ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

distinguish

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *distinguish*, -distinguish-

distinguish ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
distinguish (vi.) จำแนกความแตกต่าง See also: แยกแยะ, แบ่งแยก Syn. differentiate, discriminate
distinguish (vt.) ทำให้เห็นความแตกต่าง
distinguish between (phrv.) แยกแยะระหว่าง See also: เห็นความแตกต่างระหว่าง Syn. differentiate between, discern between, discriminate between, tell between
distinguish from (phrv.) แยกแยะ...จาก
distinguish oneself (phrv.) ทำให้มีชื่อเสียง See also: ทำให้ได้รับการยกย่อง
distinguishable (adj.) ซึ่งมองเห็นความแตกต่างได้ See also: ซึ่งสามารถแยกความแตกต่างได้
distinguished (adj.) มีชื่อเสียง See also: โดดเด่น Syn. characterized, labeled, marked, famous
English-Thai: HOPE Dictionary
distinguish(ดิสทิง'กวิช) vt. ทำให้แตกต่าง,จำแนก,รู้ถึงข้อแตกต่าง,วินิจฉัย,ทำให้เด่น,กระทำตัวดีเป็นพิเศษ vi. แสดงความแตกต่าง,จำแนก, See also: distinguishable adj. ดูdistinguish distinguisher n. ดูdistinguish distinguishingly n.,adv. ดูdistinguish dis
distinguished(ดิสทิง'กวิชดฺ) adj. เด่น,พิเศษ,มีชื่อเสียง,ยอดเยี่ยม., Syn. illustrious
English-Thai: Nontri Dictionary
distinguish(vt) ทำให้เห็นความแตกต่าง,ทำให้เด่น,แบ่งแยก,จำแนก,ทำให้ผิดแผก
distinguishable(adj) ซึ่งเห็นความแตกต่างได้,ซึ่งสังเกตได้,ซึ่งแบ่งแยกได้,ซึ่งจำแนกได้
distinguished(adj) เด่น,พิเศษ,มีชื่อเสียง,ยอดเยี่ยม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
distinguishing a caseการชี้ข้อแตกต่างในการวินิจฉัยคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Distinguished, Easilyที่แยกได้ชัดเจน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แบ่ง (v.) distinguish See also: differentiate Syn. จำแนก, แบ่งแยก, แยกประเภท Ops. รวม, รวบรวม
แยกแยะ (v.) distinguish See also: differentiate Syn. จำแนก, แบ่ง, แบ่งแยก, แยกประเภท Ops. รวม, รวบรวม
แยกแยะ (v.) distinguish See also: differentiate, tell the difference, determine
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You'd better learn to distinguish rank.แกควรหัดแยกแยะตำแหน่งก่อน
But our great Lawgiver tells us that never, never will the human have the ape's divine faculty for being able to distinguish between evil and good.พึงระวัง... อย่าได้ปล่อยให้มนุษย์ มีความสามารถทัดเทียมวานร
But I saw the FBI as a place where I could distinguish myself.อืม... . พ่อแม่ฉัน ยังคงคิดว่า เป็นการกระทำที่รั้นจริงๆ
Sure, I have a face and voice to distinguish myself from others but my thoughts and memories are unique only to me and I carry a sense of my own destiny.แน่นอน, ฉันมีหน้าตาและน้ำเสียง ที่สามารถระบุได้ว่าเป็นฉัน รวมทั้งความคิดความจำที่เป็นส่วนเฉพาะของฉันด้วย ที่เหลือก็แล้วแต่โชคชะตา
When you look at a corporation just like when you look at a slave owner you want to distinguish between the institution and the individual.เวลาคุณดูบรรษัท ก็เหมือนดูเจ้าของทาส คุณต้องแยกระหว่าง
I also think its important to distinguish between psychologists who work on products for children to help you know toy corporations make toys that are developmentally appropriate.ฉันคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องแยกแยะ ระหว่างนักจิตวิทยาที่พัฒนาสินค้าเพื่อเด็ก เช่น ช่วยบริษัทของเล่นผลิตของเล่น
Damn it, Briggs, have you no enthusiasm for anything that might distinguish you?ให้ตายเถอะ แกไม่มีความทะเยอทะยาน เสาะหาความโดดเด่นให้ตัวเองเลยหรือ
[It is said that insomniacs can't distinguish reality from dreaming][มีคำกล่าวที่ว่าคนเป็นโรคนอนไม่หลับ ไม่สามารถจำแนกความจริงออกจากความฝันได้]
And to determine the impact site, the exact point where force encounters a body, you have to distinguish the geometric differences between a back spatter, a satellite spatter,และเพื่อระบุที่เกิดเหตุ ตรงจุดที่ตำรวจยกศพไป เธอต้องแยกแยะความแตกต่างระหว่าง
Portable equipment can't distinguish a bleed or a tumor.แค่เครื่องมือการแพทย์แบบพกพา มันแยกไม่ได้หรอว่าเลือดออกในสมอง หรือ เนื้องอก
But I can distinguish if it was written by red ink or black ink.แต่ข้าก็แยกแยะออกนะว่ามันเขียนด้วยหมึกแดงหรือหมึกดำ
But I guess when one's young it seems very easy to distinguish between right and wrongฉันว่าเมื่อสมัยเรายังหนุ่ม..

distinguish ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
划清[huà qīng, ㄏㄨㄚˋ ㄑㄧㄥ, 划清 / 劃清] clear dividing line; to distinguish clearly
齐书[Qí shū, ㄑㄧˊ ㄕㄨ, 齐书 / 齊書] History of Qi of the Southern dynasties, seventh of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled by Xiao Zixian 蕭子顯 萧子显 in 537 during Liang of the Southern dynasties 南朝梁, 59 scrolls; usually 南齊書|南齐书 to distinguish from Northern Qi
[qū, ㄑㄩ, 区 / 區] area; region; district; small; distinguish
送气[sòng qì, ㄙㄨㄥˋ ㄑㄧˋ, 送气 / 送氣] aspiration (phonetics, explosion of breath on consonants distinguishing Chinese p, t from b, d)
高本汉[Gāo Běn hàn, ㄍㄠ ㄅㄣˇ ㄏㄢˋ, 高本汉 / 高本漢] Bernhard Karlgren (1889-1978), distinguished Swedish linguist and sinologist
双子叶[shuāng zǐ yè, ㄕㄨㄤ ㄗˇ ㄧㄝˋ, 双子叶 / 雙子葉] dicotyledon (plant family distinguished by two embryonic leaves, includes daisies, broadleaved trees, herbaceous plants)
无间[wú jiàn, ˊ ㄐㄧㄢˋ, 无间 / 無間] very close; no gap between them; continuously; unbroken; hard to separate; indistinguishable
不区分大小写[bù qū fēn dà xiǎo xiě, ㄅㄨˋ ㄑㄩ ㄈㄣ ㄉㄚˋ ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄝˇ, 不区分大小写 / 不區分大小寫] case insensitive; not distinguishing capitals from lower case letters
区分大小写[qū fēn dà xiǎo xiě, ㄑㄩ ㄈㄣ ㄉㄚˋ ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄝˇ, 区分大小写 / 區分大小寫] case sensitive; distinguishing capitals from lower case letters
特色[tè sè, ㄊㄜˋ ㄙㄜˋ, 特色] characteristic; distinguishing feature or quality
区别[qū bié, ㄑㄩ ㄅㄧㄝˊ, 区别 / 區別] difference; to distinguish; to discriminate; to make a distinction
卓越[zhuó yuè, ㄓㄨㄛˊ ㄩㄝˋ, 卓越] distinction; excellence; outstanding; surpassing; distinguished; splendid
群英会[qún yīng huì, ㄑㄩㄣˊ ㄏㄨㄟˋ, 群英会 / 群英會] distinguished gathering; a meeting of heroes
[biàn, ㄅㄧㄢˋ, 辨] distinguish; recognize
风流[fēng liú, ㄈㄥ ㄌㄧㄡˊ, 风流 / 風流] distinguished and accomplished; outstanding; talented in letters and unconventional in life style; romantic; dissolute; loose
名士[míng shì, ㄇㄧㄥˊ ㄕˋ, 名士] famous scholar; worthy; celebrity, esp. distinguished literary person having no official post
性别[xìng bié, ㄒㄧㄥˋ ㄅㄧㄝˊ, 性别 / 性別] gender; sex; distinguishing between the sexes
史景迁[Shǐ Jǐng qiān, ㄕˇ ㄐㄧㄥˇ ㄑㄧㄢ, 史景迁 / 史景遷] Jonathan D Spence (1936-), distinguished British US historian of China, author of The search for modern China 追尋現代中國|追寻现代中国
[bié, ㄅㄧㄝˊ, 别 / 別] leave; depart; separate; distinguish; classify; other; another; do not; must not; to pin
出头鸟[chū tóu niǎo, ㄔㄨ ㄊㄡˊ ㄋㄧㄠˇ, 出头鸟 / 出頭鳥] to stand out (among a group); distinguished
单子叶[dān zǐ yè, ㄉㄢ ㄗˇ ㄧㄝˋ, 单子叶 / 單子葉] monocotyledon (plant family distinguished by single embryonic leaf, includes grasses, orchids and lillies)
盛会[shèng huì, ㄕㄥˋ ㄏㄨㄟˋ, 盛会 / 盛會] pageant; distinguished meeting
人才[rén cái, ㄖㄣˊ ㄘㄞˊ, 人才] a person's talent; talented person; distinguished person; a talent (worth head-hunting); person's looks; an attractive woman; used interchangeably with 人材
人材[rén cái, ㄖㄣˊ ㄘㄞˊ, 人材] a person's talent; talented person; distinguished person; a talent (worth head-hunting); person's looks; an attractive woman; used interchangeably with 人才

distinguish ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
名を表す;名を現す[なをあらわす, nawoarawasu] (exp,v5s) to distinguish oneself
差を付ける[さをつける, sawotsukeru] (exp,v1) (1) to establish a lead; (2) to distinguish (between); to ascertain or tell the difference (between); to discriminate
頭角を現す;頭角を現わす;頭角を表す;頭角を表わす[とうかくをあらわす, toukakuwoarawasu] (exp,v5s) to distinguish oneself; to stand out
偉い(P);豪い[えらい, erai] (adj-i) (1) great; excellent; admirable; remarkable; distinguished; important; celebrated; famous; eminent; (2) (uk) awful; terrible; (P)
分ける(P);別ける[わける, wakeru] (v1,vt) (1) to divide (into); to split (into); to part; to separate; to divide up; to classify; to sort out; to divide out; (2) to share; to distribute; to deal out; to dish out; (3) to distinguish; to discriminate; to differentiate (between); (4) to break up (a fight); to mediate; (5) to call a draw; to tie; (6) to push one's way through (a crowd); (7) (also written as 頒ける) to sell; (P)
功労者[こうろうしゃ, kourousha] (n) person who has rendered distinguished service
勲;功[いさお, isao] (n) distinguished service; meritorious service
勲功[くんこう, kunkou] (n) merits; distinguished services
区別がつく;区別が付く[くべつがつく, kubetsugatsuku] (exp,v5k) (See 見分け) to tell X from Y; to distinguish; to know (one thing) from (another)
合い印;合い符;合印[あいじるし, aijirushi] (n) comradeship badge; distinguishing mark
噛み分ける;噛分ける[かみわける, kamiwakeru] (v1,vt) to taste; to distinguish; to understand
国士[こくし, kokushi] (n) distinguished citizen; patriot; (P)
国士無双[こくしむそう, kokushimusou] (n) (1) distinguished person; (2) Thirteen Orphans (high-scoring mahjong hand)
大功[たいこう, taikou] (n) distinguished or meritorious service
弁じる[べんじる, benjiru] (v1,vi) to speak; to talk; to argue; to manage; to dispose of; to carry through; to distinguish; to discriminate
弁ずる[べんずる, benzuru] (vz) to manage; to dispose of; to carry through; to distinguish; to discriminate
御曹司;御曹子[おんぞうし, onzoushi] (n) son of a distinguished family; son of a noble
手柄[てがら, tegara] (n) achievement; feat; meritorious deed; distinguished service; (P)
抜群[ばつぐん, batsugun] (n) (1) preeminence; distinction; extraordinariness; (adj-no,adj-na) (2) outstanding; excellent; exceptional; surpassing; extraordinary; distinguished; (P)
水天彷彿;水天髣髴[すいてんほうふつ, suitenhoufutsu] (n) view in the distant offing where the sea and skyline cannot be distinguished
特色づける;特色付ける[とくしょくづける, tokushokudukeru] (v1,vt) to distinguish; to mark; to differentiate; to characterize
目す[もくす, mokusu] (v5s,vt) (1) (See 目する) to recognize; to recognise; to distinguish; (2) to pay attention to
目する[もくする, mokusuru] (vs-s,vt) (1) to recognize; to recognise; to distinguish; (2) to pay attention to
英武[えいぶ, eibu] (adj-na,n) distinguished (surpassing) valor (valour)
見分けがつく;見分けが付く[みわけがつく, miwakegatsuku] (exp,v5k) (See 見分け) to be able to tell apart; to distinguish; to recognize
見分ける(P);見わける[みわける, miwakeru] (v1,vt) (1) to distinguish; to recognize; to recognise; to tell apart; to differentiate (both figuratively and visually); (2) to identify (whether an object is positive or negative in some aspect); to know the difference between something of superior and inferior quality (on sight or figuratively); (P)
識別名[しきべつめい, shikibetsumei] (n) (1) {comp} identifier; (2) {comp} distinguished name; DN
貴顕[きけん, kiken] (n) distinguished person
雪に白鷺[ゆきにしらさぎ, yukinishirasagi] (exp) (obsc) something indistinguishable or indistinct (like an egret in the snow)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
差別化フィーチャ[さべつかフィーチャ, sabetsuka fi-cha] distinguishing feature

distinguish ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จำแนกความแตกต่าง[v. exp.] (jamnaēk khw) EN: distinguish FR: distinguer
ทำให้แตกต่าง[v. exp.] (tham hai ta) EN: distinguish FR: distinguer ; faire la distinction
แยกแยะ[v.] (yaēkyae) EN: distinguish FR: distinguer ; élucider
เด่น[adj.] (den) EN: significant ; superior ; outstanding ; predominant ; distinct ; distinguished ; prominent FR: éminent ; distinctif ; notable ; remarquable ; marquant ; prédominant
ดีเด่น[adj.] (dī den) EN: excellent ; exceptional ; outstanding ; distinguished FR: excellent
โดดเด่น[adj.] (dōtden) EN: prominent ; notable ; striking ; distinguished ; distinctive ; outstanding FR:
ข้อเปรียบเทียบ[n. exp.] (khø prīepth) EN: comparison ; contrast ; distinguishing feature ; analogy FR:
ลักษณะนิสัย[n. exp.] (laksana nis) EN: characteristic (of one's personality) ; distinguishing quality ; property ; trait FR: qualité [f] ; propriété [f]
มีชื่อเสียง[adj.] (mīcheūsīeng) EN: famous ; prominent ; well known ; popular ; renowned ; prestigious ; famed ; distinguished FR: célèbre ; renommé ; réputé ; éminent ; prestigieux ; distingué ; fameux ; marquant
มีเกียรติ[adj.] (mī kīet) EN: distinguished ; honorable ; respectable ; prestigious FR: honorable
ผู้มีเกียรติ[n. exp.] (phū mī kīet) EN: honorable person ; distinguished personage ; honoured guest FR:

distinguish ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
vornehm; distinguiert {adj} | vornehmer | am vornehmstendistinguished | more distinguished | most distinguished

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า distinguish
Back to top