ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

motor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *motor*, -motor-

motor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
motor (n.) เครื่องยนต์ See also: มอเตอร์ Syn. apparatus, appliance, machine
motor (n.) รถยนต์
motor (vi.) ขับรถยนต์ See also: ขับรถ Syn. drive, ride
motor (adj.) เกี่ยวกับพาหนะที่ขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์ See also: ซึ่งขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์
motor (adj.) เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ
motor (sl.) รถยนต์ Syn. motah
motor boat (n.) เรือบด See also: เรือยนต์
motor car (n.) รถยนต์ See also: รถ, พาหนะ Syn. automobile, auto
motor coach (n.) รถโดยสาร Syn. bus
motor fuel (n.) น้ำมันเบนซิน See also: น้ำมันเชื้อเพลิง Syn. petrol
motor hotel (n.) โรงแรมแบบที่มีห้องนอนติดกับที่จอดรถ See also: โมเต็ล Syn. motor inn
motor inn (n.) โรงแรมแบบที่มีห้องนอนติดกับที่จอดรถ See also: โมเต็ล Syn. motor hotel
motor mouth (n.) คนพูดเสียงดังมากเกินไป Syn. motor-mouth, blabbermouth
motor pool (n.) รถบริษัทหรือองค์กร
motor racing (n.) กีฬาแข่งรถเร็ว
motor scooter (n.) รถจักรยานยนต์ขนาดเบา Syn. scooter
motor truck (n.) รถบรรทุก
motor vehicle (n.) รถยนต์
motor vehicle (n.) รถยนต์ Syn. automobile
motor-mouth (n.) คนพูดเสียงดังมากเกินไป Syn. motor mouth, blabbermouth
motorbike (n.) รถจักรยานยนต์ See also: รถมอเตอร์ไซด์ Syn. motorcycle
motorboat (n.) เรือยนต์ Syn. powerboat, speedboat
motorbus (n.) รถโดยสาร Syn. motor coach, bus
motorcade (n.) ขบวนรถยนต์นำบุคคลสำคัญไปยังที่ต่างๆ Syn. autocade
motorcar (n.) รถยนต์ Syn. automobile
motorcycle (n.) รถจักรยานยนต์ See also: รถเครื่อง, รถมอเตอร์ไซค์ Syn. motorbike, bike
motorcycle (vi.) ขับรถจักรยานยนต์ See also: ขับรถมอเตอร์ไซค์
motoring (n.) การเดินทาง Syn. touring
motorised (n.) ซึ่งมีเครื่องยนต์ Syn. motorized
motorist (n.) คนขับรถยนต์
motorization (n.) การใส่เครื่องยนต์
motorize (vt.) ใส่เครื่องยนต์ Syn. mechanize
motorized (adj.) ซึ่งมีเครื่องยนต์ Syn. motorised
motorized (n.) ซึ่งมีเครื่องยนต์ Syn. motorised
motorman (n.) ผู้ขับรถยนต์ See also: ผู้ขับเครื่องยนต์ Syn. driver, pilot, conductor
motormouth (n.) คนพูดเสียงดังมากเกินไป Syn. motor-mouth, motor mouth, blabbermouth
motorway (n.) ทางด่วน Syn. expressway, freeway
English-Thai: HOPE Dictionary
motor(โม'เทอะ) n. เครื่องจักร,เครื่องยนต์,เครื่องเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล adj. ซึ่งทำให้เกิดการเคลื่อนไหว,ซึ่งนำกระแสประสาท (impules) ,เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ. vi. ขับรถยนต์,เดินทางโดยรถยนต์, See also: motors n.,pl. พันธบัตรหรือใบหุ้นระหว่างบริษัทรถยนต์
motor truckn. รถยนต์บรรทุก
motor vehiclen. รถยนต์
motorbike(โม'เทอะไบคฺ) n. รถจักรยานยนต์สองล้อ, Syn. motorcycle
motorboat(โม'เทอะโบท) n. เรือยนต์. vi. เดินทางโดยเรือยนต์
motorbus(โม'เทอะบัส) n. รถโดยสารประจำทางที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์., Syn. motorcoach
motorcade(โม'เทอะเคด) n. ขบวนรถยนต์
motorcar(โม'เทอคาร์) n. รถยนต์,ตู้รถไฟที่ขับเคลื่อนได้เอง
motorcycle(โม'เทอไซเคิล) n.,v. (ขับขี่) รถจักรยานยนต์สองล้อ., See also: motorcyclist n.
motoring(โม'เทอริง) n. การเดินทางโดยรถยนต์
motorise(โม'ทะไรซ) vt. ใส่เครื่องยนต์,จัดให้มีรถยนต์.
motorist(โม'เทอริสทฺ) n. ผู้ขับรถยนต์,ผู้เดินทางโดยรถยนต์
motorize(โม'ทะไรซ) vt. ใส่เครื่องยนต์,จัดให้มีรถยนต์.
English-Thai: Nontri Dictionary
motor(adj) ซึ่งใช้เครื่องยนต์,เกี่ยวกับการเคลื่อนที่,เกี่ยวกับเครื่องยนต์
motorboat(n) เรือยนต์
motorcar(n) รถยนต์
motorcycle(n) จักรยานยนต์
motorist(n) นักขับรถยนต์
motorman(n) คนขับรถประจำทาง,คนคุมเครื่องยนต์,คนขับรถราง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
motor๑. มอเตอร์, -ยนต์๒. -สั่งการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
motor vehicleยานยนต์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
motorcycle insuranceการประกันภัยจักรยานยนต์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
motorised valveวาล์วขับด้วยมอเตอร์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Motorมอเตอร์ - ยนต์ [ยานยนต์]; มอเตอร์ [ไฟฟ้ากำลัง]; เครื่องยนต์ [ศัพท์พลังงาน] [พลังงาน]
Motor vehicle driversผู้ขับขี่ยานยนต์ [TU Subject Heading]
Motorboat racingการแข่งเรือยนต์ [TU Subject Heading]
Motorcycle helmetsหมวกนิรภัยสำหรับจักรยานยนต์ [TU Subject Heading]
Motorized Wheelchairรถเข็นคนพิการที่ติดตั้งมอเตอร์, รถเข็นคนพิการที่ติดตั้งมอเตอร์และชุดควบคุมการเคลื่อนที่ใช้พลังงานจากไฟฟ้าที่เก็บไว้ในแบตเตอรี [Assistive Technology]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คันส่ง (n.) drag link (of a motor vehicle) See also: steering arm
เดินรถ (v.) manage a line of motor vehicles See also: operate motor vehicles
ช่างซ่อมรถ (n.) motor car mechanic See also: motor vehicle mechanic, automotive mechanic
จยย. (n.) motor cycle Syn. จักรยานยนต์
จักรยานยนต์ (n.) motor cycle
เรือยนต์ (n.) motor ship See also: launch
รถสามล้อเครื่อง (n.) motor tricycle
ทะเบียนรถ (n.) motor vehicle registration See also: car license Syn. ทะเบียนรถยนต์
รถตุ๊กๆ (n.) motor-tricycle Syn. รถสามล้อเครื่อง, ตุ๊กๆ, รถแต๊กๆ
รถแต๊กๆ (n.) motor-tricycle Syn. รถสามล้อเครื่อง, ตุ๊กๆ, รถตุ๊กๆ
สามล้อเครื่อง (n.) motor-tricycle Syn. รถสามล้อเครื่อง, ตุ๊กๆ, รถตุ๊กๆ, รถแต๊กๆ
ภาษีรถยนต์ (n.) motor-vehicle tax See also: automobile tax
จักรยานยนต์ (n.) motorcycle Syn. รถเครื่อง, รถมอเตอร์ไซค์, มอเตอร์ไซค์
จักรยานยนต์ (n.) motorcycle Syn. รถจักรยานยนต์, มอเตอร์ไซค์, รถมอเตอร์ไซค์
จักรยานยนต์ (n.) motorcycle See also: motorbike Syn. รถจักรยานยนต์, รถเครื่อง, มอเตอร์ไซค์
มอเตอร์ไซค์ (n.) motorcycle Syn. รถจักรยานยนต์
รถจักรยานยนต์ (n.) motorcycle Syn. รถเครื่อง, จักรยานยนต์, รถมอเตอร์ไซค์, มอเตอร์ไซค์
รถมอเตอร์ไซค์ (n.) motorcycle See also: motorbike Syn. จักรยานยนต์, รถจักรยานยนต์, รถเครื่อง, มอเตอร์ไซค์
รถเครื่อง (n.) motorcycle Syn. จักรยานยนต์, รถจักรยานยนต์, มอเตอร์ไซค์, รถมอเตอร์ไซค์
การแข่งรถ (n.) motorsports See also: motor racing
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You don't want to show your motor to just anybody.แสดงมอเตอร์ของคุณเพียงแค่ใคร
What do you want me to do, motor head?คุณจะให้ผมทำอะไร เจ้าหัวมอเตอร์
Mr Lead Foot, Mr Hot-Rodder, Mr Motor Head?คุณเท้าสารตะกั่ว คุณรอดเดอร้อน คุณหัวมอเตอร์
The brain is the engine, Sarah, the motor that drives them.สมองก็คือเครื่องยนต์ ซาร่า สมองเป็นตัวขับเคลื่อน
It still has motor function, probably still has powers of deliberation.กล้ามเนื้อยังเคลื่อนไหวได้ และอาจมีความคิดด้วย
Damn, and my motor coils were just getting warmed up...แย่ล่ะ รถกู พึ่งเริ่มอุ่นเครื่องเอง
Why do you drink that motor oil ?ดื่มน้ำมันเครื่องทำไม
The subjects have the simplest of motor functions.ประเด็นอยู่ที่มันจะเดินคล้ายเครื่องจักร
Based on your pupil dilation, skin temperature and motor functions I calculate an 83% probability that you will not pull the trigger.เมื่อดูจากม่านตา อุณหภูมิผิวหนัง และการทำงานของอวัยวะภายในแล้ว มีความเป็นไปได้ 83% ที่คุณจะไม่เหนี่ยวไก
It's unlawful to operate a motor vehicle without a license.ขับรถไม่พกใบขับขี่มันผิดกฏหมายนะคุณ.
Doctor Hopkins give me a remote control to turn that motor offDoctor Hopkins ให้รีโมตกับชั้นมา เพื่อปิดมันไว้ หา?
Frankly, I'm surprised he still has use of his motor functions.I'm surprised he still has use of his motor functions.

motor ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
绕组[rào zǔ, ㄖㄠˋ ㄗㄨˇ, 绕组 / 繞組] coil (in electric motor or transformer)
传出神经[chuán chū shén jīng, ㄔㄨㄢˊ ㄔㄨ ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ, 传出神经 / 傳出神經] efferent nerve (transmitting out from the brain); efferent neuron; motor nerve
福特[fú tè, ㄈㄨˊ ㄊㄜˋ, 福特] Ford (name); Ford, US motor manufacturer
九巴[jiǔ bā, ㄐㄧㄡˇ ㄅㄚ, 九巴] Kowloon Motor Bus Company KMB
摩托[mó tuō, ㄇㄛˊ ㄊㄨㄛ, 摩托] motor (transliteration); motorbike
机动车[jī dòng chē, ㄐㄧ ㄉㄨㄥˋ ㄔㄜ, 机动车 / 機動車] motor vehicle
汽艇[qì tǐng, ㄑㄧˋ ㄊㄧㄥˇ, 汽艇] motor boat
蹦蹦儿车[bèng bèng r chē, ㄅㄥˋ ㄅㄥˋ ㄖ˙ ㄔㄜ, 蹦蹦儿车 / 蹦蹦兒車] motor tricycle (onomat. bang-bang car)
车展[chē zhǎn, ㄔㄜ ㄓㄢˇ, 车展 / 車展] motor show
快艇[kuài tǐng, ㄎㄨㄞˋ ㄊㄧㄥˇ, 快艇] speedboat; motor launch
车把[chē bǎ, ㄔㄜ ㄅㄚˇ, 车把 / 車把] handlebar (bike, motor)
机动[jī dòng, ㄐㄧ ㄉㄨㄥˋ, 机动 / 機動] locomotive; motorized; power-driven; adaptable; flexible (use, treatment, timing etc)
常坐汽车者[cháng zuò qì chē zhě, ㄔㄤˊ ㄗㄨㄛˋ ㄑㄧˋ ㄔㄜ ㄓㄜˇ, 常坐汽车者 / 常坐汽車者] motorist
摩托罗拉[Mó tuō luó lā, ㄇㄛˊ ㄊㄨㄛ ㄌㄨㄛˊ ㄌㄚ, 摩托罗拉 / 摩托羅拉] Motorola
摩托车[mó tuō chē, ㄇㄛˊ ㄊㄨㄛ ㄔㄜ, 摩托车 / 摩托車] motorbike; motorcycle
蒙托罗拉[méng tuō luó lā, ㄇㄥˊ ㄊㄨㄛ ㄌㄨㄛˊ ㄌㄚ, 蒙托罗拉 / 蒙托羅拉] Motorola
车队[chē duì, ㄔㄜ ㄉㄨㄟˋ, 车队 / 車隊] motorcade; fleet
四门轿车[sì mén jiào chē, ㄙˋ ㄇㄣˊ ㄐㄧㄠˋ ㄔㄜ, 四门轿车 / 四門轎車] sedan (motor car)
伺服[sì fú, ㄙˋ ㄈㄨˊ, 伺服] servo (small electric motor); computer server

motor ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アポジモーター[, apojimo-ta-] (n) apogee motor
シュラウド[, shuraudo] (n) shroud (e.g. of a reactor core, motor cycle, etc.)
セルモーター[, serumo-ta-] (n) starter motor (wasei
トーイン[, to-in] (n) toe-in (alignment of the front wheels of a motor vehicle closer together at the front than at the back)
モーターグライダー[, mo-ta-guraida-] (n) motor glider
モーターグレーダー[, mo-ta-gure-da-] (n) motor grader
リニアモーター[, riniamo-ta-] (n) linear motor
リニアモーターカー[, riniamo-ta-ka-] (n) linear motor train (wasei
原チャ[げんチャ, gen cha] (n) (abbr) (sl) (See 原動機付自転車) motor scooter; moped; motorized bicycle
原チャリ[げんチャリ, gen chari] (n) (abbr) (sl) (See 原動機付自転車) motor scooter; moped; motorized bicycle
自動車業界[じどうしゃぎょうかい, jidoushagyoukai] (n) automotive industry; motor vehicle industry
船外機[せんがいき, sengaiki] (n) outboard motor
運動失調症[うんどうしっちょうしょう, undoushicchoushou] (n) motor ataxia
運動皮質[うんどうひしつ, undouhishitsu] (n) motor cortex (area of the brain just anterior to the central sulcus responsible for controlling voluntary muscle activity)
運動野[うんどうや, undouya] (n) (See 感覚野) motor area (of the cerebral cortex)
運動障害[うんどうしょうがい, undoushougai] (n) dyskinesia; motor impairment; motor disturbance
運動領[うんどうりょう, undouryou] (n) motor area
エクスプレスウエー[, ekusupuresuue-] (n) expressway; freeway; motorway; highway
オートバイ[, o-tobai] (n) motorcycle (wasei
オートバイレース[, o-tobaire-su] (n) motorcycle race
カミナリ族[カミナリぞく, kaminari zoku] (n) hot rodders; thunder tribe; vrooming motorcycle gangs
キモトリプシン[, kimotoripushin] (n) chymotrypsin
グリーンカード[, guri-nka-do] (n) (1) green card (United States Permanent Resident Card); (2) green card (international insurance certificate for United Kingdom motorists)
サーボモーター[, sa-bomo-ta-] (n) servomotor
スズキ[, suzuki] (n) Suzuki (Japanese automobile and motorcycle manufacturer)
ぜんまい仕掛け;ばね仕掛け;発条仕掛け[ぜんまいじかけ(ぜんまい仕掛け;発条仕掛け);ばねじかけ(ばね仕掛け;発条仕掛け), zenmaijikake ( zenmai shikake ; hatsujou shikake ); banejikake ( bane shikake ; hat] (n,adj-no) clockwork (motor, etc.); spring action
タンデム[, tandemu] (n) tandem; (riding with a) passenger on a motorcycle; (P)
ネイキッドバイク[, neikiddobaiku] (n) style of motorcycle having the engine exposed and visible
バイク[, baiku] (n) bike; motorcycle; (P)
フリーウェー[, furi-ue-] (n) freeway; expressway; motorway
メーターバイザー[, me-ta-baiza-] (n) small shield over motorcycle gauges (wasei
モーターカー[, mo-ta-ka-] (n) motorcar
よいよい[, yoiyoi] (n) (col) (sens) locomotor ataxia; difficulty walking or speaking (due to alcoholism, a stroke, etc.); someone with this problem
三輪車[さんりんしゃ, sanrinsha] (n) three wheeled vehicle (tricycle, motorcycle, etc.); three wheeler
二輪車[にりんしゃ, nirinsha] (n) two wheeled vehicle (bicycle, motorcycle, etc.); (P)
原付き[げんつき, gentsuki] (n) scooter; low power "motorized" bicycle (motorised); moped
悖る[もとる, motoru] (v5r,vi) to go against; to deviate from; to oppose
手元流動性[てもとりゅうどうせい, temotoryuudousei] (n) liquidity on hand; ready liquidity cash plus marketable securities
掛かる(P);懸かる(P);掛る;懸る[かかる, kakaru] (v5r,vi) (1) (See 時間がかかる) to take; (v5r) (2) to hang; (3) (See お目にかかる) to come into view; to arrive; (4) to come under (a contract, a tax); (5) to start (engines, motors); (6) to attend; to deal with; to handle; (v5r,aux-v) (7) to have started to; to be on the verge of; (8) to overlap (e.g. information in a manual); to cover; (9) to (come) at; (10) (See 鍵がかかる) to be fastened; (11) to be covered (e.g. with dust, a table-cloth, etc.); (12) (See 罠にかかる) to be caught in; (13) (See 電話が掛かる) to get a call; (14) to depend on; (P)
突っ込み[つっこみ, tsukkomi] (n) (1) penetration; digging into something; (2) (See 惚け・ぼけ・2) straight man (in comedy); (3) riposte; retort; quip; (4) (id) rape; (5) corner entry (motorsports, racing)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
トローラ[とろーら, toro-ra] Motorola (company)
モトローラ[もとろーら, motoro-ra] Motorola

motor ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บนรถ[n. exp.] (bon rot) EN: aboard (a motor vehicle) FR: à bord d'un véhicule ; en voiture
ช่างซ่อมรถ[n. exp.] (chang sǿm r) EN: motor car mechanic ; motor vehicle mechanic ; automotive mechanic FR: mécanicien automobile [m] ; mécano [m]
ไดนีน[n.] (dainīn) EN: dynein ; molecular motor ; motor molecule FR:
การแสดงรถยนต์[n. exp.] (kān sadaēng) EN: motor show FR: salon automobile [m]
คันส่ง[n. exp.] (khan song) EN: steering arm or of a motor vehicle ; drag link of a motor vehicle FR:
เขตมอเตอร์[n. exp.] (khēt møtoē) EN: motor area FR:
เครื่อง[n.] (khreūang) EN: engine ; machine ; mechanism ; mechanical device ; machinery ; motor FR: machine [f] ; mécanisme [m]
เครื่องจักร[n.] (khreūangjak) EN: machinery ; engine ; machine ; motor ; equipment ; device FR: machine [f] ; engin [m]
เครื่องจักรกล[n. exp.] (khreūangjak) EN: machinery ; motor FR: machine [f]
เครื่องยนต์[n.] (khreūangyon) EN: motor ; engine ; machine FR: moteur [m]
มอเตอร์ = มอเต้อร์[n.] (møtoē) EN: motor FR: moteur [m]
มอเตอร์โชว์[n. exp.] (møtoē chō) EN: motor show FR:
มอเตอร์ เอ็กซ์โป[TM] (Møtoē Ekspō) EN: Motor Expo FR: Motor Expo
มอเตอร์ไฟฟ้า [n. exp.] (møtoē faifā) EN: electric motor FR: moteur électrique[m]
มอเตอร์เหนี่ยวนำ[n. exp.] (møtoē nīona) EN: induction motor FR:
มอเตอร์เหนี่ยวนำ 1 เฟส = มอเตอร์เหนี่ยวนำหนึ่งเฟส[n. exp.] (møtoē nīona) EN: single phase induction motor FR:
มอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส = มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส [n. exp.] (møtoē nīona) EN: 3-phase induction motor FR:
น้ำมันเครื่อง[n.] (nāmmankhreū) EN: engine oil ; motor oil ; lubricating oil ; lubricant ; lube oil FR: huile de moteur [f]
เรือยนต์[n.] (reūa yon) EN: powerboat ; motorboat ; motor ship ; motor vessel ; launch FR: bateau à moteur [m] ; embarcation à moteur [f] ; canot automobile [m]
รถ[n.] (rot) EN: vehicle ; car ; automobile ; motor car ; wheeled vehicle ; carriage ; wagon ; cart FR: véhicule [m] ; voiture [f] ; automobile [f] ; auto [f] ; wagon [m] ; charrette [f] ; char [m] ; chariot [m]
รถโดยสารไม่ประจำทาง[n. exp.] (rot doisān ) EN: coach bus ; coach ; motor coach ; tour bus FR: autocar [m] ; car [m] (abrév.)
รถรา[n.] (rotrā) EN: cars ; motor vehicles ; traffic FR:
รถสามล้อเครื่อง[n. exp.] (rot sāmlø k) EN: motorized samlor ; motor tricycle ; cyclecar FR: touk-touk [m]
รถทัวร์[n. exp.] (rot thūa) EN: coach bus ; coach ; motor coach ; tour bus FR: autocar [m] ; car [m] (abrév.)
รถทัวร์นำเที่ยว[n. exp.] (rot thūa na) EN: coach bus ; coach ; motor coach ; tour bus FR: autocar [m] ; car [m] (abrév.)
รถยนต์[n.] (rotyon) EN: car ; automobile (Am.) ; motor vehicle ; motorcar ; auto FR: voiture [f] ; automobile [f] ; auto [f] (abrév.) ; véhicule automobile [m] ; bagnole [f] (fam.) ; caisse [f] (fam.)
สนามแข่งรถ[n. exp.] (sanām khaen) EN: motor racing track FR: circuit automobile [m]
ทะเบียนรถ[n. exp.] (thabīen rot) EN: car registration ; motor vehicle registration ; car licence ; vehicle registration document FR: certificat d'immatriculation [m] ; carte grise [f]
ยันตร์[n.] (yan) EN: engine ; motor FR:
ยันตร-[pref.] (yantra-) EN: engine ; motor FR:
ยานยนต์[n.] (yān yon) EN: motor vehicle ; car FR: véhicule motorisé [m] ; automobile [f]
ยนต์ ; ยนตร์[n.] (yon) EN: motor ; engine FR:
เช่ามอเตอร์ไซค์[v. exp.] (chao møtoēs) EN: rent a motorbike FR: louer une moto
ช้อยช่างรำ[n.] (chøichāngra) EN: Codariocalyx motorius Ohashi FR:
เด็กแว้น[n. exp.] (dek waēn) EN: street motorcycle racers ; biker gang ; youth gangs ; hooligans FR: bande de jeunes [f] ; casseurs [mpl]
ไฮเวย์[n.] (haiwē) EN: highway ; motorway FR: autoroute [f]
จักรยานยนต์[n.] (jakkrayānyo) EN: motorcycle FR: vélomoteur [m] ; mobylette [f]
จยย. (จักรยานยนต์)[abv.] (jøyøyø. (ja) EN: motorcycle FR: vélomoteur [m] ; mobylette [f]
ขบวนรถ[n.] (khabūan rot) EN: train ; train of cars ; procession of vehicles ; motorcade FR: train [m] ; convoi [m]
ขบวนรถยนต์[n. exp.] (khabūan rot) EN: line of cars ; motorcade FR: convoi automobile [m]

motor ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wechselstrommotor {m}alternating current motor
Kaskadenmotor {m}cascade motor
Fußmotor {m}conventional motor
Kühlmittelmotor {m}coolant motor
Kranfahrmotor {m}crane travel motor
Katzfahrmotor {m}cross travel motor
Antriebswelle {f} [techn.]drive shaft; motor shaft
Elektromotor {m}electric motor
Maschine {f}; Motor
Außenläufermotor {m} [techn.]external rotor motor
Getriebemotor {m}gear motor
Hubmotor {m}hoist motor
Langstator-Linearmotor {m}long stator linear motor
Kurzstator-Linearmotor {m}short stator linear motor
Verschiebeankermotor {m}sliding rotor motor
Schleifringläufermotor {m}slip ring motor
Käfigläufermotor {m}squirrel cage motor
Synchronmotor {m}synchronous motor
Fahrmotor {m}travel motor
Agitation {f}; motorische Unruhe
Auto {n}motorcar
Autoausstellung {f}motor show
Autobahn {f}motorway [Br.]; interstate (highway) [Am.]; expressway
Autobahnanbindung {f}motorway access; freeway access
Autobahnauffahrt {f}motorway access
Autobahnausfahrt {f}motorway exit; highway exit
Autobahnhotel {n}motorway motel; freeway motel
Autobahnkreuz {n}motorway intersection; expressway interchange
Panne {f}; Motorschaden
Bundesautobahn {f}federal motorway
Verbrennungsmotor {m} | Verbrennungsmotoren
Süßwasserrochen {m} (Potamotygon motoro) [zool.]freshwater stingray
Fundament {n} (für Motor) [naut.]mount
"Boxenluder" {n} [slang]; Mädchen für Promotion bei Motorsport-Veranstaltungengrid girl
Heckmotor {m} | mit Heckmotorrear mounted engine | rear-engined
Fuhrpark {m}motor pool
Motor {m} | Motoren
Motoransteuerung {f}; Motorschaltschrank
Motorantrieb {m} | mit Motorantriebmotor drive | motot driven; power driven
Motorboot {n}motor boat; motorboat

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า motor
Back to top