ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tug

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tug*, -tug-

tug ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tug (sl.) การช่วยตัวเอง See also: การสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง
tug (vt.) ดึง See also: ถอน, เด็ด, กระตุก
tug (n.) การกระตุก
tug (n.) เรือโยง
tug of war (n.) การต่อสู้ Syn. struggle
tug of war (n.) เกมชักเย่อ
tugboat (n.) เรือโยง See also: เรือลาก
English-Thai: HOPE Dictionary
tug(ทัก) vt.,vi.,n. (การ) ดึง,ลาก,ออกแรงดึงหรือลาก,ใช้เรือลาก,โยง,พ่วง,ทำงานหนัก,ชักชวน,เรือลาก,สิ่งที่ใช้ดึงหรือลาก (เช่นเชือก) ,ส่วนค้ำ,ส่วนจุน,การชักชวน., See also: tugger n., Syn. drag,tow,haul
tug of warn. การชักเย่อ,การต่อสู้ดิ้นรนแย่งความเป็นใหญ่
tugboat(ทัก'โบท) n. เรือลาก,เรือพ่วง,เรือโยง
English-Thai: Nontri Dictionary
tug(n) การดึง,การโยง,เรือลาก,การพ่วง,การชักชวน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กีฬาชักกะเย่อ (n.) tug-of-war
ชักกะเย่อ (n.) tug-of-war Syn. กีฬาชักกะเย่อ
ชักเย่อ (n.) tug-of-war
เรือโยง (n.) tugboat See also: tug, towboat
ประเทศโปรตุเกส (n.) Portugal
เรือพ่วง (n.) boat pulled by a tugboat
โปรตุเกส (n.) Portugal Syn. ประเทศโปรตุเกส
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All I needed to do was tug on the thread.ฉันก็แค่เลือกจี้ใจดำให้ถูกจุด
After I plug my phone into the FLDSMDFR and destroy it I'll tug on the liquorice twice and you'll pull me back up, okay?หลังจากเสียบมือถือเข้าไปในเครื่อง แล้วทำลายมัน.. ผมจะดึงแท่งชะเอมนี่สองที.. คุณก็ดึงผมกลับไป โอเค?
Frank Korver, Tanker Lutz, Tut Beemer, Tug Phelps, Vernon Freedom, moi.แฟรงค์ ครอเวอร์,แทงค์เกอร์ ลัทส์,ทัส บี เมอร์,ทัค ฟิลป์,เวอร์นอล ฟรีดอม,มอย
That tug goes by a lot. I think it's answering your flags.นั้นเป็นแรงจูงใจ ฉันคิดว่าธงของเธอนั้นมันคือคำตอบ
Guess you can't see the tug from there.แต่เธออาจมองไม่เห็น แรงจูงใจพวกนั้น
I can't see the tug passing by from the garden.ฉันไม่เห็นเรือผ่านจากสวนไปเลย
When I reach to tug on my ear, but stop myself?ตอนผมเอื้อมไปจับหูผม, แล้วก็หยุดใช่ใหม?
Phillips' gang raided services at the Tug Fork church.แก๊งของฟิลลิปส์บุกไปที่ โบสถ์ทั๊กฟอร์คขณะประกอบพิธี
We take him back over the Tug to West Virginia.เราจะพาเขากลับไปเวสท์เวอร์จิเนีย
Come morning you take her to the edge of the Tug and then leave her off.พอเช้า แกพาเธอไปที่ริมแม่น้ำทัก แล้วทิ้งไว้ตรงนั้น
I got 700 acres of corn 12 percent of the Tug Fork sawmill and nearly 10,000 in financial instruments.ฉันมีไร่ข้าวโพด 700 เอเคอร์ โรงเลื่อยทักฟอร์ค 12% และเอกสารการเงินอีกเกือบ 10,000
No matter how you fortify it this place is too close to the Tug and open to attack.ต่อให้นายทำป้อมปราการ แต่ที่นี่อยู่ใกล้แม่น้ำทั๊กเกินไป เปิดโล่งให้จู่โจมได้ง่าย

tug ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿加维[À jiā wéi, ㄚˋ ㄐㄧㄚ ㄨㄟˊ, 阿加维 / 阿加維] the Algarve (southern province of Portugal)
拖驳[tuō bó, ㄊㄨㄛ ㄅㄛˊ, 拖驳 / 拖駁] barge; lighter (pulled by a tugboat)
[qí, ㄑㄧˊ, 鮨] sushi; grouper (Portuguese: garoupa); Epinephelus septemfasciatus
[pú, ㄆㄨˊ, 葡] grapes; Portugal (abbr.); Portuguese
石斑鱼[shí bān yú, ㄕˊ ㄅㄢ ㄩˊ, 石斑鱼 / 石斑魚] grouper (Portuguese: garoupa); also called 鮨|鮨; Epinephelinae (subfamily of Serranidae, fish family including grouper)
麦哲伦[Mài zhé lún, ㄇㄞˋ ㄓㄜˊ ㄌㄨㄣˊ, 麦哲伦 / 麥哲倫] Magellan (1480-1521), Portuguese explorer
葡萄牙[Pú táo yá, ㄆㄨˊ ㄊㄠˊ ㄧㄚˊ, 葡萄牙] Portugal
葡萄牙人[Pú táo yá rén, ㄆㄨˊ ㄊㄠˊ ㄧㄚˊ ㄖㄣˊ, 葡萄牙人] Portuguese (person)
葡萄牙文[Pú táo yá wén, ㄆㄨˊ ㄊㄠˊ ㄧㄚˊ ㄨㄣˊ, 葡萄牙文] Portuguese (language)
葡萄牙语[pú táo yá yǔ, ㄆㄨˊ ㄊㄠˊ ㄧㄚˊ ㄩˇ, 葡萄牙语 / 葡萄牙語] Portuguese (language)
索戈拉特斯[Suǒ gē lā tè sī, ㄙㄨㄛˇ ㄍㄜ ㄌㄚ ㄊㄜˋ ㄙ, 索戈拉特斯] Socrates (name); Jose Socrates, prime minister of Portugal from 2005
强拉[qiǎng lā, ㄑㄧㄤˇ ㄌㄚ, 强拉 / 強拉] tug
拔河[bá hé, ㄅㄚˊ ㄏㄜˊ, 拔河] tug-of-war

tug ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
綱引き(P);綱曳き[つなひき, tsunahiki] (n) (1) tug of war (orig. a form of divination to predict whether the year will be favourable or unfavourable); (2) forward puller (of a rickshaw); (P)
セファルディム[, sefarudeimu] (n) (See アシュケナジム) Sephardim (Jews of Spanish or Portuguese descent)
セラピム;セラヒン[, serapimu ; serahin] (n) (セラピム from Latin 'seraphim'; セラヒン supposedly from Portuguese 'seraphin') seraphim
デリー王朝[デリーおうちょう, deri-ouchou] (n) (See デリースルタン朝) Delhi Dynasties; the Mamluk, Khilji, Tughlaq, Sayyid, and Lodi dynasties of India
トゥグルク朝;ツグルク朝[トゥグルクちょう(トゥグルク朝);ツグルクちょう(ツグルク朝), touguruku chou ( touguruku asa ); tsuguruku chou ( tsuguruku asa )] (n) Tughluq Dynasty (of India, 1320-1413 CE)
フェジョアーダ;フェジョアダ[, fejoa-da ; fejoada] (n) feijoada (Portuguese stew of beans with beef, pork, etc.)
ポルトガル語[ポルトガルご, porutogaru go] (n) Portuguese (language)
伴天連(ateji);破天連(ateji)[ばてれん;パテレン;バテレン, bateren ; pateren ; bateren] (n) (1) Portuguese Jesuits (in Japan in the 16th century) (por
南蛮[なんばん, nanban] (n) (1) (arch) (derog) southern barbarians (formerly used by the Chinese to refer to non-ethnic Chinese to the south); (2) (arch) South-East Asia; (3) (arch) (See 紅毛・2) Western Europe (esp. Spain and Portugal, their South-East Asian colonies, and their goods and people arriving in Japan via the colonies); (pref) (4) exotic (esp. Western European or South-East Asian style); (n) (5) (usu.ナンバ) (in dance, puppetry, etc.) thrusting the right foot and right arm forward at the same time (or left foot and left arm); (6) (abbr) (See 南蛮煮・なんばんに・2) food prepared using chili peppers or Welsh onions; (P)
南蛮人[なんばんじん, nanbanjin] (n) (arch) (See 紅毛人) southern barbarian (used to describe Western Europeans who visited Japan prior to the Edo period, esp. the Spanish and the Portuguese)
南蛮船[なんばんせん, nanbansen] (n) foreign ship (esp. of Spanish and Portuguese ships arriving from the south prior to the Edo period)
南蛮菓子[なんばんがし, nanbangashi] (n) (See カステラ,ボーロ,コンペイトー) confections adopted from Portugal, Spain, etc. during the Muromachi period and since Japanized
天正カルタ[てんしょうカルタ, tenshou karuta] (n) (See ウンスンカルタ) Portuguese card game popular in Japan during the late 16th century
引き[びき, biki] (n,suf) (1) pull; patronage; influence; (2) tug; (3) discount
日葡辞書[にっぽじしょ, nippojisho] (n) Vocabvlario da Lingoa de Iapam (Japanese-Portuguese dictionary, published 1603-1604)
曳船;曳き船;引船;引き船;引舟[えいせん(曳船);ひきふね;ひきぶね, eisen ( eisen ); hikifune ; hikibune] (n,vs) tugboat; towing; towage
[ぽ, po] (n,n-pref,n-suf) (abbr) Portugal
葡萄牙(ateji)[ポルトガル, porutogaru] (n) (uk) Portugal
軽衫(ateji);軽袗(ateji)[カルサン, karusan] (n) (uk) (See 袴) hakama fashioned in the style of the pantaloons worn by the Portuguese (por
電気クラゲ;電気水母[でんきクラゲ(電気クラゲ);でんきくらげ(電気水母), denki kurage ( denki kurage ); denkikurage ( denki kurage )] (n) (col) (See 鰹の烏帽子) Portuguese man-of-war (Physalia physalis)
鰹の烏帽子[かつおのえぼし;カツオノエボシ, katsuonoeboshi ; katsuonoeboshi] (n) (uk) Portuguese man-of-war (Physalia physalis)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ジャンタグ[じゃんたぐ, jantagu] JWNTUG

tug ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชัก[v.] (chak) EN: pull ; draw ; tug ; drag ; haul ; raise FR: tirer ; traîner ; hisser
ฉุด[v.] (chut) EN: pull ; drag ; haul ; tug ; draw FR: tirer ; traîner
ดึง[v.] (deung) EN: pull ; haul ; draw ; drag ; tug ; pluck FR: tirer ; amener
กระชาก[v.] (krachāk) EN: pull sharply ; jerk ; tug sharply FR: arracher ; tirer violemment ; tirer brutalement
กระชากเชือก[v. exp.] (krachāk che) EN: jerk a rope ; give a sharp pull at the rope ; give a sharp tug at the rope FR:
ลากจูง[v.] (lākjūng) EN: tow ; tug ; hau l; drag ; draw ; pull FR: tirer ; traîner ; remorquer ; tracter
ง้าง[v.] (ngāng) EN: pull ; force ; draw ; tug ; crank FR: actionner de force
เหนี่ยว[v.] (nīo) EN: pull ; tug ; draw ; drag ; hau ; tow FR: tirer ; tenir
สาว[v.] (sāo) EN: pull ; draw ; drag ; haul ; tug ; tow FR:
เย่อ[v.] (yoē) EN: pull ; tug ; tug back and forth FR: tirer ; traîner
อาณานิคมของโปรตุเกส[n. exp.] (ānānikhom k) EN: Portuguese colony FR: colonie portugaise [f]
เอาล่อเอาเถิด[v. exp.] (ao lø ao th) EN: have a tug-of-war (with) FR:
ชักกะเย่อ[n.] (chakkayoē) EN: tug-of-war FR: tir à la corde [m] ; lutte à la corde [f] ; souque à la corde [f]
ชาวโปรตุเกส[n. prop.] (chāo Prōtuk) EN: Portuguese FR: Portugais [m] ; Portugaise [f]
กระตุก[v.] (kratuk) EN: pull ; jerk ; whip ; yang ; pull with sharp tugs FR: arracher ; tirer d'un coup sec
ภาษาโปรตุเกส[n. exp.] (phāsā Prōtu) EN: Portuguese FR: portugais [m] ; langue portugaise [f]
ประเทศโปรตุเกส[n. prop.] (Prathēt Prō) EN: Portugal FR: Portugal [m]
โปรตุเกส[n. prop.] (Prōtukēt) EN: Portugal FR: Portugal [m]
เรือจูง[n. exp.] (reūa jūng) EN: tugboat FR:
เรือลากจูง[n.] (reūalākjūng) EN: tugboat FR: remorqueur [m]
เรือพ่วง[n.] (reūaphūang) EN: tugboat ; barge FR: remorqueur [m]
เรือโยง[n. exp.] (reūayōng) EN: tugboat ; towboat FR: remorqueur [m]
สปอร์ติ้ง ลิสบอน[TM] (Sapøting Li) EN: Sporting Lisbon ; Sporting Portugal FR:
สาธารณรัฐโปรตุเกส[n. prop.] (Sāthāranara) EN: Portuguese Republic ; Republic of Portugal FR: République portugaise [f]

tug ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Güte {f}; Tugend
Laster {n}; Untugend
Röhrenqualle {f}; Portugiesische Galeere
Tauziehen {n}tug of war
Tugend {f} | Tugend und Laster | aus der Not eine Tugend machenvirtue | virtues and vices | to make a virtue (out) of necessity
tugendhaft {adj} | tugendhafter | am tugendhaftestenvirtuous | more virtuous | most virtuous

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tug
Back to top