ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lamentable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lamentable*, -lamentable-

lamentable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lamentable (adj.) น่าเสียใจ See also: น่าโศกเศร้า Syn. grievous, deplorable
English-Thai: HOPE Dictionary
lamentable(แลม'เมินทะเบิล) adj. น่าเสียใจ,น่าโศกเศร้า,เคราะห์ร้าย., See also: lamentableness n. ดูlamentable lamentableably adv., Syn. regrettable
English-Thai: Nontri Dictionary
lamentable(adj) น่าเศร้า,น่าเสียใจ,น่าโทมนัส

lamentable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qī, ㄑㄧ, 凄] intense cold; frigid; dismal; grim; lamentable; mournful
可悲[kě bēi, ㄎㄜˇ ㄅㄟ, 可悲] lamentable

lamentable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
憂うべき;愁うべき[うれうべき, ureubeki] (exp) deplorable; alarming; grievous; lamentable
惜しむべき[おしむべき, oshimubeki] (exp) lamentable; regrettable

lamentable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
น่าเวทนา[adj.] (nā wēthanā) EN: pitiful ; lamentable ; pathetic FR: misérable ; lamentable
สภาพแย่[n. exp.] (saphāp yaē) EN: terrible condition FR: état lamentable [m]
วรากะ[adj.] (warāka) EN: pathetic ; lamentable ; pitiful FR: pitoyable
ล้มไม่เป็นท่า[v. exp.] (lom mai pen) EN: FR: échouer lamentablement
ไม่เป็นท่า[adv.] (mai pen thā) EN: without dignity ; ignominiously ; humiliatingly ; without style ; in disarray FR: lamentablement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lamentable
Back to top