ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

appliance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *appliance*, -appliance-

appliance ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
appliance (n.) เครื่องใช้ Syn. implement, instrument, apparatus
English-Thai: HOPE Dictionary
appliance(อะไพล'เอินซฺ) n. เครื่องมือ,อุปกรณ์,เครื่องกลสำหรับใช้สอยในบ้าน
English-Thai: Nontri Dictionary
appliance(n) การใช้ประโยชน์,เครื่องมือ,เครื่องใช้,อุปกรณ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
appliance methodวิธีที่ใช้อุปกรณ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Appliancesอุปกรณ์เสริม [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ของใช้ (n.) appliance See also: utensils, wares Syn. บริภัณฑ์, เครื่องใช้, ข้าวของเครื่องใช้, สิ่งของ Ops. ของกิน
ข้าวของเครื่องใช้ (n.) appliance See also: tool, equipment Syn. สิ่งของเครื่องใช้, สิ่งของ
บริภัณฑ์ (n.) appliance See also: utensils, wares Syn. เครื่องใช้, ข้าวของเครื่องใช้, สิ่งของ Ops. ของกิน
สิ่งของเครื่องใช้ (n.) appliance See also: tool, equipment Syn. สิ่งของ
อุปกรณ์การแพทย์ (n.) medical appliance Syn. เครื่องมือการแพทย์
เครื่องมือการแพทย์ (n.) medical appliance
เครื่องใช้ไฟฟ้า (n.) electric appliances See also: electric equipment Syn. เครื่องใช้ไฟฟ้า, อุปกรณ์ไฟฟ้า
เครื่องไฟฟ้า (n.) electrical appliance See also: electrical equipment Syn. เครื่องใช้ไฟฟ้า, อุปกรณ์ไฟฟ้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You must have an appliance or two. It's a shower, for goodness sake.คงจะเป็นเครื่องใช้ในห้องน้ำ
It is a household appliance and yet you act like it is a man.มันเป็นเครื่องใช้ในบ้านนะ... แต่คุณทำเหมือนมันเป็นคน
A security guard was found unconscious late last night... by a colleague at the office of appliance maker, Ceymix.ตอนนี้เราพบ รปภ. ที่ไม่รู้สึกตัวเมื่อคืนแล้วครับ โดยผู้ร่วมงานที่ทำงานของเขาเอง
You making gourmet wieners isn't the reason why you joined the CIA and Casey isn't a natural-born appliance salesman and government-secrets locked-in-my-brain thing uh, that's, I'm sure, not a boon for national security.แล้วเคซี่ย์ก็ไม่ใช่เซลล์แมนจริงๆ แล้วเรื่องความลับรัฐบาลในหัวผมอีก คงไม่ใช่เรื่องที่ดีต่อชาติแน่
Now, in addition, Sabersense will link every old and new Saberling appliance in existence, and create one big family!เซเบอร์พูดจบแล้ว มูช เก็บภาพมา คริสต้า, \ ผมจะขึ้นไปหาอะไรดื่มสักหน่อยนะ
And if every Saber product in the world has that chip, that means that every appliance on Earth is gonna be a killing machine.นายขับโดยฉุดขาดเนี่ยนะ ใช่สุดๆเลยละ มานี่นะ เจ้าพวกหนู
I only wanted to be the biggest appliance manufacturer in the world.มองนั้น,\เขาคนนั้นเป็นเจ้าของที่นอกจากนั้นเค้กก็เป็นของเขา.
Well, you know, I have an appliance at home That could use some extra power.เหรอ รู้ไหม ฉันก็มีอุปกรณ์ที่บ้าน ที่จะให้มันใช้งานดีขึ้นน่ะ
"Visit our replica of a real pioneer village from days of yore where we churn butter and sew cozies for just about any small major appliance you can think of.""เยี่ยมชมหุ่นจำลองของชุมชน ตั้งแต่ในอดีตกาล... ..ที่ๆคุณจะได้ปั่นเนย และเป็นกันเอง... ..สำหรับที่ๆเต็มไปด้วย อุปกรณ์ที่คุณคิดถึง"
He turned on one appliance too many.เขาเปิดสวิทช์เครื่องใช้บ่อยเกินไป
Every day on Wisteria Lane, women face their share of problems... like a paperboy who's off the mark... an appliance that's out of whack... or a report card that's below par.ทุกๆวันในถนนวิสทีเรีย พวกผู้หญิงก็ต้องเผชิญหน้า กับปัญหาของพวกเขา อย่างเช่นเด็กส่งหนังสือพิมพ์ ที่ได้ทำผิดพลาดไป
Did you notice how Megan's juicer takes up all the small appliance space?เธอสังเกตไหมว่า น้ำผลไม้ของยัยเมแกน กินที่ชั้นนี้ไปหมดทั้งชั้นเลย

appliance ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
用具[yòng jù, ㄩㄥˋ ㄐㄩˋ, 用具] appliance; utensil
家用电器[jiā yòng diàn qì, ㄐㄧㄚ ㄩㄥˋ ㄉㄧㄢˋ ㄑㄧˋ, 家用电器 / 家用電器] domestic electric appliance
家电[jiā diàn, ㄐㄧㄚ ㄉㄧㄢˋ, 家电 / 家電] household electric appliance; abbr. for 家用電器|家用电器

appliance ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アプライアンス[, apuraiansu] (n) appliance
アプライアンスサーバ[, apuraiansusa-ba] (n) {comp} appliance server
家電メーカー[かでんメーカー, kaden me-ka-] (n) household (electrical) appliance manufacturer; consumer-electronics maker; white goods maker
属具[ぞくぐ, zokugu] (n) tool which is attached to something (e.g. fire extinguisher on a boat); accessory; appliance
弱電器[じゃくでんき, jakudenki] (n) light electrical appliance
軽電機[けいでんき, keidenki] (n) (electrical) appliance
電気屋[でんきや, denkiya] (n) (1) electric appliance store; (2) (obs) electrician
什器[じゅうき, juuki] (n) utensil; appliance; furniture
医療器械[いりょうきかい, iryoukikai] (n) medical appliances; surgical instruments
家庭電気器具[かていでんききぐ, kateidenkikigu] (n) household electric appliances
家電[かでん, kaden] (n) consumer electronics; consumer electrical appliances; (P)
家電製品[かでんせいひん, kadenseihin] (n) consumer electronics; home appliances
機械(P);器械(P)[きかい, kikai] (n) (1) machine; mechanism; (2) (often 器械) instrument; appliance; apparatus; (P)
白物[しろもの, shiromono] (n) (abbr) white goods; large household electrical appliances
白物家電[しろものかでん, shiromonokaden] (n) white goods; large household electrical appliances

appliance ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ข้าวของเครื่องใช้[n. exp.] (khāokhøng k) EN: appliance ; tool ; equipment FR: appareil [m] ; éauipement [m]
เครื่อง[n.] (khreūang) EN: tool ; instrument ; apparatus ; appliance ; equipment ; implement ; device ; contrivance FR: appareil [m] ; ustensile [m] ; instrument [m] ; outil [m]
เครื่องใช้[n.] (khreūangcha) EN: utensil ; equipement ; tool ; instrument ; apparatus ; appliance ; device ; machine FR: appareil [m] ; outil [m] ; instrument [m] ; équipement [m] ; ustensile [m]
เครื่องมือ[n.] (khreūangmeū) EN: tool ; instrument ; appliance ; apparatus ; implement ; equipment ; device FR: outil [m] ; outillage [m] ; instrument [m] ; appareil [m]
อุปกรณ์[n.] (uppakøn = u) EN: equipment ; accessory ; apparatus ; instrument ; appliance ; tool ; device ; implement ; adjunct FR: équipement [m] ; accessoire [m] ; instrument [m] ; appareil [m] ; appareillage [m] ; ustensile [m] ; machine [f] ; article [m] ; fourniture [f]
อุปกรณ์เชิงกล[n. exp.] (uppakøn cho) EN: device ; apparatus ; appliance ; gadget FR: appareil [m]
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์[n. exp.] (uppakøn ile) EN: electronic appliance ; electronic device FR: appareil électronique [m]
อุปกรณ์การแพทย์[n. exp.] (uppakøn kān) EN: medical appliance ; medical device FR: appareil médical [m]
บริภัณฑ์[n.] (børiphan) EN: appliances ; equipment FR: équipement [m] ; matériel [m]
เครื่อง[n.] (khreūang) EN: [classif.: machines, tools, appliances (TVs, radios, refrigerators ...)] FR: [classif. : machines, outils, appareils électroménagers (télévisions, radios, réfrigérateurs ...), appareillages électriques]
เครื่องใช้ไฟฟ้า [n. exp.] (khreūangcha) EN: electric appliances ; electrical appliances ; electric equipment ; power tools FR: appareil électrique [m]
อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์[n. exp.] (uppakøn khr) EN: medical appliances FR: instrument médical [m]

appliance ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Haushaltsgerätehersteller {m}appliance manufacturer
Haushaltsgeräteindustrie {f}appliance industry

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า appliance
Back to top