ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

untrue

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *untrue*, -untrue-

untrue ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
untrue (adj.) ไม่จริง See also: ไม่เป็นความจริง, โกหก Syn. false Ops. true
untrue (adj.) ไม่ถูกต้อง Syn. incorrect, inaccurate, wrong Ops. correct, accurate
untrue (adj.) ไม่จริงใจ See also: ไม่ซื่อสัตย์ Syn. unfaithful Ops. faithful, honest
English-Thai: HOPE Dictionary
untrue(อันทรู') adj. ไม่จริง,ไม่ซื่อสัตย์,เทียม,ไม่ถูกต้อง., See also: untrueness n., Syn. fake
English-Thai: Nontri Dictionary
untrue(adj) ไม่จริง,เทียม,ไม่ซื่อสัตย์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
# but it never felt right. # # there was something untrue # # about that fabric # # between my ass and the pew. # # it's not crude to be nude on the sabbath. ##แต่มันไม่ถูกต้อง# #มีบางอย่างที่ไม่ชอบมาพากล# #เกี่ยวกับเสื้อผ้า#
I know that given that woman and I normally don't see eye to eye it wouldn't be untrue to say...ฉันรู้ว่านั่น.. มันทำให้รู้สึกไม่ดี และฉันไม่พูดตรงไปตรงมา ความจริงที่ฉันอยากพูดก็คือ..
"lt is all untrue.""มันเป็นเรื่องไม่จริง"
Mnh-mnh-mnh. completely untrue.เออ.. มันไม่จริงหรอก
What about all those rumors I heard about you and Nate? Completely untrue.แล้วข่าวลือที่ฉันได้ยินเกี่ยวกับ เธอและ เนตละ มันไม่จริงเลย
It's nothing to be ashamed of. Except that it's completely untrue.มันไม่มีอะไรต้องอายนิ ยกเว้นเรื่องทั้งหมดมันไม่จริง
That's completely untrue!นั่นมันไม่จริงเลยสักนิด!
It's not like I said anything untrue.ก็หนูพูดเรื่องจริงนี่คะ
I thought if we let you play this out we could get you to see how untrue, how impossible it is.ฉันคิดว่าถ้าเราให้คุณแสดง คุณจะเห็นว่ามันหลอกลวง เป็นไปไมได้แค่ไหน
Yes. Was your statement untrue?ค่ะ คำให้การของคุณเป็นเท็จเหรอค่ะ?
Yeah, but, alas, untrue.เรื่องเล่าที่ทุกคนรับรู้ แต่สุดท้ายก็ไม่มีความจริง
Although she knows it to be untrue, my opponent Brittany stated that my face was used as a template for Hasbro's successful line of My Little Ponies.ทั้งๆที่รู้ว่ามันไม่ถูกต้อง บริททานี่คู่แข่งของผม บอกว่า หน้าของฉันถูกใช้เป็นต้นแบบ สินค้ามายลิตเติ้ลโพนี่ของ Hasbro(บริษัทของเล่น)

untrue ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
否认[fǒu rèn, ㄈㄡˇ ㄖㄣˋ, 否认 / 否認] to declare to be untrue; to deny
不确实[bù què shí, ㄅㄨˋ ㄑㄩㄝˋ ㄕˊ, 不确实 / 不確實] untrue

untrue ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
根も葉もない[ねもはもない, nemohamonai] (exp) unfounded rumor; unfounded rumour; completely untrue
[ひが, higa] (pref) evil; untrue; erroneous
無実[むじつ, mujitsu] (n) (1) absence of the fact; insubstantiality; innocence; guiltlessness; (adj-no) (2) innocent; guiltless; (3) false; untrue; (P)
虚偽[きょぎ, kyogi] (n,adj-no,vs) untrue; falsehood; fiction; deception; vanity; (P)

untrue ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่ซื่อสัตย์[adj.] (mai seūsat) EN: disloyal ; unfaithful ; faithless ; dishonest ; untrue FR: malhonnête ; déloyal
มุสาวาท[n.] (musāwāt) EN: lie ; falsehood ; fib ; untrue words ; untruth FR: mensonge [m] ; contre-vérité [f] ; menterie [f] (fam. - vx)
ผิด[adj.] (phit) EN: wrong ; incorrect ; mistaken ; erroneous ; untrue ; false ; different ; unlike ; dissimilar FR: faux ; erroné ; incorrect ; inexact
เท็จ[adj.] (thet) EN: false ; untrue ; delusive ; spurious FR: faux ; mensonger ; fallacieux

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า untrue
Back to top