ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แยก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แยก*, -แยก-

แยก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แยก (v.) divide See also: separate, part, split, bisect Syn. แบ่ง Ops. รวม
แยกกัน (v.) separate See also: part, split Ops. รวมกัน
แยกครัว (v.) have one´s own family See also: be in a separate house Syn. แยกบ้าน
แยกจาก (v.) separate from See also: differentiate from Syn. จากกัน
แยกชนิด (v.) classify See also: divide, group, sort, categorize Syn. แยกประเภท, แบ่งประเภท, จำแนก, จัดประเภท, แบ่งพวก Ops. รวมประเภท
แยกตัว (v.) seclude See also: break up Ops. รวมตัว
แยกทาง (v.) divorce See also: get a divorce Syn. ร้าง, หย่าร้าง, แยกกัน, เลิกกัน
แยกทาง (v.) divorce See also: separate Syn. หย่า, เลิกร้าง Ops. แต่งงาน, สมรส
แยกทาง (v.) divorce See also: separate Syn. หย่าร้าง, เลิก
แยกบ้าน (v.) have one´s own family See also: be in a separate house Syn. แยกครัว
แยกประเภท (v.) separate See also: divide into, put apart Syn. จำแนกประเภท, แบ่งประเภท, แบ่งชนิด
แยกประเภท (v.) classify See also: categorize, sort out, arrange in classes
แยกพวก (v.) discriminate See also: distinguish, be a partisan, separate Syn. ถือพวก, ถือพวกถือเหล่า, ถือพรรคถือพวก, ถือพวกถือพ้อง, ถือเราถือเขา, แบ่งพรรคแบ่งพวก
แยกย่อย (v.) subdivide Syn. แบ่งย่อย, ซอย Ops. รวม, รวบรวม
แยกย้าย (v.) move to different places See also: go their several ways Ops. รวมกัน, รวมตัว
แยกย้ายไป (v.) disperse See also: scatter, spread, separate, keep apart Syn. แยกย้าย
แยกร่าง (v.) (self) divide See also: split itself into two or more, part/break up/separate itself
แยกส่วน (v.) separate See also: divide into, put apart Syn. แยก, แบ่งแยก, แบ่งย่อย, แยกย่อย
แยกส่วน (v.) separate See also: divide, detach, isolate, sever, split
แยกออก (v.) pull See also: force, draw, tug Syn. อ้าออก, กางออก Ops. หุบเข้า
แยกออก (v.) rupture See also: be broken off, be cut off, break, snap, be cut asunder Syn. ขาด, ขาดสะบั้น
แยกออก (v.) widen See also: spread, open wide, separate, dilate
แยกออก (v.) distribute See also: give out, hand out, dole out, allot, apportion Syn. จ่าย, แบ่งออก, ปันออก, ให้, มอบ
แยกเรือน (v.) have one´s own family See also: be in a separate house Syn. แยกบ้าน, แยกครัว
แยกแยะ (v.) distinguish See also: differentiate Syn. จำแนก, แบ่ง, แบ่งแยก, แยกประเภท Ops. รวม, รวบรวม
แยกแยะ (v.) distinguish See also: differentiate, tell the difference, determine
English-Thai: HOPE Dictionary
abscise(แอบไซซ') vi. แยก, ตัด
abstraction(แอ็บสแทรค' เชิน) n. นามธรรม (รูป, ผล, ปฏิกิริยา, มโนคติ) , การเอาหรือแยกออก, ภาวะใจลอย -abstractionist n.
achromatic(แอคโครแม็ท' ทิค) adj. ซึ่งไม่แยกสี, ซึ่งไม่ถอดสี. -achromatism n.
acrostic(อะครอส' ทิค) n. โคลงกระทู้, โคลงที่แยกรวมได้, ปริศนารูปโครงที่แยกรวมได้
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
affluent(แอฟ' ฟลูเอินทฺ) adj. มั่งคั่ง, ร่ำรวย, มากมาย. -n.สายน้ำแยก, Syn. abounding, wealthy ###A. poor, needy, insolvent)
algorithm(แอล' กะริธธึม) n. ระบบกฏเกณฑ์ในการแก้ปัญหาของจำนวนที่แน่นอนทางคณิตศาสตร์เช่นในการหาค่าของตัวหารร่วมที่สุด., Syn. algorism, -algorithmic adj. ขั้นตอนวิธีอัลกอริทึมหมายถึง การวิเคราะห์แยกแยะวิธีการทำงานให้เป็นขั้นเป็นตอนโดยกำหนดให้เรียงกันไปตามลำดับ การเขียนโปรแกรมในยุคแรก ๆ นั้น ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องมองเห็นขั้นตอนในการแก้ปัญหาอย่างแจ่มชัดเสียก่อน จึงจะเขียนโปรแกรมได้
anabranch(แอน' นะบรานซฺ) n. สาขาธารน้ำที่แยกจากสายแม่น้ำและมาบรรจบกับสายแม่น้ำอีก
analyse(แอน' นะไลซ) vt. วิเคราะห์, แยกธาตุจำแนกแยกแยะ, วิภาค, วิเคราะห์
analysis(อะแนล' ลิซิส) n. การวิเคราะห์, การแยกธาตุ, การจำแนกแยกแยะ, การวิเคราะห์, การวิภาค, Syn. anatomization, dissection)
analytic(แอนนะลิท' ทิค, -เคิล) adj. เกี่ยวกับการวิเคราะห์, เกี่ยวกับการแยกธาตุ, เกี่ยวกับการจำแนกแยกแยะ., Syn. logical)
anaphase(แอน' นะเฟส) n.เป็นระยะที่สี่ของการแบ่งตัวแบบ miptosis เป็นระยะที่ chromatid ถูกดึงแยกออกจากกันเป็นสองส่วนแล้วเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงข้ามและไปหยุดที่ขั้วทั้งสองของเซลล์ ทำให้ spindle fibre ที่อยู่ระหว่างโครมาติดยาวมากขึ้น chromatid ที่แยกออกจากกันนี้แล้ว จะเป็นโครโมโซมที่สมบูรณ์
animism(แอน' นิมิสซึม) n. ความเชื่อถือที่ว่ามีวิญญาณในธรรมชาติและจักรวาล, ความเชื่อว่าวิญญาณอาจอยู่แยกต่างหากจากร่างกาย, ความเชื่อถือว่าวิญญาณเป็นส่วนสำคัญของชีวิตและสุขภาพที่ดี, ความเชื่อในเรื่องวิญญาณ -animist n. -animistic adj.
apartheid(อะพาร์ท'เธด,-ธิด) n. การแบ่งผิว,การแบ่งแยกชนชาติ, Syn. segregation)
apocarp(แอพ'พะคาร์พ) n. ดอกไม้ที่มีก้านเกสรตัวเมียแยกกัน (having separate carpels)
apocarpous(แอพพะคาร์'พัส) adj. มีก้านเกสรตัวเมียแยกกัน. -apocarpy n.
asunder(อะซัน'เดอร์) adv.,adj.แยกออกเป็นชิ้น ๆ , กระจายออก, Syn. apart
ax(แอคซฺ) n., (pl. axes) ขวาน,การตัด,การตัดให้น้อยลง. -vt. ตัดด้วยขวาน,ตัด,แยก, ทอน,ไล่ออก,ทำลายอย่างทารุณ
axe(แอคซฺ) n., (pl. axes) ขวาน,การตัด,การตัดให้น้อยลง. -vt. ตัดด้วยขวาน,ตัด,แยก, ทอน,ไล่ออก,ทำลายอย่างทารุณ
backslash\ (อักขระ) หมายถึงสัญลักษณ์ \ เครื่องหมายนี้ดูเผิน ๆ คล้ายกับ / (slash) แต่กลับทิศทางกัน บางคนคิดว่าเหมือนกัน แต่ความหมายจะแตกต่างกันมาก ในระบบดอส สัญลักษณ์นี้ใช้แยกระหว่างชื่อสารบบ (directory) กับชื่อแฟ้มข้อมูล (file) เช่น DIR C:\Taksina\June.xlsคำสั่งข้างบนนี้เป็นคำสั่งให้แสดงแฟ้มข้อมูลชื่อ June.xls ซึ่งอยู่ภายใต้สารบบชื่อ Taksina และเก็บอยู่ในหน่วยบันทึก C:
bar codeรหัสแท่ง หมายถึง รหัสที่ประกอบด้วยเส้นหลายเส้นที่มีขนาดความกว้างต่าง ๆ กัน มักจะมีอยู่บนสินค้านานาชนิด นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน เครื่องอ่านรหัสแท่งจะอ่านได้ด้วยการปล่อยให้แสงผ่าน แล้วนำรหัสเหล่านี้มาแยกออกว่า เป็นรหัสของสินค้าอะไร ราคาเท่าใด บางบริษัทอาจจะใช้เป็นตัวควบคุมบัญชีพัสดุได้ด้วย
batch processingการประมวลผลเชิงกลุ่มหมายถึงการประมวลผลที่ทำต่อเนื่องกันไปตามลำดับโดยมีระบบปฏิบัติการ (operating system) เป็นตัวควบคุม ในการประมวลผลแบบนี้ เราจะต้องจัดรวบรวมข้อมูลและแบ่งแยกเป็นกลุ่มไว้ให้เรียบร้อยก่อน จึงส่งเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลทีเดียว เมื่อเสร็จแล้วจึงจัดรวบรวมเป็นรายงาน หรือสรุปผลอีกทีหนึ่ง วิธีการประมวลผลแบบนี้ทำง่าย ประหยัด และตรงไปตรงมา แต่อาจจะช้าไปบ้าง เพราะต้องรอให้ข้อมูลเรียบร้อยก่อน ตรงกันข้ามกับการประมวลผลแบบเชื่อมตรง (on line proessing) ซึ่งหมายถึงการที่เครื่องจะประมวลผลทันทีที่ได้รับข้อมูลดู on line processing ประกอบ
black boxกล่องดำหมายถึง แผงวงจรหรืออุปกรณ์ที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งแยกออกมาต่างหาก โดยปกติผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเข้าใจว่า วงจรนั้นทำงานอย่างไร เป็นต้นว่า การถอดรหัสสัญญาณ
blend(เบลนดฺ) {blended/blent,blended/blent, blending,blends} vt.,vi.,n. (การ) ผสม,คลุก,กลมกลืน vi. คลุกเคล้าให้เข้ากันจนแยกไม่ออก,ทำให้เหมาะกับ,คำสนธิ,ของผสม,ของเจือปน, Syn. mix
booth(บูธ) n. แผงลอย,ห้องเล็ก ต่างหาก,ศอก,โต๊ะแยกเฉพาะส่วน,หน่วยลงบัตรเลือกตั้ง, Syn. stall,
branch instructionคำสั่งแยก (ทาง) หมายถึง การสั่งให้แยกไปทำงาน ณ จุดใดจุดหนึ่งตามคำสั่งในโปรแกรมหรือ ชุดคำสั่ง เช่น คำสั่ง GOTO หรือคำสั่งให้ CALL โปรแกรมย่อย (subroutine)
breach(บรีช) {breached,breaching,breaches} n. การทำให้แตก,การแตกแยก,การทำลาย,การฝ่าฝืน,การไม่ปฏิบัติตาม,บาดแผล vt. ทำให้แตกออก,ฝ่าฝืน (กฎหมาย,สัญญา) vt. กระโดดข้ามผิวน้ำ
break-up(เบรค'อัพ) n. การแตกแยก,การสลายตัว, Syn. scatter
breaker(เบรค'เคอะ) n. เครื่องบด,ผู้หัก,ผู้ทำลาย,คลื่นแยกเส้นใยผ้าจากสิ่งแปลกปลอม,ผู้บุกเบิก,ผู้ทำให้เชื่อง,ตัวแยกทางเดินไฟฟ้า,ยางในรถยนตร์
broken(โบร'เคิน) vi. กริยาช่อง 3 ของ break adj. เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย,ไม่เรียบ,อ่อนกำลัง,ยอมเชื่อ,พูดอย่างไม่สมบูรณ์,ขรุขระ,แตกแยก, See also: brokenness n. ดูbroken, Syn. split,damaged,sudued
by-linen. อาชีพประกอบ,อาชีพพิเศษ,ทางแยก,สาขา, See also: byliner n. ดูby-line
by-passn. ทางอ้อม,ทางแยกวน,ท่อรอง vt. อ้อม,ไปทางอ้อม,ไม่สนใจข้อคิดเห็นหรือคำตัดสิน
branch(เบรานชฺ) {branched,branching,branches} n. กิ่งก้าน,กิ่ง,สาขา,แขนง,วิชาย่อย,ทางแยก,สายย่อย,แคว vt. แตกกิ่งก้านสาขา,, Syn. bough แยกแตกกิ่ง1. หมายถึง การแยกตัวออกไปจากโปรแกรมที่ทำอยู่ ไปทำโปรแกรมอีกอันหนึ่ง เช่น แยกออกจากโปรแกรมหลัก (main program) ไปทำงานที่โปรแกรมย่อย (subprogram) ตามคำสั่ง Go to2. ความหมายที่ใช้กับ "ต้นไม้" (tree) มีความหมายถึงการแตกกิ่งก้านสาขา เช่นในการแสดงแฟ้มข้อมูลในโปรแกรม Windows Explorer ของ Windows 95
bypass {by-passedn. ทางอ้อม,ทางแยกวน,ท่อรอง vt. อ้อม,ไปทางอ้อม,ไม่สนใจข้อคิดเห็นหรือคำตัดสิน
bypassedn. ทางอ้อม,ทางแยกวน,ท่อรอง vt. อ้อม,ไปทางอ้อม,ไม่สนใจข้อคิดเห็นหรือคำตัดสิน
bypasses}n. ทางอ้อม,ทางแยกวน,ท่อรอง vt. อ้อม,ไปทางอ้อม,ไม่สนใจข้อคิดเห็นหรือคำตัดสิน
bypassingn. ทางอ้อม,ทางแยกวน,ท่อรอง vt. อ้อม,ไปทางอ้อม,ไม่สนใจข้อคิดเห็นหรือคำตัดสิน
character stringหมายถึง ตัวอักขระหลาย ๆ ตัวที่เมื่อนำมาต่อกันแล้ว สื่อความหมายบางอย่าง และสามารถนำไปเก็บในหน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือสื่อ (media) ชนิดต่าง ๆ ได้ นอกจากนั้น จะต้องทำให้คอมพิวเตอร์สามารถแยกออกว่าไม่ใช่คำสั่งในภาษามีความหมายเหมือน alphabetic string หรือ string
chasm(แคซ'ซึม) n. เหว,หุบเหว,ชั้นที่ขาด,ส่วนแตก,ส่วนแยก,ความแตกต่างกันมาก,การขาดตอน, See also: chasmal,chasmic,chasmy adj., Syn. rift
check sumผลรวมตรวจสอบหมายถึง ผลการคำนวณเพื่อยืนยันในความแม่นตรงของการถ่ายโอนข้อมูลผ่านทางโมเด็ม ส่วนมากจะเป็น XModem โดยปกติ ในการส่งข้อมูล คอมพิวเตอร์จะต้องจัดการแยกข้อมูลทั้งหมดออกเป็นส่วนเล็ก ๆ ก่อน ฉะนั้นเมื่อส่งเรียบร้อยแล้ว จึงต้องมีการตรวจสอบผลรวม ถ้าตรงกัน ก็แปลว่า ข้อมูลที่ส่งออกไปถูกต้องครบถ้วน
English-Thai: Nontri Dictionary
abstracted(adj) ที่แยกออกไป,ใจลอย
breakage(n) การทำแตก,ค่าเสียหาย,ค่าสึกหรอ,ความแตกแยก
analyse(vt) วิเคราะห์,จำแนก,วิภาค,แยกแยะ
analysis(n) วิภาค,การแยกแยะ,การวิเคราะห์
analyze(vt) วิเคราะห์,จำแนก,วิภาค,แยกแยะ
anatomize(vt) วิเคราะห์,แบ่งแยก,ชำแหละ(ร่างกาย)
asunder(adv) ขาดสะบั้น,กระจายออก,แยกจากกัน
atomize(vt) แยกเป็นอะตอม,ทำให้เป็นละออง
branch(n) กิ่งไม้,สาขา,แขนง,แถว,ปลีกย่อย,แผนก,ทางแยก,วิชาย่อย
bypass(n) ทางผ่าน,ทางอ้อม,ทางแยก
bypath(n) ตรอก,ซอย,ทางแยก,ทางอ้อม
byroad(n) ตรอก,ทางแยก,ทางอ้อม
byway(n) ตรอก,ซอย,ทางแยก,ถนนส่วนบุคคล
chink(n) รอยร้าว,รู,ร่อง,ช่องโหว่,รอยแยก,เสียงกระทบ
classification(n) การแบ่งประเภท,การจัดหมวดหมู่,การแยกประเภท
classify(vt) แบ่งประเภท,จัดหมวดหมู่,จัดประเภท,แยกประเภท,แบ่งชั้น
cleavage(n) แนวกะเทาะ,ความแตกแยก,ความบาดหมาง
cloven(adj) แตก,แยกออก
compartment(n) ห้อง,ช่องว่าง,ตอน,ส่วนที่แยกออก,ลักษณะต่างหาก
crevice(n) รอยแตก,รอยร้าว,รอยแยก
discriminate(vi) แยกแยะได้,เห็นความแตกต่าง,รู้จักเลือก,พินิจพิเคราะห์
crossroad(n) สี่แยก,ทางแยก,ทางแพร่ง,ทางตัด
crossway(n) ทางแยก,ทางข้าม,สี่แยก
decompose(vi) เน่าเปื่อย,สลายตัว,แยกสลาย,ผุพัง
decomposition(n) การแยกธาตุ,การจำแนก,ความเน่าเปื่อย,การผุพัง
demarcation(n) การกำหนดเขต,การปักปันเขต,เส้นเขตแดน,การแบ่งเขต,การแบ่งแยก
departure(n) การจากไป,การออกเดินทาง,การตาย,การแยกไป
detach(vt) ส่งไป,ปลด,ถอดออก,แยกจากกัน
detachable(adj) ซึ่งถอดได้,ซึ่งแยกจากกันได้
detachment(n) การถอด,การแยกจากกัน,การปลด,กองทหาร,ความไม่ลำเอียง
diacritical(adj) เป็นเครื่องแสดง,เป็นการแบ่งแยก
differentiate(vi) แตกต่างกันไป,แบ่งแยก,แยก,จำแนก
disband(vt) ทำให้สลาย,แยกย้าย,ทำให้กระจายไป,เลิก,ปลดประจำการ
disconnect(vt) ตัดขาด,แยกจากกัน,เลิก,ปลด
discrimination(n) การทำให้แตกต่าง,การแบ่งแยก,การแยกแยะ
disintegrate(vt) แยกเป็นส่วนๆ,แตกสลาย,สลายตัว,สึกกร่อน,เน่าเปื่อย
dislocate(vt) ทำให้คลาดเคลื่อน,แยกจากกัน,ทำให้เคลื่อนที่
dislocation(n) ความคลาดเคลื่อน,การแยกจากกัน,การเคลื่อนที่
dislodge(vt) แยกย้าย,ขับออกไป,เคลื่อนออกจาก,ย้ายที่
disorganize(vt) ทำให้แตกแยก,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สับสน,ทำให้ไม่เป็นระเบียบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
disarticulateแยกที่ข้อ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
discreteแยกเป็นส่วนชัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
distinct; freeแยกกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
isolateแยกเดี่ยว, โดดเดี่ยว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
separableแยกกันได้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
severแยกออก, ตัดออก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
triternateแยกสามสามชั้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
a mensa et thoro (L.)การแยกกันอยู่ก่อนหย่าขาด (ตามคำสั่งศาล) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abstraction๑. การแยกออก๒. ใบหน้ายาวเหตุสบฟันผิดปรกติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
apocarpous; polycarpous-คาร์เพลแยก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
polycarpous; apocarpous-คาร์เพลแยก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
separation from bed and boardการแยกกันอยู่กิน (ของสามีภริยา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bifurcate-แยกสองง่าม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bleederท่อแยกขนาน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
branch๑. กิ่ง๒. แตกกิ่ง, แยกสาขา๓. แยก(ทาง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
branch instructionคำสั่งแยก(ทาง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
broken familyครอบครัวแตกแยก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
burst๑. แยกแผ่น [กระดาษต่อเนื่อง]๒. ส่งเป็นชุดอย่างเร็ว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cantวิธีแบ่งแยกทรัพย์สินที่มีเจ้าของรวม (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cleatแนวแตกแยก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cleavageการแตก, การแยก [มีความหมายเหมือนกับ segmentation ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cleftรอยแยก, ร่อง, แอ่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cobbingการแยกแร่แบบคอบบิง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
compartmentส่วนกั้นแยก [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
confusion of goodsทรัพย์หลายเจ้าของที่ปนกัน (จนไม่อาจแยกได้ว่าเป็นของผู้ใด) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
convolveการแยกตำแหน่งเสียง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cotter pin; split pinสลักปลายแยก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cytolysisการแยกสลายเซลล์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
decentralised data processing; decentralized data processingการประมวลผลข้อมูลแบบแยกจากศูนย์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
decentralized data processing; decentralised data processingการประมวลผลข้อมูลแบบแยกจากศูนย์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
modulator-demodulator (modem)ตัวกล้ำและแยกสัญญาณ (โมเด็ม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
desegregationการเลิกแบ่งแยกเชื้อชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dialysisการแยกสารผ่านเยื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dichotomyระบบแยกสองแฉก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
dioecious-ดอกแยกเพศอยู่ต่างต้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
disruptive-แตกฉีก, -แตกหัก, -แตกแยก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dissectedตัดแยก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
distant dissimilation; incontiguous dissimilationการแผกแยก(เสียง)ไม่ติดต่อ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
electrolysisการแยกสลายด้วยไฟฟ้า [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
extract๑. สกัด, ละลายแยกออก๒. ยาสกัด, สิ่งสกัด, สารสกัด๓. ดึงออก, ถอน, ลอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abductorแยกออกจากแกนของร่างกาย, อาการกางออก [การแพทย์]
Analyseแยกแยะ [การแพทย์]
Bipartiteแยกเป็นสองส่วน [การแพทย์]
Decomposeแยก [การแพทย์]
Discreteแยกได้ชัดเจน,กระจัดกระจาย,ไม่ต่อเนื่อง,ไม่เกาะติดกัน,ตัวเลขที่ได้มาจากการนับ [การแพทย์]
Distractแยกออกห่างกัน [การแพทย์]
Free Fromแยกเป็นอิสระ [การแพทย์]
Agglomerate1.วัสดุคอมพาวด์: กลุ่มอนุภาคของวัสดุหนึ่งหรือหลายกลุ่มที่อยู่ด้วยกันอย่างหลวมๆ 2.น้ำยาง: กลุ่มของอนุภาคยางในสารละลายแขวนลอยน้ำยาง 3.เขม่าดำ: การรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนของเขม่าดำที่ยึดกันด้วยแรงแวนเดอวาล์ว (van der waal) เนื่องจากปกติอนุภาคของเขม่าดำจะไม่อยู่แยกกันเป็นอนุภาคเดี่ยวๆ แต่จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มของอนุภาคและกลุ่มของอนุภาคจะรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ก้อนอย่างถาวร [เทคโนโลยียาง]
air sacถุงลม (ของนก), ถุงที่แยกออกไปจากปอดและขั้วปอดหลายถุง  มีแขนงติดต่อไปถึงช่องกลวงของกระดูก ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยปอด โดยทำให้ปอดได้รับออกซิเจนอยู่ตลอดเวลา เป็นประโยชน์ในการบินของนก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Alluvial Complex Soil ดินตะกอนน้ำพาเชิงซ้อน ดินบริเวณที่ราบน้ำท่วมถึง (flood plain) มีลักษณะสูงๆ ต่ำๆ เนื่องจากการกัดเซาะของน้ำและเกิดจากการทับถม จึงทำให้พบดินตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป ปะปนกัน จนไม่สามารถแยกและแสดงไว้บนแผนที่ดินที่มีมาตรส่วนขนาดเล็กได้ จึงรวมไว้ในหน่วยแผนที่เดียวกัน [สิ่งแวดล้อม]
anaphaseระยะแอนาเฟส, ระยะหนึ่งของการแบ่งเซลล์ถัดจากระยะเมทาเฟส เป็นระยะที่ โครมาทิดแยกออกจากกันเป็นโครโมโซม กลุ่ม แล้วแต่ละกลุ่มเคลื่อนไปยังขั้วเซลล์แต่ละด้าน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Atomic bombลูกระเบิดอะตอม, ลูกระเบิดที่แรงระเบิดเกิดจากปฏิกิริยาการแบ่งแยกนิวเคลียสของธาตุหนัก เช่น ยูเรเนียม-235 หรือ พลูโทเนียม-239 ปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว (ดู Fission ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Atomic energyพลังงานอะตอม, พลังงานที่ปลดปล่อยออกมาเมื่อมีการแบ่งแยกนิวเคลียสหรือการหลอมนิวเคลียสของอะตอม หรือจากการสลายของสารกัมมันตรังสี ปัจจุบันนิยมใช้ “พลังงานนิวเคลียร์" [นิวเคลียร์]
binary fissionการแบ่งแยกเป็น 2 ส่วนเท่า ๆ กัน, การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของโพรทิสต์ โดยการแบ่งเซลล์ 1 เซลล์เป็น  2 เซลล์ คือ นิวเคลียส จะแบ่งตัวก่อนแล้วไซโทพลาซึมจะแบ่งตามกลายเป็น 2 เซลล์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Bottle Bank ธนาคารขวด ที่สำหรับรวบรวมขวดที่ใช้แล้วเพื่อนำไปหลอม กลับมาใช้ใหม่ มักแยก ประเภทตามสีแก้วและชนิดพลาสติก [สิ่งแวดล้อม]
Breakการแยก [การแพทย์]
Broken homesครอบครัวแตกแยก [TU Subject Heading]
bronchioleหลอดลมฝอย, หลอดเล็ก ๆ ที่แตกแขนงออกมาจากหลอดลมและแยกแขนงออกไปทั่วปอด  มีหน้าที่ลำเลียงอากาศ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Catabolismขบวนการทำลาย,การแยกสลาย,กระบวนการสลายตัว,ขบวนการทำลาย,กระบวนการสลาย,การสลายตัว,การเผาผลาญ,การย่อย,ระบบคาตาบอลิสัม,ขบวนการสลายตัว,การทำลาย,การสลาย,การเผาผลาญ,กระบวนการสลาย [การแพทย์]
Centrifugationการเหวี่ยงแยก [TU Subject Heading]
Centrifuge เครื่องหมุนเหวี่ยง เครื่องกลซึ่งใช้แรงหนีศูนย์กลางในการแยกของ เหลวที่มีความหนาแน่นต่างกัน หรือแยกของเหลวออกจากของแข็งได้ [สิ่งแวดล้อม]
Chorus Kickนอนหงายยกเท้าเดี่ยวยก-แยก [การแพทย์]
Claddingเปลือกหุ้มเชื้อเพลิง, โลหะที่ใช้ห่อหุ้มแท่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ เพื่อป้องกันการกัดกร่อนเนื้อเชื้อเพลิงจากตัวทำให้เย็น และป้องกันผลผลิตการแบ่งแยกนิวเคลียสไม่ให้ออกมาปนในตัวทำให้เย็น วัสดุที่ใช้ เช่น อะลูมิเนียม โลหะผสมของอะลูมิเนียม เหล็กกล้าไร้สนิม และโลหะผสมของเซอร์โคเนียม
Coexistence การอยู่ร่วมกัน การอยู่ร่วมกันของกลุ่มประชากรที่อาศัยอยู่ใน พื้นที่ หรือในประเทศก่อนแล้ว กับประชากรกลุ่มที่ย้ายถิ่นเข้าไปอยู่ ถ้ามีการขจัดความแตกต่างระหว่างสองกลุ่มเพื่อให้รวมเข้าด้วยกัน ได้เรียกว่า เป็นการรวมเข้าด้วยกัน (integration) ในทางตรงข้ามการแบ่งแยกระหว่างประชากรสองกลุ่มในการอยู่ร่วมกันเรียกว่า การ แบ่งแยก (segregation) [สิ่งแวดล้อม]
Communal Forest or Village Woodlot ป่าชุมชน พื้นที่ป่าไม้ที่จัดแบ่งหรือกำหนดไว้ให้เป็น ของชุมชน มีการจัดการโดยชุมชนและเพื่อชุมชน จะได้นำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และถาวรตามกฎเกณฑ์ที่ชุมชนได้กำหนดไว้ พื้นที่ป่าไม้สำหรับชุมชนนี้อาจเป็นป่าธรรมชาติ หรือป่าปลูกก็ได้ ป่าชุมชนมีองค์ประกอบสำคัญอยู่ 3 อย่าง คือ ชุมชน (รวมบุคคลที่รวมกันขึ้นเป้นชุมชนด้วย) ป่าไม้และการเกษตร นอกจากนี้ป่าชุมชนยังเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคมตามหมู่บ้านในชนบท โดยแยกเป็นหมู่บ้านไปและพิจารณาถึงความต้องการของราษฎรเป็นส่วนรวมของหมู่ บ้านนั้นๆ เป็นพื้นฐาน [สิ่งแวดล้อม]
Completely Automated Public Turing Computer and Humans Apartการทดสอบด้วยวิธีอัตโนมัติเพื่อแยกแยะว่าการป้อนข้อมูลกระทำโดยมนุษย์หรือเครื่องจักร กลไกที่เจ้าของเว็บไซต์ใช้ป้องกันการนำเข้าข้อมูลขยะจำนวนมาก โดยผู้ซึ่งโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นทำการป้อนข้อมูลเสมือนเป็นมนุษย์ วิธีการที่มักใช้ในการทดสอบคือการให้ผู้ป้อนข้อมูลดูภาพหรือฟังเสียงอ่าน และป้อนคำตอบที่เห็นหรือได้ยิน เพื่อยืนยันความเป็นมนุษย์ CAPTCHA มักนำไปใช้ในการตรวจสอบข้อคิดเห็นต่างๆ ในเว็บบอร์ด หรือในบลอก (blog) หรือการสมัครขอใช้บริการออนไลน์ต่างๆ [Assistive Technology]
Concentrated latexน้ำยางข้น คือ น้ำยางสดที่ทำให้เข้มข้นโดยการหมุนเหวี่ยงหรือการแยกครีม เพื่อแยกส่วนที่เป็นเนื้อยางออกจากเซรุ่ม และเพิ่มปริมาณเนื้อยางแห้งจาก 30% เป็น 60% สำหรับวิธีการหมุนเหวี่ยง ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้กันเป็นส่วนใหญ่ในประเทศไทย และเพิ่มปริมาณเนื้อยางแห้งจาก 30% เป็น 64% สำหรับวิธีการแยกครีม เนื่องจากน้ำยางสดมีปริมาณน้ำมากเกินไปไม่เหมาะที่จะนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการขนส่ง [เทคโนโลยียาง]
Crude Oilน้ำมันดิบน้ำมันดิบที่ผลิตขึ้นมาจากแหล่ง หลังจากที่แยกเอาก๊าซที่ปนอยู่ออกแล้ว และส่งเข้ากระบวนการกลั่นต่อไป [ปิโตรเลี่ยม]
Curbside Recycling การแยกขยะตามขอบถนน การเก็บขยะที่แยกแยะไว้ เพื่อการนำกลับมาใช้โดยติดตั้งถังแยกได้ที่ขอบถนน [สิ่งแวดล้อม]
Dehiscenceการแยก,แผลบนตัวมดลูก,แผลแยก [การแพทย์]
Denatureเปลี่ยนสภาวะ,ถูกทำลาย,ถูกทำลายไปบางส่วน,เสียสภาพทางธรรมชาติ,แปรสภาพ,แปลงสภาพ,ผิดไปจากเดิม,แยกคู่ออกจากกัน,เสียสภาพทางธรรมชาติ [การแพทย์]
Detachmentการแยกออกจากกัน,หลุด,ความรู้สึกแยกตนเอง,ปรับตัว,การลอกตัว [การแพทย์]
Degassing Tankถังพักน้ำมันดิบชั่วคราว, ถังพักน้ำมันดิบชั่วคราวเพื่อแยกน้ำออกจากน้ำมันโดยการเติมสารเคมี (Demulsifier) ลงไป สารเคมีจะช่วยให้น้ำแยกออกจากน้ำมันและจมลงสู่ก้นถัง และถูกถ่ายเทไปยังถังเก็บน้ำโดยเฉพาะ ส่วนน้ำมันที่ลอยอยู่ส่วนบนจะไหลไปยังถังเก็บน้ำมัน (storage tank) สำหรับก๊าซที่ปนขึ้นมากับน้ำมันด้วยในตอนแรกจะถูกปล่อยสู่บรรยากาศทางท่อเล็กๆ ด้านบนของ tank [ปิโตรเลี่ยม]
Dehydrationถังพักน้ำมันดิบชั่วคราว, ถังพักน้ำมันดิบชั่วคราวเพื่อแยกน้ำออกจากน้ำมันโดยการเติมสารเคมี (Demulsifier) ลงไป สารเคมีจะช่วยให้น้ำแยกออกจากน้ำมันและจมลงสู่ก้นถัง และถูกถ่ายเทไปยังถังเก็บน้ำโดยเฉพาะ ส่วนน้ำมันที่ลอยอยู่ส่วนบนจะไหลไปยังถังเก็บน้ำมัน (storage tank) สำหรับก๊าซที่ปนขึ้นมากับน้ำมันด้วยในตอนแรกจะถูกปล่อยสู่บรรยากาศทางท่อเล็กๆ ด้านบนของ tank [ปิโตรเลี่ยม]
diffluencediffluence, การแยกสาขา [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Dioeciousไดอีเชียส,อวัยวะเพศของตัวผู้ตัวเมียแยกเป็นคนละตัว,มี2เพศ [การแพทย์]
Disconformity รอยชั้นไม่ต่อเนื่องคงระดับ รอยชั้นไม่ต่อเนื่องที่มีระนาบชั้นหินที่อยู่ เหนือและใต้ รอยต่อมีแนวขนานกัน ซึ่งแสดงถึงการขาดช่วงในลำดับชั้น ของหินชั้น โดยทั่วไปช่วงที่ขาดตอนไปนั้น เกิดเนื่องจากการกร่อน หรือบางครั้งไม่มีการทับถม ปกติจะสังเกตเห็นได้จากรอยขรุขระ ของผิวของการกร่อน ซึ่งมีมากพอที่จะทำให้เห็นเป็นลักษณะสูง ๆ ต่ำ ๆ เช่น รอยชั้นไม่ต่อเนื่องที่หินชุดเก่ายังอยู่ในแนวนอนในช่วงที่มีการกร่อน หรือช่วงที่เปลือกโลกมีการแยกตัวและจมตัวลงโดยไม่เกิดการเอียงเทหรือเลื่อน เหลื่อม [สิ่งแวดล้อม]
Dissociationกลไกทางจิตแตกแยกของบุคลิกภาพ [การแพทย์]
Distinguished, Easilyที่แยกได้ชัดเจน [การแพทย์]
Distractionข้อต่อเคลื่อนไหวในทิศทางเคลื่อนแยกห่าง,การเบี่ยงเบนความสนใจ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
break (vt.) แยก See also: แหก, แหวก
disassociate (vt.) แยก See also: ไม่เกี่ยวข้อง
part (vt.) แยก See also: แบ่งแยก, แยกออก, แยกกัน, แยกทาง Syn. divide, split Ops. unite, join
reduce to (phrv.) แยก See also: เปลี่ยนเป็น
separate (vt.) แยก See also: จับแยก, แบ่งแยก Syn. divide, part Ops. combine, unite
isolate (vt.) แยก (ความคิด, ปัญหา, สถานการณ์) Syn. separate
drift apart (phrv.) แยกกัน See also: ห่างกันออกไป
draw apart (phrv.) แยกกัน (ความคิดหรือการดำรงชีวิต)
live apart (phrv.) แยกกันอยู่ (แม้ว่าแต่งงานแล้ว)
part company with (phrv.) แยกกับ See also: แยกทางกับ, จากกันกับ
split the difference (idm.) แยกความต่างของคน
know apart (phrv.) แยกความแตกต่างระหว่าง Syn. tell from
draw a line between something and something else (idm.) แยกความแตกต่างระหว่างสองสิ่ง
split hairs (idm.) แยกความแตกต่างในสิ่งเล็กน้อยๆ See also: แยกความต่างในสิ่งที่มันไม่ต่างกันมากมายจนเป็นสิ่งสำคัญนัก
apart (adj.) แยกจาก See also: แยกกัน
apart (adv.) แยกจาก Syn. disconnected, disassociated, separated
cut off (phrv.) แยกจาก See also: แบ่งแยกมาจาก
disassociated (adv.) แยกจาก Syn. disconnected, separated
isolate from (phrv.) แยกจาก See also: ปลีกตัวออกจาก, แยกตัวจาก
part from (phrv.) แยกจาก See also: แยกทางกับ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Some people have been trying to keep us apartบางคนพยายามที่จะแยกเราจากกัน
Let me break it down for youขอฉันแยกแยะให้เธอฟังหน่อยนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Lickety-split. I want to get home.Lickety แยก ผมต้องการที่จะได้รับบ้าน
So, separate and label them into the phases of mitosis, and the first partners that get it right are gonna win the Golden Onion.โอเคไหม แยก และ เขียนชื่อ ตามเฟส ของ ไมโทสิส คู่แรกที่ทำเสร็จก่อน
Grit, spit and a whole lot of duct tape.บด แยก กับเทปกาวอีกม้วนใหญ่
Listen, this MLK 441 could be nothing.ฟังนะ, ที่ แยก เอ็ม-แอล-เค 4 4 1 อาจไม่มีอะไรก็ได้
I need you to get these people settled,ผม ต้องการให้คุณ แยก คนเหล่านี้
Ain't that about the time she split?ไม่ว่า เกี่ยวกับ เวลาที่เธอ แยก ออก หรือไม่
I said separately on separateกรรมการบอก แยก คือ แยก
The same motorcycle was seen on a traffic light camera near a robbery at a construction site in New Jersey three nights ago.จากภาพ รถมอเตอร์ไซด์ ที่เห็น ถูกพบบนถนน ใกล้กับ แยก ล๊อบเอร์ลี่ และ งานก่อสร้างบริเวณ เจอย์ซี่ เมื่อสามวันก่อน
Martin Luther King Boulevard intersects with Route 441 about five miles north of here.แยก มาร์ติน ลูเทอร์ คิง ตัดกับสาย 441 5 ไมล์จากที่นี่ไปทางเหนือ
Avenue D and Second. Did you see anyone?แยก อเวนิวดี ตัดกับถนน สอง / คุณเห็นใครอีกไหม?
Separate, arms length apart.แยก... . ห่างประมาณหนึ่งช่วงแขน
Everybody gets their own cage? Put him in with that one.แยกกรงหรือเปล่า งั้นเอาไว้กับตัวนั้นนะ
Same split, new rules. You keep your parachute. I'll keep mine.แยกกัน กติกาใหม่ ต่างคนหาทางถอยกันเอาเอง
We'll cover more ground.แยกกัน จะได้หาได้ง่ายขึ้น
Spread it! You're both under arrest.แยกกัน พวกนายถูกจับแล้ว
Individually, they all have amazing powers, but... as a team, they cannot be stopped.แยกกัน พวกเค้ามีพลังสุดวิเศษ แต่... เป็นทีม ไม่มีใครหยุดเค้าได้
Prepare the nets.แยกกัน เตรียมแหจับปลา
Back off, Gally! It's not Thomas' fault!แยกกัน แกลลี่ ไม่ใช่ความผิดโทมัส
Can-do, Hutch, break it up!แยกกัน แคนดู ฮัทช์ แยกกัน
Let's split up. The river's over here.แยกกัน แม่น้ำอยู่ทางนี้
Well, separating us in the field was smart.แยกกันตอนออกภาคสนาม ก็ฉลาดดีนะ
Ask him his name. ...Granger's condition could only be described as vegetative. What did he say?แยกกันสืบเสาะค้นหา ส่วนโธมัส แกรนเจอร์ นั้นก็นอนแน่นิ่งเป็นผักอยู่ จากเรื่องทั้งหมด ทั้งสองได้ข้อสรุปว่านี่เป็นปัญหาไก่กับไข่
If he's not come in 10 minutes, we're gonna assemble the same way we came in - No way! -แยกกันหา 10 นาที ถ้าไม่ออกมาก็ไปที่ทางออก \ ไม่มีทางนะ!
On the double, morons!แยกกันหาเข้า ไอ้โง่เอ๊ย !
Then why don't we blend in with the other guests and dance?แยกกันหาเถอะ! ใช้! ชาร์ล พูดถูก!
Legally separated?แยกกันอยู่กันตามกฎหมายไหมครับ
Splitting them into two teams, sir.แยกกันออกเป็นสองทีมครับ.
Spread out and speak to everyone. Someone must know something.แยกกันออกไปพูดคุยกับทุกคน ต้องมีซักคนที่รู้
Separately as a precaution.แยกกันเพื่อความปลอดภัย
Separately, we don't taste very good.แยกกันเราทำไม่ได้ รสชาติดีมาก
Separately? What do you mean?แยกกันเหรอ หมายความว่ายังไง
I'm uncertain about parting ways.แยกกันแบบนี้ดีแน่เหรอ
Split up a nest one night, the vampires that shared it will be staking each other the next if one so much as looks at the other one funny.แยกกันแล้ว แวมไพร์ที่เกี่ยวข้องกัน จะเมินกันและกัน ถ้าคนนึงเห็น อีกคนเป็นตัวตลก
Stop it. Break it up. That's enough.แยกกันได้แล้ว พอแล้ว พอแล้ว
Split up, cover more ground.แยกกันไป จะครอบคลุมพื้นที่มากกว่า
Split up, but be careful.แยกกันไป แต่ระวังตัวด้วย
You're separated from your wife?แยกกับเมียแล้วเหรอคะ
Parting gift from The Expendables.แยกของขวัญจาก Expendables
Spread your legs wider.แยกขาออกให้กว้าง ๆ ไว้
Come here. Look, separate the sick from the healthy.แยกคนป่วยกับคนแข็งแรง

แยก ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
分ける[わける, wakeru] Thai: แยก English: to separate
分かれる[わかれる, wakareru] Thai: แยกจากกัน English: to part
単行本[たんこうぼん, tankoubon] Thai: หนังสือที่แยกเป็นเล่ม ๆ English: separate volume
識別[しきべつ, shikibetsu] Thai: การแยกความแตกต่างระหว่างสองสิ่ง English: discrimination
離す[はなす, hanasu] Thai: จับแยก English: separate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แยก
Back to top