ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

buffer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *buffer*, -buffer-

buffer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
buffer (n.) แป้นปะทะที่หัวท้ายรถพ่วงในขบวนรถไฟ
buffer (n.) เครื่องรับน้ำหนักกระแทก See also: เครื่องรับแรงปะทะ Syn. safeguard
buffer (n.) เครื่องขัดเงา
buffer (vt.) รับน้ำหนักกระแทก Syn. cushion
buffer (vi.) ใส่สารบัฟเฟอร์
buffer (n.) สารผ่อนความเป็นกรดหรือความเป็นด่าง
buffer state (n.) ประเทศบริวาร Syn. protectorate
English-Thai: HOPE Dictionary
buffer(บัฟ'เฟอะ) {buffered,buffering,buffers} n. ตัวกันชน,สารที่สามารถทำให้ทั้งกรดและด่างเป็นกลาง,เครื่องขัดเงา,คนงานขัดเงา vt. ใส่ตัวทำให้กรดหรือด่างเป็นกลาง,ผ่อนคลาย,ปกป้อง,กันชน, Syn. cushion ที่พัก (ข้อมูล) กันชนบัฟเฟอร์ในกรณีที่อัตราความเร็วในการทำงานของอุปกรณ์บางอย่างมีความเร็วไม่เท่ากัน เป็นต้นว่า เครื่องพิมพ์และหน่วยประมวลผลซึ่งทำงานด้วยความเร็วที่แตกต่างกันมาก คอมพิวเตอร์ประมวลผลเสร็จแล้วจึงต้องส่งผลมารออยู่ที่บัฟเฟอร์ก่อน เพราะเครื่องพิมพ์จะใช้เวลามากกว่าในการพิมพ์ (พิมพ์ตามไม่ทัน) เราจะพบบ่อย ๆ ว่า แม้ว่าจะสั่งให้หยุดพิมพ์ แต่เครื่องพิมพ์จะไม่หยุดทันที ทั้งนี้เป็นเพราะมีข้อมูลที่คอมพิวเตอร์ส่งไปรออยู่ที่บัฟเฟอร์แล้ว เครื่องพิมพ์จะต้องพิมพ์จนหมดข้อมูลในบัฟเฟอร์นี้ จึงจะหยุด คอมพิวเตอร์นั้นจะมีที่พักข้อมูลทั้งเมื่อรับข้อมูลเข้าและเมื่อส่งข้อมูลออก อันที่จริง บัฟเฟอร์ก็เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยความจำนั่นเอง
buffer staten. รัฐกันชน
English-Thai: Nontri Dictionary
buffer(n) กันชน,ตัวกั้นกลาง,แป้นปะทะ
BUFFER buffer state(n) รัฐกันชน,ประเทศกันชน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
buffer๑. ที่พัก(ข้อมูล)๒. บัฟเฟอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
buffer stateรัฐกันชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Buffer บัพเฟอร์ สารละลายที่มี pH ค่อนข้างคงที่เมื่อเติมกรดหรือด่างลงไป สารละลาย บัฟเฟอร์ประกอบด้วย กรดอ่อน หรือเกลือของกรดอ่อน [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประเทศกันชน (n.) buffer state Syn. รัฐกันชน
รัฐกันชน (n.) buffer state
มูลภัณฑ์กันชน (n.) buffer stock See also: buffer price
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I need that buffer now, Devin.ฉันต้องการสารบัฟเฟอร์เดี๋ยวนี้ เดวิน
But when they gave him the buffer a few days later, he suddenly died.แต่หลังจากเขารับสารบัฟเฟอร์ไปไม่นาน เขาก็ตายอย่างกระทันหัน
Somehow the buffer had failed.อาจเป็นเพราะสารบัฟเฟอร์ไม่ได้ผล
I had to know why the buffer failed.ฉันอยากรู้ว่าสารบัฟเฟอร์มันล้มเหลวที่จุดไหน
The buffer didn't fail.สารบัฟเฟอร์ไม่ใช่ตัวปัญหา
I can call the Institute and have the buffer here in 10 minutes.ฉันสามารถบอกให้ทางสถาบัน เอาสารบัฟเฟอร์มาที่นี่ใน 10 นาทีนี้ได้
They'll protect you from the light until the buffer kicks in.มันจะป้องกันคุณได้จากแสงสว่าง จนกว่าสารบัฟเฟอร์จะออกฤทธิ์
We can't unplug them but maybe we can buffer the operators.เราถอดปลั๊กพวกเขาไม่ได้ แต่ยืดเวลาที่จะทำได้
If you'll excuse me, I need to go find a half-decent ivory buffer in this two-horse town.ทีนี้ผมขอตัวนะ พอดีต้องไปหา ที่ทำความสะอาดวิกผมงาช้าง ในเมืองเล็กๆนี่
I had a secure distance, and I had a buffer car.ฉันเว้นระยะห่างให้ปลอดภัยและคอยอยู่ในรถ
I'm working on the buffer configurations.-ฉันกำลังทำบัฟเฟอร์ คอนฟิกกูเรชั่นอยู่
Impossible. His agent was a total buffer.ไม่ได้หรอกค่ะ ตัวแทนของเขารอบคอบมาก

buffer ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
防波堤[fáng bō dī, ㄈㄤˊ ㄅㄛ ㄉㄧ, 防波堤] breakwater; seawall; fig. defensive buffer zone
缓冲器[huǎn chōng qì, ㄏㄨㄢˇ ㄔㄨㄥ ㄑㄧˋ, 缓冲器 / 緩衝器] buffer (computer science)

buffer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イメージバッファ[, ime-jibaffa] (n) {comp} image buffer
インデックスバッファ[, indekkusubaffa] (n) {comp} index buffer
カットバッファ[, kattobaffa] (n) {comp} cut buffer
キーバッファ[, ki-baffa] (n) {comp} key buffer
キーボードバッファ[, ki-bo-dobaffa] (n) {comp} keyboard buffer
キャプチャバッファ[, kyapuchabaffa] (n) {comp} capture buffer
スクリーンイメージバッファ[, sukuri-n'ime-jibaffa] (n) {comp} screen image buffer
スクリーンバッファ[, sukuri-nbaffa] (n) {comp} screen buffer
セルバッファ[, serubaffa] (n) {comp} cell buffer
バッファオーバーフロー[, baffao-ba-furo-] (n) {comp} buffer overflow
バッファオーバーフロー攻撃[バッファオーバーフローこうげき, baffao-ba-furo-kougeki] (n) {comp} buffer overflow attack
バッファオーバラン[, baffao-baran] (n,vs) {comp} buffer overrun
バッファメモリ[, baffamemori] (n) {comp} buffer memory
中間国[ちゅうかんこく, chuukankoku] (n) buffer state
安全圏[あんぜんけん, anzenken] (n) safety zone; buffer (e.g. against defeat)
緩衝器[かんしょうき, kanshouki] (n) shock absorber; buffer
緩衝国[かんしょうこく, kanshoukoku] (n) buffer state
車止め[くるまどめ, kurumadome] (n) (railway) buffer stop; bumper; bumping post
アドレス変換バッファ[アドレスへんかんバッファ, adoresu henkan baffa] (n) {comp} Translation Look-aside Buffer; TLB
バッファリン[, baffarin] (n) (See アスピリン) aspirin (from Bufferin)
バファリン[, bafarin] (n) {comp} buffer-in (computing term); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
イメージバッファ[いめーじばっふぁ, ime-jibaffa] image buffer
キャプチャバッファ[きゃぷちゃばっふぁ, kyapuchabaffa] capture buffer
スクリーンイメージバッファ[すくりーん'いめーじばっふぁ, sukuri-n ' ime-jibaffa] screen image buffer
スクリーンバッファ[すくりーんばっふぁ, sukuri-nbaffa] screen buffer
セルバッファ[せるばっふぁ, serubaffa] cell buffer
パケットバッファ[ぱけっとばっふぁ, pakettobaffa] packet buffer
バッファ[ばっふぁ, baffa] buffer
バッファプール[ばっふぁぷーる, baffapu-ru] buffer pool
バッファメモリ[ばっふぁめもり, baffamemori] buffer memory
フレームバッファ[ふれーむばっふぁ, fure-mubaffa] frame buffer
共通バッファ[きょうつうバッファ, kyoutsuu baffa] common buffer
内部バッファ[ないぶバッファ, naibu baffa] internal buffer
受信バッファ[じゅしんバッファ, jushin baffa] receive buffer
アドレス変換バッファ[アドレスへんかんバッファ, adoresu henkan baffa] Translation Look-aside Buffer, TLB
バッファリングレベル[ばっふぁりんぐれべる, baffaringureberu] buffering level
バファリン[ばふぁりん, bafarin] buffer-in
ブロックバッファリング[ぶろっくばっふぁりんぐ, burokkubaffaringu] block buffering
単純緩衝法[たんじゅんかんしょうほう, tanjunkanshouhou] simple buffering

buffer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กันชน[n.] (kanchon) EN: bumper ; buffer FR: pare-chocs [m] ; parechoc [m]
เขตกันชน[n. exp.] (khēt kancho) EN: buffer zone FR:
มูลภัณฑ์กันชน[n.] (mūnlaphanka) EN: buffer stock FR:
ประเทศกันชน[n. exp.] (prathēt kan) EN: buffer state FR: État tampon [m]
รัฐกันชน[n. exp.] (rat kanchon) EN: buffer state FR: État tampon [m]

buffer ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anlaufplatte {f} [techn.]axial buffer disc
Prellbock {m}buffer stop; buffer
Kanalspeicher {m}channel buffer
Einsteckpuffer {m}protection buffer
Gummipuffer {m}rubber buffer
Pufferanschlag {m}buffer stop
Pufferbatterie {f}buffer battery
Puffergestänge {n}buffer linkage
Pufferscheibe {f}buffer washer
Puffergröße {f}buffersize
Pufferung {f}buffering

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า buffer
Back to top