ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โกหก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โกหก*, -โกหก-

โกหก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โกหก (v.) lie See also: fib, forge, tell a lie Syn. ปด, พูดเท็จ, พูดปด, โป้ปดมดเท็จ, กุ Ops. พูดความจริง
โกหกตอแหล (v.) lie See also: tell a lie Syn. โกหก, โป้ปด, ขี้ปด, พูดเท็จ, พูดปด, โกหกพกลม
โกหกพกลม (v.) lie See also: tell a lie, fib Syn. โกหก, โป้ปดมดเท็จ, พูดปด, พูดเท็จ
โกหกหลอกลวง (adj.) unreliable See also: deceitful, deceptive Syn. กลับกลอก, หลอกลวง, ปลิ้นปล้อน, สับปลี้สับปลับ, สับปลับสับปลี้, กลิ้งกลอก Ops. ซื่อ, ตรง, จริงใจ
โกหกหลอกลวง (v.) deceive See also: oscillate, vacillate Syn. กลับกลอก, หลอกลวง, ปลิ้นปล้อน, สับปลี้สับปลับ, สับปลับสับปลี้, กลิ้งกลอก Ops. น่าเชื่อถือ, ซื่อตรง, จริงใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
bouncern. บุคคลหรือสิ่งที่เด้งกลับผู้มีหน้าที่เอาคนก่อกวนออกไป,คนโกหก,ใหญ่และแข็งแรง
cock-and-bull storyn. เรื่องเหลวไหล,เรื่องโกหก
cram(แครม) {crammed,cramming,crams} vt. ยัด,อัด,กินอย่างตะกละตะกลาม,กินมากเกินไป,ศึกษาอย่างเร่งรีบ,เร่งเรียน,โกหก vi. กินมากเกินไป,กินอย่างตะกละตะกราม,เร่งเรียน,เร่งท่องจำ n. ภาวะที่อัดเต็ม,ภาวะที่ยัดเยียด, Syn. press,pack,crowd
fable(เฟ'เบิล) n. นิทานสั้น,นิทาน,ชาดก,ความเท็จ v. เล่านิทาน,โกหก., See also: fabler n.
fabulist(แฟบ' บิวลิสทฺ) n. คนโกหก,คนเสกสรร
fabulous(แฟบ'บิวลัส) adj. ไม่น่าเชื่อถือที่สุด,โกหก,เป็นเรื่องนิทาน., See also: fabulously adv. fabulousness n.
fairy talen. เทพนิยาย,เรื่องโกหก,เรื่องประหลาด
fib(ฟิบ) n. คำโกหกเล็ก ๆ น้อย ๆ ,ความผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ ,พูดโกหกเล็ก ๆ น้อย ๆ, See also: fibber n.
fiction(ฟิค'เชิน) n. นวนิยาย,นิทาน,เรื่องโกหก,ความเท็จ,การเสกสรรเรื่องขึ้น, Syn. story
fictitious(ฟิคทิช'เชิส) adj.ซึ่งเป็นเรื่องโกหก,ไม่จริง,ไม่มีตัวตน,ซึ่งเสกสรรขึ้น,ปลอม,ไม่แท้., See also: fictitiousness n.
horseshitn. ความไร้สาระ,การโกหก,การพูดสุ่มสี่สุ่มห้า interj. คำอุทานที่แสดงความไม่เชื่อ,ความไม่น่าเป็นไปได้, Syn. common sense
humbug(ฮัม'บัก) n. การหลอกลวง,การโกหก,มารยา,ผู้หลอกลวง,นักต้ม,ความไร้สาระ,สิ่งที่ไร้สาระ v. หลอกลวง,โกง,ต้ม -interj. เหลวไหล!., See also: humbugger n., Syn. nonsense
leasing(ลี'ซิง) n. การโกหก,ความเท็จ
liar(ไล'อาร์) n. ผู้โกหก,ผู้มุสา
lie(ไล) {lied,lying,lies;lay,lain,lies} n. คำเท็จ,คำโกหก,ความเท็จ,การหลอกลวง,การพูดโกหก,สิ่งที่หลอกลวง,แย้ง. vi. พูดโกหก,โกหก,นอน,หมอบ,นอนลง,เอนลง,เอกเขนก,วาง,พิง,พักแรม vt. ใช้วิธีการหลอกลวงแก่,ใช้วิธีการหลอกลวงทำให้ -Phr. (lie by หยุด) -S...fabrication
lying(ไล'อิง) n. การพูดเท็จ,การโกหก -adj. เท็จ,โกหก.ปลอม. v. กริยาช่อง 3 ของ lie, See also: lyingly adv.
mendacious(เมนเด'เชิส) adj. ไม่แท้,ปลอม,โกหก,ไม่ซื่อสัตว์., See also: mendaciously adv. mendaciousness n., Syn. false,untrue
pathometern. เครื่องวจับโกหกชนิดหนึ่ง
prevaricate(พริแว'ริเคท) vi. โกหก,พูดกลับกลอก,พูดหลบหลีก,พูดปัดภาระ, See also: prevarication n. prevaricative adj. prevaricatory adj. prevaricator n.
put-on(พูท'ออน) adj. ปลอม,แสร้ง,หลอกลวง n. การโกหก,การหลอกลวง, Syn. assumed
romance(โรแมนซฺ') n. เรื่องรักใคร่,นวนิยายผจญภัย,นวนิยายแห่งการจินตนาการ,เรื่องโกหก, Syn. daring,love affair
story(สทอ'รี) n. เรื่องราว,นิยาย,นิทาน,เรื่องโกลาหล,เทพนิยาย,เรื่องเล่าลือ,ประวัติ,พงศาวดาร,การบรรยาย,ข่าว,รายงานข่าว,การเล่านิยาย,การโกหก,เรื่องโกหก,=storey (ดู) vt. เรียบเรียงเป็นนิยาย,เล่านิยาย, Syn. narrative
storytelling(สทอรีเทล'ลิง) n. การเล่า (หรือเขียน) นิยายหรือนิทาน,การโกหก
tale(เทล) n. นิทาน,นิยาย,คำเล่าลือ,เรื่องโกหก,คำนินทา,จำนวนทั้งหมด
tall(ทอล) adj. สูง,คุยโว,โกหก,มากมาย,งาม, See also: tallness n., Syn. high,lofty,elevated
white lien. คำโกหกเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่สุภาพหรือให้อภัยได้
whopper(วอพ'เพอะ) n. สิ่งที่ใหญ่และผิดธรรมดา,การโกหกที่ลวงโลก, Syn. colossus
English-Thai: Nontri Dictionary
belie(vt) โกหก,ไม่ซื่อตรง,หลอกลวง,ทัดทาน,คัดค้าน,ใส่ความ
bouncer(n) คนโกหก,คนโป้ปด,คนพูดเท็จ
bull(n) วัวตัวผู้,ช้างพลาย,สัตว์ตัวผู้,การโกหก,การพูดเกินจริง
deceit(n) การโกหก,การโกง,การหลอกลวง,กลอุบาย
fable(n) นิทาน,นิยาย,ชาดก,เรื่องโกหก,ความเท็จ
FAIRY fairy tale(n) เทพนิยาย,เรื่องมหัศจรรย์,เรื่องโกหก,เรื่องประหลาด
falsehood(n) การปลอม,ความไม่มีวาจาสัตย์,ความทุจริต,การโกหก,การหลอกลวง
fib(n) การพูดปด,การโกหก,คำเท็จ,ความผิด
fiction(n) นวนิยาย,นิทาน,เรื่องเริงรมย์,เรื่องอ่านเล่น,เรื่องโกหก
fictitious(adj) ที่ประดิษฐ์ขึ้น,ที่โกหก,ที่กุขึ้น,ปลอม,ไม่จริง,ซึ่งแต่งขึ้น
FISH fish story(n) เรื่องเหลือเชื่อ,เรื่องโกหก,เรื่องโม้
liar(n) การติดต่อ,การโกหก,คำเท็จ,การหลอกลวง
lie(n) คำเท็จ,คำโกหก,การพูดโกหก,การพูดเท็จ
lying(adj) เท็จ,โกหก,โป้ปด,ลวง,หลอกลวง
mendacious(adj) เท็จ,มุสา,โป้ปด,โกหก
prevaricate(vi) พูดเลี่ยง,กลับกลอก,พูดหลบหลีก,โกหก
romance(n) เรื่องรักๆใคร่ๆ,เรื่องผจญภัย,เรื่องจินตนาการ,เรื่องโกหก
story(n) ชั้นของบ้าน,เรื่อง,นิยาย,เรื่องโกหก,ข่าว,การเล่าเรื่อง
tall(adj) สูง,โว,โกหก,หนักมือ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cant (sl.) โกหก
lie (vi.) โกหก See also: พูดเท็จ, พูดไม่จริง, พูดโกหก Syn. tell a lie, misspeak
mendacious (adj.) โกหก Syn. lying, untrue, false, dishonest
porky pies (sl.) โกหก
tell a lie (vi.) โกหก See also: พูดเท็จ, พูดไม่จริง, พูดโกหก Syn. misspeak
lay about (phrv.) โกหกในเรื่อง Syn. lie about
lie about (phrv.) โกหกในเรื่อง See also: โกหกเกี่ยวกับ
baldfaced (adj.) อย่างไม่ละอาย (คนชอบเล่าเรื่องโกหกโดยไม่ละอาย) See also: คนโกหก Syn. brazen, shameless, barefaced
catch out (phrv.) จับได้ว่าทำผิด (โกหก, ขี้โกงฯลฯ)
con (n.) การโกหก See also: การหลองลวง, กลลวง Syn. cheat, swindle
concoction (n.) เรื่องโกหก See also: เรื่องแหกตา, เรื่องหลอกลวง Syn. exaggeration Ops. truth
deceiver (n.) ผู้โกหก See also: คนที่พูดปด
deceptive (adj.) อย่างโกหก See also: อย่างหลอกลวง
dishonesty (n.) การโกหก See also: การหลอกลวง Syn. deception Ops. honesty, frankness
fabrication (n.) การโกหกที่ร้ายแรง (คำไม่เป็นทางการ) Syn. falsehood, untruth Ops. fact, truth, veracity
fairy tale (n.) เรื่องโกหก See also: เรื่องแหกตา, เรื่องหลอกลวง Syn. concoction, exaggeration Ops. truth
falsification (n.) คำโกหก See also: คำกล่าวเท็จ, คำเท็จ Syn. prevarication Ops. truth
falsification (n.) การโกหก Syn. lying
falsification (n.) การโกหก Syn. lying, deceitfulness
fib (n.) คำพูดโกหกเรื่องเล็กน้อย See also: คำพูดโกหกที่ไม่ทำให้ใครเดือดร้อน Syn. lie, untruth Ops. fact, truth
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Don't stand here and lie to my faceอย่ามายืนตรงนี้และโกหกต่อหน้าฉัน
I just couldn't lie no moreฉันแค่ไม่สามารถโกหกได้อีกต่อไปแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I know my mother killed herself on purpose.- โกหก แม่รู้ว่าแม่ของแม่ฆ่าตัวตายโดยตั้งใจ
He won't kill you.เขาแค่จะ โกหก หลอกลวง และ ขโมย
Moving, lying, changing our names.ย้ายบ้าน โกหก เปลี่ยนชื่อพวกเรา
Lf he knew what I was doing with Sam, he'd disown me, lying to my mom like this.ถ้าเขารู้ว่าผมเคยทำอะไร กับแซม, เขาจะปฎิเสธผม โกหก แม่ผมอย่างนี้
This lying, cheating, manipulation...... โกหก หลอกลวง หนีออกจากบ้าน
I mean, I'm a liar. I lie all the time. Lie, lie, lie.ก็คือ ข้ามันคนขี้ปด โกหกตลอดเลย โกหก โกหก โกหก
Basics-- lied, cheated, lured me back in, left me again.ง่ายๆ โกหก หลอกลวง หลอกให้ฉันกลับไป แล้วก็ทิ้งฉันไปอีก
With a bountiful harvest of secrets, lies and scandal.ฤดูกาลเก็บเกี่ยวที่เต็มไปด้วย ความลับ โกหก และเรื่องฉาวโฉ่
Okay, liars forfeit, liars forfeit!โอเค โกหก หลอกลวง โกหก หลอกลวง
I want to say, may you never steal, lie or cheat.อยากจะบอกว่า อย่าได้ ขโมย โกหก หรือโกง
What? Liar! You said you've seen seals playing hornsอะไรนะ โกหก คุณบอกว่ายังกับแมวน้ำเล่นเขา
You think people are lying, manipulative bastards.คุณ คิด ว่า คน โกหก \ bastards Nmanipulative.
I just have one more question.อืม คุณบอกว่า เมื่อคุณเรียนรู้ว่า วอลเตอร์เนท โกหก คุณ
Everybody in the know knows that Harvey Dublin is a mean, lying, backstabbing, crooked son of a bitch.ทุกคนที่รู้จัก รู้ดีว่าฮาร์วีย์ ดับลินเป็นคน ที่ใจดำ โกหก หักหลังและสารเลว
Tch, liar. Oppa, do you really think I'm prettier than a rose?พี่อะ โกหก คิดว่าฉันสวยกว่าดอกกุหลาบเหรอ
I manipulated, lied, forged, stole.ฉันเป่าหู โกหก ปลอมแปลง ขโมย
You know, I'd hate to have to tell Klaus what a liar his sidekick is.ฉันรู้ ฉันเกลียดที่จะบอกเคล้าว์ โกหก ผู้ช่วยเขาต่างหาก
All right, so Felicia and Lori find out that Brody lied to them, and then they decide to kill him.งั้นก็แสดงว่า เฟลิเซีย และ ลอรี่ ค้นพบว่า โบรดี้ โกหก พวกเขา ็ก็เลยตัดสินใจ จะฆ่าเขาเสีย
I saw a man kill another man just outside a tavern in Flea Bottom.- โกหก ข้าเห็นชายฆ่า ชายอีกคนหนึ่ง ข้างนอกโรงเตี๋ยม ที่ฟีล์ บอตทอม
They're lying. That was the American tomahawk.พวกนั้น โกหก มันเป็น จรวด โทมาฮอวค์
Or you're the victims of a not particularly sophisticated hoax.หรือไม่พวกเธอก็เป็นพวก โกหก ตอแหล ปลิ้นปล้น ลวงโลก
She's probably willing to do anything to avoid it... lie, steal, cheat, and in this case, kill.เธอเต็มใจทำทุกอย่างเพื่อหลีกเลี่ยงมัน โกหก ขโมย ขี้โกง และในกรณีนี้ การฆ่า
I guess that "bullshit" was the trigger word.ผมเดาว่า โกหก เป็นคำเรียก.
That's not true. That's a lie. She's lying to you.มันไม่จริง โกหก แม่เค้าโกหกหนู
Just a quick word. Lying Jewish bitch!เพียงคำอย่างรวดเร็ว โกหก เลวยิว!
Listen. All the "fabric of life" bullshit, save that for somebody else.ถ้าจะพูดเรื่องสายใยชีวิต โกหก เอาไปพูดกับคนอื่นเถอะ
All the "fabric of life" bullshit, save that for somebody else.ถ้าจะพูดเรื่องสายใยชีวิต โกหก เอาไปพูดกับคนอื่นเถอะ
We waited for weeks for you at (? ) - There was no message.โกหก / ฉันทิ้งข้อความไว้ที่ทำงานนาย
You fell asleep.โกหก คุณจะหลับแล้ว คนบ้า
Liar, you left. You left him out there.โกหก คุณทิ้ง คุณทิ้งเขาไว้ที่นั่น
You're lying to me. I can always tell when people lie to me.โกหก ฉันรู้นะว่าใครโกหก
Lie. I know you talked to him yesterday.โกหก ฉันรู้ว่าคุณ คุยกับเขาเมื่อวาน
The lying, the name-calling, the emotional manipulation?โกหก ด่าจิก หรืออารมณ์แปรปรวน?
Bullshit! You must notice her.โกหก ต้องเป็นแน่ๆเลย
Lying, saying it's not real...โกหก นั่นไม่จริงซะหน่อย
You're a liar! You were with Chun Ji Hae.]โกหก นายอยู่กัยชุนจี-อาใช่มั้ย
And you lied to poppy despite everything she is still my friend and I care about herโกหก ป๊อปปี้ ถึงแม้จะเกิดเรื่องต่าง ๆ แต่เขาก็ยังเป็นเพื่อนฉัน และฉันก็แคร์ป๊อปปี้มาก ๆ
Liar! Destiny said you had a beer there the other night.โกหก ยายเดสทินี่บอกว่าคุณดื่มเบียร์ด้วย คืนก่อน
The Queen's evil.โกหก ราชินีคือนางปีศาจ
Consider yourself lucky, goblin.โกหก วันนี้แกยังโชคดีนะก็อบลิน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โกหก
Back to top