ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

forthwith

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *forthwith*, -forthwith-

forthwith ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
forthwith (adv.) โดยทันทีทันใด (คำทางการ) See also: ทันที, ไม่รีรอ Syn. immediately, instantaneously, instantly
English-Thai: HOPE Dictionary
forthwith(ฟอร์ธ'วิธ) adj. โดยตรง,ทันที,ไม่รีรอ, Syn. instantly
English-Thai: Nontri Dictionary
forthwith(adv) ทันทีทันใด,อย่างฉับพลัน,อย่างไม่รีรอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And that all sports teams representing South Africa shall be known forthwith as the Proteas.และให้ทุกทีมกีฬาที่เป็นตัวแทน.. ของแอฟริกาใต้.. ...ให้ถูกเรียกใหม่โดยทันที...
Will be able to take my place forthwith without interruption or injury to the life and progress of the Empire.ชีวิตที่มันไม่ใช่ของตัวฉันเอง แต่แล้วฉันก็คิดว่า เขาพูดติดอ่างได้ไพเราะอย่างนี้
12 sergeant, need a 10-85 forthwith at Nostrand and Tilden.ส่งจนท.12คน มาที่ 10-85 ด่วน ตรงถนนนอสเทรดตัดทิลเดน
OK, I'm gonna propose that we curtail this interview forthwith.ฉันอยากให้เราหยุดการสัมภาษณ์นี้โดยทันที
I request the court to direct that those shackles be removed forthwith.ผมขอความกรุณาให้ศาลปลดโซ่ตรวนที่จองจำ จำเลยออกครับ
I shall contact you forthwith.ฉันจะติดต่อกลับทันที
If you are happy with the terms, I'll sign forthwith.ถ้าท่านเห็นด้วยกับมัน ข้าจะเซ็นอย่างไม่รีรอ
Well, then I suggest you surrender to the captain's mercies forthwith.ฮคhะตrะต'ั•... nะพ rะตะฐั•ะพn tะพ hั–dะต.
116 Bay Central, I need a bus to the command forthwith.116 Bay Central ฉันต้องการรถบัส เดี๋ยวนี้เลย
I'm willing to resign the commission forthwith!ผมยินดีจะสละค่าป่วยการทันที
You shall find him forthwith.แกจะต้องรีบหาตัวเขาให้พบ

forthwith ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
立刻[lì kè, ㄌㄧˋ ㄎㄜˋ, 立刻] forthwith; immediate; prompt; promptly; straightway; thereupon; at once
[suì, ㄙㄨㄟˋ, 遂] forthwith

forthwith ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่ช้าไม่นาน[adv.] (mai chā mai) EN: soon ; soon after ; in a short time ; in a while ; shortly ; forthwith ; presently ; quickly FR: bientôt ; prochainement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า forthwith
Back to top