ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bisect

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bisect*, -bisect-

bisect ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bisect (vt.) แบ่งออกเป็นสองส่วน See also: ตัดขวาง, ตัดแบ่งออกเป็นสองส่วนเท่าๆกัน Syn. dichotomize, split
bisection (n.) ครึ่ง (จำนวน) See also: กึ่ง, กึ่งหนึ่ง, ครึ่งหนึ่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
bisectvt.,vi. แบ่งออกเป็นสองส่วน,, See also: bisection n.
bisector(ไบเซค'เทอะ) n. เส้นหรือแนวที่แบ่งมุมหรือส่วน
English-Thai: Nontri Dictionary
bisect(vt) แบ่งครึ่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bisectแบ่งครึ่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
bisectorตัวแบ่งครึ่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Perpendicular bisectors reveal the center.6.5 มิลลิเมตร ขนาดเท่ากับลำกล้องปืนไรเฟิลของออสวอลด์
I've bisected her body, removed the intestines and drained her blood.ผมตัดร่างกายเธอเป็นสองท่อน เอาลำใส้เธออกไป และก็รองเลือดเธอออกมา

bisect ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
両分[りょうぶん, ryoubun] (n,vs) bisect; cut in two
両断[りょうだん, ryoudan] (n,vs) bisection
丸一[まるいち, maruichi] (n) bisected-circle seal
二分[にぶん, nibun] (n,vs,adj-no) (1) halving; bisection; (2) the two equinoxes (vernal and autumnal); (P)
二等分;2等分[にとうぶん, nitoubun] (n,vs) bisection
二等分線;2等分線[にとうぶんせん, nitoubunsen] (n) bisector
平分[へいぶん, heibun] (n,vs) bisection; dividing equally

bisect ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบ่งกลุ่ม[v. exp.] (baeng klum) EN: divide ; divide into groups ; bisect FR: grouper
แบ่งแยก[v.] (baengyaēk) EN: be divided ; split ; separate ; part ; segregate ; bisect FR: morceler ; démembrer
แยก[v.] (yaēk) EN: separate ; split ; divide ; be separated ; spread apart ; part ; bisect FR: dissocier ; séparer ; désunir ; diviser ; décomposer ; rompre ; se séparer
จุดแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง[n. exp.] (jut baeng k) EN: bisector of a line segment FR:
ระนาบแบ่งครึ่งมุมสองหน้า[n. exp.] (ranāp baeng) EN: bisector of dihedral angle FR:
เส้นแบ่งครึ่งมุมระนาบ[n. exp.] (sen baeng k) EN: bisector of a plane angle FR:
ตัวแบ่งครึ่ง [n. exp.] (tūa baeng k) EN: bisector FR:
วิธีแบ่งครึ่ง [n. exp.] (withī baeng) EN: bisection method FR:

bisect ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bisektionsverfahren {n} [math.]bisection method
Mittelsenkrechte {f}perpendicular bisectors of the sides

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bisect
Back to top