ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เครื่อง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เครื่อง*, -เครื่อง-

เครื่อง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เครื่อง (n.) tool See also: instrument, apparatus, appliance, implement, equipment Syn. เครื่องมือ
เครื่อง (n.) thing See also: article, matter Syn. สิ่ง, สิ่งของ
เครื่อง (n.) machinery See also: machine, engine, motor, mechanical device Syn. เครื่องยนต์, เครื่องกล, เครื่องยนต์กลไก
เครื่องกรอง (n.) filter See also: strainer, screen Syn. ที่กรอง
เครื่องกรองกะทิ (n.) colander See also: strainer
เครื่องกรองน้ำ (n.) strainer
เครื่องกรองอากาศ (n.) air filter See also: air treatment system
เครื่องกระจายเสียง (n.) amplifier Syn. เครื่องขยายเสียง
เครื่องกระตุ้น (n.) stimulator See also: stimulus, motive, incentive, spur, fillip Syn. สิ่งเร้า, สิ่งกระตุ้น, ตัวกระตุ้น
เครื่องกระป๋อง (n.) canned food See also: canned goods, tinned goods, tinned food Syn. อาหารกระป๋อง
เครื่องกระเบื้อง (n.) chinaware See also: porcelain Syn. เครื่องลายคราม, เครื่องเคลือบ
เครื่องกล (n.) machinery See also: machine, engine, motor, mechanical device Syn. เครื่องกลไก, เครื่องจักรกล, เครื่องจักร, เครื่องยนต์
เครื่องกลัดกัน (n.) button Syn. กระดุม, ลูกดุม, ลูกกระดุม
เครื่องกลึง (n.) lathe
เครื่องกลไก (n.) machinery See also: machine, engine, motor, mechanical device Syn. เครื่องกล, เครื่องจักร, เครื่องยนต์, เครื่องจักรกล
เครื่องกัณฑ์ (n.) offerings for a monk Syn. เครื่องกันเทศน์
เครื่องกัณฑ์เทศน์ (n.) offerings for a monks Syn. เครื่องกัณฑ์
เครื่องกั้น (n.) shield See also: shade Syn. กะบัง, เครื่องบัง
เครื่องกั้น (n.) obstacle See also: bar, barricade, clog, hindrance, block, barrier Syn. เครื่องขัดขวาง, อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง
เครื่องกั้น (n.) screen See also: flap Syn. เครื่องกำบัง
เครื่องกั้น (n.) balustrade See also: bar, railing Syn. เครื่องกีดกั้น
เครื่องกั้น (n.) shelter See also: protection, fence Syn. เครื่องกำบัง
เครื่องกั้น (n.) wall See also: barrier, partition Syn. เครื่องล้อม, ปราการ, เครื่องขวางกั้น, เครื่องกีดดั้น
เครื่องกันเทศน์ (n.) offerings for a monk
เครื่องกำบัง (n.) screen See also: flap Syn. เครื่องกั้น
เครื่องกำบัง (n.) shelter See also: protection, fence Syn. เครื่องกั้น
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (n.) generator See also: dynamo, electric generator, electric motor Syn. เครื่องทำไฟฟ้า
เครื่องกิน (n.) food See also: foodstuff, edibles, eatables Syn. อาหาร
เครื่องกีดกั้น (n.) balustrade See also: bar, railing Syn. เครื่องกั้น
เครื่องกีดขวาง (n.) obstacle See also: bar, barricade, clog, hindrance, block, barrier Syn. เครื่องขัดขวาง, อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง, เครื่องกั้น
เครื่องกีดดั้น (n.) wall See also: barrier, partition Syn. เครื่องกั้น, เครื่องล้อม, ปราการ, เครื่องขวางกั้น
เครื่องขยายเสียง (n.) amplifier microphone See also: amplifier, loud-speaker Syn. เครื่องกระจายเสียง
เครื่องขวางกั้น (n.) wall See also: barrier, partition Syn. เครื่องกั้น, เครื่องล้อม, ปราการ, เครื่องกีดดั้น
เครื่องขัดขวาง (n.) obstacle See also: bar, barricade, clog, hindrance, block, barrier Syn. อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง, เครื่องกั้น
เครื่องครัว (n.) kitchen utensil See also: kitchen equipment, kitchen ware
เครื่องควบแน่น (n.) condenser
เครื่องคิดเลข (n.) calculator See also: calculating machine
เครื่องคู่ (n.) the two flutes of the Thai orchestra
เครื่องจองจำ (n.) chain See also: shackle, fetter, manacles Syn. โซ่, ตรวน
เครื่องจองจำ (n.) fetters See also: irons Syn. ตรวน, โซ่, เครื่องผูกมัด, เครื่องพันธนาการ
English-Thai: HOPE Dictionary
accent markเครื่องหมายการเน้นเสียง
adding machineเครื่องบวกเลข
air busเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่
air coachเครื่องบินโดยสารชั้นสอง
air conditinerเครื่องปรับอากาศ
air coverเครื่องบินที่ใช้ป้องกันทหารและสถานที่บนพื้นดิน เครื่องบินคุ้มกันในอากาศ., Syn. air umbrella
air dentเครื่องใช้ลมกรอฟัน
air logเครื่องบันทึกระยะทางที่บินของเครื่องบิน
air taxiเครื่องบินขนาดเล็กสำหรับโดยสาร, ขนสินค้าและไปรษณีย์อากาศ
alto clefเครื่องหมายดนตรีที่อยู่กลาง C บนเส้นที่สามของ staff., Syn. viola clef
aneroid barometerเครื่องวัดความกดดันของบรรยากาศที่ไม่ใช้ปรอท
archimedes screwเครื่องมือที่ประกอบด้วยท่อที่งอเป็นเกลียวรอบแกน ใช้ดูดน้ำขึ้นสูงระดับที่สูงกว่า, Syn. Archimedean screw
atom smasherเครื่องมือไฟฟ้าสถิตหรือแม่เหล็กไฟฟ้าที่ผลิตอนุภาคที่มีพลังงานสูงแล้วยิงเข้าที่เป้าหนึ่ง (accelerator)
automatic teller machineเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ นิยมใช้ตัวย่อว่า ATM หมายถึง เครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ของธนาคารที่ลูกค้าสามารถกดรหัสติดต่อกับธนาคารเพื่อใช้บริการบางอย่าง เช่น ฝากหรือถอนเงินได้ ในกรุงเทพ เครื่องเอทีเอ็ม นี้จะเห็นได้อยู่ทั่วไป เพราะได้รับความนิยมมาก ในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวกและรวดเร็วกว่าการเดินทางไปธนาคาร แล้วยังต้องรอรับบริการจากพนักงาน การสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องเอทีเอ็ม และคอมพิวเตอร์ของธนาคาร จะใช้ผ่านทางสายโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่
bar code optical scannerเครื่องกราดตรวจรหัสแท่งด้วยแสง เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายปากกาแสง (light pen) ใช้ฉายแสงลงไปที่รหัสแท่งที่ต้องการอ่าน เครื่องจะรายงานบนจอภาพในขณะเดียวกันก็ส่งข้อมูลนั้นไปบันทึกในหน่วยความจำ การทำงานจะอยุ่ในราว 100 ตัวอักษรต่อวินาที หรืออาจเร็วกว่านั้น
fighter bomberเครื่องบินทิ้งระเบิดด้วย
bubble jet printerเครื่องพิมพ์แบบบับเบิลเจ็ตหมายถึง เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกที่ใช้ความร้อนฉีดหมึกออกมาแทนที่จะใช้ไฟฟ้า
card readerเครื่องอ่านบัตรหมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ใช้การอ่านรูที่เจาะในบัตรแล้วถอดออกมาเป็นรหัส การอ่านรูเหล่านั้นทำได้ด้วยการใช้แปรงไฟฟ้าสัมผัส แล้วนำข้อมูลเหล่านั้นส่งเข้าไปเก็บในหน่วยความจำเพื่อนำไปประมวลผลต่อไป
card sorterเครื่องเรียงบัตร หมายถึง เครื่องจักรที่ใช้สำหรับเรียงลำดับบัตรที่มีข้อมูลเจาะไว้แล้ว เครื่องนี้จะสามารถอ่านข้อมูลบนบัตรแล้วจัดการเรียงลำดับให้ เช่น ถ้าเป็นจำนวนเลข ก็จะเรียงจากน้อยไปมาก หรือจากมากไปน้อย หรือถ้าเป็นตัวอักษร อาจเรียงตามลำดับตัวอักษรให้ก็ได้
cavernoscopeเครื่องมือสำหรับส่องโพรง
chain printerเครื่องพิมพ์สายโซ่เครื่องพิมพ์เป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งของคอมพิวเตอร์ ที่ใช้โซ่หรือแกนอักษรหมุนในแนวนอนรอบแกนตั้ง 2 แกน เมื่อตัวอักษรที่ต้องการมาอยู่ตรงตำแหน่งที่กำหนดให้ เครื่องจะใช้ค้อนตีให้อักษรนั้น ปรากฏบนกระดาษ โดยผ่านลงบนผ้าหมึกพิมพ์
character readerเครื่องอ่านอักขระหมายถึง เครื่องอ่านอักขระจากตัวพิมพ์ซึ่งจะต้องมีลักษณะพิเศษที่เป็นมาตรฐาน การอ่านใช้วิธีให้แสงผ่านช่องว่างของตัวอักขระนั้น ๆ แล้วแปลเป็นรหัสบันทึกลงไว้ในแถบบันทึก (tape) หรือจานบันทึก (disk)
color printerเครื่องพิมพ์สีหมายถึงเครื่องพิมพ์ที่พิมพ์สีต่าง ๆ ได้ ส่วนมากจะเป็นประเภทฉีดหมึก (ink jet) การพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ชนิดนี้ ต้องใช้กระดาษชนิดพิเศษ ไม่ให้หมึกซึม สีที่ใช้อาจมีเพียง 3 สี แต่คอมพิวเตอร์สามารถสั่งให้ผสมออกมาเป็นสีต่าง ๆ ได้อีกมากมาย
crop marksเครื่องหมายสำหรับเจียน โปรแกรมบางโปรแกรม โดยเฉพาะโปรแกรมจัดพิมพ์เอกสาร (desktop publishing) จะทำเครื่องหมายไว้ให้สำหรับตัดหรือเจียนกระดาษให้ได้ขนาดที่ต้องการ การสั่งพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์เลเซอร์นั้น มักต้องใช้กระดาษตามขนาดที่เครื่องพิมพ์กำหนดไว้ เช่น A4 B5 ฯ ในขณะที่เราต้องการให้หน้ากระดาษของเรามีขนาดพิเศษ โปรแกรมก็จะช่วยให้เราสามารถพิมพ์งานของเราออกมาบนกระดาษขนาดมาตรฐานนั้น แต่มีเครื่องหมายบอกตำแหน่งที่จะต้องเจียนออกไว้ให้ด้วย เครื่องหมายนี้ออกจะเป็นสากลสำหรับบุคคลในวงการพิมพ์
daisey wheel printerเครื่องพิมพ์แบบจานอักขระหมายถึงเครื่องพิมพ์แบบกระทบ (impact printer) ชนิดหนึ่ง ที่ใช้วิธีพิมพ์ด้วยการมีจานอักขระหรือจานกลม ๆ ที่มีลักษณะเหมือนวงล้อ มีตัวอักขระต่าง ๆ ติดอยู่ที่ปลายก้านแต่ละก้านที่กางออกไปจากศูนย์ตรงกลาง) เวลาพิมพ์ จานนี้ก็จะหมุนไปรอบ ๆ เมื่ออักษรตัวใดกระทบกับกระดาษ ก็จะเกิดเป็นอักษรตัวนั้นบนกระดาษดู daisy wheel ประกอบ
desk accessoryเครื่องใช้อำนวยความสะดวกใช้ตัวย่อว่า DA (อ่านว่า ดีเอ) หมายถึง โปรแกรมพิเศษประเภทโปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) ต่าง ๆ ที่อำนวยประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้ได้ตลอดเวลา แม้ในขณะที่ใช้โปรแกรมอื่นอยู่ เช่น เครื่องคิดเลข นาฬิกา ฯ (ดู DA)
digitizerเครื่องอ่านพิกัดหมายถึง อุปกรณ์ที่แปลงข้อมูลชนิดอะนาล็อก (analog) เป็นข้อมูลชนิดดิจิตอล (digital) หรือข้อมูลเชิงตัวเลข เพื่อให้คอมพิวเตอร์รับไปประมวลผลได้
dot matrix printerเครื่องพิมพ์แบบจุดส่วนมากเรียกกันสั้น ๆ ว่า dot matrix หรือ dot printer หมายถึง เป็นเครื่องพิมพ์ หรืออุปกรณ์แสดงผลของคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่ง ใช้เข็มตอกลงบนกระดาษ ทำให้ผลที่ออกมาดูเป็นจุดเรียงไปตามตารางรูปสี่เหลี่ยม จุดเหล่านี้จะรวมกันเป็นตัวอักขระที่เป็นรูปและขนาดที่ต้องการ สำหรับเส้นโค้งนั้นเครื่องพิมพ์ชนิดนี้ ทำไม่ได้ดีนัก แต่หากมีจุดเรียงกันได้ละเอียดเท่าใด เส้นโค้งก็จะดูดีขึ้นและตัวอักษรก็จะดูสวยงามขึ้น คุณภาพของเครื่องพิมพ์นั้น จึงวัดกันเป็นจำนวนจุดต่อนิ้ว ยิ่งเครื่องพิมพ์มีคุณภาพ ก็ต้องยิ่งมีจำนวนจุดต่อนิ้วมากมีความหมายเหมือน dot printer ดู printer ประกอบ
draw toolเครื่องมือวาดภาพหมายถึง เครื่องมือต่าง ๆ ที่โปรแกรมวาดภาพ เป็นต้นว่า Paintbrush, Paint หรือ โปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) เตรียมไว้ให้ใช้ในการวาดภาพ ใส่สี ฯ เช่น แปรง ดินสอ ยางลบ ฯ
egg flipเครื่องดื่มที่ประกอบด้วยไข่ไก่นมหรือครีม น้ำตาลและมักผสมเหล้า
eggnogเครื่องดื่มที่ประกอบด้วยไข่ไก่นมหรือครีม น้ำตาลและมักผสมเหล้า
eye shadowเครื่องสำอางค์สำหรับทาหนังตา
file markเครื่องหมายแฟ้มเครื่องหมายหรือรหัสที่บอกว่า คอมพิวเตอร์ได้อ่านถึงระเบียนสุดท้ายของแฟ้มข้อมูลแล้ว
ginger aleเครื่องดื่มโซดาใส่น้ำขิง,น้ำขิงแดง
glad ragsเครื่องแต่งตัวชิดทางการ,เครื่องแต่งตัวชุดราตรี
a and mabbr. Agricultural and Mechanical (เกี่ยวกับการเกษตรและเครื่องกล)
drum printerเครื่องพิมพ์แบบดรัมเป็นอุปกรณ์แสดงผลชนิดเครื่องพิมพ์ ซึ่งเป็นเครื่องพิมพ์แบบกดตัวพิมพ์ผ่านผ้าหมึกพิมพ์ ตัวพิมพ์จัดเรียงเป็นแถวบนพื้นผิวทรงกระบอกหมุนวนอยู่ตลอดเวลา การพิมพ์แบบนี้ จะพิมพ์ไปทีละตัว เช่นพิมพ์ตัว A ทุกตัวที่มีอยู่ในบรรทัดหนึ่ง ๆ เมื่อกดพิมพ์ตัว A หมุนผ่านช่องพิมพ์เสร็จแล้ว ก็จะพิมพ์ตัว B ต่อไปตามลำดับจนหมดตัวอักษร ซึ่งหมายถึงกระบอกตัวพิมพ์หมุนรอบตัวมันเองครบหนึ่งรอบ
dumb terminalเครื่องปลายทางใบ้เครื่องปลายทางธรรมดาหมายถึง เครื่องปลายทางหรือเทอร์มินัลของคอมพิวเตอร์ชนิดธรรมดา ดูเผิน ๆ จะเหมือนกับไมโครคอมพิวเตอร์ แต่จริง ๆ แล้ว จะมีแต่แป้นพิมพ์และจอภาพ ซึ่งเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (mainframe) ที่อื่น เครื่องปลายทางชนิดนี้ไม่มีหน่วยบันทึกข้อมูล หน่วยความจำ หรือตัวประมวลผล ฉะนั้นจะเก็บข้อมูลหรือประมวลผลอะไรไม่ได้เลยดู intelligent terminal หรือ smart terminal เปรียบเทียบ
electrothermal printerเครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อนเป็นเครื่องพิมพ์หรืออุปกรณ์แสดงผลของคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่ง ที่จัดอยู่ในประเภทเครื่องพิมพ์แบบไม่กระทบ (non impact printer) กล่าวคือจะพิมพ์ออกมาในลักษณะเป็นจุด ๆ (dot matrix) ทีละจุด โดยอาศัยความร้อนที่ปลายเส้นลวด แล้วทำให้เกิดเป็นรูปแบบตัวอักษรในลักษณะต่าง ๆ บนกระดาษมีความหมายเหมือน thermal printer
file serverเครื่องบริการแฟ้มในระบบเครือข่าย (network) โดยปกติจะมีคอมพิวเตอร์ เครื่องหนึ่ง เรียกว่าเครื่องบริการแฟ้ม ซึ่งจะใช้เป็นที่เก็บ ทั้งโปรแกรม และแฟ้มข้อมูลที่จะใช้ร่วมกันไว้ในฮาร์ดดิสก์ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายเดียวกัน สามารถเรียกใช้ โปรแกรมและแฟ้มข้อมูลเหล่านั้นพร้อมกันได้ โดยเรียกจาก เครื่องบริการแฟ้มดังกล่าว เครื่องบริการแฟ้ม นี้จะทำหน้าที่ ดูแลการใช้แฟ้มข้อมูล และการส่งข้อมูลไปให้ตามที่มีผู้ต้องการเรียกมา
English-Thai: Nontri Dictionary
label(n) ป้าย,สัญลักษณ์,เครื่องหมาย,ฉลาก,ฉายา,คำนิยาม
aboard(adv,pre) บนเรือ,บนรถ,บนรถไฟ,บนเครื่องบิน
accouter(vt) สวม,แต่งเครื่องแบบ
accoutre(vt) สวม,แต่งเครื่องแบบ
adaptor(n) เครื่องดัดแปลง,เครื่องปรับ
adornment(n) การประดับ,การตกแต่ง,เครื่องประดับ,เครื่องตกแต่ง
aegis(n) โล่,เครื่องป้องกัน,เครื่องบังหน้า
aerial(adj) เกี่ยวกับอากาศ,เกี่ยวกับเครื่องบิน
aeronaut(n) นักบิน,กัปตันเครื่องบิน
aeroplane(n) เครื่องบิน
aircraft(n) เครื่องบิน,อากาศยาน
airliner(n) เครื่องบินโดยสาร
airplane(n) เครื่องบิน
airscrew(n) ใบพัดเครื่องบิน
airsick(adj) เมาเครื่องบิน
calipers(n) เครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง
amplifier(n) เครื่องขยายเสียง
amulet(n) เครื่องราง,ของขลัง
hangar(n) โรงเก็บเครื่องบิน,โรงเก็บรถ
apparatus(n) อุปกรณ์,เครื่องมือ,เครื่องใช้
apparel(n) เสื้อผ้า,เครื่องนุ่งห่ม
appliance(n) การใช้ประโยชน์,เครื่องมือ,เครื่องใช้,อุปกรณ์
appointment(n) การแต่งตั้ง,การกำหนด,การนัดหมาย,เครื่องแต่งตัว
apron(n) ผ้ากันเปื้อน,ที่กำบัง,ลานจอดเครื่องบิน
array(n) ขบวน,ทิว,แถว,ระเบียบ,เครื่องแต่งกาย,เสื้อผ้า
asterisk(n) เครื่องหมายดอกจัน
atomizer(n) เครื่องฉีดน้ำ
attire(n) เสื้อผ้า,ชุด,เครื่องแต่งกาย
auger(n) สว่าน,เครื่องเจาะ
autocoder(n) เครื่องคิดเลขอัตโนมัติ,เครื่องเรียงเลขอัตโนมัติ
automat(n) เครื่องขายอาหารอัตโนมัติ
automation(n) เครื่องจักรอัตโนมัติ
automaton(n) เครื่องอัตโนมัติ,มนุษย์กล,หุ่นยนต์
aviator(n) นักบิน,กัปตันเครื่องบิน
bar(n) ท่อนเหล็ก,ไม้กระบอง,ลูกกรง,เครื่องกั้น,รั้ว,สันดอน,บาร์
barometer(n) เครื่องวัดความกดอากาศ
barrage(n) เครื่องป้องกันแนวรบ,ทำนบ,เขื่อน,เครื่องกั้น
barricade(n) สิ่งกีดขวาง,เครื่องกั้น,อุปสรรค
basketwork(n) เครื่องจักสาน
bedclothes(n) เครื่องนอน,ที่นอนหมอนมุ้ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
A.C. welding generatorเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชื่อมกระแสสลับ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
accounting machineเครื่องทำบัญชี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
adiabatic engineเครื่องยนต์แอเดียแบติก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
air conditionerเครื่องปรับอากาศ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
airlinerเครื่องบินของสายการบิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
alternatorเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสลับ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
amplifierเครื่องขยาย, วงจรขยาย, ตัวขยาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
atomiser; atomizer; nebuliser; nebulizerเครื่องพ่นหมอก, เครื่องพ่นละออง, เครื่องทำละออง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
automatic teller machine (ATM)เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ (เอทีเอ็ม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
beaconเครื่องบอกตำแหน่ง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
biosensorเครื่องรับรู้ชีวภาพ, ตัวรับรู้ชีวภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
blowerเครื่องเป่าลม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
bombéเครื่องเรือนทรงกระพุ้ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
boxer engine; flat engine; horizontally opposed engine; pancake engineเครื่องยนต์สูบนอนยันกัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
burnisherเครื่องมือถู [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
calculatorเครื่องคิดเลข [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
card readerเครื่องอ่านบัตร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
card sorterเครื่องเรียงบัตรเจาะรู [มีความหมายเหมือนกับ sorter ๒] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
catalytic converterเครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยา, แคทาลิติกคอนเวอร์เตอร์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
ceramicเครื่องปั้นเผา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chain printerเครื่องพิมพ์สายโซ่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
character readerเครื่องอ่านอักขระ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
check indicatorเครื่องชี้บอกการตรวจสอบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
chinaware; chinaเครื่องถ้วยกระเบื้อง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
CI engine; compression-ignition engineเครื่องยนต์ซีไอ, เครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัด [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
cleanser, interdentalเครื่องทำความสะอาดระหว่างฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
commutator machineเครื่องจักรแบบสับกระแส [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
condenserเครื่องควบแน่น, คอนเดนเซอร์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
delftwareเครื่องถ้วยเดลฟต์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
desk calculatorเครื่องคิดเลขตั้งโต๊ะ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
diacriticเครื่องหมายเสริมสัทอักษร [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
die outเครื่องดับ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
diesel engineเครื่องยนต์ดีเซล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
stylus printer; dot-matrix printer; dot printer; matrix printerเครื่องพิมพ์แบบจุด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
drum printerเครื่องพิมพ์แบบดรัม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dumb terminalเครื่องปลายทางใบ้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
earthenwareเครื่องดินเผา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
electrocardiographเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
electrostatic printerเครื่องพิมพ์แบบไฟฟ้าสถิต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
electrothermal printer; thermal printerเครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acceleratorเครื่องเร่งอนุภาค, เครื่องเพิ่มความเร็วและพลังงานจลน์ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า เช่น โปรตอนหรืออิเล็กตรอน โดยใช้แรงแม่เหล็กและ/หรือไฟฟ้า ทำให้อนุภาคเหล่านั้นเคลื่อนที่ด้วยความเร็วใกล้ความเร็วแสง เครื่องเร่งอนุภาคมีหลายชนิด เช่น ไซโคลทรอน ซิงโครทรอน เครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้น และบีตาทรอน [นิวเคลียร์]
Aerator เครื่องเติมอากาศ [สิ่งแวดล้อม]
Agitatorsเครื่องกวนน้ำ [การแพทย์]
Air Pressure and Vacuum Pumpเครื่องดูดอากาศและอัดอากาศ [การแพทย์]
Aircraftเครื่องบิน [เศรษฐศาสตร์]
Airplaneเครื่องบิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Alcoholics Anonymousเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์, สมาคมผู้เลิกดื่ม, สมาคมอดเหล้า [การแพทย์]
Alcoholometerเครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Amplifierเครื่องขยายเสียง , เครื่องขยายเสียง มักเขียน แอมปลิไฟร์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Amuletsเครื่องราง [TU Subject Heading]
Antiknockเครื่องยนต์เดินเรียบ, สารแอนตี้น็อค, แอนติน็อค [การแพทย์]
Apparatusเครื่องมือ [การแพทย์]
Applicatorsเครื่องมือที่ใช้ผสม, เครื่องมือสอดใส่แร่, หลอดฉีด, หลอดบรรจุ [การแพทย์]
Articulatorsเครื่องยึดสบฟัน [การแพทย์]
Astronomical instrumentsเครื่องมือทางดาราศาสตร์ [TU Subject Heading]
Atomic Absorption Spectrometer เครื่องวัดระบบอะตอมมิก แอบซอพชั่น สเปคโตรมิเตอร์ เครื่องมือวัดปริมาณของตะกั่ว โดยใช้เปลวไฟอะเซทิลีน (Acetylene Flame) ที่ความยาวคลื่น 283.3 หรือ 217 นาโนมิเตอร์ (Nanometer) [สิ่งแวดล้อม]
Audiometersเครื่องตรวจวัดการได้ยิน, เครื่องทดสอบสภาพการได้ยิน, เครื่องตรวจหู [การแพทย์]
Autoclaveเครื่องนึ่งอัด, ตู้นึ่ง, ทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีนึ่ง, หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ, นึ่ง, การอบความร้อน, ตู้อบฆ่าเชื้อ, ออโตเคลฟ, การฆ่าเชื้อโดยไอน้ำ, การนึ่งฆ่าเชื้อ, เครื่องนึ่ง [การแพทย์]
Baber's Poleเครื่องหมายของร้านตัดผม [การแพทย์]
Baby Birdเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารก [การแพทย์]
Barbed Broachedเครื่องมือขยายคลองรากฟัน [การแพทย์]
Basketworkเครื่องตะกร้า [TU Subject Heading]
Beddingเครื่องนอน [TU Subject Heading]
Blade Platesเครื่องมือยึดตรึงกระดูกหักชนิดมีส่วนยึดต่อ [การแพทย์]
Blowersเครื่องเป่า [การแพทย์]
Bombers, Diveเครื่องบินทิ้งระเบิด [การแพทย์]
Breeder reactorเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ผลิตเชื้อเพลิง, เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ผลิตวัสดุฟิสไซล์ขึ้นในแบล็งเคต โดยนิวตรอนเข้าไปทำปฏิกิริยากับวัสดุเฟอร์ไทล์บางส่วนทำให้กลายเป็นวัสดุฟิสไซล์
Calculatorเครื่องคำนวณ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cash registersเครื่องบันทึกการเก็บเงิน [TU Subject Heading]
Cassette Changersเครื่องเปลี่ยนกล่องฟีล์ม [การแพทย์]
Cassette tape recordersเครื่องบันทึกและเล่นแถบเสียงตลับ [TU Subject Heading]
Centrifuge เครื่องหมุนเหวี่ยง เครื่องกลซึ่งใช้แรงหนีศูนย์กลางในการแยกของ เหลวที่มีความหนาแน่นต่างกัน หรือแยกของเหลวออกจากของแข็งได้ [สิ่งแวดล้อม]
Ceremonial objectsเครื่องใช้ในพิธีกรรม [TU Subject Heading]
Chippers (Woodworking machinery)เครื่องย่อยไม้ [TU Subject Heading]
Chromic Acid Mist Detectorsเครื่องวัดปริมาณกรดโครมิคในอากาศ [การแพทย์]
Clothingเครื่องนุ่งห่ม [เศรษฐศาสตร์]
CO Gas Testersเครื่องวัดปริมาณแกสคาร์บอนมอนออกไซด์จากท่อไอเสีย [การแพทย์]
Colorimetersเครื่องวัดสี [การแพทย์]
BWR type reactorเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบน้ำเดือด, เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ใช้น้ำเป็นทั้งตัวทำให้เย็นและตัวหน่วงความเร็ว นิวตรอน โดยออกแบบการทำงานให้น้ำเดือดอยู่ภายในแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ และใช้ไอน้ำที่เกิดขึ้นไปขับกังหันไอน้ำของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยตรงเพื่อ ผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า [นิวเคลียร์]
Calenderเครื่องอัดรีดคือเครื่องที่ประกอบด้วยชุดของลูกกลิ้งจำนวน 2 ถึง 4 ลูก เรียงตัวกันในแบบต่างๆ โดยทั่วไป ลูกกลิ้งแต่ละลูกจะทำจากเหล็กหล่ออย่างดี ผิวหน้าขัดเรียบ ด้านในลูกกลิ้งจะมีการเจาะรูให้เป็นโพรงเพื่อติดตั้งระบบทำความร้อนและทำ ความเย็น เช่นเดียวกับลูกกลิ้งที่ใช้ในการผสมยางและระยะห่างระหว่าลูกกลิ้งสามารถปรับ ให้กว้างหรือแคบได้ตามความต้องการ โดยทั่วไปเครื่องอัดรีดนิยมใช้ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ที่เป็นแผ่นเรียบ มีความหนาและความกว้างสม่ำเสมอ หรือเพื่อการฉาบยางบางๆ ลงบนผ้าหรือแผ่นใยลวด (coating) ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ได้แก่ สายพานลำเลียง ยางแผ่นเรียบใช้ในงานปูพื้นต่างๆ เช่น ยางแผ่นปูอ่างน้ำ ยางบุถัง เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
filter (n.) เครื่องกรอง See also: กระดาษกรอง, เครื่องกรองสัญญาณ
percolator (n.) เครื่องกรอง See also: ที่กรอง Syn. samovar
strainer (n.) เครื่องกรอง See also: ที่กรอง Syn. colander, filter
water filter (n.) เครื่องกรองน้ำ
water strainer (n.) เครื่องกรองน้ำ
loudspeaker (n.) เครื่องกระจายเสียง See also: ลำโพง
bullhorn (n.) เครื่องกระจายเสียงไฟฟ้า (หรือโทรโข่งไฟฟ้า) Syn. loudhailer
loudhailer (n.) เครื่องกระจายเสียงไฟฟ้า (หรือโทรโข่งไฟฟ้า)
still (n.) เครื่องกลั่น
machine tool (n.) เครื่องกลึงหรือตัดโลหะเป็นรูปร่างต่างๆ
lathe (n.) เครื่องกลึงโลหะ Syn. turret lathe, turning lathe
turning lathe (n.) เครื่องกลึงโลหะ Syn. turret lathe
turret lathe (n.) เครื่องกลึงโลหะ Syn. turning lathe
striker (n.) เครื่องกลไกส่วนที่ยิงลูกปืนไปข้างหน้า
winch (n.) เครื่องกว้าน See also: เครื่องฉุดดึงหรือยกของหนัก
windlass (n.) เครื่องกว้าน See also: เครื่องยกหรือดึงของหนัก
cushion (n.) เครื่องกันกระแทก
bumper (n.) เครื่องกันชน See also: กันชน Syn. buffer
vocoder (n.) เครื่องกำเนิดเสียงพูด
generator (n.) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Syn. dynamo
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I got there by planeฉันไปที่นั่นโดยเครื่องบิน
Would you like another drink?คุณอยากได้เครื่องดื่มอย่างอื่นอีกไหม
We got on the airplane just a minute or two earlyพวกเราขึ้นเครื่องก่อนเวลา 1 หรือ 2 นาทีเท่านั้น
It takes about 40 minutes by planeใช้เวลาประมาณ 40 นาที โดยเครื่องบิน
Patience is a mark of confidenceความอดทนเป็นเครื่องหมายของความมั่นใจ
I can't make this machine run properlyฉันไม่สามารถทำให้เครื่องยนต์นี้ทำงานอย่างเต็มที่ได้
The problem does not lie in the toolsปัญหาไม่ได้อยู่ที่เครื่องมือ
I'm about to use you as protectionฉันกำลังจะใช้คุณเป็นเครื่องป้องกัน
Would you care for another beverage?คุณอยากได้เครื่องดื่มอื่นๆ อีกไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're gonna shake up the place-- where's the brain for the scramjam 7000?- เครื่อง ScramJam 7000 ไปไหนแล้วล่ะ?
Some 6,500 cell phones are being connected in this area right nowประมาณ 6,500 เครื่อง ที่กำลังใช้อยู่ในเขตนี้ครับ
There are some minor differences. 29,000 is newer and has some minor updates.เคท ผมอยากรู้ความแตกต่างทั้งหมดระหว่างทั้ง 2 เครื่อง ไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กแค่ไหน
I am not... a slot machine.ฉันไม่ใช่ เครื่อง สล็อตแมชชีนนะ
Three televisions, one boy's bicycle, two computers.ทีวี 3 เครื่อง จักรยานของเด็กผู้ชาย 1 คัน คอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง
That's a 2.4 liter 6 cylinder engine.นั่น เครื่อง 2.4ลิตร 6ลูกสูบ
I needed to sell at least two scanners a month for rent and daycare.อย่างน้อยต้องขายเดือนละ 2 เครื่อง เอาไว้เป็นค่าเช่ากับค่าเลี้ยงเด็ก
The only resource I would have for six months would be my six scanners, which I could still try to sell.ทรัพยากรสำคัญสำหรับ 6 เดือนนี้ คือสแกนเนอร์ 6 เครื่อง ที่ผมยังคงพยายามขายอยู่
If I can set up the VCR,ถ้าผมสามารถติดตั้ง เครื่อง VCR ได้นะ
We found a total of 29 bugs just like it, but we still haven't found the receiver.เราเจอทั้งหมด 29 เครื่อง แต่ไม่เจอตัวรับสัญญาณ
If you're finished with your test, um, look, the hospital's flooding, the C. T. Is on the fritz, my post-op and pre-op patients are backed up for days.ถ้านายเสร็จเรื่องสอบแล้ว รพ.น้ำท่วม เครื่อง CT ก็พัง คนไข้ที่ยังไม่ได้เช็กก็อีกตั้งเยอะ
The good news is 200 photocopiers that B% R purchased last month.ข่าวดีก็คือเครื่องถ่ายเอกสาร 200 เครื่อง ที่BRสั่งซื้อเมื่อเดือนก่อน
Eight-passenger seating, six-liter V-8 engine, with hybrid dual-mode transmission.นั่งได้ 8 คน เครื่อง วี8 6 ลิตร เครื่องไฮบริด 2 ระบบ
I want- I want you gone.มีมือถือ 2 เครื่อง ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตาม
It comes with a remote.มันมาพร้อม เครื่อง รีโมท
F.A.A.'s reporting 877 aircraft down in the United States alone.เอฟ.เอ.เอ.รายงานมี เครื่องบินตก 877 เครื่อง แค่ในอเมริกา
We need to take the talisman from the machine.เราจำเป็นต้องใช้เครื่องรางเหนือ เครื่อง มันสามารถใช้กับมัน ลดให้ฉัน
That's been genetically engineered to protect the FLDSMDFR.ที่ปรับโครงสร้างทางพันธุกรรมเพื่อปกป้อง เครื่อง ฟลินสะเมอ ดะเฟ่อ!
Unit 04 was a testbed model with a new internals designed to tackle problems with operation time length.เครื่อง 04 น่ะ- จากปัญหาที่พบระหว่างการทดสอบบ่งบอกได้ว่า เครื่อง 04 มีสัญญาณการยับยั้งตัวเองรูปแบบใหม่
I heard Unit 03 is coming to Japan?หือ? เครื่อง 03 ยังมาไม่ถึงญี่ปุ่นอีกเหรอ?
The airplane boards at 1:50 at gate 51 on concourse "c."เครื่องออกเวลา 1.50 นาฬิกา ประตู 51 เครื่อง C
We're looking for the man, or the mechanism.โอเค, เราต้องหา คน หรือ เครื่อง ล่ะ
If what you're saying is true, it took five accelerators to create this beta blackout.มันต้องใช้เครื่องเร่งอนุภาค ถึง 5 เครื่อง เพื่อสร้างรังสีเบต้า ให้เกิดการหมดสติ
On October 6th, a g4 with Canadian tail numbers requested an emergency maintenance landing at willow run.ในวันที่ 6 ตุลา เครื่อง G4 ที่มีตราแคนาดา ได้ขอลงจอดฉุกเฉิน
Huh... the four numbers are sequential.ฮืมม์! เบอร์โทร.ทั้ง เครื่อง มีเลขหายที่เรียงลำดับกัน
Eight phones, all purchased in the last two weeks, all registered to Mayor Brody.โทรศัพท์ 8 เครื่อง ทั้งหมด ซื้อภายใน 2สัปดาห์ที่แล้ว ทุกตัวลงทะเบียน นายกเทศฯ โบว์ดี้
At the moment there are 273 desktops for public use.ในขณะนี้ มีอยู่ 273 เครื่อง เป็นเครื่องสาธารณะ
400 cubic inches with a Rochester 4-barrel and 360 horsepower.ขนาด 400 นิ้ว เครื่อง 4 สูบ 360 แรงม้า
Fraser's work involves finding a way to safely harness the energy of fusion reactions to in theory make faster than light travel possible.Fraser กำลังมองหาวิธีการทำงานที่ปลอดภัย พลังงานของ เครื่อง เร่งฟิวชั่น ทฤษฏีมันทำให้เร็วขึ้นได้ การเดินทางด้วยความเร็วแสงมันเป็นไปได้
There's a phonetics lab, six supercomputers, and from my understanding, the world's first...มีห้องทดสอบการออกเสียง เครื่องซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ 6 เครื่อง และจากความเข้าใจของฉัน เครื่องแรกของโลก
Bar 106, brass, do not forget we sharp that knife.ห้องที่ 106 เครื่อง Brass เล่นออกมาให้คมชัด
What's also weird is that at the same time that meta-human grew, all the x-ray machines within a mile radius just went belly-up.มันไม่แปลกเหรอที่มีเมต้าฮิวเมนเติบโตในเวลาเดียวกัน เครื่อง X-ray ทุกเครื่องในรัศมีย์ไมล์เกิดพองขึ้นมา
Which is why the x-ray machines at the hospital failed the day of the rally.นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไม เครื่อง x-ray ที่โรงพยาบาล เกิดเสียในวันที่มีการชุมนุม
After all, Unit 00 is just a prototype and Unit 01 is only a test type. But, Unit 02 is different.เครื่อง 00 กับ 01 ถูกพัฒนาเพื่อเป็นเครื่องต้นแบบกับเครื่องทดสอบ แต่ 02 น่ะไม่ใช่
There are still 285 seconds remaining on Unit 01. With this, I can destroy half of Headquarters.เครื่อง 01 ยังทำงานได้อีก 285 วินาที แต่แค่นั้นก็เพียงพอจะทำลายศุนย์บัญชาการนี้ได้ครึ่งนึงแล้วล่ะครับ
A 737 crashes on takeoff- 172 die, no survivors.เครื่อง 737 ระเบิดขณะขึ้นบิน เสียชีวิต 172 ราย ไม่มีใครรอด
B-1 bombers. 15 minutes out.เครื่อง B1 จะมาถึง 15 นาที
F-15 Eagle, pulling about four Gs.เครื่อง F-15 Eagle เร่งถึงระดับ 4 Gs.
The ftl drive was amongst the last to go.เครื่อง FTLไดร์พจะไปที่หลัง
GCMS picked up traces of carminic acid or carmine.เครื่อง GCMS ตรวจร่องรอยพวกนั้นพบว่าเป็นกรดคาร์มินิก หรือ คาร์มีน

เครื่อง ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
パソコン[ぱそこん, pasokon] Thai: เครื่องคอมพิวเตอร์ English: personal computer
ワークステーション[わーくすてーしょん, wa-kusute-shon] Thai: เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง มักใช้ในงานวิจัย English: workstation
商品[しょうひん, shouhin] Thai: เครื่องอุปโภคบริโภค English: commodity
小物[こもの, komono] Thai: ของจำพวกเครื่องประดับ English: accessories
成形[せいけい, seikei] Thai: การผ่าตัดทำศัลยกรรมหรือการสร้างรูปทรงโดยใช้เครื่อง English: plastic surgery
本体[ほんたい, hontai] Thai: ตัวเครื่อง English: substance
飛行機[ひこうき, hikouki] Thai: เครื่องบิน English: aeroplane

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เครื่อง
Back to top