes over See also: to look around, glance around Syn. กวาดสายตา, ส่ายตาดู
การกวาด (n.) sweep
คนกวาดถนน (n.) road sweeper
ปัด (v.) sweep See also: brush away
ปาด (v.) sweep away See also: scrape off, level off, wipe off, wipe away
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When I was told I was to be your troop leader, I had a little weep and a laugh.ผู้นำฉันก็มีร้องไห้น้อยและเสียง หัวเราะ ฉันไม่ทราบว่าพวกเราทุกคน
She couldn't even weep because of the pain.เธอจะไม่ได้ร้องไห้เพราะความเจ็บปวด
And Hindley, whose sorrow was of the kind that could not weep or pray without her life, lost all interest in his own.และฮินด์ลีย์ ผู้ซึ่งเต็มไป ด้วยความเศร้า ชนิดที่ไม่อาจร่ำไห้หรือสวดมนต์ได้ เมื่อปราศจากหล่อน ก็หมดสิ้นความสนใจในชีวิตตนเอง
Weep and you weep aloneหากร้องไห้จะต้องร้องไห้แต่เพียงลำพัง
Laugh, and the world laughs with you Weep, and you will weep aloneหัวเราะ แล้วโลกจะหัวเราะกับคุณ ร้องไห้ แล้วคุณจะร้องไห้คนเดียว
"if I weep out loud?"ถ้าฉันจะร้องไห้ดังๆ
A day will come when they will weep and pray for your souls.วันนั้นจะมาถึง เมื่อเราได้รับการร่ำไห้ และสวดมนต์ภาวนาให้ดวงวิญญาณของเรา
Makes me weep with joy.มันทำให้ฉันปลื้มจนร้องไห้
This car makes me want to weep and then die.รถคันนี้ทำให้ฉันอยากร้องไห้ แล้วตาย
I paint people who look dead, and you would weep if you knew how much I make doing thatผมวาดรูปคนที่ดูเหมือนตายแล้ว\ และคุณจะร้องไห้ถ้ารู้ว่าสิ่งที่ผมทำมีราคาเท่าไหร่
And he began to weep and cry and he said, "My darling Happy,และเขาก็เริ่มร้องไห้ และเขาพูดว่า แฮปปี้สุดที่รักของฉัน
¶¶ You make me weep ¶¶# คุณทำให้ผมร้องไห้ #

weep ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哭灵[kū líng, ㄎㄨ ㄌㄧㄥˊ, 哭灵 / 哭靈] to weep before a coffin or a memorial to the dead
悲泣[bēi qì, ㄅㄟ ㄑㄧˋ, 悲泣] weep with grief
[xuǎn, ㄒㄩㄢˇ, 咺] glorious; sob; weep
扫除机[sǎo chú jī, ㄙㄠˇ ㄔㄨˊ ㄐㄧ, 扫除机 / 掃除機] mechanical sweeper
扫雷[sǎo léi, ㄙㄠˇ ㄌㄟˊ, 扫雷 / 掃雷] minesweeper (computer game)
新官上任三把火[xīn guān shàng rèn sān bǎ huǒ, ㄒㄧㄣ ㄍㄨㄢ ㄕㄤˋ ㄖㄣˋ ㄙㄢ ㄅㄚˇ ㄏㄨㄛˇ, 新官上任三把火] the new boss cracks the whip three times; a new broom sweeps clean; fig. vigorous new policies
哭天抹泪[kū tiān mǒ lèi, ㄎㄨ ㄊㄧㄢ ㄇㄛˇ ㄌㄟˋ, 哭天抹泪 / 哭天抹淚] to wail and whine; piteous weeping
势如破竹[shì rú pò zhú, ㄕˋ ㄖㄨˊ ㄆㄛˋ ㄓㄨˊ, 势如破竹 / 勢如破竹] sweeping
哭泣[kū qì, ㄎㄨ ㄑㄧˋ, 哭泣] weep
[xuàn, ㄒㄩㄢˋ, 泫] weep

weep ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
しくしく泣く[しくしくなく, shikushikunaku] (v5k) to sob; to weep
枝垂れる;垂れる[しだれる, shidareru] (v1,vi) to droop; to hang down; to weep
泣き入る;泣入る[なきいる, nakiiru] (v5r,vi) (obsc) to burst into tears; to sob; to weep
泣き潰す;泣潰す[なきつぶす, nakitsubusu] (v5s) to cry one's eyes out; to weep oneself blind
潮垂れる[しおたれる, shiotareru] (v1,vi) to weep copiously; to grieve; to be dejected
随喜の涙を流す[ずいきのなみだをながす, zuikinonamidawonagasu] (exp,v5s) to cry tears of joy; to weep for joy
アップスタイル[, appusutairu] (n) up style; up sweep
ウィルス隔離[ウィルスかくり, uirusu kakuri] (n) {comp} virus removal; virus sweep
しくしく[, shikushiku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See しくしく泣く) weeping; sobbing; crying; (2) with a dull pain; prolonged dull pain
ショーロ[, sho-ro] (n) weeping (por
スイーパー(P);スィーパー[, sui-pa-(P); sui-pa-] (n) sweeper; (P)
スイープ[, sui-pu] (n) sweep
スウィープ[, suui-pu] (n) sweep
めそめそ[, mesomeso] (adv,n,vs) (on-mim) uncontrolled weeping; sobbing
モニュモニュ[, monyumonyu] (n,vs) crying; weeping
やえやま型掃海艦[やえやまがたそうかいかん, yaeyamagatasoukaikan] (n) Yaeyama class minesweeper
一からやり直す[いちからやりなおす, ichikarayarinaosu] (exp,v5s) to sweep the slate clean; to start again from the beginning; to do it all over again
一望;一眸[いちぼう, ichibou] (n,vs) one sweep (of the eye); an unbroken view
一望千里[いちぼうせんり, ichibousenri] (n) sweeping view of the eye; boundless expanse
十把一絡げ;十把一絡[じっぱひとからげ;じゅっぱひとからげ, jippahitokarage ; juppahitokarage] (n,adj-no) lumping together all sorts of things; making sweeping generalizations; dealing with various things under one head
吹き荒れる;吹荒れる[ふきあれる, fukiareru] (v1,vi) to blow violently; to sweep over; to devastate
呼び出し(P);呼出し;呼出(io)[よびだし, yobidashi] (n,vs) (1) (See 呼び出す・よびだす・1) call; summons; (n) (2) sumo usher who calls the names of wrestlers, sweeps the ring, etc.; (3) (abbr) (See 呼び出し電話) telephone number at which a person without a telephone can be reached; (4) (arch) (See 陸湯) box-shaped area containing clean water for rinsing oneself (in an Edo-period bathhouse); (5) (arch) high-ranking prostitute in the Yoshiwara district (Edo period); (6) (arch) unlicensed prostitute in the Fukagawa red-light district (Edo period); (P)
大振り;大ぶり;おお振り[おおぶり, ooburi] (adj-na,adj-no) (1) (See 小振り・1) somewhat large; of a larger size; on the large size; (n,vs) (2) large swing (bat, racquet, etc.); long sweeping stroke
姥彼岸[うばひがん;ウバヒガン, ubahigan ; ubahigan] (n) (uk) (obsc) (See 江戸彼岸) double weeping rosebud cherry (Prunus pendula)
嬉し泣き;うれし泣き;嬉泣き;嬉泣[うれしなき, ureshinaki] (n,vs) weeping for joy; crying with happiness
席巻(P);席捲[せっけん, sekken] (n,vs) sweeping conquest; sweeping over; conquering; invading; (P)
快勝[かいしょう, kaishou] (n,vs) sweeping victory; easy victory; (P)
払う[はらう, harau] (v5u,vt) (1) to pay (e.g. money, a bill, one's taxes, etc.); (2) to brush; to wipe; to clear away; to dust off; to prune away branches; (3) to drive away (e.g. one's competitors); to sweep out; (P)
掃き出す[はきだす, hakidasu] (v5s,vt) to release; to sweep out; to clean out
掃く[はく, haku] (v5k,vt) to sweep; to brush; to gather up; (P)
掃海[そうかい, soukai] (n,vs) sweeping the sea for mines; dragging for mines; (P)
掃海艇[そうかいてい, soukaitei] (n) minesweeper
枝垂れ杉;枝垂杉[しだれすぎ, shidaresugi] (n) (obsc) weeping cedar
枝垂れ柳;枝垂柳[しだれやなぎ, shidareyanagi] (n) weeping willow
枝垂れ桃;垂れ桃[しだれもも;シダレモモ, shidaremomo ; shidaremomo] (n) weeping peach (Prunus persica var. pendula)
枝垂桜;枝垂れ桜[しだれざくら, shidarezakura] (n) weeping cherry; shidare cherry; variety of cherry tree with drooping branches; Prunus itosakura
柳(P);楊;楊柳[やなぎ(P);ようりゅう(楊柳), yanagi (P); youryuu ( you yanagi )] (n) (1) willow (any tree of genus Salix); (2) (やなぎ only) (See 枝垂れ柳) weeping willow (Salix babylonica); (P)
横殴り[よこなぐり, yokonaguri] (n) striking on the side; slanting or driving (rain); side sweep; side blow
樺桜;蒲桜[かばざくら;かにわざくら, kabazakura ; kaniwazakura] (n) (1) (かばざくら only) (uk) (See 江戸彼岸) ornamental variety of double weeping rosebud cherry; (2) any cherry tree with birch-like bark; (3) (arch) (See 上溝桜) Japanese bird cherry (Prunus grayana)
水に流す[みずにながす, mizuninagasu] (exp,v5s) to forgive and forget; to let bygones be bygones; to sweep under the carpet; to wipe the slate clean
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ウィルス隔離[ウィルスかくり, uirusu kakuri] virus removal, virus sweep

weep ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บีบน้ำตา[v. exp.] (bīp nāmtā) EN: force out tears ; weep crocodile tears ; squeeze a tear FR: se forcer à pleurer ; verser des larmes de crocodile
ไห้[v.] (hai) EN: cry ; weep ; sob ; blubber ; wail FR: pleurer ; fondre en larmes ; se lamenter
โฮ ; โฮ ๆ = โฮๆ[X] (hō ; hō-hō) EN: cry loudly ; boohoo ; weep copiously FR:
กำแสง[v.] (kamsaēng) EN: cry ; weep FR:
กำสรวล[v.] (kamsūan) EN: lament ; grieve ; cry ; weep (for) FR:
กันแสง[v.] (kansaēng) EN: weep ; cry FR:
ขี้อ้อน[adj.] (khī-øn) EN: cry-baby ; easily weep and sniffle ; peevish ; fretful ; given to crying FR: pleurnicheur
เครงครำ ; เครงคร่[v.] (khrēngkhram) EN: cry ; weep FR:
ครวญคร่ำ[v. exp.] (khrūan khra) EN: weep and wail incessantly ; cry over FR:
ก่นแต่ร้องไห้[v. exp.] (kontaē røng) EN: do nothing but weep ; keep crying FR:
อ้อน[v.] (øn) EN: cry like a baby ; weep and sniffle ; wail and wine ; blubber FR: pleurnicher ; pleurer comme un bébé
โอด[v.] (ōt) EN: cry ; lament ; bemoan ; complain ; wail ; weep FR: pleurer ; se lamenter
ร่ำไห้[v.] (ramhai) EN: wail ; cry ; sob ; weep and wail incessantly FR: pleurer ; se lamenter
ร้อง[v.] (røng) EN: cry ; weep ; blubber ; sob ; snivel FR: pleurer
ร้องไห้[v.] (rønghai) EN: cry ; weep ; break into tears FR: pleurer ; larmoyer ; chouiner (fam.) ; fondre en larmes ; chialer (fam.)
โรท[v.] (rōt ; rōtha) EN: cry ; weep FR:
สะอึกสะอื้น[v.] (sa-euksa-eū) EN: sob ; weep ; wail ; mourn FR: larmoyer ; sangloter
ซึม[v.] (seum) EN: percolate ; ooze ; seep ; leek ; weep ; permeate ; soak FR: suinter ; dégoutter ; dégouliner ; s'infiltrer ; percer
โศกา; โศกี[v.] (sōkā ; sōkī) EN: wail ; cry ; weep ; moan ; bemoan ; bewail ; lament FR: pleurer
โศกาดูร[v.] (sōkādūn) EN: cry bitterly ; weep bitterly FR:
ยม[v.] (yom) EN: cry ; weep ; snivel ; blubber ; bewail ; moan ; sob FR:
เช็งเม้ง[n. prop.] (Cheng Mēng) EN: Qingming Festival ; Ching Ming Festival ; Tomb-Sweeping Day FR:
ดาย[v.] (dāi) EN: cut with a sweeping motion ; clear off grass and weed ; weed ; mow FR: faucher ; sarcler ; désherber
ฟูมฟาย[adv.] (fūmfāi) EN: in tears ; bathed in tears ; weeping ; tearful FR:
ฮือ ; ฮือ ๆ = ฮือๆ[onomat.] (heū ; heū-h) EN: [the sound of moaning, grieving, crying, weeping, sobbing or lamenting] FR:
ฮือ ๆ = ฮือๆ[onomat.] (heū-heū) EN: [the sound of moaning, grieving, crying, weeping, sobbing or lamenting] FR:
หวย[n.] (hūay) EN: lottery ; sweepstakes FR: loterie [f] ; sweepstake [m]
เจ้าน้ำตา[n. exp.] (jao nāmtā) EN: easy weeper FR:
จ้วง[v.] (jūang) EN: paddle water with the full sweep of the arm FR:
เก็บกวาด[v.] (kepkwāt) EN: clean up ; sweep ; tidy FR: balayer
ขี้แย[adj.] (khīyaē) EN: whining ; tearful ; weepy ; being a cry-baby  FR: pleurnicheur (fam.) ; qui gémit ; qui se lamente ; bébé pleureur
คนกวาดถนน[n. exp.] (khon kwāt t) EN: road sweeper FR: balayeur [m] ; balayeuse [f]
เครื่องดูดฝุ่น[n. exp.] (khreūang dū) EN: vacuum cleaner ; vacuum sweeper FR: aspirateur [m]
โกยผง[v. exp.] (kōi phong) EN: sweep up the rubbish FR:
กราด[adv.] (krāt) EN: sweepingly ; indiscriminately ; at random FR:
กวาด[v.] (kwāt) EN: sweep ; dust ; brush ; dust and sweep ; swab FR: balayer
กวาดขยะ[v. exp.] (kwāt khaya) EN: sweep away rubbish ; sweep up rubbish FR: balayer les ordures
กวาดสายตา[v. exp.] (kwāt saītā) EN: look around ; sweep with one's gaze ; glance one's eye over ; cast one's eyes around FR:
กวาดตา[v. exp.] (kwāttā) EN: sweep one's eyes (over) ; look around ; glance around ; cast one's eyes around FR: balayer du regard
กวาดถนน[v. exp.] (kwāt thanon) EN: sweep the road FR:

weep ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Teppichkehrmaschine {f}carpet sweeper
Kaminfeger {m}chimney sweep
Kippfrequenz {f}sweep frequency
Minenräumen {n}minesweeping; mine sweeping
Kehrmaschine {f}road sweeper
Durchlaufgeschwindigkeit {f}speed of sweep
Straßenkehrer {m}street sweeper
Ablenkfrequenz {f}sweep frequency
Schweifung {f}upsweep

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า weep
Back to top