ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เอียง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เอียง*, -เอียง-

เอียง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เอียง (v.) incline See also: lean Syn. เฉียง, เฉ
เอียง (v.) incline See also: tend Syn. มีแนวโน้ม
เอียง (v.) roll See also: sway, shake, rock Syn. โคลงเคลง, โยก Ops. นิ่ง
เอียง (adj.) slanted See also: twisted, distorted, askew, awry, inclined Syn. บิด, เบี้ยว, เฉ, คด Ops. ตรง
เอียง (v.) slope See also: incline, decline, slant Syn. ลาด, ลาดเท
เอียง (v.) twist See also: turn, bend Syn. เบี่ยง
เอียง (v.) lean See also: incline, lie on one side, tilt, list, lie at an angle Ops. ตรง
เอียง (adv.) in a zigzag manner Syn. แฉลบ
เอียง (adv.) slantingly See also: deviously, indirectly Syn. เบี่ยง, เบี้ยว Ops. ตรง
เอียง (v.) slant See also: deviate, distort, twist away, out of shape Syn. เบี่ยง, เบี้ยว Ops. ตรง
เอียง (adj.) slanting See also: leaning, inclined, crooked, oblique, sloping, slanted Syn. เบี่ยง, เบี้ยว Ops. ตรง
เอียง (adv.) staggeringly See also: hobblingly, totteringly Syn. กระโซกระเซ, โผเผ, โคลงเคลง, โงนเงน
เอียง (v.) stagger See also: hobble, totter Syn. กระโซกระเซ, โผเผ, โคลงเคลง, โงนเงน
เอียง (adv.) lopsidedly See also: slantingly, leanly Syn. กระเท่เร่
เอียง (v.) slope See also: tilt, lean, incline, dip Syn. ตะแคง Ops. ตรง
เอียง (adj.) incline See also: lean, dip, slope Syn. ตะแคง Ops. ตรง
เอียงหู (v.) turn the ear toward
เอียงหูฟัง (v.) pay attention See also: listen carefully Syn. ตั้งใจฟัง Ops. ละเลย, ไม่สนใจ
เอียงอาย (adj.) shy See also: bashful, diffident, modest, coy, demure Syn. อาย, ขวยเขิน, เขิน
เอียงอาย (adv.) shyly See also: bashful, diffidently, modestly, coyly, demurely Syn. อาย, ขวยเขิน, เขิน
เอียงอาย (v.) be shy See also: be bashful, be diffident, be modest, be coy, be demure Syn. อาย, ขวยเขิน, เขิน
เอียงเอน (v.) incline See also: tend Syn. เอนเอียง, โน้มเอียง
English-Thai: HOPE Dictionary
accumbent(อะคัม' เบนทฺ) adj. เอียง, เอียงชิด, -accumbency n. (lying against)
aclinic(เอคลิน' นิค) adj. เกี่ยวกับเส้นที่ไม่เอียงหรือเฉียง
affect(vi.,vt. อะเฟคทฺ'; -n. เอฟ' แฟคทฺ, อะเฟคท'ฺ) -vt.,vi. มีผลต่อ, ส่งผลต่อ, กระทบกระเทือน, ทำให้เสียใจ, ทำให้สงสาร, เป็น (โรค) , เสแสร้ง, ชอบ, โน้มเอียงไปทาง-n. ความรู้สึก, อารมณ์
affected(อะเฟค' ทิด) adj. ได้รับผล, ได้รับอิทธิพล, กระทบกระเทือน (จิตใจ) , เสียใจ, สงสาร, แกล้ง, เสแสร้ง, โน้มเอียงไปทาง, Syn. supurious, artificial ###A. spontaneous, real, moved)
affectionate(อะเฟค' เชินเนท) adj. เมตตา, ชอบ, รัก, โน้มเอียงไปทาง. -affectionate-ness n., Syn. caring, loving, devoted)
anorthic(แอนออร์' ธิค) adj. ซึ่งเอียงหรือลาดไปทั้งสามด้าน (triclinic)
geanticlinen. ส่วนของพื้นผิวโลกที่เอียงลาดลงทั้งสองข้าง
apt(แอพทฺ) adj. โน้มเอียง,ง่ายต่อการ, เรียนเก่ง,ฉลาด,เหมาะสม,พร้อม,เต็มใจ. -aptness n., Syn. likely,quick,suitable ###A. inapt,slow, inappropriate)
askew(อัสคิว') adv.,adj. ไปทางข้างหนึ่ง,ออกนอกทาง, เอียง,เฉ,เฉียง,เบี่ยง (obliquely)
aslant(อัสลานทฺ') adj. เอียง,เบี่ยง,เฉ,เฉียง.
aslope(อัสโลพ') adv.,adj. เอียง,เทลาด,เฉียง
atilt(อะทิลทฺ') adj.,adv. เอียง,ลาด,เอียงเข้าหา
bank(แบงคฺ) n. ธนาคาร,ฝั่ง,มูลดิน,ตลิ่ง,ฝั่ง,ชายฝั่ง,เขื่อน,แถว,แนว,แถวของพายของเรือ vt. เอาเงินฝากธนาคาร,จัดเป็นแถว vi. สะสม,เอียงข้าง,ฝากเงินธนาคาร, Syn. mass
bevel(เบฟ'เวิล) {bevelled,bevelling,bevels} n. ส่วนลาดหรือเอียงของเส้นหรือผิวหน้าที่ไม่เป็นมุมฉากซึ่งกันและกัน,เครื่องมือวาดมุมกับส่วนลาดเอียง adj. ลาด,เอียง,มุมเอียง vt. ทำให้เป็นมุมเอียง,เอียงตัด,ลาดตัว vi. เป็นมุมเอียง, See also: bevelled adj. เอียง
bevel wheeln. เฟืองเอียง
bias(ไบ'อัส) n. อคติ,เส้นเอียง,ความโน้มเอียง,adj. เอียง,เฉียง,ทแยง vt. ทำให้มีใจโน้มเอียง,มีอิทธิพลต่อ, See also: biasedly adv. ดูbias biassedly adv. ดูbias biasness n. ดูbias, Syn. prejudice
boss-eyed(บอส'อายดฺ) adj. ตาเอียง,มีตาข้างเดียว,ตามองเฉียง
brae(เบร) n.ไหล่เขา,ตลิ่งที่ลาดเอียง,เนิน,ข้างฝั่งแม่น้ำ
cant(แคนทฺ) n. ข้อความเท็จ,คำพูดเท็จ,คำพูดปากหวานก้นเปรี้ยว,ถ้อยคำพิเศษที่ใช้เฉพาะในหมู่ชนหนึ่ง ๆ ,ภาษาวิชาชีพ,การพูดเป็นเพลง,ความเอียง vi. พูดแบบปากหวานแต่ก้นเปรี้ยว,พูดเป็นเพลง, Syn. hypocrisy
careen(คะรีน') {careened,careening,careens} vt.,n. (การ) เอียง,ทำให้เอียง vi. คว่ำ,เอียง,วิ่งเอียง,วิ่งโคลง S. lurch
chamfern. ด้านมุมตัด,ด้านเอียงมุมตัด,มุมกลับ
chute(ชูท) {chuted,chuting,chutes} n. ทางลาด,ทางเอียง,ราง,รางลาด,ทางน้ำไหล,ทางหรือรางน้ำส่งน้ำ,เมล็ดข้าวหรือถ่านหิน,ทางน้ำตก,ร่มชูชีพ vt.,vi. นำส่งด้วยทางลาดหรือรางลาด
glacis(เกล'ซิส) n. ที่เอียงลาดหน่อย ๆ
cockbill {cockbilledvt. ยกปลายข้างหนึ่งขึ้นเป็นมุมเอียงเพื่อปลดปล่อย
cockbills}vt. ยกปลายข้างหนึ่งขึ้นเป็นมุมเอียงเพื่อปลดปล่อย
cockeyed(คอค'อายดฺ) adj. ตาเขหรือเหล่,เอียงไปหรือบิดไปด้านหนึ่ง,โง่,ผิดสิ้นเชิง, Syn. awry
colored(คัล'เลอดฺ) adj. มีสี,เกี่ยวกับชนชาติที่สีผิวหนังไม่เป็นสีขาว,เกี่ยวกับชนชาตินิโกร,ลวง,มีอคติ,มีใจโอนเอียง,ต่อแต้ม (คำพูด), Syn. prejudiced
coloured(คัล'เลอดฺ) adj. มีสี,เกี่ยวกับชนชาติที่สีผิวหนังไม่เป็นสีขาว,เกี่ยวกับชนชาตินิโกร,ลวง,มีอคติ,มีใจโอนเอียง,ต่อแต้ม (คำพูด), Syn. prejudiced
compass sawn. เลื่อยเอียงรูปกลม
crab(แครบ) {crabbed,crabbing,crabs} n. ปู,เครื่องยกของหนัก,ปั้นจั่น,ดาว,ปูใหญ่,หมัดขนหัวเหน่า,อารมณ์ฉุนเฉียว,คนโมโหร้าย vi. จับปู,เคลื่อนตัวเอียงข้างคล้ายปู -v. หาเรื่อง,บินเอียง,ใช้เล็บจับ, See also: crabber n., Syn. complai
cranky(แครง'คี) adj. อารมณ์ร้าย,ฉุนเฉียว,ไม่มั่นคง,คว่ำ,ง่าย,เอียงง่าย,ประหลาด,บ้า ๆ บอ ๆ, Syn. cross,sulky,peevish ###A. calm
crooked(ครุค'คิด) adj. งอ,คด,โค้ง,เบี้ยว,โกง,เอียง,หลังคร่อม,ทุจริต,ไม่ตรงไปตรงมา, See also: crookedness n., Syn. curved,bent
declinate(เดค'ละเนท) adj. ซึ่งเป็นทางลาด,ซึ่งเอียงลาด
declinationn. การเอียงลาด,การเสื่อมลง,การบอกปฏิเสธอย่างสุภาพ
decline(ดิไคลน') vi.,n. (การ) เอียง,ลาด,เสื่อมลง,ปฏิเสธ,บอกปัด,ไม่ยอม, Syn. lessen
declinometern. เครื่องมือวัดความเอียง
declivitous(ดิคลิฟ'วิเทิส) adj. ซึ่งเอียงลาด
declivity(ดิคลิฟ'วิที) n. ทางลาด,ทางเอียง
delensionn. การเอียงลาด,ทางเอียงลาด,การเคลื่อนที่ลง,การเสื่อมลง
depressive(ดีเพรส'ซิฟว) adj. มีความโน้มเอียงในการกดต่ำ,หดหู่ใจ, See also: depressiveness n. ดูdepressive
English-Thai: Nontri Dictionary
aslant(adv) เอียง,เบน,เฉ,เฉียง,เบี่ยง
atilt(adj,adv) เอียง,ลาด,ตะแคง
bevel(adj) เอียง,ลาด,เป็นมุม
bias(n) เส้นทแยง,ความลำเอียง,อคติ,อุปาทาน
biased(adj) ลำเอียง,เอนเอียง
chute(n) ทางเอียง,ทางลาด,รางน้ำ,ทางน้ำไหล
cockeyed(adj) ตาเหล่,ตาเอียง,ตาเข,ตาส่อน,ไม่ซื่อตรง
declination(n) การเบนลง,การเอียงลง,ความทรุดโทรม,การปฏิเสธ
declivity(n) ทางลาดลง,ทางเอียงลาด
detachment(n) การถอด,การแยกจากกัน,การปลด,กองทหาร,ความไม่ลำเอียง
dispassion(n) ความใจเย็น,ความไม่มีอคติ,ความไม่ลำเอียง
dispassionate(adj) ไม่ลำเอียง,ไม่อคติ,ใจเย็น,ใจสงบ
disposed(adj) ชอบ,สมัครใจ,มีใจ,เอนเอียง
impartial(adj) ไม่ลำเอียง,ยุติธรรม,เสมอภาค,เป็นธรรม
inclination(n) ความเอียง,ความชอบ,ความลำเอียง,ความโน้มเอียง
incline(vt) เอียง,เฉียง,เห,เบน,เบี่ยงเบน,โน้มเอียง,โค้ง
inequality(n) ความไม่เสมอภาค,ความไม่สมดุลกัน,ความไม่เท่ากัน,ความลำเอียง
liability(n) ความเป็นไปได้,ความรับผิดชอบ,ข้อบกพร่อง,หนี้,พันธกรรม,ความโน้มเอียง
liable(adj) อาจเป็นไปได้,รับผิดชอบ,มีแนวโน้ม,โน้มเอียง
lopsided(adj) เอียง,โงนเงน,ลำเอียง,ไม่สมดุล
lurch(n) การเอียง,การถลา,การเซ
minded(adj) กระเดียด,โน้มเอียง,โอนเอียง,ใส่ใจ
nonpartisan(adj) ไม่เข้าข้าง,ไม่ลำเอียง
oblique(adj) เอน,เอียง,เฉียง,ลาด,ทแยง
obliquity(n) ความเอียง,ความเฉียง,ความเฉ
ONE-one-sided(adj) มีด้านเดียว,เข้าข้าง,ไม่ยุติธรรม,ลำเอียง
overbalance(vt) ทำให้ไม่สมดุล,ทำให้เอียง,ทำให้เสียศูนย์
partial(adj) เป็นบางส่วน,ลำเอียง,อคติ,ไม่ยุติธรรม
partiality(n) ความลำเอียง,ความอคติ,ความไม่ยุติธรรม
predilection(n) ความลำเอียง,ความชอบ,อคติ
predisposition(n) การจัดการล่วงหน้า,ความมีใจโน้มเอียง
prejudice(n) ความลำเอียง,ความรังเกียจเดียดฉันท์,อุปาทาน,ความเสียหาย
prejudicial(adj) ซึ่งลำเอียง,ซึ่งอคติ,เป็นผลร้าย,เป็นอุปาทาน
prepossessing(adj) ถูกใจ,ชื่นชอบ,มีใจโน้มเอียง
prone(adj) มีใจโอนเอียง,ชอบ
propensity(n) ความโน้มเอียง,ความมีใจชอบ,ความโน้มน้าว
recline(vi) เอนกาย,พิง,หนุน,ตั้งเอียงๆ,เอกเขนก
sidle(vi) เลียบ,หันด้านข้าง,เดินเอียง,เอียงข้าง
slant(n) การบิดเบือน,ที่ลาดเอียง,ทัศนคติ,แง่คิด
slantwise(adv) อย่างเฉียง,อย่างเอียงๆ,อย่างลาดเอียง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
biased errorค่าคลาดเคลื่อนเอนเอียง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
inclinationความเอียง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
inclined electrode; angle electrodeขั้วเชื่อมปลายเอียง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
obliqueเฉียง, เอียง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
partialityความลำเอียง [ดู bias] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pitchความลาดเอียง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
predispositionความไวแฝงรับโรค, ความโน้มเอียงรับโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
slant edgeสันเอียง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
swift witnessพยานเอนเอียงอย่างออกนอกหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tilt angleมุมเอียง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
unbiasedไม่เอนเอียง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anticlines ชั้นหินโค้งรูปประทุน รอยคดโค้งที่ชั้นหินเอียงเทออกจากศูนย์กลางของ โครงสร้าง ชั้นอายุมากที่สุดจะอยู่ตรงแกน และหินที่มีอายุน้อยกว่าจะอยู่ถัดออกมา ทางด้านข้าง โดยทั่วไปชั้นหินโค้งรูปประทุนมีลักษณะยาว [สิ่งแวดล้อม]
Astigmatismสายตาเอียง [TU Subject Heading]
Antero-Posterior Half-Axialท่าตรงจากหน้าไปหลังเอียงทำมุม [การแพทย์]
Biasความลำเอียง [การบัญชี]
Deviated Drillingเทคนิคการเจาะหลุมผลิตในทะเลเทคนิคการเจาะหลุมผลิตในทะเลโดยเจาะเป็นมุมเอียงหรือทแยงไปจากแนวดิ่ง ซึ่งจะทำให้เจาะหลุมพัฒนา (Development well) หลายๆหลุมได้จากแท่น (platform) เดียวกัน [ปิโตรเลี่ยม]
Deviation Wellหลุมเจาะเอียงไปจากแนวตรง หลุมเจาะเอียงไปจากแนวตรง เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ที่เป็นแหล่งน้ำมันหรือก๊าซมากที่สุด หรือเพื่อหลีกเลี่ยงอุปกรณ์การเจาะที่ติดค้างอยู่ในหลุมเดิม [ปิโตรเลี่ยม]
Directionalเทคนิคการเจาะหลุมผลิตในทะเลเทคนิคการเจาะหลุมผลิตในทะเลโดยเจาะเป็นมุมเอียงหรือทแยงไปจากแนวดิ่ง ซึ่งจะทำให้เจาะหลุมพัฒนา (Development well) หลายๆหลุมได้จากแท่น (platform) เดียวกัน [ปิโตรเลี่ยม]
Disconformity รอยชั้นไม่ต่อเนื่องคงระดับ รอยชั้นไม่ต่อเนื่องที่มีระนาบชั้นหินที่อยู่ เหนือและใต้ รอยต่อมีแนวขนานกัน ซึ่งแสดงถึงการขาดช่วงในลำดับชั้น ของหินชั้น โดยทั่วไปช่วงที่ขาดตอนไปนั้น เกิดเนื่องจากการกร่อน หรือบางครั้งไม่มีการทับถม ปกติจะสังเกตเห็นได้จากรอยขรุขระ ของผิวของการกร่อน ซึ่งมีมากพอที่จะทำให้เห็นเป็นลักษณะสูง ๆ ต่ำ ๆ เช่น รอยชั้นไม่ต่อเนื่องที่หินชุดเก่ายังอยู่ในแนวนอนในช่วงที่มีการกร่อน หรือช่วงที่เปลือกโลกมีการแยกตัวและจมตัวลงโดยไม่เกิดการเอียงเทหรือเลื่อน เหลื่อม [สิ่งแวดล้อม]
Fluidเอนเอียง [การแพทย์]
gyroscopeไจโรสโคป, อุปกรณ์ที่อาศัยความเฉื่อยของล้อหมุน เพื่อช่วยรักษาทิศทางของแกนหมุน ประกอบด้วยล้อหมุนเร็วบรรจุอยู่ในกรอบอีกทีหนึ่ง ทำให้เอียงในทิศทางต่าง ๆ ได้โดยอิสระ โดยจะชี้ทิศทางเดิมถ้าไม่มีทอร์กมากระทำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Improvement Cutting การตัดไม้บำรุงป่า การตัดฟันที่กระทำกับหมู่ไม้ที่ผ่านพ้นวัยลูก ไม้ ไปแล้ว เพื่อปรับปรุงองค์ประกอบและคุณภาพ ของหมู่ไม้นั้นโดยการกำจัดต้นไม้ที่เป็นชนิด รูปร่างหรือลักษณะที่ไม่ต้องการออกไป พืชพรรณที่ถูกตัดออกไปนี้ได้แก่ ชนิดไม้ที่ไร้ค่า ต้นไม้ที่คดงอ ล้มเอียง แตกง่าม กิ่งก้านสาขามาก หรือต้นไม้ที่รูปทรงไม่ดี ต้นไม้ที่มีอายุมากเกินไป และต้นไม้ที่ได้รับอันตรายอย่างร้ายแรงจากตัวการภายนอก การกำจัดไม้พวกนี้ออกไปเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของไม้ที่ต้องการให้ดี ขึ้นด้วย มักทำควบคู่ไปกับการตัดสางขยายระยะหรือการตัดฟันเพื่อการสืบพันธุ์ แต่การตัดไม้บำรุงป่านี้ไม่จำเป็นที่จะต้องกระทำตลอดรอบตัดฟันของป่าเหมือน อย่างการตัดสางขยายระยะ และการคัดเลือกไม้ที่จะกำจัดออกไปก็ทำได้ง่ายกว่าด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Inclination of the windความเอียงของลม [อุตุนิยมวิทยา]
inclined dropinclined drop, อาคารน้ำตกเอียง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Overturned Folds ชั้นหินคดโค้งตลบทับ ชั้นหินคดโค้งที่มีระนาบแนวแกนเอียง และส่วนข้างทั้งสองเทไปทางเดียวกันแต่มักมีมุมเทต่างกัน [สิ่งแวดล้อม]
Joint รอยแยก รอยแยกของเนื้อหินเปลือกโลกที่เกิดจาก ความเค้นและความเครียด จึงทำให้เปลือกโลกพยายามแยกตัวออก เพื่อให้หมดภาวะความกดดัน ดังนั้น จึงพบเห็นเสมอว่าหินเกือบทุกแห่ง มีรอยแยก รอยร้าวอยู่ ถ้าหินสองฟากรอยแตกไม่เหลื่อมตัวกัน เรียกรอยแตกนั้นว่า รอยแยก ถ้าเหลื่อมตัวกันไป ก็เรียกว่า รอยเลื่อน (fault) โดยที่รอยแยกนั้นเกิดจากความกดดันดังกล่าวแล้ว แนวและความเอียงเทของรอยแยกจึงมักสม่ำเสมอทั่วผืนหินแถบนั้น และแสดงทิศทางการกระทำจากแรงเค้นด้วย แนวรอยแยกในผืนหินแถบหนึ่ง ๆ อาจมีมากกว่าทิศทางเดียวก็ได้ เพราะเกิดต่างกรรมต่างวาระกัน [สิ่งแวดล้อม]
Separator เครื่องแยก อุปกรณ์ที่ใช้แยกขยะหรือกรรมวิธีแยกวัตถุ แบ่งเป็น 1) Cinder Separator เครื่องแยกขยะกากเถ้า : สายพานเอียงใช้สำหรับ แยกขยะกากเถ้า โดยขยะประเภทสารอินทรีย์จะค้างอยู่บนสายพาน ปล่อย ให้กากเถ้าหรือขยะเม็ดผ่านรูสายพานออกไป 2) Inclined-Belt Separator [สิ่งแวดล้อม]
Slope ความชัน, ความลาด 1) ความชัน ค่าตัวเลขซึ่งกำหนดเป็นองศาของการเอียง เทจากแนวราบ หรือ ค่าแทนเจนต์ (tangent) ของมุมลาด 2) ความลาด พื้นผิวส่วนที่อยู่บนเปลือกโลก ซึ่งมีการเอียงเท ได้แก่ ลาดเขา (hill slope) ลาดทวีป (continental slope) เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
sloping groundพื้นที่ลาด, บริเวณภูมิประเทศที่มีพื้นที่ลาดเอียง ทำให้ดินถูกชะพังทลายได้ง่าย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Symmetrical Folds ชั้นหินคดโค้งสมมาตร ชั้นหินคดโค้ง ที่มีระนายแนวแกนอยู่ในแนวดิ่ง มีส่วนข้างที่เอียงเทเท่ากัน [สิ่งแวดล้อม]
Water Table ระดับน้ำใต้ดิน หมวดทรัพยากรที่ดินและการใช้ที่ดิน หมายถึง พื้นผิวหรือแนวระดับน้ำใต้ผิวดินที่อยู่ ระหว่างเขตอิ่มน้ำกับเขตอิ่มอากาศ ณ ระดับน้ำใต้ดินนี้แรงดันน้ำในชั้นหินเท่ากับแรงดันของบรรยากาศ มีความหมายเหมือนกับ level of saturation หมวดทรัพยากรอากาศ หมายถึง พื้นผิวบนของเขตอิ่มน้ำ ระดับน้ำนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามฤดูกาล ในบริเวณภูเขาที่มีฝนตกสม่ำเสมอ ระดับน้ำใต้ดินอาจอยู่ลึก 2-3 ซม. ถึงหลายร้อยเมตรใต้ผิวดิน ในแถบภูมิอากาศร้อนแห้ง ระดับน้ำใต้ดินอาจอยู่ลึกมาก บริเวณที่ใกล้ลำธาร แม่น้ำ ทะเลสาบ หรือแหล่งน้ำอื่นๆ ระดับใต้ดินจะอยู่ใกล้ผิวดินและระดับน้ำนี้จะลาดเอียงเข้าหาแหล่งน้ำที่อยู่ ใกล้ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
heel over (phrv.) (เรือ) เอียง (ก่อนจม) See also: คว่ำ Syn. cant over
keel over (phrv.) (เรือ) เอียง (ก่อนจม) See also: คว่ำ Syn. cant over, heel over
cant (vt.) เอียง Syn. lean, slope
cant over (phrv.) เอียง See also: ลาด Syn. keel over
descend (vi.) เอียง See also: ลาดลงมา
dip (vt.) เอียง See also: ลาด Syn. fall, slide, slope Ops. rise, soar
heel (vi.) เอียง See also: ลาด Syn. lean, tilt
inclined (adj.) เอียง See also: ลาด Syn. oblique
lean (vi.) เอียง See also: เอน Syn. bend, incline
lean (vt.) เอียง See also: เอน Syn. bend, incline
skew (vi.) เอียง See also: เบน, เฉ Syn. angle, bias, slant
slantwise (adv.) เอียง
sway (vi.) เอียง See also: เอน, โอนเอน Syn. lean over, bend, incline
tilt (vi.) เอียง See also: กระดก, เอน, เท, ลาด, เบน Syn. incline, slant
tip (vi.) เอียง
keel (vi.) เอียง(เรือ) See also: พลิก, คว่ำ Syn. capsize
keel (vt.) เอียง(เรือ) See also: พลิก, คว่ำ Syn. capsize
list (vi.) เอียงข้าง (เรือ) Syn. careen, incline
slope up (phrv.) เอียงขึ้น See also: ลาดขึ้นไป
slope towards (phrv.) เอียงลงไปทาง See also: ลาดลงทาง Syn. incline towards, slant towards
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oblique, middle and near east.เอียงกลางและตะวันออกที่อยู่ ใกล้ เอียง, สีเหลือง
Stifle your slackened maw, you drained and tainted bitch dog.เอียงคอให้ข้ากัดซะดีๆ นังสุนัขเชื่องที่เหนื่อยอ่อน
Tilt your bow higher!เอียงคันธนูของเจ้าให้สูงขึ้น
Excessive tilt. Tilting to 11 with all the gusts of wind.เอียงถึง 11 กับลมกระโชกทั้งหมดของลม
And clinging vines beside meเอียงพิงเถาไม้ข้างกายฉัน
Tilt his head back.เอียงศีรษะของเขากลับมา
A little tilt please look this wayเอียงหน้านิดนึงครับ มองทางนี้สิครับ
Move your head to the left.เอียงหัวเจ้าไปทางซ้าย!
Tilt your head back for a while.เอียงหัวเธอไปข้างหลังไว้สักพัก
Head back, Anthony.เอียงหัวไปข้างหลัง แอนโธนี
The same forces that built mountains then tilted and uplifted them, along with the entombed fossil forest.เอียงแล้วและเพิ่มขึ้นพวกเขา พร้อมกับป่าฟอสซิลฝังอยู่ ชั้นใหม่ได้เสมอ
Lean forward a bit and stick your face out.เอียงไปข้างหน้าหน่อย แล้วก็เอาหน้าทาบไว้แบบนั้นแหละ
Strafe-left. Strafe-right.เอียงไปซ้าย เอียงไปขวา
More conservative?เอียงไปทางอนุรักษ์นิยมเหรอ?
Bring your left shoulder to me just a little bit.เอียงไหล่ซ้ายมาทางผมนิด
He made a quick drop, slanting down on his backswept wings, and then circled again.เขาทำลดลงอย่างรวดเร็วเอียงลง บนเขา ปีกกวาดกลับแล้ววงกลมอีก ครั้ง
And, no matter what anyone thinks, I know you have no personal favorites.คุณไม่ลำเอียงเข้าข้างใครแน่ผมว่า
And leave this lopsided house.แล้วไปจากบ้านเอียงๆนี่ซะ
Could you point that flash away from me, please?กระโหลกลาดเอียง แสดงว่า ไม่ใช่มนุษย์
I've just got to set the level for the incliners.ให้ฉันปรับระดับให้เข้ากับแนวเอียงก่อนนะ
You know, if you tilt your head to the left and relax your eyes it kind of looks like an old potato.รู้มั้ยถ้าเราเอียงหัวไปทางด้านซ้าย แล้วมองเผินๆ มันดูเหมือนหัวมันฝรั่งเก่าๆ
A perfect example of this school's... discriminatory preference of semen to ovaries.เป็นตัวอย่างที่ดีของ การลำเอียงเข้าหาซีเมนส์ของผู้ชายแทนที่จะเป็นไข่ของผู้หญิง
Well we have a very very broad set of people angry very angry at this corporation well people from the left of the spectrum who don't produce anything except hot air.แต่เรามีคนเป็นจำนวนมากที่ไม่พอใจ ไม่พอใจต่อการกระทำของบรรษัทนี้มาก ๆ ก็เฉพาะพวกหัวเอียงซ้าย
She tilted her head back and she winked at me.เธอเอียงหัวมาด้านหลัง แล้วก็ขยิบตาให้
Schools are a disgrace. Lack of opportunity. Bias in the judicial system.โรงเรียนก็แย่ โอกาสก็ไม่มี กฏหมายก็เอนเอียง
You slant to the right cause your butt is lop- sided.ก็เธอชอบเดินเอียงขวา เพราะก้นเธอไม่เท่ากันนะสิ
Uh, I, I dropped a quarter.เอ่อ ฉัน ฉันจัดตู้เย็นที่เอียงให้มันเข้าที่
Cruelty and injustice, intolerance and oppression.คุกคาม ลำเอียง, ปิดกั้น และกดขี่.
It keeps our perspective unbiased.มันทำให้ความคิดของเรา ไม่เอนเอียงน่ะ
It's shifting positions like it's swaying... like the earth is tilting.มันเคลื่อนตำแหน่ง เหมือนมันแกว่ง เหมือนโลกเอียงไปมา
Well, normally, they lean toward the sun.อ้อ โดยปกติ พวกมันจะเอียงลำต้นไปหาแสงอาทิตย์
This one is leaning the other way.แต่ตอนนี้มันเอียงไปทิศอื่น
Few days on the inside, any God-fearing white man realizes the correctional system's got a serious lean toward the African-American persuasion.เข้ามาได้ไม่กี่วัน พวกผิวขาวใส่ซื่อรู้อยู่แล้วว่าระบบราชทัณฑ์ \ มันเอนเอียงไปทางพวกตัวดำ พวกผิวขาวใส่ซื่อรู้อยู่แล้วว่าระบบราชทัณฑ์ \ มันเอนเอียงไปทางพวกตัวดำ
Lights in the frame perhaps to illuminate them, or angled mirrors?ใช้ไฟจากกรอบกระจกฉายภาพของผู้ช่วย หรือไม่ก็มุมเอียงของกระจก
The picture in the ladies room is lopsided. Go fix it.รูปที่อยู่ในห้องน้ำหญิงมันเอียง ไปซ่อมซะล่ะ
That were given tails due to the angle of the floor.แสดงให้เห็นว่าตกลง 90 องศา และรอยหางของเลือดเกิดจาก ความลาดเอียงของพื้น
She didn't have a dime, time, or the inclination.เธอไม่ได้มีค่าเล็กน้อยเวลาหรือ ความโน้มเอียง
"... partial, prejudiced, absurd.""... ลำเอียง อติ ไร้สาระ"
Hey, hey, hey c'mon, c'mon...you're going to tip us.เฮ้ เฮ้ มานี่ มานี่ นาย ทำเราเอียงแล้ว
Oh, missed it on the high side, with the wind, with the slope."โอ้ เลยปากหลุมไปนิดเดียวเองครับ ทั้งแรงลม และเนินเอียง..."

เอียง ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
傾く[かたむく, katamuku] Thai: เอียง English: to incline

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เอียง
Back to top