ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

engine

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *engine*, -engine-

engine ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
engine (n.) เครื่องจักร See also: เครื่องกล, เครื่องจักรกล, เครื่องยนต์กลไก, เครื่องยนต์ Syn. generator, machine, motor
engine (n.) หัวรถจักร Syn. locomotive
engineer (n.) คนขับรถไฟ Syn. mechanic
engineer (vt.) วางแผน See also: กำหนดโครงสร้างของงาน, จัดโครงงาน Syn. contrive, plan
engineer (n.) วิศวกร
engineering (n.) วิศวกรรมศาสตร์ See also: การช่าง, วิศวกรรม
English-Thai: HOPE Dictionary
engine(เอน'จิน) n. เครื่องจักร,เครื่องกล,เครื่องยนต์,หัวรถจักร,รถจักร,เครื่องดับเพลิง,รถดับเพลิง,เครื่องทรมาน.
engineer(เอนจินเนียร์') n. วิศวกร,นายช่าง,คนขับ,รถไฟ,ผู้สร้างเครื่องจักร,ทหารช่าง,ผู้จัดการ,ผู้มีความชำนาญ -vt. วางแผน,สร้าง,จัดการ,ควบคุม, See also: engineery n. ดูengineer, Syn. inventor
engineering(เอนจินเนีย'ริง) n. วิศวกรรม,การช่าง, การจัดการ,การวางแผนและควบคุมอย่างชำนิชำนาญ, Syn. maneuvering
English-Thai: Nontri Dictionary
engine(n) เครื่องจักร,เครื่องกล,เครื่องยนต์,หัวรถจักร
engineer(n) วิศวกร,นายช่าง,ทหารช่าง
engineering(n) วิศวกรรม,การช่าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
engineเครื่องยนต์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
engineering geologyธรณีวิศวกรรม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Engineเครื่องยนต์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Engineered woodไม้ประกอบเชิงวิศวกรรม [TU Subject Heading]
Engineeringวิศวกรรมศาสตร์ [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เผาหัว (v.) warm up the piston head of a diesel engine before ignition See also: heating the sparking plug
หัวรถจักร (n.) engine See also: locomotive
เครื่องยนต์ (n.) engine See also: motor, machine Syn. เครื่องจักรกล, เครื่องจักร, เครื่องยนต์กลไก
พนักงานขับรถไฟ (n.) engine driver
ช่างกล (n.) engineer See also: mechanic Syn. นายช่าง
นายช่าง (n.) engineer See also: mechanician, technician Syn. วิศวกร
วิศวกร (n.) engineer See also: mechanic
วิชาช่าง (n.) engineering
วิศวกรรม (n.) engineering
วิศวกรรมศาสตร์ (n.) engineering
M.M.E. (abbr.) วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (Master of Mechanical Engineering)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (n.) Faculty of Engineering
ดับเครื่อง (v.) stop the engine
ดับเครื่องยนตร์ (v.) cut out an engine See also: switch off an engine, stop the motor Syn. ดับเครื่อง
ต้นกล (n.) chief engineer See also: chief engineer Syn. หัวหน้าช่างกล
ทหารช่าง (n.) army engineer
นายช่างใหญ่ (n.) chief engineer
ยันตรกรรม (n.) mechanical engineering
พันธุวิศวกรรม (n.) genetic engineering
รถดับเพลิง (n.) fire engine See also: fire truck
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I have this engine to take apart and fix before my water runs out.ฉันต้องซ่อมเครื่องยนต์นี่ ก่อนที่น้ำของฉันจะหมด
The radio is all yours. Keep an eye on number three engine gauge.คุณพูดวิทยุไปนะ คอยดูมาตรวัดเครื่องยนต์ที่ 3 ไว้
I'll set us down, but I won't leave my seat, and I'll keep the engine running.ลงจอดก็ได้ แต่ผมไม่ลงไปนะ จะติดเครื่องรออยู่
The engine can't drop below 5,000 even when you're changing gears.เครื่องยนต์ไม่สามารถลดความเร็วต่ำกว่า 5,000 ขณะเปลี่ยนเกียร์
Look, you're not revving your engine enough.ดูซิ นายไม่เพิ่มความเร็ว เครื่องนายแรงพอ
[ Tires Screeching, Engine Racing ][ยางรถยนต์กรี๊ด, เครื่องยนต์แข่งรถ]
[ Engine Starts ][เครื่องยนต์เริ่มต้น]
Just push it to the garage and take the engine apart.แค่เข็นเข้าอู่ถอดเครื่องยนต์ออกมา
A plate of soil with engine oil's a super recipeดินปนน้ำมัน สุดยอดต้นตำรับ
Keep heading aft. The next stop will be the engine room.เดินต่อไป ป้ายหน้าคือห้องเครื่องยนต์
(Car engine revs, tyres squeal)(Car engine revs, tyres squeal)
I don't like to brag, but I can suck the engine block to the tail pipe of the '58 Chevy.เสียดายแทนที่นายไม่ได้ลิ้มรส รสปากอันเลื่องชื่อของผม

engine ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
汽缸[qì gāng, ㄑㄧˋ ㄍㄤ, 汽缸] cylinder (of steam engine or internal combustion engine)
引擎[yǐn qíng, ˇ ㄑㄧㄥˊ, 引擎] engine (transliteration)
机油[jī yóu, ㄐㄧ ㄧㄡˊ, 机油 / 機油] engine oil
机车[jī chē, ㄐㄧ ㄔㄜ, 机车 / 機車] locomotive; train engine car; scooter
主轴[zhǔ zhóu, ㄓㄨˇ ㄓㄡˊ, 主轴 / 主軸] axis; principal axis (in mechanics, optics, botany etc); main axle (of engine)
土木[tǔ mù, ㄊㄨˇ ㄇㄨˋ, 土木] building; construction; civil engineering
化学工程[huà xué gōng chéng, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, 化学工程 / 化學工程] chemical engineering
化工[huà gōng, ㄏㄨㄚˋ ㄍㄨㄥ, 化工] chemical engineering; chemical industry
合龙[hé lóng, ㄏㄜˊ ㄌㄨㄥˊ, 合龙 / 合龍] closure (civil engineering); join of segments to complete a project (dam, bridge, dike etc)
土木工程[tǔ mù gōng chéng, ㄊㄨˇ ㄇㄨˋ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, 土木工程] civil engineering
电脑辅助工程[diàn nǎo fǔ zhù gōng chéng, ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ ㄈㄨˇ ㄓㄨˋ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, 电脑辅助工程 / 電腦輔助工程] computer aided engineering
气缸[qì gāng, ㄑㄧˋ ㄍㄤ, 气缸 / 氣缸] cylinder (engine)
柴油机[chái yóu jī, ㄔㄞˊ ㄧㄡˊ ㄐㄧ, 柴油机 / 柴油機] diesel engine
柴油发动机[chái yóu fā dòng jī, ㄔㄞˊ ㄧㄡˊ ㄈㄚ ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧ, 柴油发动机 / 柴油發動機] diesel engine
传动[chuán dòng, ㄔㄨㄢˊ ㄉㄨㄥˋ, 传动 / 傳動] drive (transmission in an engine)
传动器[chuán dòng qì, ㄔㄨㄢˊ ㄉㄨㄥˋ ㄑㄧˋ, 传动器 / 傳動器] drive (engine)
电学[diàn xué, ㄉㄧㄢˋ ㄒㄩㄝˊ, 电学 / 電學] electrical engineering
电气工程[diàn qì gōng chéng, ㄉㄧㄢˋ ㄑㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, 电气工程 / 電氣工程] electrical engineering
电子工程[diàn zǐ gōng chéng, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, 电子工程 / 電子工程] electronic engineering
工程[gōng chéng, ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, 工程] engineering; an engineering project; project; undertaking
工程图[gōng chéng tú, ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄊㄨˊ, 工程图 / 工程圖] engineering graphics; technical drawing
工程图学[gōng chéng tú xué, ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄊㄨˊ ㄒㄩㄝˊ, 工程图学 / 工程圖學] engineering graphics; technical drawing
工程学[gōng chéng xué, ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄒㄩㄝˊ, 工程学 / 工程學] engineering
工程师[gōng chéng shī, ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄕ, 工程师 / 工程師] engineer
推进机[tuī jìn jī, ㄊㄨㄟ ㄐㄧㄣˋ ㄐㄧ, 推进机 / 推進機] engine; propulsion
发动机[fā dòng jī, ㄈㄚ ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧ, 发动机 / 發動機] engine
消防车[xiāo fáng chē, ㄒㄧㄠ ㄈㄤˊ ㄔㄜ, 消防车 / 消防車] fire engine
基因工程[jī yīn gōng chéng, ㄐㄧ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, 基因工程] genetic engineering
遗传工程[yí chuán gōng chéng, ㄧˊ ㄔㄨㄢˊ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, 遗传工程 / 遺傳工程] genetic engineering
灰领[huī lǐng, ㄏㄨㄟ ㄌㄧㄥˇ, 灰领 / 灰領] gray collar; specialist; technical worker; engineer
水利工程[shuǐ lì gōng chéng, ㄕㄨㄟˇ ㄌㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, 水利工程] hydraulic engineering
电机及电子学工程师联合会[diàn jī jí diàn zǐ xué gōng chéng shī lián hé huì, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧ ㄐㄧˊ ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄒㄩㄝˊ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄕ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˋ, 电机及电子学工程师联合会 / 電機及電子學工程師聯合會] IEEE; Institute of Electrical and Electronic Engineers
内燃[nèi rán, ㄋㄟˋ ㄖㄢˊ, 内燃 / 內燃] internal combustion (engine)
内燃机[nèi rán jī, ㄋㄟˋ ㄖㄢˊ ㄐㄧ, 内燃机 / 內燃機] internal combustion engine
搜寻引擎[sōu xún yǐn qíng, ㄙㄡ ㄒㄩㄣˊ ˇ ㄑㄧㄥˊ, 搜寻引擎 / 搜尋引擎] Internet search engine; also written 搜索引擎
喷气式[pèn qì shì, ㄆㄣˋ ㄑㄧˋ ㄕˋ, 喷气式 / 噴氣式] jet (engine)
喷气发动机[pēn qì fā dòng jī, ㄆㄣ ㄑㄧˋ ㄈㄚ ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧ, 喷气发动机 / 噴氣發動機] jet engine
水暖工[shuǐ nuǎn gōng, ㄕㄨㄟˇ ㄋㄨㄢˇ ㄍㄨㄥ, 水暖工] plumber; heating engineer
机械工程[jī xiè gōng chéng, ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, 机械工程 / 機械工程] mechanical engineering
工兵[gōng bīng, ㄍㄨㄥ ㄅㄧㄥ, 工兵] military engineer

engine ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
Google八分;グーグル八分[グーグルはちぶ, gu-guru hachibu] (n) (of a website) being delisted or censored by the Google search engine
アイドリングストップ[, aidoringusutoppu] (n) turning off a vehicle engine when stopped (wasei
イオンエンジン[, ion'enjin] (n) ion engine
イモビライザー[, imobiraiza-] (n) immobiliser (electronic device that prevents an automobile engine from running without the key); immobilizer
エアブリージングエンジン[, eaburi-jinguenjin] (n) air breathing engine
エンジンブレーキ[, enjinbure-ki] (n) engine brake
エンジン故障[エンジンこしょう, enjin koshou] (n) engine failure
オイル[, oiru] (n) oil; engine oil; kerosene; (P)
ガソリンエンジン[, gasorin'enjin] (n) gasoline engine; petrol engine
ガソリンカー[, gasorinka-] (n) gasoline engine car; petrol engine car
ジェットエンジン[, jiettoenjin] (n) jet engine
シュポシュポ[, shuposhupo] (n) sound like a steam engine
スチームエンジン[, suchi-muenjin] (n) steam engine
ストール[, suto-ru] (n) (1) stole (scarf); (2) stall (of an engine or aircraft); (P)
セラミックエンジン[, seramikkuenjin] (n) ceramic engine
ターボジェットエンジン[, ta-bojiettoenjin] (n) turbojet engine
ターボプロップ[, ta-bopuroppu] (n) turboprop (engine); turbo-propeller engine
ディーゼルエンジン[, dei-zeruenjin] (n) diesel engine
ディーゼル機関[ディーゼルきかん, dei-zeru kikan] (n) diesel engine
ネイキッドバイク[, neikiddobaiku] (n) style of motorcycle having the engine exposed and visible
パルスジェット[, parusujietto] (n) (abbr) pulse-jet engine
パルスジェットエンジン[, parusujiettoenjin] (n) pulse-jet engine
ピストンエンジン[, pisuton'enjin] (n) piston engine
ラムジェットエンジン[, ramujiettoenjin] (n) ramjet engine
内燃機関[ないねんきかん, nainenkikan] (n) internal-combustion engine
外燃機関[がいねんきかん, gainenkikan] (n) external combustion engine
機関手[きかんしゅ, kikanshu] (n) locomotive engineer; engine driver
気動車[きどうしゃ, kidousha] (n) train powered by a diesel or internal-combustion engine
焼き玉機関[やきだまきかん, yakidamakikan] (n) hot-bulb or semi-diesel engine
直噴ディーゼル[ちょくふんディーゼル, chokufun dei-zeru] (n) direct-injection diesel engine
蒸気機関[じょうききかん, joukikikan] (n) steam engine
EC[イーシー, i-shi-] (n) (1) European Community; EC; (2) (See エレクトロニックコマース) e-commerce; electronic commerce; (3) (See 緊急避妊) emergency contraception; (4) engineering constructor
ETR[イーティーアール, i-tei-a-ru] (n) engineering testing reactor; ETR
IEEE[アイトリプルイー;アイイーイーイー, aitoripurui-; aii-i-i-] (n) Institute of Electrical and Electronics Engineers; IEEE
アプリケーションエンジニア[, apurike-shon'enjinia] (n) {comp} application systems engineer
インターネット技術推進グループ[インターネットぎじゅつすいしんグループ, inta-netto gijutsusuishin guru-pu] (n) {comp} Internet Engineering Steering Group; IESG
インターネット技術特別調査委員会[インターネットぎじゅつとくべつちょうさいいんかい, inta-netto gijutsutokubetsuchousaiinkai] (n) {comp} Internet Engineering Task Force; IETF
インダストリアルエンジニアリング[, indasutoriaruenjiniaringu] (n) industrial engineering
えんこ[, enko] (n,vs) (1) squatting; sitting; (2) breaking down; stopping (e.g. of car engine)
エンジニア[, enjinia] (n) engineer; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
サーチエンジン[さーちえんじん, sa-chienjin] search engine
データエンジン[でーたえんじん, de-taenjin] data engine
データベースエンジン[でーたべーすえんじん, de-tabe-suenjin] database engine
推論エンジン[すいろんエンジン, suiron enjin] inference engine
検索者[けんさくしゃ, kensakusha] searcher, person using a search engine
エンジニア[えんじにあ, enjinia] engineer
カスタマエンジニア[かすたまえんじにあ, kasutamaenjinia] customer engineer (CE)
ケース[けーす, ke-su] Computer-Aided Software Engineering, CASE
システムエンジニア[しすてむえんじにあ, shisutemuenjinia] system engineer
ソフトウェア工学[ソフトウェアこうがく, sofutouea kougaku] software engineering
トラヒックエンジニアリング[とらひっくえんじにありんぐ, torahikkuenjiniaringu] traffic engineering
ネットワークエンジニアリング[ねっとわーくえんじにありんぐ, nettowa-kuenjiniaringu] network engineering
フィールドエンジニア[ふぃーるどえんじにあ, fi-rudoenjinia] field engineer (FE)
リバースエンジニアリング[りばーすえんじにありんぐ, riba-suenjiniaringu] reverse engineering
人間工学[にんげんこうがく, ningenkougaku] ergonomic (engineering), human engineering
定格[ていかく, teikaku] rated value (engineering)
工学[こうがく, kougaku] engineering
知識工学[ちしきこうがく, chishikikougaku] knowledge engineering
起動[きどう, kidou] startup (vs), launch, starting (e.g. engine, computer)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
工学[こうがく, kougaku] Thai: วิศวกรรม, วิศวกรรมศาสตร์ English: engineering

engine ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝีจักร[n.] (fījak) EN: velocity ; speed ; engine power FR: vitesse [f]
ห้องเครื่อง[n.] (hǿngkhreūan) EN: engine room FR:
ห้องเครื่องยนต์[n. exp.] (hǿng khreūa) EN: engine room FR:
หัวรถจักร[n.] (hūarotjak) EN: locomotive ; railway locomotive ; engine FR: locomotive [f]
ขนาดเครื่องยนต์[n. exp.] (khanāt khre) EN: engine displacement FR: cylindrée [f]
เครื่อง[n.] (khreūang) EN: engine ; machine ; mechanism ; mechanical device ; machinery ; motor FR: machine [f] ; mécanisme [m]
เครื่องดีเซล[n. exp.] (khreūang dī) EN: diesel engine FR: moteur diesel [m]
เครื่องจักร[n.] (khreūangjak) EN: machinery ; engine ; machine ; motor ; equipment ; device FR: machine [f] ; engin [m]
เครื่องยนต์[n.] (khreūangyon) EN: motor ; engine ; machine FR: moteur [m]
เครื่องยนต์ไอพ่น[n.] (khreūangyon) EN: jet engine FR: moteur à réaction [m]
เครื่องยนต์อากาศยาน[n. exp.] (khreūangyon) EN: aircraft engine FR: moteur d'avion [m]
เครื่องยนต์แบบจรวด[n. exp.] (khreūangyon) EN: rocket engine FR: moteur de fusée [m]
เครื่องยนต์แบบเจ๊ท[n. exp.] (khreūangyon) EN: jet engine FR: moteur à réaction [m]
เครื่องยนต์ดีเซล[n. exp.] (khreūangyon) EN: diesel engine FR: moteur diesel [m]
เครื่องยนต์กังหันแก๊ส[n. exp.] (khreūangyon) EN: gas turbine engine FR:
เครื่องยนต์ความร้อน[n. exp.] (khreūangyon) EN: heat engine FR:
เครื่องยนต์เกิดขัดข้อง[n. exp.] (khreūangyon) EN: an engine stalls FR:
เครื่องยนต์ลูกผสม[n. exp.] (khreūangyon) EN: hybrid engine FR: moteur hybride [m]
เครื่องยนต์สี่จังหวะ = เครื่องยนต์ 4 จังหวะ[n. exp.] (khreūangyon) EN: four-stroke engine FR: moteur à quatre temps [m] ; moteur 4 temps [m]
เครื่องยนต์สองจังหวะ = เครื่องยนต์ 2 จังหวะ[n. exp.] (khreūangyon) EN: two-stroke engine FR: moteur à deux temps [m] ; moteur 2 temps [m]
เครื่องยนต์สูบเดียว[n. exp.] (khreūangyon) EN: single-cylinder engine FR:
ความจุเครื่องยนต์[n. exp.] (khwām ju kh) EN: engine displacement FR: cylindrée [f]
กลไฟ[n.] (konfai) EN: steamer ; steam engine ; steamship FR:
กลจักร[n.] (konlajak) EN: engine ; machine FR:
กลจักรไอน้ำ[n. exp.] (konlajak ai) EN: steam engine FR: machine à vapeur [f]
กลจักรบรรยากาศ[n. exp.] (konlajak ba) EN: atmospheric engine FR:
กลจักรความร้อน[n. exp.] (konlajak kh) EN: heat engine FR:
น้ำมันขี้โล้[n.] (nāmmankhīlø) EN: used engine oil FR:
น้ำมันเครื่อง[n.] (nāmmankhreū) EN: engine oil ; motor oil ; lubricating oil ; lubricant ; lube oil FR: huile de moteur [f]
ปริมาตกระบอกสูบ[n. exp.] (parimāt kra) EN: engine displacement FR: cylindrée [f]
เผาหัว[v.] (phaohūa) EN: warm up the piston head of a diesel engine before ignition ; heat the sparking plug FR:
โปรแกรมค้นหา[n. exp.] (prōkraēm kh) EN: search engine FR: moteur de recherche [m]
รื้อเครื่องจักร[v. exp.] (reū khreūan) EN: strip a machine ; strip an engine FR: démonter un moteur ; démonter une machine
รถดับเพลิง[n. exp.] (rot dapphlo) EN: fire engine ; fire truck FR: autopompe [f] ; véhicule d'incendie [f] ; voiture de pompiers [f] ; camion de pompiers [m]
รถจักร[n.] (rotjak) EN: locomotive ; railway locomotive ; engine FR: locomotive [f]
รถสตาร์ทไม่ติด[xp] (rot satāt m) EN: cannot start the engine FR: ne pas pouvoir démarrer (le véhicule) ; impossible de démarrer ; la voiture ne veut pas démarrer
สายพาน[n.] (sāiphān) EN: engine belt ; fan belt FR: courroie de transmission [f]
สตาร์ทไม่ติด[adj.] (satāt mai t) EN: cannot start the engine FR: impossible de mettre en route
เสิร์ชเอนจิน = เสิร์ชเอ็นจิน = เสิร์ชเอ็นจิ้น[n. exp.] (soēt enjin) EN: search engine FR: moteur de recherche [m]
แต่งเครื่องรถ[v. exp.] (taeng khreū) EN: tune a car engine FR:

engine ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flugmotorenhersteller {m}aero engine maker
Benzinmotor {m}petrol engine [Am.]; gasoline engine [Br.]
Boxermotor {m}opposed cylinder engine; engine with pistons reciprocating
Dieselmotor {m}diesel engine
Heckmotor {m} | mit Heckmotorrear mounted engine | rear-engined
Düsentriebwerk {n}jet engine
Stahlung {f}jet engine; turbo jet engine
Strahltriebwerk {n}jet engine
Maschinenschaden {m}mechanical breakdown; engine trouble
Motorhaube {f} [auto]bonnet; engine bonnet [Br.]; hood [Am.]
Ottomotor {m}petrol engine [Am.]; gasoline engine [Br.]; spark ignition engine
Sternmotor {m}radial engine
Drehkolbenmotor {m}rotary engine
Stirlingmotor {m} [techn.]Stirling engine
Luftfahrttechnik {f}aeronautical engineering; aeronautics
Apparatebau {m}apparatus engineering
Fahrzeugtechnik {f}automotive engineering
Kraftfahrzeugentwicklung {f}automotive engineering
Biotechnologiefirma {f}bioengineering company
biotechnisch {adj}bioengineering
Bodenbearbeitungstechnik {f}cultivation engineering
Verfahrenstechnik {f} [chem.]chemical engineering
Bauingenieurwesen {n}civil engineering
Bauwesen {n}civil engineering; architecture
Tiefbau {m}civil engineering
Schwachstromtechnik {f}communication engineering
Ingenieurbüro {n}consulting engineers; engineering office
Regelungstechnik {f}controlling engineering; control engineering; control technology
Konstrukteur {m}design engineer; draftsman; draughtsman [Br.]
Entwicklungsingenieur {m}designing engineer
Diplomingenieur {m}graduate engineer
Entsorgungstechnik {f}disposal technology; disposal engineering
Elektrotechnik {f}electrical engineering
Kriegsmaschine {f}engine of war
Leitspindel-Drehbank {f}engine lath
Lokschuppen {m}engine shed
Motorblock {m}engine mount
Motorenprüfstand {m}engine test bed
Motorkennwerte {pl}engine values
Motorleistungssteuerung {f}engine power control

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า engine
Back to top