ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

exaggeration

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *exaggeration*, -exaggeration-

exaggeration ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
exaggeration (n.) การกล่าวเกินจริง
English-Thai: Nontri Dictionary
exaggeration(n) การคุยโว,การพูดเกินจริง,การพูดโอ้อวด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"False eloquence is exaggeration -- true eloquence is emphasis."โวหารปลอมคือการพูดเกินจริง โวหารจริงคือการพูดเน้นย้ำ
It's not an exaggeration to say this is our chance to cut into their stronghold. the difference between the two banks will decrease to 20 percent.ที่ปรึกษาคาวาฮาระ แถบโอซาก้า-โกเบ มีบริษัทเหล็กมากมาย ขอโทษนะครับ แต่คุณทราบไหมครับว่า ธนาคารเรามีส่วนแบ่งการตลาดอยู่เท่าไร
We don't use exaggeration here.เราไม่พูดเว่อร์ๆแถวนี้
I assume you know that what you have can-- and this is no exaggeration-- change the world for the better.ฉันเดาว่า นายคงรู้นะว่าไอ้สิ่งที่นายมีอยู่ตอนนี้มันสามารถ... ฉันไม่ได้ขู่นะ การเปลี่ยนโลก ไปสู่สิ่งที่ดีกว่า
When there's emotional testimony, I assume 85% of it is exaggeration.ภายใต้คำเบิกความของพยาน ฉันถือว่า 85% นั่นพูดเกินจริง
Iran's claim of 3,000 casualties "a gross exaggerationคำพูดที่ว่ามีชาวอิหร่านเสียชีวิต 3000 รายนั้น ถือเป็นคำพูดเกินจริง
That's not an exaggeration. That's a lie.นั่นไม่ใช่การพูดเกินจริง มันคือการโกหก
That's not an exaggeration, it's a lie.มันไม่ใช่คำคุยโตโอ้อวด มันเป็นคำพูดโกหก
It's called dramatic license, darling. Actually, it's called wild exaggeration.เธอไม่ได้วิ่งมาราธอน หนึ่งอาทิตย์ก่อนคลอดด้วย
Oh. It's just a slight exaggeration."ริชาร์ดมีจินตนาการมืดเสมอ
You are the dumbest person I've met in my entire life, and that is not an exaggeration.คุณเป็นคนที่โง่ที่สุด ฉันได้พบในชีวิตทั้งหมดของฉัน และที่ไม่ได้พูดเกินจริง
Exaggerations! It's in the country.พูดเวอร์น่า ก็แค่ชนบท

exaggeration ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
过头话[guò tóu huà, ㄍㄨㄛˋ ㄊㄡˊ ㄏㄨㄚˋ, 过头话 / 過頭話] exaggeration

exaggeration ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
と言っても過言ではない;といっても過言ではない[といってもかごんではない, toittemokagondehanai] (exp,adj-i) it is no exaggeration to say; it is not too much to say
フカシ[, fukashi] (n) (sl) fib; exaggeration (of the truth); snow job
仰山[ぎょうさん, gyousan] (adj-na,adv,n) (1) large quantity; plenty; abundance; great many; (2) exaggeration
壮語[そうご, sougo] (n,vs) bragging; exaggeration
尾鰭;尾ひれ[おひれ, ohire] (n) (1) tail and fins; (2) embellishment (of a story, rumor, etc.); exaggeration
掛け値;掛値[かけね, kakene] (n) (1) (See 正札) inflated price (assigned in anticipation of being haggled down); overcharging; (2) exaggeration
誇称[こしょう, koshou] (n,vs) boasting; exaggeration
オーバー(P);オーバ(P)[, o-ba-(P); o-ba (P)] (adj-na,n,vs) (1) (abbr) overcoat; (2) over; exceeding; going beyond; exaggeration; (3) ball hit over the head of an outfielder (baseball); (P)
お負け(P);御負け[おまけ, omake] (n,vs) (1) freebie (e.g. with a purchase); something additional; bonus; an extra; (2) (on the spot) price reduction; (3) exaggeration; (P)
上げ底;揚げ底;上底;揚底[あげぞこ;あげそこ, agezoko ; agesoko] (n) (1) false bottom; fake bottom; raised bottom; platform (shoes); kick (of a bottle); (2) exaggeration; overstatement
言い過ぎ;言過ぎ[いいすぎ, iisugi] (n) exaggeration; overstatement
誇大[こだい, kodai] (adj-na,n) exaggeration; hyperbole; (P)
過言[かごん, kagon] (n) exaggeration; saying too much; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
過言[かごん, kagon] Thai: การพูดเกินจริง English: exaggeration

exaggeration ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขี้โม้[adj.] (khī mō) EN: boastful ; bragful ; given to exaggeration FR: vantard ; fanfaron ; hâbleur ; bluffeur

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า exaggeration
Back to top