ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

foodstuff

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *foodstuff*, -foodstuff-

foodstuff ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
foodstuff (n.) ของกิน See also: สิ่งบริโภค
English-Thai: HOPE Dictionary
foodstuff(ฟูด'สทัฟ) n. โภชนาการ,สิ่งบริโภค,อาหาร, Syn. food
English-Thai: Nontri Dictionary
foodstuff(n) เครื่องบริโภค,ของบริโภค,อาหาร,โภชนาหาร,ของกิน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Foodstuffอาหาร [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ของกิน (n.) foodstuff See also: victuals, edibles, things to eat Syn. อาหาร
ของแห้ง (n.) dry foodstuff See also: dried food Syn. อาหารแห้ง, เสบียงกรัง Ops. ของสด, อาหารสด

foodstuff ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
山珍海味[shān zhēn hǎi wèi, ㄕㄢ ㄓㄣ ㄏㄞˇ ㄨㄟˋ, 山珍海味] exotic delicacies; luxury foodstuff from distant locations
保质期[bǎo zhì qī, ㄅㄠˇ ㄓˋ ㄑㄧ, 保质期 / 保質期] date of use (on foodstuffs); best before date
珍羞[zhēn xiū, ㄓㄣ ㄒㄧㄡ, 珍羞] delicacy; dainties; rare foodstuff
珍馐[zhēn xiū, ㄓㄣ ㄒㄧㄡ, 珍馐 / 珍饈] delicacy; dainties; rare foodstuff
粮食[liáng shi, ㄌㄧㄤˊ ㄕ˙, 粮食 / 糧食] foodstuffs; cereals
食品[shí pǐn, ㄕˊ ㄆㄧㄣˇ, 食品] foodstuff; food; provisions
肥肠[féi cháng, ㄈㄟˊ ㄔㄤˊ, 肥肠 / 肥腸] pig-gut (large intestine used as foodstuff)

foodstuff ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
食材[しょくざい, shokuzai] (n) (1) ingredient; (2) foodstuff
デパ地下[デパちか(P);デパチカ, depa chika (P); depachika] (n) (col) (abbr) basement of a department store (where foodstuffs are usually sold); (P)
御食津神;御饌津神;三狐神[みけつかみ;さぐじ, miketsukami ; saguji] (n) (1) any god of foodstuffs; (2) (See 稲魂) Uka-no-Mitama (god of rice)
提げ重[さげじゅう, sagejuu] (n) (1) (abbr) (See 提げ重箱) multi-tiered food boxes that can be carried by hand; (2) (arch) female prostitute who carried multi-tiered food boxes about and peddled foodstuffs (Meiwa and Anei eras)
稲魂;倉稲魂;宇迦魂;宇迦御魂[うかのみたま;うけのみたま;うかたま, ukanomitama ; ukenomitama ; ukatama] (n) the god of foodstuffs (esp. of rice)
螟蛾[めいが;メイガ, meiga ; meiga] (n) (uk) pyralid (any moth of family Pyralidae, many of which have larvae that devour foodstuffs)
賞味期間[しょうみきかん, shoumikikan] (n) best-before period (e.g. foodstuffs)
食(P);蝕[しょく, shoku] (n) (1) (食 only) meal; (one's) diet; food; foodstuff; foodstuffs; (2) (See 星食) eclipse (solar, lunar, etc.); (P)
食い合わせ;食い合せ;食合せ[くいあわせ, kuiawase] (n) (1) combination (e.g. of foodstuffs); (2) dovetailing; fitting together
食べ合わせ[たべあわせ, tabeawase] (n) (See 食い合せ) combination (e.g. of foodstuffs)
食品[しょくひん, shokuhin] (n) commodity; foodstuff; (P)
食料品[しょくりょうひん, shokuryouhin] (n) foodstuff; groceries; (P)
食物[しょくもつ, shokumotsu] (n,adj-no) food; foodstuff; (P)

foodstuff ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันนะ[n.] (anna) EN: foodstuff FR:
ของชำ[n. exp.] (khøngcham) EN: groceries ; dry foodstuff ; dry goods FR: épicerie [f] ; aliments séchés [m]
ของกิน[n.] (khøngkin) EN: food ; edible things ; edibles ; foodstuff ; victuals ; things to eat FR: aliment [m] ; nourriture [f] ; produit comestible [m] ; victuailles [fpl] ; provisions alimentaires [fpl] ; vivres [fpl]
ของสด[n. exp.] (khøng sot) EN: fresh foodstuff FR:
เสบียงอาหาร[n. exp.] (sabīeng āhā) EN: provisions ; preserved foodstuff ; dried food FR: provisions [fpl] ; réserves de nourriture [fpl]
เครื่องบริโภค[n. exp.] (khreūang bø) EN: foodstuffs ; food ; comestibles FR: produit comestible [m]
เสบียง[n.] (sabīeng) EN: provisions ; foodstuffs ; reserves ; food supplies FR: provisions [fpl] ; vivres [mpl] ; réserves de nourriture [fpl]

foodstuff ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pflanzenkost {f}vegetable foodstuffs

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า foodstuff
Back to top