ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เวลา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เวลา*, -เวลา-

เวลา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เวลา (n.) chance See also: occasion Syn. โอกาส
เวลา (conj.) when
เวลา (n.) time See also: period, hour
เวลากลางวัน (n.) daytime Syn. ตอนกลางวัน, กลางวัน Ops. กลางคืน, ตอนกลางคืน, เวลากลางคืน
เวลาค่ำ (n.) nightfall See also: dusk, twilight, the beginning of night Syn. ค่ำ, พลบค่ำ, มืด, เวลามืดค่ำ
เวลาค่ำ (n.) dusk See also: evening
เวลาค่ำ (n.) dusk See also: sunset, evening, nightfall, night-time Syn. ค่ำๆ, ตอนกลางคืน Ops. ตอนเช้ามืด
เวลาจริง (n.) real time
เวลาช้านาน (n.) long time in the past See also: once upon a time Syn. กาลนาน
เวลาตกฟาก (n.) time of delivery See also: birth time, time of birth Syn. เวลาเกิด
เวลาทำการ (n.) office hours
เวลาทำงาน (n.) office hours See also: working hours
เวลานอน (n.) bedtime Syn. เวลาเข้านอน Ops. เวลาตื่น
เวลานัด (n.) appointment Syn. เวลานัดหมาย
เวลานัดหมาย (n.) appointed time
เวลานี้ (n.) at the moment See also: now Syn. ช่วงนี้, ตอนนี้
เวลานี้ (adv.) at this moment See also: now, instantly, at once, right now, immediately Syn. ปัจจุบัน, ทันที, ฉับพลัน, ทันทีทันใด, บัดนี้, ตอนนี้ Ops. ก่อนนี้
เวลานี้ (adv.) immediately See also: instantly, forthwith, at once Syn. เดี๋ยวนี้, ตอนนี้, ทันที, ในเวลานี้
เวลานี้ (adv.) at present See also: at this time, at this moment, now Syn. ตอนนี้, ช่วงนี้, บัดนี้, ปัจจุบันนี้
เวลานี้ (adv.) nowadays See also: at present, now, in these days, these days Syn. ขณะนี้, ตอนนี้, เดี๋ยวนี้, ปัจจุบันนี้
เวลาบ่าย (n.) afternoon Syn. ตอนบ่าย
เวลาปิด (n.) closing-time Ops. เวลาเปิด
เวลาพักผ่อน (n.) rest time
เวลามาตรฐาน (n.) standard time
เวลามืด (n.) night See also: night-time Syn. ราตรี, รัตติกาล, ราตรีกาล, ราตร, กลางคืน
เวลามืดค่ำ (n.) nightfall See also: dusk, twilight, the beginning of night Syn. ค่ำ, พลบค่ำ, มืด, เวลาค่ำ
เวลาย่ำค่ำ (n.) dusk See also: nightfall, twilight, dark, evening, gloaming Syn. ย่ำค่ำ, เย็นย่ำ
เวลาย่ำรุ่ง (n.) dawn See also: daybreak, crack of dawn, aurora, cockcrow
เวลารุ่งสาง (n.) dawn See also: daybreak Syn. ก่อนเวลา
เวลาว่าง (n.) free time See also: leisure time, recreational time
เวลาสาง (adj.) very early See also: morning Syn. ยามฟ้าสาง, ยามเช้ามืด
เวลาอาหาร (n.) meal time
เวลาเกิด (n.) time of delivery See also: birth time, time of birth
เวลาเข้านอน (n.) bedtime Ops. เวลาตื่น
เวลาเช้า (n.) morning See also: early morning Syn. รุ่งอรุณ, เช้าตรู่, รุ่งเช้า Ops. ตอนดึก
เวลาเปิด (n.) opening-time Ops. เวลาปิด
เวลาเย็น (n.) evening See also: twilight, dusk, gloaming Syn. ตอนเย็น
เวลาเร่งด่วน (n.) rush hours
เวลาเริ่ม (n.) beginning time Ops. เวลาจบ
เวลาเรียน (n.) school hours See also: studying time, time in school
English-Thai: HOPE Dictionary
compile timeเวลาแปลโปรแกรมบางทีใช้ compilation time หมายถึงระยะเวลาที่เครื่องใช้ในการแปลโปรแกรมแต่ละโปรแกรมก่อนที่จะลงมือทำตามคำสั่งในโปรแกรมนั้นดู compile ประกอบ
cycle timeเวลาครบรอบหมายถึงเวลาที่หน่วยประมวลผลกลางใช้ในการปฏิบัติตามคำสั่ง โดยเริ่มตั้งแต่ไปดึงคำสั่งมา (fetch) และลงมือกระทำการ (execute) มีหน่วยวัดเป็น นาโนวินาที (nano second) หรือหนึ่งในพันล้านวินาที และพิโกวินาที (picosecond) หรือหนึ่งในล้านล้านวินาที
execution timeเวลากระทำการหมายถึงช่วงเวลาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติตามคำสั่งในโปรแกรม เริ่มตั้งแต่ต้นจนได้รับคำตอบตามที่กำหนดไว้ในโปรแกรม ไม่นับรวมเวลาที่ใช้ในการแปลจากภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรม เป็นภาษาเครื่อง (machine language)
greenwich mean timeเวลามาตรฐานที่ Greenwich ในอังกฤษ, Syn. Greenwich Civil Time
greenwich timeเวลามาตรฐานที่ Greenwich ในอังกฤษ, Syn. Greenwich Civil Time
half timeเวลาพักระหว่าง ครึ่งระยะเวลาการแข่งขัน., See also: half-time adj.
high noonเวลาเที่ยงตรง,จุดสุดยอด
high timeเวลาที่จะสายเกินไป,เวลาที่เหมาะสม
instruction timeเวลาทำคำสั่งเครื่องหมายถึงช่วงเวลาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติตามคำสั่ง ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งดำเนินการแล้วเสร็จ หรือได้รับคำตอบที่ต้องการจากชุดคำสั่งหนึ่ง ๆ โดยปกติ การทำงานของคอมพิวเตอร์จะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ1. ช่วงการแปล (compilation time) 2. ช่วงการกระทำการ (execution time) มีความหมายเหมือน execution time
rainy dayเวลาขัดสน,วันที่มีฝนตก
absence(แอบ' เซินซฺ') n. การไม่อยู่, ระยะเวลาที่ไม่อยู่, การไม่ปรากฏตัว, การไม่มีตัวตน, การขาด, การขาดแคลน, Syn. inexistence, nonexistence ###A. presence, adequacy)
access timeช่วงเวลาเข้าถึง (ข้อมูล) หมายถึง เวลาที่ใช้ในการที่หัวอ่าน (บางทีเรียกหัวเข็ม) ของหน่วยบันทึกจะสามารถอ่านแฟ้มข้อมูล หรือดึงข้อมูลออกมาจากที่เก็บข้อมูล เช่น จากจานบันทึก หรือฮาร์ดดิสก์ หากใช้เวลาเข้าถึงข้อมูลน้อย ก็หมายความว่า อ่านได้เร็ว ดู direct access, indirect access, random access, sequential access, immediate access ประกอบ
add-on programโปรแกรมเสริมหมายถึง โปรแกรมที่เขียนเพิ่มขึ้น เพื่อให้โปรแกรมเดิมเพิ่มประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น โปรแกรมสำเร็จทุกโปรแกรมที่ออกสู่ตลาดแล้ว จะต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา และจะมีโปรแกรมเสริมออกมาเสนอให้ลูกค้าอยู่เสมอ ๆ (add-on อาจหมายถึงอุปกรณ์ที่เสริมเข้าไปภายหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง เช่น แผ่นวงจรโมเด็ม เป็นต้น)
adjournment(อะเจอร์น' เมินทฺ) n. การเลื่อน, ภาวะหรือระยะเวลาที่เลื่อน, Syn. postponement)
aeon(อี' ออน. อี' อัน) n. ระยะเวลาที่ยาวนานไม่สิ้นสุด, ชั่วนิรันดร., Syn. eon
airlift(แอร์' ลิฟทฺ) n. ระบบการโดยสารหรือขนส่งด้วยเครื่องบิน (โดยเฉพาะในเวลาฉุกเฉิน) ; -vt. ขนส่ง (คนหรือสินค้า) ทางเครื่องบิน
ajiva(อะจี' วะ) n. ทั้งสิ่งในจักรวาลนั้นไร้ชีวิต (อวกาศ, เวลาและสสาร) (without life)
alla breve(อา' ลิเบร' เว) Music ใช้เครื่องเสียงต่อหน่วยเวลา 2/2 หรือ 4/2 time, Syn. cut time
along(อะลอง') prep. ตาม (ถนน,ทาง) , ระหว่าง, ร่วมด้วย, ด้วยกัน, สาย (เวลา) , เป็นเพื่อนชายมาด้วย. -all along ตลอดเวลา, Syn. through)
alpenglow(แอล' เพนโกล) n. แสงเรืองสีแสดที่มักเห็นบนยอดเขาในเวลาก่อนพระอาทิตย์ หรือหลังพระอาทิตย์ตกเล็กน้อย (a reddish glow)
alway(ออล' เวย์) adv. ตลอดเวลา,ตลอดไป,เป็นประจำ, Syn. always)
always(ออล' เวย์ซ) adv. ตลอดเวลา, ตลอดไป, เป็นประจำ, โดยไม่มีการยกเว้น, โดยไม่มีเงื่อนไข, ตายตัว, เด็ดขาด, Syn. eternally, perpetually)
analog(แอน' นะลอก) n. = analogue อะนาล็อก เชิงอุปมานหมายถึง วิธีการเก็บข้อมูลที่ได้จากการวัดในลักษณะต่อเนื่อง เช่น วัดความเร็วของรถยนต์จากการหมุนของวงล้อ ตรงข้ามกับ ดิจิตอล (digital) ซึ่งหมายถึง การเก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลข นาฬิกามีใช้ทั้งสองแบบ ซึ่งจะบอกความแตกต่างระหว่างอะนาล็อกและดิจิตอลได้ชัดเจน กล่าวคือ แบบหนึ่งจะแสดงเวลาเป็นตัวเลข ส่วนอีกแบบหนึ่งใช้เข็มสั้นและเข็มยาวเป็นตัวบอกเวลา เรียกว่าแบบอะนาล็อก คอมพิวเตอร์นั้นมีสองชนิด คือชนิดอะนาล็อกและชนิดดิจิตอล แต่คอมพิวเตอร์ที่เรารู้จักกันนั้นจะเก็บเฉพาะข้อมูลที่เป็นดิจิตอล "เสียง" เป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็นอะนาล็อก เมื่อจะนำเข้าไปเก็บในคอมพิวเตอร์ จะต้องถูกนำไปเปลี่ยนเป็นดิจิตอลก่อน โดยให้ผ่านอุปกรณ์ชนิดหนึ่งเรียกว่า "โมเด็ม" ดู digital เปรียบเทียบ
anon(อะนอน') adv. ไม่ช้า, เวลาอื่น, ทันที. -ever and anon เป็นประจำปี,บ่อย
anytime(เอน'นีไทมฺ) adv. เวลาใดก็ตาม,ทุกเมื่อ, Syn. whenever)
assembly languageภาษาแอสเซมบลีหมายถึง ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาหนึ่งซึ่งจะตรงเข้าไปจัดการกับตัวไมโครโพรเซสเซอร์ หรือ "ตัวประมวลผล" ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และจะทำการประมวลผลโดยตรงได้เลย โดยปกติ ภาษานี้จะเรียนยากและต้องเขียนยาวกว่าภาษา C หรือภาษา BASIC แต่จะทำให้ได้ผลลัพธ์ (result) เร็วกว่า และใช้เนื้อที่เก็บน้อยกว่าโปรแกรมภาษาอื่นมาก นิยมใช้ภาษานี้เมื่อต้องการประหยัดเวลาทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ และเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรม โดยไม่ต้องพะวงถึงความชัดเจนมากนัก และที่สำคัญก็คือ โปรแกรมภาษานี้จะเขียนขึ้นมาเพื่อใช้เฉพาะกับเครื่องใดเครื่องหนึ่ง หากจะนำไปใช้กับเครื่องคนละรุ่น ก็จะต้องมีการปรับแก้ก่อน (ขึ้นกับหน่วยประมวลผลหรือ CPU)
asynchronism(อะซิงคระนิซ'ซึม) n. ภาวะต่างเวลากัน. -asynchronous adj.
autoexec.batชื่อแฟ้มคำสั่งรวม เป็นชื่อของแฟ้มเก็บคำสั่งรวม (batch file) แฟ้มหนึ่ง ถือเป็นแฟ้มพิเศษ เพราะคอมพิวเตอร์จะทำตามคำสั่งในแฟ้มที่ชื่อนี้ทันทีที่เปิดเครื่อง โดยมาก จะเขียนขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์เรียกโปรแกรมต่าง ๆ มาใช้ได้เลย โดยไม่ต้องเสียเวลาหาว่า โปรแกรมที่ต้องการอยู่ในสารบบ (directory) ใด ใช้คำสั่งเข้าไปในสารบบนั้น แล้วจึงตามด้วยชื่อแฟ้มที่เป็นโปรแกรม แต่ผู้ใช้สามารถพิมพ์ชื่อโปรแกรมได้เลย ตัวอย่างแฟ้ม autoexec.bat ที่นำเข้าสู่ โปรแกรม FoxPro โดยผ่านโปรแกรม VTHAI อาจมีข้อความดังนี้ echo off cls cd FOXPRO25 VTHAI/U CD\ AUX : axis :
ball(บอลล์) {balled,balling,balls} n. ลูกบอล,ลูกตา,บุคคล vt. ทำให้เป็นลูกบอล,สังวาส,งานรื่นเริงขนาดใหญ่ที่หรูหราและมีการเต้นรำ,สโมสรสันนิบาต,เวลาที่มีความสุข vi. จับเป็นก้อนลูกบอล,สังวาส,เป็นเวลาที่มีความสุข, See also: baller n. คำที่มีความหมายเหม
bedsore(เบด'ซอร์) n. แผลบนร่างกายที่เนื่องจากการนอนหลับทับเป็นเวลานานบนเตียง
bedtimen. เวลานอน
beguile(บิไกลฺ์') {beguiled,beguiling,beguiles} vt. หลอก,หลอกลวง,ล่อลวง,ฆ่าเวลา,หาความเพลิดเพลิน,ทำให้เพลิดเพลิน, See also: beguilement n. beguiler n., Syn. enchant,deceive
betimes(บิไทมซ') adv. แต่แรกเริ่ม,เช้า,ทันเวลา,ตรงเวลา,ไม่ช้า,ภายในเวลาอันสั้น
beyond(บิยอนดฺ') prep. พ้น,ไกลจาก,โพ้น,อยู่ทางนั้น,ถัดไป,หลัง (เวลา) ,มากกว่า,เหนือกว่า,เหนือ,นอกจาก n. the beyond สิ่งที่อยู่ไกลมาก -Phr. (the great beyond ชาติหน้า)
biennium(ไบเอน'เนียม) n. ระยะเวลา 2 ปี, See also: biennial n.,adj. ระยะเวลา 2 ปี -pl. bienniums,biennia
big timen. ตำแหน่งสูง,ระดับสูง,ขึ้นสูง,เวลาที่เหมาะมาก, See also: big-time adj. ดูbig time big-timer n. ดูbig time
bimestern. ระยะเวลา2เดือน, See also: bimestrial adj. ระยะเวลา2เดือน
binary searchการค้นหาแบบทวิภาคหมายถึง วิธีการค้นหาโดยใช้ระบบแบ่งครึ่งข้อมูลทั้งหมดออกเป็นสองส่วน การค้นหาตัวที่ต้องการจะต้องเลือกหาจากข้อมูลทีละส่วน โดยใช้วิธีเดิมคือแบ่งเป็นสองส่วนย่อย หากพบในส่วนที่หนึ่ง ก็ไม่ต้องเสียเวลาหาในอีกส่วนหนึ่งอีกต่อไป
bituminous coaln. ถ่านหินชนิดอ่อน/เวลาเผามีควันสีเหลือง, Syn. soft coal
blackboxกล่องไม่ติดไฟของเครื่องบิน/ใช้บันทึกการปฏิบัติการบินตลอดเวลา, Syn. flight recorder
English-Thai: Nontri Dictionary
always(adv) เสมอ,นิจสิน,ทุกเวลา,ตลอดเวลา,เป็นประจำ,ตลอดไป
anachronism(n) ความผิดสมัย,ความคลาดเคลื่อนเรื่องเวลา
bedtime(n) เวลานอน
candlelight(n) แสงเทียน,เวลาสายัณห์,เวลาเข้าไต้เข้าไฟ
cockcrow(n) รุ่งเช้า,เวลาเช้า,เวลาไก่ขัน
coexist(vi) เกิดในเวลาเดียวกัน,อยู่ร่วมกัน
coincident(adj) พ้องกัน,เกิดขึ้นเวลาเดียวกัน,ประจวบกัน,บังเอิญ
dally(vt) เล่นสนุก,ล้อเล่น,ฆ่าเวลา,พูดเล่นลิ้น,เกี้ยวเล่นๆ
dawdle(vt) ฆ่าเวลา,ปล่อยเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์
deadline(n) เส้นตาย,ขีดจำกัดเวลา,กำหนดเวลา,เส้นห้ามผ่าน
delay(n) การรีรอ,ความเฉื่อยชา,ความล่าช้า,การถ่วงเวลา
dilatory(adj) ชักช้า,เฉื่อย,รีรอ,ผัดวันประกันพรุ่ง,ถ่วงเวลา
distance(n) ระยะทาง,หนทาง,ช่วงเวลา
duly(adv) โดยสมควร,ตรงเวลา,อย่างเหมาะสม,ครบกำหนด
duration(n) ช่วงเวลา,ระยะเวลา,ความคงทน,ความต่อเนื่อง
eve(n) ตอนเย็น,เวลาเย็น,วันก่อนวันเทศกาล,วันสุกดิบ,วันจ่าย
evening(n) เวลาเย็น,ตอนเย็น,ยามเย็น,ยามสายัณห์,ตอนค่ำ,เวลาพลบค่ำ
extension(n) การขยายออก,การยืดเวลา,โทรศัพท์สายพ่วง,การแผ่ออก,คำสั่งยึดทรัพย์ร
forenoon(n) เวลาก่อนเที่ยง
FULL-full-time(adj) เต็มวัน,เต็มเวลา
gloaming(n) เวลาโพล้เพล้,เวลาพลบค่ำ,ยามสายัณห์
interregnum(n) เวลาผลัดเปลี่ยนแผ่นดิน,เวลาหัวเลี้ยวหัวต่อ,เวลาว่าง
thereat(adv) ณ ที่นั้น,ดังนั้น,ในเวลานั้น,เพราะเหตุนั้น
hibernate(vi) จำศีล,ใช้เวลาหน้าหนาว
hour(n) ชั่วโมง,ยาม,คราว,เวลา
idleness(n) ความเกียจคร้าน,การอยู่ว่างๆ,การผลาญเวลา
interim(n) เวลาหยุดพัก,ระหว่างเวลา
intermediary(adj) อยู่ระหว่าง,ระหว่างเวลา,คั่นกลาง,เป็นสื่อ
interval(n) เวลาพัก,เวลาว่าง,ระยะห่าง,ช่องโหว่
knell(n) เสียงระฆังเวลาทำศพ,ลางมรณะ
leisure(adj) ไม่รีบร้อน,ตามสบาย,มีเวลาว่าง
length(n) ความยาว,ระยะทาง,ช่วงเวลา
meantime(adv) ในระหว่างนั้น,บัดนั้น,ในเวลาเดียวกัน
meanwhile(adv) ในระหว่างนั้น,บัดนั้น,ในเวลาเดียวกัน
millennium(n) เวลาหนึ่งพันปี,วันครบรอบพันปี
moment(n) ขณะ,ชั่วครู่,กำหนดเวลา,โอกาส,ความสำคัญ
morn(n) ตอนเช้า,เช้าตรู่,รุ่งอรุณ,เวลาเช้า
morning(n) ตอนเช้า,เช้าตรู่,รุ่งอรุณ,เวลาเช้า
nick(n) รอยย่น,ช่อง,ร่อง,เวลาขณะหนึ่ง
nightcap(n) หมวกสวมเวลานอน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
airtimeเวลาสื่อสารทางอากาศ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
available machine time; available timeเวลาเครื่องพร้อม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
clot retraction timeเวลาลิ่มเลือดหด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
compilation timeเวลาแปลโปรแกรม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cycle timeเวลาครบรอบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
elapsed timeเวลาล่วงผ่าน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
execution timeเวลากระทำการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
forge delay timeเวลาหน่วงกด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
gel time; gelation timeเวลาก่อวุ้น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
gelation time; gel timeเวลาก่อวุ้น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
Greenwich Mean Time (GMT)เวลาปานกลางกรีนิช (จีเอ็มที) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
instruction timeเวลาทำคำสั่งเครื่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
latencyเวลาแฝง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
nighttimeเวลากลางคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
office hoursเวลาทำการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
squeeze timeเวลากด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
upsetting timeเวลาเชื่อมกดยู่ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
access timeช่วงเวลาเข้าถึง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
BSC, BISYNC (binary synchronous communications)บีเอสซี, ไบซิงก์ (การสื่อสารแบบประสานเวลาฐานสอง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
burglaryการลักทรัพย์ในเคหสถานเวลากลางคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chronology of permanent teethลำดับเวลาฟันแท้ขึ้น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
chronometerมาตรเวลา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
curfewการห้ามออกจากเคหสถานเวลาค่ำคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
days of graceวันผ่อน (เวลาชำระหนี้) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deceleration timeช่วงเวลาหยุด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
demurrage๑. ค่าเสียเวลา๒. ช่วงเสียเวลา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dilatoryประวิงเวลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
duration distributionการแจกแจงช่วงเวลา [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
filibusterการอภิปรายประวิงเวลา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
GMT (Greenwich Mean Time)จีเอ็มที (เวลาปานกลางกรีนิช) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
guillotine๑. วิธีการจำกัดเวลาอภิปรายร่างกฎหมาย (ของสภาสามัญอังกฤษ)๒. เครื่องประหารชีวิต (ของฝรั่งเศส) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hospitalization; hospitalisation๑. การให้เข้าโรงพยาบาล๒. ระยะเวลาอยู่โรงพยาบาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
jet lagอาการเมาเวลาเหตุการบิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
leaseholdสิทธิในที่ดิน (ที่มีกำหนดเวลา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
moratoriumการผ่อนเวลา (ชำระหนี้) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
off peak periodช่วงเวลาความต้องการกำลังไฟฟ้าต่ำ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
overtime wageค่าล่วงเวลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodicalชั่วระยะเวลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
permanentถาวร, ตลอดไป, ไม่มีกำหนดเวลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
phase๑. วัฏภาค๒. ระยะ(เวลา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Access timeเวลาเข้าถึงเวลาที่คอมพิวเตอร์ใช้สำหรับการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ [เศรษฐศาสตร์]
Elapsedเวลาที่กำหนด [การแพทย์]
Expire Dateเวลาหมดอายุ,วันหมดอายุ [การแพทย์]
Hours of laborเวลาทำงาน [TU Subject Heading]
Intermissionเวลาที่ใช้ในการร่วมเพศ [การแพทย์]
Lunch Peroidเวลาในการรับประทานอาหาร [การแพทย์]
real timeเวลาจริงลักษณะอาการที่คอมพิวเตอร์สามารถตอบสนองในช่วงเวลาที่เร็วพอที่คนจะยอมรับได้ เช่น ในการใช้เครื่องเอทีเอ็มถอนเงิน เมื่อเราสอดบัตรเอทีเอ็มเข้าเครื่องแล้ว เราคาดหมายว่าเครื่องจะตอยสนองต่อการกดแป้นของเราทันที หรือภายในเวลามากที่สุด 3 วินาที ถ้านานกว่านั้นจะเกิดความรู้สึกเครื่องทำงานช้า หรือผิดปกติ [คอมพิวเตอร์]
Residence timeเวลาคงอยู่, ระยะเวลาที่วัสดุกัมมันตรังสียังคงเหลืออยู่ในบรรยากาศภายหลังการระเบิดของระเบิดนิวเคลียร์ มักระบุเป็น “ครึ่งเวลา(half-time)” เนื่องจากไม่อาจทราบระยะเวลาแท้จริงที่วัสดุกัมมันตรังสีนั้นจะหมดไปจากบรรยากาศ
Rest periodsเวลาพัก [TU Subject Heading]
Timeเวลา [TU Subject Heading]
Abruptio Placentaeรกลอกตัวก่อนกำหนด, รกลอกตัวก่อนคลอด, การลอกตัวของรกก่อนกำหนดคลอด, รกตำแหน่งปกติลอกตัวก่อนเวลา, รกลอกตัวก่อนเวลา, การลอกตัวก่อนเวลาของทารก [การแพทย์]
Accommodationแอคคอมโมเดชัน, การปรับขยาย, การปรับตัว, การมองใกล้, ม่านตาหดเวลามองใกล้, ปรับตนเข้ากับสภาพแวดล้อม, สามารถปรับตัว [การแพทย์]
Activityกัมมันตภาพ, การสลายของนิวไคลด์กัมมันตรังสีต่อหน่วยเวลา ปัจจุบันหน่วยที่ใช้ คือ เบ็กเคอเรล คำนี้ตามรายงานฉบับที่ 33 ของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศด้านหน่วยและการวัดรังสี (International Commission on Radiation Units and Measurement: ICRU No. 33) ให้ความหมายว่า เป็นจำนวนของนิวไคลด์กัมมันตรังสีในขณะใดขณะหนึ่งที่สลายเปลี่ยนแปลงไปต่อวินาที (ดู Becquerel, Bq และ Curie, Ci ประกอบ) [นิวเคลียร์]
air sacถุงลม (ของนก), ถุงที่แยกออกไปจากปอดและขั้วปอดหลายถุง  มีแขนงติดต่อไปถึงช่องกลวงของกระดูก ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยปอด โดยทำให้ปอดได้รับออกซิเจนอยู่ตลอดเวลา เป็นประโยชน์ในการบินของนก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
angular accelerationความเร่งเชิงมุม, อัตราการเปลี่ยนความเร็วเชิงมุมของวัตถุ หรือความเร็วเชิงมุมของวัตถุที่เปลี่ยนไปในหนึ่งหน่วยเวลา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Applicationงานประยุกต์โปรแกรมที่ใช้ทำงานที่เราต้องการ งานหรือโปรแกรมประยุกต์ที่มีใ่ช้อยู่ในเวลานี้อาจจะได้มาจากการพัฒนาขึ้นใช้เองภายในหน่วยงาน หรืออาจจะซื้อโปรแกรมที่ผู้อื่นเขาทำเสร็จแล้วมาใช้ก็ได้ [คอมพิวเตอร์]
Arbitrageการซื้อและขายในต่างตลาดเวลาเดียวกัน [เศรษฐศาสตร์]
Back issueฉบับล่วงเวลาคำว่าฉบับล่วงเวลา (Back issue) หมายถึง วารสารฉบับพิมพ์ในรูปแบบตัวเล่มที่เป็นฉบับเก่า ไม่ใช่ฉบับปัจจุบันที่สำนักพิมพ์ตีพิมพ์หรือผลิตออกมา
Bidราคาเสนอซื้อสูงสุดราคาเสนอซื้อสูงสุดของหลักทรัพย์หนึ่ง ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ซึ่งเวลานั้นอาจมีราคาเสนอซื้อเข้ามาหลายราคา แต่ระบบซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์จะแสดงราคาเสนอซื้อที่สูงสุดไว้ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ว่า ผู้เสนอซื้อที่ให้ราคาสูงกว่าควรได้สิทธิซื้อก่อนรายอื่น ๆ [ตลาดทุน]
Booster Dosesการฉีดกระตุ้น,ฉีดกระตุ้นในปีต่อไป,การฉีดกระตุ้น,การฉีดวัคซีนกระตุ้น,ขนาดของวัคซีนที่ให้ในระยะเวลาต่างๆ,การฉีดกระตุ้น,ฉีดกระตุ้น [การแพทย์]
Aquic แอควิก สภาพความชื้นที่ดินอิ่มตัวด้วยน้ำเป็นระยะเวลา นาน ในรอบปี เกิดสภาพรีดักชันของสารประกอบเหล็กและแมงกานีส จนทำให้เกิดดินสีเทาหรือเทาอ่อนเป็นสีพื้น และมีจุดประสีต่าง ๆ เกิดขึ้นในชั้นดิน พบบริเวณที่ราบต่ำและมีระดับน้ำใต้ดินตื้นหรือยู่ที่ผิวดินเป็นส่วนใหญ่ใน รอบปี (ศัพท์ aquic มาจากคำละติน aqua = water) [สิ่งแวดล้อม]
Aridic แอริดิก สภาพความชื้นที่ดินในช่วงควบคุมทุกส่วน จะแห้งเป็นระยะเวลานานเกินกว่า 45 วัน หรือเกินครึ่งหนึ่งของวันสะสมในรอบปี เมื่ออุณหภูมิดินสูงกว่า 5 องศาเซลเซียส โดยวัดที่ความลึก 50 เซนติเมตร จากผิวดินบนและดินจะต้องชื้น (moist) ในบางส่วน หรือทั้งหมดของช่วงควบคุมเป็นเวลาน้อยกว่า 90 วัน ติดต่อกันในรอบปี เมื่ออุณหภูมิดินสูงกวา 8 องศาเซลเซียล โดยวัดที่ความลึกระดับเดียวกัน มีความหมายเหมือน torric (ศัพท์ aridic มาจากคำละติน aridus = dry) [สิ่งแวดล้อม]
Aspect ratioอัตรากว้างยาวเป็นคำที่ใช้ในงานคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างของภาพวัตถุเทียบกับความสูง อัตราส่วนนี้มีความสำคัญมาก เพราะจุดภาพที่ปรากฎบนจอภาพนั้นอาจจะมีระยะแนวนอนกับแนวตั้งต่างกัน ถ้าหากไม่คำนวณอัตรานี้ให้ถูกต้องเวลาเราใช้โปรแกรมวาดภาพวงกลม อาจจะได้วงรีแทนก็ได้ [คอมพิวเตอร์]
Birth Rate อัตราเกิด อัตราที่คำนวณเกี่ยวกับบุตรเกิดรอดของกลุ่ม ประชากร ต่อจำนวนรวมของกลุ่มประชากรในช่วงเวลาเดียวกัน นิยมใช้อัตราเกิดต่อประชากร 1,000 คน ในช่วง 1 ปี เมื่อกล่าวถึงอัตราเกิดโดยไม่ระบุอะไร มักจะเข้าใจว่าเป็น อัตราเกิดหยาบ (crude birth rate) ซึ่งเป็นอัตราเกิดของบุตรเกิดรอดต่อค่าประชากรรวมทั้งหมด แต่สำหรับ อัตรา เกิดรวมยอด (total birth rate) จะรวมถึงบุตรเกิดรอดและการสิ้นสุดของการตั้งครรภ์ภายหลังสัปดาห์ที่ 28 ส่วนอัตรา เกิดเฉพาะอายุ (age-specific birth rate) นั้น รวมเฉพาะบุตรที่เกิดจากประชากรกลุ่มอายุใดอายุหนึ่ง ต่อประชากรในกลุ่มอายุนั้น เช่น กลุ่มสตรีในวัยเจริญพันธุ์ในช่วงอายุต่างๆ ส่วนคำว่า อัตราเกิดเสถียรภาพ (stable birth rate) นั้น ใช้เรียกอัตราการเพิ่มประชากรตามธรรมชาติที่เพิ่มในอัตาคงที่ ประชากรกลุ่มใดที่มาถึงขั้นที่มีอัตราเพิ่มดังกล่าว เรียกว่า ประชากร เสถียรภาพ หรือ ประชากรคงรูป (stable population) ที่มีการกระจายอายุเสถียรภาพด้วย อัตราเกิดปรับตามมาตรฐาน (standardized birth rate)หมายถีง อัตราเกิดที่คำนวนโดยขจัดผลกระทบของโครงสร้างประชากร ซึ่งแตกต่างกันระหว่างประชากรสองกลุ่มออกแล้ว จึงเหมาะที่จะใช้ในการเปรียบเทียบระหว่างประชากรต่างกลุ่ม อัตราเกิดที่ แท้จริง (intrinsic birth rate) หมายถึง อัตราเพิ่มประชากรตามธรรมชาติ มีค่าเท่ากับผลต่างระหว่างอัตราเกิดและอัตราตายตามธรรมชาติ [สิ่งแวดล้อม]
Calendar Year Life Table ตารางชีพตามปีปฎิทิน หรือตารางชีพช่วงเวลา(period life table) ตารางชีพที่ใช้อัตราตายที่เป็นอัตราของช่วง เวลา ที่กำหนดเท่านั้น และรุ่นปี (cohort) ของตารางชีพนี้ก็เป็นรุ่นปีสมมุติ [สิ่งแวดล้อม]
Captionคำบรรยายแทนเสียง ภาพและทางเลือกอื่นที่เป็นข้อความที่ประสานเวลากับข้อมูลเสียงซึ่งเป็นเสียงบทสนทนาและเสียงอื่น เพื่อให้เข้าใจถึงเนื้อหาสื่อนั้น
Cohort รุ่นปี กลุ่มคนที่ได้ผ่านเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ในช่วงเวลาเดียวกัน ดังนั้นคนที่เกิดในเวลาหรือปีเดียวกันจะเป็นคนในรุ่นปีเกิดเดียวกัน คำว่ารุ่นปีเกิดจึงมีความหมายตรงกับคำว่ารุ่นวัย (generation) [สิ่งแวดล้อม]
Bond พันธบัตร ตราสารทางการเงินที่ออกโดยองค์กรระหว่างประเทศ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจธนาคาร หรือบริษัทต่างๆ โดยสัญญาว่าจะจ่ายเงินกลับคืนเมื่อถึงเวลาที่กำหนด ประชาชนที่ซื้อพันธบัตรจะได้ดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนดเป็นระยะๆ จนหมดอายุพันธบัตร โดยปกติจะมีการจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ ครึ่งปี แต่ในยุโรปมักจ่ายปีละครั้งพันธบัตรที่มีอายุน้อยกว่า 5 ปี จะเรียกว่าพันธบัตรระยะสั้น หากมีอายุระหว่าง 10-20 ปี เรียกว่าพันธบัตรระยะกลาง มีอายุมากกว่า 20 ปี เรียกว่า พันธบัตรระยะยาว พันธบัตรอาจจะไม่มีอายุ หรือพันธบัตรบางชนิดก็สามารถแปลงสภาพได้จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้มีในรูปดอกผล จำนวนหนึ่ง ในอัตราคงที่รวมกับโอกาศที่จะได้กำไร เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพันธบัตรเป็นหุ้นสามัญแล้วทำให้ราคาตลาดเพิ่มขึ้น ผู้ที่ออกพันธบัตรมากที่สุดในช่วงเวลาที่ผ่านมาคือรัฐบาลกลางของประเทศต่างๆ [สิ่งแวดล้อม]
Bookmobile library ห้องสมุดเคลื่อนที่ Bookmobile library หมายถึง ห้องสมุดเคลื่อนที่ เป็นบริการประเภทหนึ่งของห้องสมุดประชาชนใช้ยานพาหนะที่ออกแบบเพื่อใช้เป็นห้องสมุด เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงหนังสือได้ ภายในยานพาหนะนี้จะมีพื้นที่เพียงพอสำหรับคนที่จะนั่งและอ่านหนังสือภายในรถและสามารถบรรทุกหนังสือออกไปให้บริการแก่ประชาชนและกลุ่มบุคคลที่มีความยากลำบากในการเข้าถึงห้องสมุด เช่น ชุมชนแออัด บ้านพักคนชรา สถานพักฟื้น เป็นต้น ทั้งในท้องถิ่นที่ห้องสมุดนั้นตั้งอยู่หรือในท้องถิ่นที่อยู่ห่างไกล สำหรับยานพาหนะที่ใช้มีทั้งรถยนต์ รถลาก หรือเรือ ผู้ให้บริการในรถอาจเป็นเจ้าหน้าที่ที่ขับรถทำหน้าที่เป็นบรรณารักษ์ไปด้วยในตัว บางทีมีพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ขับรถและบรรณารักษ์ นอกจากให้บริการหนังสืออ่านแล้วรถของห้องสมุดเคลื่อนที่บางแห่งอาจมีสื่ออื่น ๆ เช่น วีดิทัศน์ เทปเสียง ซีดี-รอม ของเล่น และเกมต่าง ๆ ให้บริการด้วย บริการของห้องสมุดเคลื่อนที่เป็นประโยชน์อย่างมาก แก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกลที่ไม่สามารถไปใช้บริการของห้องสมุดได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะไม่มีเวลา การคมนาคมไม่สะดวก หรือยังไม่เห็นความสำคัญของห้องสมุดหรือสาเหตุอื่น ๆ
Communicable Disease โรคติดต่อ โรคที่ติดต่อไปยังประชากรจำนวนมากๆได้ในระยะ เวลาสั้นๆ [สิ่งแวดล้อม]
constraintปัจจัยที่ขัดขวางต่อเทคโนโลยี, สิ่งที่ทำให้การทำงานของระบบเทคโนโลยีเกิดการติดขัด หรือสิ่งที่จำกัดขอบเขตการทำงาน ทำให้ไม่สามารถทำงานได้เต็มที่ เช่น ข้อจำกัดด้านเงินทุน เวลา ความรู้ กฎข้อบังคับ สภาพอากาศ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
cork cambiumคอร์กแคมเบียม, กลุ่มเซลล์ในลำต้นพืชที่ มีการแบ่งเซลล์อยู่ตลอดเวลาเรียงตัวอยู่ 2 บริเวณ คือ อยู่ในชั้นของเปลือกไม้  ทำให้เปลือกไม้หนาขึ้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Creepการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง (deformation) ของยางเป็นฟังก์ชันของเวลาภายใต้แรงกระทำคงที่ ยางที่มี creep ต่ำ แสดงถึงความยืดหยุ่น (elastic) ที่ค่อนข้างมากของยางนั้น [เทคโนโลยียาง]
Curfewsการห้ามออกจากบ้านเวลากลางคืน [TU Subject Heading]
DecadeทศวรรษDecade (อ่านว่า เด๊ก-เขด) หมายถึงรอบ ๑๐ ปี เป็นวิธีการนับช่วงปีของฝรั่ง เช่น ทศวรรษ ๒๕๕๐ หมายถึง ช่วงเวลาตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๙ ภาษาไทยใช้คำว่า “ทศวรรษ” ประกอบด้วยคำว่า “ทศ” (อ่านว่า ทด) หมายถึง “สิบ” กับคำว่า “วรรษ
Bulletin boardกระดานข่าว, กระดานข่าว, บอร์ดประกาศBulletin board หมายถึง กระดานข่าว กระดานข่าวมีไว้สำหรับติดประกาศข้อความต่าง ๆ เช่น เพื่อโฆษณารายการที่ต้องการหรือเพื่อประกาศหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ กระดานข่าวมักจะทำจากวัสดุเช่นไม้ก๊อกเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดประกาศข้อความเพิ่มเติมหรือเอาข้อความออกได้ง่าย ในปัจจุบันใช้กระดานข่าวแม่เหล็กแทนกระดานไม้ก๊อกกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากไม่ต้องมีปัญหาเสื่อมสภาพจากการปักหมุดและการถอนหมุดตลอดเวลา
Cardiac Outputจำนวนเลือดที่ปั้มออกจากหัวใจ,ปริมาณเลือดที่ถูกบีบออกจากหัวใจ,หัวใจสูบฉีดเลือด,ปริมาตรเลือดจากหัวใจ,ปริมาตรเลือดที่หัวใจส่งออกต่อนาที,ปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจ,จำนวนโลหิตที่หัวใจต้องบีบออกในระยะเวลาหนึ่ง,ปริมาณโลหิตที่ไหลออกมาจากหัวใจ,คาดิแอคเอาท์พุท,จำนวนเลือดที่ส่งออกจากหัวใจต่อนาที,เลือดที่หัวใจฉีดออก,การสูบฉีดของหัวใจ,เลือดที่ถูกขับออกมาจากหัวใจแต่ละครั้งของการบีบต,เลือดที่จะออกจากหัวใจไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย,คาร์ดิแอคเอาพุท,ปริมาตรของโลหิตที่สูบฉีดออกจากหัวใจในหนึ่งนาที,ปริมาณเลือดที่หัวใจส่งออก,ปริมาณเลือดที่ถูกสูบฉีดออกจากหัวใจ [การแพทย์]
Cerebral Palsyสมองพิการ, กลุ่มอาการที่เกิดจากความผิดปกติหรือมีพยาธิสภาพเกิดขึ้นกับสมองส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหว ทำให้ผู้พิการไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายได้ สภาพพิการที่เกิดขึ้นจะเป็นแบบคงตัว และเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ยังมีการเจริญเติบโตของสมองอยู่ คือ ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาจนไปถึงระยะที่สมองมีการเจริญเติบโตเต็มที่ โดยทั่วไปถือเกณฑ์ไม่เกิน ๘ ขวบ [Assistive Technology]
Circuit breakerมาตรการหยุดการซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราวเป็นมาตรการที่ตลาดหลักทรัพย์นำมาใช้หยุดการซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราวในยามที่การซื้อขายโดยรวมในตลาดหลักทรัพย์เกิดตกต่ำลงอย่างมากมายผิดปกติ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ลงทุนโดยทั่วไปได้มีเวลาตรวจสอบข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ระยะหนึ่งก่อนที่จะเปิดให้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ต่อไป ในปัจจุบันนี้ระบบ circuit breaker ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดว่า หากระดับ SET Index ลดต่ำลงเท่ากับหรือเกินกว่า 10% จากจุดปิดของวันก่อน ตลาดหลักทรัพย์จะหยุดพักการซื้อขาย 30 นาที เมื่อเปิดซื้อขายใหม่แล้วหาก SET Index ลดต่ำลงอีก จนมีระดับที่ลดลงเท่ากับหรือเกินกว่า 20% จากจุดปิดของวันก่อน ตลาดหลักทรัพย์จะหยุดพักการซื้อขายอีก 1 ชั่วโมง แล้วเปิดให้ซื้อขายต่อจนสิ้นวัน ในการหยุดพักการซื้อขายกรณีใดกรณีหนึ่งข้างต้น ถ้าระยะเวลาในรอบการซื้อขายนั้นเหลือไม่ถึง 30 นาทีหรือ 1 ชั่วโมงแล้วแต่กรณี จะพักการซื้อขายเพียงระยะเวลาที่เหลือในรอบดังกล่าวเท่านั้น แล้วเปิดซื้อขายรอบใหม่ตามปกติต่อไป [ตลาดทุน]
Delayลดระยะเวลา [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
chrono (prf.) เวลา
duration (n.) เวลา See also: ช่วงเวลา Syn. span, continuation
time (n.) เวลา See also: กาล, ช่วงเวลา, ชั่วเวลา, กาลเวลา Syn. interval, space, term
forenoon (n.) เวลาก่อนเที่ยง See also: เวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงเที่ยง Syn. morn, morning
quarter (n.) เวลาการแข่งขันในช่วงสุดท้ายของสี่ช่วง
wane (n.) เวลาข้างแรม
work (n.) เวลางาน
twinkle (n.) เวลาชั่วพริบตาเดียว
twinkling (n.) เวลาชั่วพริบตาเดียว
years (n.) เวลาทั่วไป ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต
time (n.) เวลาที่ทำงาน
low tide (n.) เวลาที่น้ำลง
sunrise (n.) เวลาที่พระอาทิตย์ขึ้น See also: ตอนรุ่งเช้า, ยามรุ่งอรุณ Syn. cockcrow, dawn, daybreak
lifetime (n.) เวลาที่ยาวนาน
yonks (sl.) เวลาที่ยาวนาน
endlessness (n.) เวลาที่ยาวนานมาก See also: ราวกับว่าเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานมาก Syn. forever
eternity (n.) เวลาที่ยาวนานมาก See also: ราวกับว่าเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานมาก Syn. endlessness, forever
wane (n.) เวลาที่เสร็จสิ้น See also: ฤดูกาลที่เสร็จสิ้น
year (n.) เวลาที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ 365.5 วัน
sit (n.) เวลาที่ใช้ในการนั่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Yes, at 3 pmใช่ครับ เวลา บ่าย 3 โมง
That would be fineเวลานั้นดีแล้ว
Your time has expiredเวลาของคุณหมดแล้ว
The time period for that is expiredเวลาสำหรับเรื่องนั้นมันหมดไปแล้ว
He had spent a long time in this countryเขาใช้เวลามากในประเทศนี้
I think I'd like a few minutes aloneฉันคิดว่าฉันอยากจะใช้เวลาสองสามนาทีตามลำพัง
We don't have much timeพวกเรามีเวลาไม่มากนัก
Who is this? Do you know what time is it?ใครกันนี่ คุณทราบไหมเวลาเท่าไหร่แล้ว
I've got limited time hereฉันมีเวลาจำกัดที่นี่
Does the shop open at 9am on weekdays?ร้านค้าเปิดเวลา 9 นาฬิกา ในวันทำงานใช่ไหม
It opens at 8 am on weekdaysมันเปิดเวลา 8 นาฬิกาในวันทำงาน
But at 9 am on weekendsแต่เปิดในเวลา 9 นาฬิกา ในวันหยุดสุดสัปดาห์
It's been five years since I last saw youเป็นเวลา 5 ปีแล้วนับแต่ที่ฉันเจอคุณครั้งสุดท้าย
We must arrive there on timeพวกเราต้องไปถึงที่นั่นตรงเวลา
There are only two minutes leftมีเวลาเหลือแค่ 2 นาที
The flight is delayedเที่ยวบินนั่นเลื่อนเวลาออกไป
Can you finish your work ahead of time?คุณสามารถทำงานเสร็จก่อนเวลาได้ไหม
When do you get up everyday?คุณตื่นนอนเวลาใดทุกวัน
Call me tomorrow, if you have timeโทรหาฉันพรุ่งนี้นะถ้าคุณมีเวลา
I'm glad to, but I'm afraid I don't have the timeฉันอยากช่วยอยู่ แต่ฉันเกรงว่าจะไม่มีเวลา
So you hang out with me at the officeงั้นเธอก็ไปใช้เวลาอยู่กับฉันในที่ทำงานแล้วกัน
So I'll see you at lunchtimeงั้นเจอกันเวลาอาหารเที่ยงนะ
I'm in a hurry, I don't have timeฉันกำลังรีบอยู่ ฉันไม่มีเวลา
We have time for one more questionพวกเรามีเวลาสำหรับอีกหนึ่งคำถาม
You have any idea how long it takes for...?คุณรู้ไหมว่ามันต้องใช้เวลานานเท่าไหร่สำหรับ...
How much time do we have?พวกเรามีเวลาเหลือเท่าไหร่
I don't have time for thisฉันไม่มีเวลาสำหรับเรื่องนี้นะ
You'll kill us and them at the same timeคุณจะฆ่าเราและพวกเขาในเวลาเดียวกัน
We don't exactly have a playtime like youพวกเราไม่ได้มีเวลาเล่นเหมือนคุณแน่นอน
I was just in the right place at the right timeฉันก็แค่อยู่ได้ถูกที่ถูกเวลาเท่านั้น
Yes, I didใช่ฉันทำเอง ต้องใช้เวลาไปมากทีเดียว
Do you think now's a good time?คุณคิดว่าตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะแล้วหรือ
Actually, it's a perfect timeจริงๆ แล้วมันเป็นเวลาที่ดีเลิศต่างหาก
Soon she has no time for themในไม่ช้าเธอก็จะไม่มีเวลาให้พวกมัน
We are wasting timeพวกเรากำลังเสียเวลาเปล่า
We are not going to spend much time talkingพวกเราจะไม่เสียเวลาพูดคุยมากนัก
Time for a drinkถึงเวลาดื่มแล้ว
I have no time to talk nowฉันไม่มีเวลาพูดคุยในตอนนี้
I don't have time to give you the proper instructionฉันไม่มีเวลาที่จะให้คำสั่งสอนที่เหมาะสมกับคุณ
Most of the time you are selfish and irresponsibleคุณเห็นแก่ตัวและขาดความรับผิดชอบตลอดเวลา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The president has scheduled a news conference this evening at nine o'cIock, Eastern Standard Time.ประธานที่ได้กำหนดไว้ แถลงข่าวเย็นนี้ เวลา 9:
And so we find that the conditions of war and of the warrior classes remained fundamentally unchanged in the 1,500 years that separate the Trojan Wars from the battlefields of Charlemagne.และเราจะพบว่า เงื่อนไขของสงคราม และชนชั้นนักรบ พื้นฐานไม่เคยเปลี่ยนแปลง เวลา 1,500 ปี แค่แยกสงครามโทรจัน
Would all passengers fasten their seat belts as we're about to make...พวกเรากำลังจะไป รัฐโอเรกอน ที่เกิดเหตุ เวลา 8 โมงเช้า (เสียงนักบิน) # เรียนท่านผู้โดยสาร กรุณารัดเข็มขัดนิรภัยด้วย...
Russian Embassy. They'll have daily progress reports 9 p.m. every evening at this office.สถานทูตรัสเซีย คุณต้องรายงานมาที่นี่ทุกคืน เวลา 3 ทุ่ม
Ladies and gentlemen, court will reconvene... tomorrow morning at9 A.M.สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีศ าลจะดำเนินการอีกครั้ง พรุ่งนี้เช้า เวลา 9 นาฬิกา
Yesterday, the 20th, at 11:47 p.m. Japam tome... sevem Amerocam astromauts... were laumched omto space from Cape Camaveral.เมื่อวาน, วันที่ 20, เวลา 23: 47 น. เวลาญี่ปุ่น...
November 7th. Nearly midnight.วันที่ 7 กันยายน เวลา เกือบเที่ยงคืน
But hurry.แต่ต้องเร่งกันหน่อย เวลา 3 โมงประตูมันจะล็อคเอง...
Landmines DMZ, Southern Limit Line Feb 14, 2004, 02:00 A.M.ตะเข็บชายแดนเกาหลีใต้ 14 กุมภาพันธ์ 2004 เวลา 02:
36-1004 Pyong Yang 20 Miles north of DMZ October 10, 2003, 01:47 A. M37-1004 จอง ยัง 20 ไมล์จากชายแดนเกาหลีเหนือ 10 ตุลาคม 2003 เวลา 01: 47
So I just got word that since the whole band is laid up and can't make the next game they're looking for substitutes Powwow at the music room 9AMฉันได้ยินมาว่าทั้งวงต้องพักผ่อน แล้วก็ไปเชียร์การแข่งครั้งต่อไปไม่ได้ เขาจะคัดเลือกตัวแทนไปเชียร์ เวลา 9 โมงเช้าที่ห้องดนตรี
You have one saved message. May 2nd, 7:39 P. M.คุณมีหนึ่งข้อความ 2 พฤษภาคม เวลา 7:
Okay, by 5:30, what?โอเค เวลา 5: 30 อะไรงั้นเหรอ
Look, at 5:30, I am off the clock.ฟังนะ เวลา 5: 30 น เป็นเวลาที่ฉันเลิกงานแล้ว
That's what people say when they can't think of anything.นั้นมันคำพูดที่คนทั่วไปพูด เวลา เขาคิดอะไรไม่ออก
December 20th, 2004. 10:20 a.m.วันที่ 20 ธันวาคม เวลา 10.20น.
CHRISTMAS EVE 1800 HOURSวันก่อนวันคริสมาสต์ เวลา 18.00
Eggnog at 2100 hours.ดื่มเอคน๊อค เวลา 21.00
Writing our names in the snow at 21:05.เขียนชื่อพวกเราในหิมะ เวลา 21: 05.
Bring them to the Dunn Street bus terminal by 8:00.เอาพวกมันมาสถานีรถบัสดันน์ตรีท เวลา 8: 00 น
Remember, if anything happens to me, your mother's dead by 8:20.จำเอาไว้ล่ะกัน ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับฉัน แม่นายตายแน่ เวลา 8: 20 น
All right, the caller said that she would be dead by 8:20, was it?เอาล่ะ ปลายสายที่โทรมาบอกว่าเธอจะตาย เวลา 8: 20 ใช่ไหม
Years of service." เวลา " ที่เราต้องรับใช้บนเรือ
Sunday, 12:00 a.m.วันอาทิตย์ เวลา เที่ยงคืนตรง
Flight OZ 133, 15:00 Name:เที่ยวบิน OZ 133 เวลา 15.00 น.
Yeah, on the table behind you.เจาะจงเรื่อง เวลา และสาเหตุ.
In order to stop their advance in our sector, you will rendezvous over Doulcon with two Handley Page bombers at 0600 tomorrow and escort them to Jametz where they are to destroy the main German ammunition and supply depot.เพื่อยับยั้งการรุกคืบในส่วนของเรา เรามีนัดกับเครื่องบินทิ้งระเบิด เฮดลีย์-เพจสองลำที่ดูลกง เวลา 6.00 น.
Sgt. Donald of the 8th U.S. Army, who through his act of courage revealed, to the world the existence of the virus, died today at 4:20 PM.จ่าโดนัลด์แห่งกองกำลังทหารที่8 สหรัฐอเมริกา จากวีรกรรมอันกล้าหาญของเขา ทำให้โลกรับรู้ ถึงไวรัสร้าย, ได้เสียชีวิตลงในวันนี้ ณ เวลา 16: 20น.
At Hanul station in Seoul at 6,:00 am, a 29 year-old woman jumped in front of the subway train and instantly lost her life,ที่สถานีฮานึลในโซล เวลา 6 นาฬิกา มีผู้หญิงอายุ 29 ปี กระโดดลงตัดหน้ารถไฟฟ้าใต้ดิน เสียชีวิต
Keung reached the temple at 7:20am, stayed for 15 minutes and left.เก็นไปถึงโบสถ์ เวลา 7 โมง 20 นาที อยู่ที่โบสถ์ 15 นาที และออกไป
Don't you feel anything when your with a guy?รู้สึกอย่างไรบ้าง เวลา นายมี... กับผู้ชายน่ะ?
Okay,everybody get a good look? Time of death--8:22.โอเค,ทุกคนดูดีๆนะ เสียชีวิต เวลา 8.22
I authenticate Tango Whiskey at time 0300 Zulu.รหัสจู่โจม แทงโก้ วิสกี้ เวลา 0300 ซูลู
Okay, type A, you provide "couple time" a few nights a week for women who work all day and parent at night.เธอต้องให้ 2 เวลา ตอนกลางคืนไม่กี่คืนใน 1 สัปดาห์ สำหรับผู้หญิงที่ทำงานทั้งวัน และต้องมาดูแลตอนกลางคืน
I've received the subpena from your husband for your work records, where you worked, date and times for the past two years.ฉันได้รับคำร้องสามีคุณ เขาขอให้ส่งบันทึกการทำงานของคุณ ทั้งสถานที่ วัน เวลา ในช่วงสองปีที่ผ่านมา
That was the moment the man who always used situation, timing, common sense or appearances as an excuse was first able to break out of his shell.เป็นครั้งแรกที่ผู้ชายที่มักใช้สถานการณ์ เวลา สามัญสำนึก หรือภาพลักษณ์ภายนอกแทนข้อแก้ตัวอย่างเขา สามารถทำลายกำแพงได้เร็จ
[ Kobayashi Hideki. ] [ Time of death: 7:30 of the 18th, ] [ Please come and collect his body... ][โคบายชิ ฮิเดกิ เสียชีวิตวันที่ 18 เวลา 7.30 \ กรุณามารับศพ]
He had to be at the airport by 7: OO so he left before 5: OO.เขาจะต้องอยู่ที่สนามบิน เวลา 7โมง ดังนั้นเขาไปตั้งแต่ก่อน 5โมง
They promise pleasure, but they grow like a disease and consume more and more of your thoughts, time and money.มันให้ความเพลิดเพลิน แต่เติบโตเหมือนโรคร้าย สูบทั้งความคิด เวลา และเงิน ของเรามากขึ้นและมากขึ้น
Please be aware that 30 minutes with photoshop does not allow for much artistic flourish.กรุณารับทราบด้วยว่า เวลา 30 นาที แต่งรูปด้วยโฟโต้ชอปคงไม่ได้งานหรูนัก

เวลา ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ま, ma] Thai: เวลา English: time
午前[ごぜん, gozen] Thai: ช่วงเวลาก่อนเที่ยง, ตอนเช้า English: morning
年月[ねんげつ, nengetsu] Thai: เวลาเป็นเดือนเป็นปี
掛かる[かかる, kakaru] Thai: ใช้(เวลา หรือ เงิน) English: to take (e.g. time; money; etc)
明かす[あかす, akasu] Thai: ผ่านเวลาไปจนสว่าง English: to pass
時差[じさ, jisa] Thai: ความต่างของเวลาระหว่างประเทศหนึ่งกับอีกประเทศหนึ่ง English: time difference
[あさ, asa] Thai: เวลาเช้าของวันอื่นที่ไม่ใช่วันนี้ English: morning
期間[きかん, kikan] Thai: ช่วงเวลา English: period
期間[きかん, kikan] Thai: ระยะเวลา English: term
束の間[つかのま, tsukanoma] Thai: ชั่วเวลาไม่นาน English: moment
長年[ながねん, naganen] Thai: ระยะเวลานาน เป็นปี English: long time
長年[ながねん, naganen] Thai: เวลานาน หลายปี English: many years
長時間[ちょうじかん, choujikan] Thai: เป็นเวลานาน
間に合う[まにあう, maniau] Thai: ไปทันเวลา English: to be in time for
間もなく[まもなく, mamonaku] Thai: เร็วๆนี้ ในระยะเวลาอันสั้น อีกไม่นาน English: soon

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เวลา
Back to top