ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

barefaced

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *barefaced*, -barefaced-

barefaced ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
barefaced (adj.) ไม่อายหรือหน้าด้าน Syn. shameless Ops. courteous
English-Thai: HOPE Dictionary
barefaced(แบร์'เฟสทฺ) adj. ซึ่งมีใบหน้าที่ไม่ได้ปกคลุม,เปิดเผย,กล้า,ไม่อาย,หน้าด้าน, Syn. bold ###A. shy
English-Thai: Nontri Dictionary
barefaced(adj) กล้า,หน้าด้าน,ไม่รู้จักอาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And on our return, we're expected to spread barefaced lies, so that you, the ship owners of Nantucket, might line your pockets and sleep well at night?และในการกลับมาของเรา เราคาดว่าจะมีการแพร่กระจาย โกหกหน้าด้าน, เพื่อให้คุณเจ้าของเรือ แนนทัก เกท,
And the ring? How can you be so barefaced?แล้วก็แหวนนั่นอีก เธอไม่อายบ้างหรือไง

barefaced ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
白々しい;白白しい[しらじらしい, shirajirashii] (adj-i) (1) barefaced (e.g. lie); shameless; transparent; (2) pure white; very clear

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า barefaced
Back to top