ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

threnody

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *threnody*, -threnody-

threnody ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
threnody (n.) กลอน คำพูดหรือเพลงคร่ำครวญถึงคนตาย

threnody ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
悲歌[bēi gē, ㄅㄟ ㄍㄜ, 悲歌] sad melody; stirring strains; elegy; dirge; threnody; sing with solemn fervor

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า threnody
Back to top