ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

forever

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *forever*, -forever-

forever ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
forever (adv.) ตลอดไป See also: ไม่รู้จบ, ไม่สิ้นสุด, ชั่วกาลนาน, ชั่วกัลปาวสาน, ชั่วกัปชั่วกัลป์, ชั่วนิรันดร์, ตลอดกาล, ตลอดไป, ตลอดเวลา Syn. everlastingly, evermore, eternally
forever and a day (idm.) ชั่วนิรันดร์ See also: ตลอดกาล
forevermore (adv.) ชั่วนิจนิรันดร See also: ตลอดกาล, ตลอดไป, ชั่วกาลนาน, ชั่วนิรันดร์ Syn. forever
English-Thai: HOPE Dictionary
forever(ฟอร์เอฟ'เวอะ) adj. ถาวร,นิรันดร,ตลอดไป,ต่อเนื่อง,ไม่สิ้นสุด., See also: forever and a day ตลอดไป,ชั่วนิรันดร, Syn. eternally
forevermoreadv. ชั่วนิรันดร
English-Thai: Nontri Dictionary
forever(adv) เป็นนิตย์,ตลอดกาล,ตลอดไป,ถาวร,นิรันดร,ไม่สิ้นสุด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ค้ำฟ้า (adv.) forever See also: eternally, everlastingly, endlessly Syn. ยาวนาน
ชั่วกับชั่วกัลป์ (adv.) forever See also: everlasting, eternity, perpetually, endlessly, eternally Syn. ตลอดไป, นิรันดร, ชั่วนิจนิรันดร์, ชั่วกัลปวสาน
ชั่วกัลปวสาน (adv.) forever See also: everlasting, eternity, perpetually, endlessly, eternally Syn. ตลอดไป, นิรันดร, ชั่วนิจนิรันดร์, ชั่วกับชั่วกัลป์
ชั่วนิจนิรันดร์ (adv.) forever See also: till doomsday, eternally Syn. ชั่วนิรันดร, ชั่วกัลปาวสาน, ชั่วนิรันดร์, ชั่วฟ้าดินสลาย, นิจกาล, นิรันดร์ Ops. ประเดี๋ยวเดียว, ชั่วประเดี๋ยว
ชั่วนิรันดร (adv.) forever See also: till doomsday, eternally Syn. ชั่วกัลปาวสาน, ชั่วนิรันดร์, ชั่วฟ้าดินสลาย, นิจกาล, นิรันดร์ Ops. ประเดี๋ยวเดียว, ชั่วประเดี๋ยว
ชั่วนิรันดร (adv.) forever See also: till doomsday, eternally Syn. ชั่วนิจนิรันดร์, ชั่วกัลปาวสาน, ชั่วฟ้าดินสลาย, นิจกาล, นิรันดร์ Ops. ประเดี๋ยวเดียว, ชั่วประเดี๋ยว
ชั่วนิรันดร์ (adv.) forever See also: till doomsday, eternally Syn. ชั่วนิรันดร, ชั่วนิจนิรันดร์, ชั่วกัลปาวสาน, ชั่วฟ้าดินสลาย, นิจกาล, นิรันดร์ Ops. ประเดี๋ยวเดียว, ชั่วประเดี๋ยว
ชั่วฟ้าดินสลาย (adv.) forever See also: till doomsday, eternally Syn. ตลอดกาล, ชั่วกัลปาวสาน, ชั่วนิรันดร์, ชั่วนิจนิรันดร์, ชั่วกาลนาน
ชั่วลูกชั่วหลาน (adv.) forever See also: down to posterity Syn. ตลอดไป
ตลอดกาล (adv.) forever See also: everlasting, eternity, perpetually, endlessly, eternally Syn. ตลอดไป, นิรันดร, ชั่วนิจนิรันดร์, ชั่วกับชั่วกัลป์, ชั่วกัลปวสาน
ตลอดไป (adv.) forever See also: always, ever, all the time, on and on Syn. ตลอดกาล
ตาปีตาชาติ (adv.) forever See also: unceasingly, endlessly, all the year round, eternity, year in year out, ceaselessly, incessantly, unendingly, continuously Syn. เสมอไป, เรื่อยไป
นิจกาล (adv.) forever See also: till doomsday, eternally Syn. ชั่วนิรันดร, ชั่วกัลปาวสาน, ชั่วนิรันดร์, ชั่วฟ้าดินสลาย, นิรันดร์ Ops. ประเดี๋ยวเดียว, ชั่วประเดี๋ยว
นิจกาล (adv.) forever See also: till doomsday, eternally Syn. ชั่วนิรันดร, ชั่วนิจนิรันดร์, ชั่วกัลปาวสาน, ชั่วฟ้าดินสลาย, นิรันดร์ Ops. ประเดี๋ยวเดียว, ชั่วประเดี๋ยว
นิรันดร (adv.) forever See also: everlasting, eternity, perpetually, endlessly, eternally Syn. ตลอดไป, ชั่วนิจนิรันดร์, ชั่วกับชั่วกัลป์, ชั่วกัลปวสาน
นิรันดร์ (adv.) forever See also: till doomsday, eternally Syn. ชั่วนิรันดร, ชั่วกัลปาวสาน, ชั่วนิรันดร์, ชั่วฟ้าดินสลาย, นิจกาล Ops. ประเดี๋ยวเดียว, ชั่วประเดี๋ยว
นิรันดร์ (adv.) forever See also: till doomsday, eternally Syn. ชั่วนิรันดร, ชั่วนิจนิรันดร์, ชั่วกัลปาวสาน, ชั่วฟ้าดินสลาย, นิจกาล Ops. ประเดี๋ยวเดียว, ชั่วประเดี๋ยว
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It would be lost forever!มันอาจจะหายไปตลอดกาล
This will scar him foreverสิ่งนี้จะทิ้งรอยแผลเป็นให้เขาตลอดกาล
I feel like I've known you foreverฉันรู้สึกเหมือนกับว่ารู้จักคุณมาชั่วชีวิต
I just wish that I could be with him foreverฉันแค่ปรารถนาให้ได้อยู่กับเขาตลอดไป
It would change my life foreverมันอาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันตลอดไป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To be haррy forever I knowจะมีความสุขตลอดไปฉันรู้ว่า
To be haррy forever we knowจะมีความสุขตลอดไปเรารู้ว่า
With our sincere gaze we survey these ruins, as if the the old monster lay crushed forever beneath the rubble.แต่เมื่อพิศดูซากเหล่านี้ อย่างจริงใจแล้ว มันดูเหมือนปิศาจร้าย ได้หมอบราบคราบ อยู่บนซากเหล่านี้
Give me your answer, filii in a form, mine forever moreให้ฉันคำตอบของคุณกรอกข้อมูลลง ในแบบฟอร์ม ของฉันตลอดไป
But the girl knew that the king of the goblins... would keep the baby in his castle forever and ever and ever... and turn it into a goblin.แต่หญิงสาวรู้ว่าหากทำเช่นนั้น ราชาแห่งปิศาจ... จะกักขังเด็กทารกไว้ในปราสาทตลอดกาล... แล้วเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นปิศาจ
My shit is forever together. I'm an armor-plated motherfucker!มาด้วยกันก็ไปด้วยกันสิวะไอ้เวร
And here to free her forever with the kiss of life, the prince.และที่นี่ล่ะ ที่ที่จะปลดปล่อยเธอตลอดกาล ด้วยจุมพิศแห่งชีวิต เจ้าชายรูปงาม
Standing strong forever Nothing's gonna stop us nowStanding strong forever Nothing's gonna stop us now
Is hold you forever Ever and everIs hold you forever Ever and ever
The Heathcliff of her childhood disappeared forever that night.ฮีธคลิฟฟ์เพื่อนวัยเด็กของหล่อน หายตัวไปตลอดกาลในคืนนั้น
To allow it to drift on forever through space would create not only a collision hazard, but who knows what other monster's mutation might emerge from its putrefying carcass."ให้หายไปตลอดกาลด้วย" ไม่เพียงแต่ที่จะสร้างความเสียหาย แต่ใครจะรู้เล่าว่า สัตว์ประหลาดนั่นกลายพันธุ์ได้
But to live forever with his guilt.แต่จะให้มันมีชีวิตตลอดกาล กับความผิดของมัน

forever ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
连绵[lián mián, ㄌㄧㄢˊ ㄇㄧㄢˊ, 连绵 / 連綿] continuous; unbroken; uninterupted; extending forever into the distance (of mountain range, river etc)
地久天长[dì jiǔ tiān cháng, ㄉㄧˋ ㄐㄧㄡˇ ㄊㄧㄢ ㄔㄤˊ, 地久天长 / 地久天長] forever (set phrase); as long as the world shall last; eternally
永世[yǒng shì, ㄩㄥˇ ㄕˋ, 永世] eternal; forever
永久[yǒng jiǔ, ㄩㄥˇ ㄐㄧㄡˇ, 永久] everlasting; perpetual; lasting; forever; permanent
永存[yǒng cún, ㄩㄥˇ ㄘㄨㄣˊ, 永存] everlasting; to endure forever
[yǒng, ㄩㄥˇ, 永] forever; always; perpetual
永远[yǒng yuǎn, ㄩㄥˇ ㄩㄢˇ, 永远 / 永遠] forever; eternal
一去不回[yī qù bù huí, ㄧ ㄑㄩˋ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˊ, 一去不回] gone forever
永逝[yǒng shì, ㄩㄥˇ ㄕˋ, 永逝] gone forever; to die
[cháng, ㄔㄤˊ, 长 / 長] length; long; forever; always; constantly
迤逦[yǐ lǐ, ㄧˇ ㄌㄧˇ, 迤逦 / 迤邐] meandering into the distance; winding on forever; tortuous
万古长青[wàn gǔ cháng qīng, ㄨㄢˋ ㄍㄨˇ ㄔㄤˊ ㄑㄧㄥ, 万古长青 / 萬古長青] remain fresh; last forever; eternal

forever ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いつの時代にも[いつのじだいにも, itsunojidainimo] (adv) (See いつの時代も) in all ages; over the ages; forever and ever
いつの時代も[いつのじだいも, itsunojidaimo] (adv) (See いつの時代にも) in all ages; over the ages; forever and ever
千代に八千代に[ちよにやちよに, chiyoniyachiyoni] (adv) (arch) for millennia and millennia; for years and years; forever and ever
尽未来[じんみらい, jinmirai] (n) eternally; forever
常世[とこよ, tokoyo] (n) (1) eternalness; forever unchanging; (2) (abbr) (See 常世の国) distant land over the sea; world of the dead
常住不滅[じょうじゅうふめつ, joujuufumetsu] (n,adj-no) everlasting; forever unchanging; undying
幾久しく[いくひさしく, ikuhisashiku] (adv) forever
永々;永永[えいえい, eiei] (adv) forever
永久不変[えいきゅうふへん, eikyuufuhen] (n,adj-na,adj-no) permanence; forever unchanging
何時までも(P);何時迄も[いつまでも, itsumademo] (adv) (uk) forever; for good; eternally; as long as one likes; indefinitely; no matter what; (P)
延々(P);延延;蜿蜒;蜿蜿;蜿々[えんえん, en'en] (adj-t,adv-to) (1) forever; endlessly; on and on; (2) meandering; wandering; winding; sinuous; serpentine; zigzagging; (P)
止まない;已まない[やまない, yamanai] (exp,aux-adj) (1) (uk) (See 止む) (after the -te form of a verb) always; forever; (2) very; greatly (esp. of hopes and desires)

forever ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชั่วฟ้าดินสลาย[adv.] (chūafādinsa) EN: eternally ; forever FR: éternellement
ชั่วกัปชั่วกัลป์[adv.] (chūa kap ch) EN: eternally ; forever ; endlessly ; for ages ; for eons ; for all time FR:
จนฟ้าดินสลาย[adv.] (jon fādin s) EN: forever ; until the end of time ; eternally FR:
กัลปาวสาน[adv.] (kanlapāwasā) EN: eternally ; everlastingly ; forever FR:
ค้ำฟ้า[adv.] (khamfā) EN: forever FR: éternellement
คุง[x] (khung) EN: forever FR:
มะม่วงอกร่องทอง [n. exp.] (mamūang okr) EN: Mango Forever FR:
นานแสนนาน[X] (nān saēn nā) EN: forever FR:
ร่ำ[adv.] (ram) EN: repeatedly ; continually ; persistently ; forever ; always FR: continuellement
รวมเพลงรัก[n. exp.] (rūam phlēng) EN: love songs forever FR: les plus belles chansons d'amour [fpl]
ตลอดกาล[adv.] (taløt kān) EN: forever ; everlasting ; eternity ; perpetually ; endlessly ; eternally FR: à jamais ; à perpétuité ; perpétuellement ; pour l'éternité ; éternellement ; sans fin
ตลอดไป[adv.] (taløt pai) EN: forever ; all the time from now on ; always ; ever ; all the time ; on and on ; perpetually FR: pour toujours ; à jamais ; éternellement ; continuellement ; sans cesse
ตลอดปีตลอดชาติ[adv.] (taløt pī ta) EN: always ; all the time ; forever and ever FR:
ตาปีตาชาติ[adv.] (tāpītāchāt) EN: year in year out ; forever FR:
ทั้งชาฅิ[X] (thang chāt) EN: forever FR: éternellement
ยันป้าย[adv.] (yanpāi) EN: doggedly ; always ; forever ; to the end ; to the bitter end FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า forever
Back to top