ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disassociated

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disassociated*, -disassociated-

disassociated ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disassociated (adv.) แยกจาก Syn. disconnected, separated

disassociated ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
空状態[くうじょうたい, kuujoutai] (n) {comp} disassociated
Japanese-English: COMDICT Dictionary
空状態[くうじょうたい, kuujoutai] disassociated

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disassociated
Back to top