ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หัก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หัก*, -หัก-

หัก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หัก (v.) break See also: split, destroy, collapse Syn. แตก, ทลาย, พัง
หัก (v.) pick See also: pluck, nip off, take away, pinch off Syn. เก็บ, ปลิด
หัก (adj.) fractural See also: cracked, splintered Syn. ร้าว
หัก (v.) destroy See also: tumble down, fall down, pull down, collapse, break, wreck, damage, smash Syn. พังทลาย, โค่น, พัง
หัก (v.) be ruined See also: be broken Syn. พัง
หัก (v.) deduct See also: draw, take a percentage Syn. หักออก
หัก (v.) deduct See also: subtract, decrease by, knock off, remove, take off, reduce by Syn. ลบ, ลบออก
หักคอ (v.) force See also: compel, oblige
หักคอ (v.) force See also: enforce, compel, coerce, press, drive, make, impel, oblige, impose Syn. บังคับเอา
หักคะแนน (v.) deduct marks See also: deduct marks for errors Syn. ตัดคะแนน, ตัดแต้ม Ops. เพิ่มคะแนน
หักงบ (v.) cut the budget See also: slash the budget Syn. ตัดงบ, หักงบประมาณ
หักงบประมาณ (v.) cut the budget See also: slash the budget Syn. ตัดงบ, หักงบ
หักบัญชี (v.) debit one´s account See also: deduct from one´s account, put one´s account, make a partial payment
หักบัญชี (v.) make an auto payment through account number See also: pay by withdrawing the amount of money in the bank Syn. หักหนี้, ลบล้าง, ชำระหนี้
หักพัง (v.) collapse See also: tumble down, pull down, fall to the ground, fall down Syn. พังพินาศ, พังทลาย, ทะลาย
หักมุม (adj.) building to a climax See also: becoming a climax
หักมุม (v.) culminate See also: have the specified final conclusion, come together
หักมุม (v.) bend sharply
หักราคา (v.) undersell Syn. ตัดราคา
หักราคา (v.) undersell See also: cut prices, lower the price Syn. ตัดราคา
หักร้าง (v.) clear land for farming See also: clear the jungle Syn. ถางพง, หักร้างถางพง
หักร้าง (v.) clear a path Syn. ถางพง, หักร้างถางพง
หักร้างถางพง (v.) clear the jungle See also: clear land for farming, make a clearing in a virgin forest
หักร้างถางพง (v.) clear a path Syn. หักร้าง
หักลบ (v.) deduct See also: subtract, minus
หักลบกลบหนี้ (v.) think carefully See also: take careful consideration, reflect on it
หักล้าง (v.) confute See also: destroy, erase, obliterate, refute, disprove Syn. ลบล้าง
หักล้าง (v.) confute See also: destroy, erase, clear of, obliterate, refute, disprove Syn. ลบล้าง
หักล้างถางพง (v.) clear the jungle See also: prepare field for planting
หักหน้า (v.) slight See also: belittle, humiliate, cause someone to feel shame Syn. ฉีกหน้า
หักหน้า (v.) to cause someone to feel shame Syn. ฉีกหน้า, ไม่ไว้หน้า
หักหนี้ (v.) pay for expenses Syn. หักบัญชี, ชำระหนี้
หักหลัง (v.) betray See also: double-cross, cheat, be treacherous Syn. ทรยศ, หลอกลวง
หักหลัง (v.) betray See also: cheat, double-cross, trick, delude, deceive, sell-out Syn. ทรยศ, เล่นตลก, เล่นไม่ซื่อ
หักหัวคิว (v.) take (an amount) off the top See also: subtract, remove
หักหาญ (v.) force See also: compel Syn. บังคับ, ขู่เข็ญ
หักหาญ (v.) force See also: compel, oblige, impose Syn. บังคับ, ขู่เข็ญ, ขืนใจ
หักหาญน้ำใจ (v.) disregard someone´s feeling See also: force someone to do something against their will
หักหาญน้ำใจ (v.) disregard someone´s feeling See also: force someone to do something against their will
หักห้าม (v.) restrain See also: suppress, repress, control, check Syn. ยับยั้งใจ, ระงับ, อดกลั้น, หักห้ามใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
ametropia(แอมมิโทร' เพีย) n. ภาวะผิดปกติของตาที่มีภาพไม่ตกที่เรตินา เนื่องจากตาขาดอำนาจหักเหทำให้สายตาสั้นหรือสายตายาวหรือไม่ชัด. -ametropic adj. -ametrope n.
amortis(z) ation (แอมมอร์ไทเซ' เชิน) n. การหักลบหนี้, การผ่อนชำระ, ทุนสำหรับใช้หนี้., Syn. amortizement, amortissement n.
amortise(แอม' โมไทซ) vt. หักกลบลบล้าง (หนี) , ผ่อนชำระหนี้. -amortis (z) able adj., Syn. liquidate, extinguish) -amortis (z) ation n.
angle of refractionมุมหักเห
anisometropia(แอนนิโซมิโทร' เพีย) n. อำนาจการหักเหแสงของนัยต์ตาสองข้างไม่เท่ากัน
breaker(เบรค'เคอะ) n. เครื่องบด,ผู้หัก,ผู้ทำลาย,คลื่นแยกเส้นใยผ้าจากสิ่งแปลกปลอม,ผู้บุกเบิก,ผู้ทำให้เชื่อง,ตัวแยกทางเดินไฟฟ้า,ยางในรถยนตร์
bucket(บัค'คิท) {bucketed,bucketing,buckets} n. ถังน้ำ,ถัง,ถังหิ้ว,ถังขุดดิน,ใบกังหัน,ใบเครื่องจักร,พลั่วขุดดิน,เรือหรือรถใหญ่ที่เก่า,ตะโพก. -Id. (kick thebucket ตาย) vt. เอาถังใส่,เอาถังตัก,ขี่ม้าเร็วและหักโหม
cancel(แคน'เซิล) {cancelled,cancelling,cancels} vt.,n. (การ) ยกเลิก,ขีดฆ่า,ทำให้เป็นโมฆะ,หักกลบลบหนี้. vi.ชดเชย., See also: canceler n. ดูcancel canceller n. ดูcancel หมายถึง การยกเลิกคำสั่งที่สั่งไปแล้ว อาจจะเนื่องมาจากได้สั่งการผิดลงไปด้วยความพลั้งเผลอ หรือมีการเปลี่ยนใจ ในระบบวินโดว์ คำสั่งบางคำสั่งจะมีการถามเพื่อให้มีการย้ำเตือน (corfir mation) เช่นเมื่อสั่งลบ ย้าย ฯ ในกรณีเช่นนี้ จะมีปุ่มคำสั่งนี้ไว้ให้เลือกทุกครั้ง (มีคู่กับปุ่ม OK) เพื่อให้มีโอกาสแก้ไขหรือเปลี่ยนใจได้ ถ้าไม่ต้องการยกเลิก ให้กดที่ปุ่ม OK
checkoffn. การเก็บเงินค่าสมาชิกสหภาพกรรมการหรือแรงงาน โดยหักจากเงินเดือนประจำ
clearing(เคลีย'ริง) n. การชำระล้าง,การทำความสะอาด,ที่โล่ง,การแลกเปลี่ยนเอกสารธนาคาร,การหักบัญชี,ยอดจำนวนเงินที่หักบัญชีกัน
clearing housen. หน่วยงานแลกเปลี่ยนเอกสารการเงินหรือหักบัญชีกัน,หน่วยงานแลกเปลี่ยนข่าวกรอง
cold turkeyn. การหักดิบ
comminuted fracturen. ชิ้นกระดูกแตกหัก
compound interestn. กระดูกหักที่เห็นกระดูกโผล่ออก., Syn. open fracture
confutation(คอนฟิวเท'เชิน) n. การชี้ให้เห็นว่าผิด,การหักล้าง,สิ่งที่ชี้ให้เห็นว่าผิด,สิ่งหักล้าง., See also: confutative adj.
cross entryการนำเข้าบัญชีเพื่อหักล้างกัน,การหักบัญชีกัน
cullet(คิว'ลิท) n. เศษแก้วหรือแก้วที่แตกหักสำหรับนำมาหลอมใหม่
debit(เดบ'บิท) {debited,debiting,debits} vt.,n. (รายการ,การ) ลงบัญชีลูกหนี้,หักบัญชี,คิดเงิน, Syn. debt
debris(เดบ'บรี,เด'บรี,ดะบรี') n. ซากสลักหักพัง,เศษ,ขยะ,การสะสมของเศษหิน,ดินทรายสะสมที่ถูกพัดมาจากที่สูง, Syn. rubble
deduct(ดิดัคทฺ') vt. หัก,ชัก,หักลบ,หักกลบลบหนี้,อนุมาน, See also: deductible adj. ดูdeduct deductibility n. ดูdeduct deduction n. ดูv deductive adj. ดูdeduct
depreciate(ดิพรี'ชีเอท) vt. ลดค่าของเงิน,หักค่าเสื่อม,ลดราคา,ขอเป็นส่วนลดภาษีได้ vi. (ค่า) ลดลง,เสื่อมราคา, See also: depreciator n. ดูdepreciate
dilapidate(ดิแลพ'พิเดท) vi.,vt. ทำให้ชำรุด,ทำให้พัง,ใช้อย่างฟุ่มเฟือย,ทำให้สูญเสีย. vi. สลักหักพัง,ชำรุด,เน่าเปื่อย., See also: dilapidation n. ดูdilapidate dilapidator n. ดูdilapidate
dilapidated(ดิแลพ'พิเดทิด) adj. ปรักหักพัง,ชำรุดทรุดโทรม,เน่าเปื่อย, Syn. falling
dioptern. หน่วยวัดอำนาจหักเหแสงของเลนส์ใช้อักษรย่อว่า D
dioptometern. เครื่องมือวัดอำนาจการหักเหแสงของตา
dioptren. หน่วยวัดอำนาจหักเหแสงของเลนส์ใช้อักษรย่อว่า D
dioptricadj. เกี่ยวกับวิชาว่าด้วยการหักเหของแสง
disproofn. การพิสูจน์ว่าผิด,การพิสูจน์หักล้าง,การโต้กลับ,การโต้แย้ง
disprove(ดิสพรูฟว') vt. พิสูจน์ว่าผิด,พิสูจน์หักล้าง, See also: disprovable adj. ดูdisprove, Syn. refute
distrain(ดิสเทรน') vt. ยึดทรัพย์เพื่อหักกลบลบหนี้หรือบีบบังคับ. vi. อายัดทรัพย์,ยึดทรัพย์., See also: distrainable adj. ดูdistrain distraiment n. ดูdistrain distrainor n. ดูdistrain distrainer n. ดูdistrain
double-crossvt. ทรยศ,หักหลัง,หลอกลวง, See also: double-crosser n. ดูdouble-cross
false(ฟอลซฺ) adj. ไม่จริง,ไม่ถูกต้อง,ผิด,ปลอม,เก๊,เท็จ,ไม่แท้,หลอกลวง,ไม่ซื่อสัตย์,ไม่ถูกทำนอง,-adv. อย่างไม่ซื่อสัตย์,ทรยศ. -Phr. (play someone false ทรยศ,หักหลัง) . adv., See also: falseness n. -falsehood n., Syn. untrue
falsity(ฟอล'ซิที) n. ความไม่จริง,ความเท็จ,ความไม่ถูกต้อง,ความไม่ซื่อสัตย์,การหักหลัง,ความหลอกลวง,สิ่งที่ไม่จริง,ของปลอม
fault(ฟอลทฺ) n. ความผิดพลาด,ข้อบกพร่อง,ความคลาดเคลื่อน,ชั้นหินที่หักหรือเคลื่อนลง,การเสิร์ฟลูกออก,การเสิร์ฟลูกติดเน็ท. -Phr. (find fault (with)) บ่น,หาเรื่อง. -to a fault มากเกินไป. -Phr. (at fault งงงวย), Syn. defect,flaw
forbear(ฟอแบร์') v. อดีตกาลของforbid,อดทน,อดกลั้น,หักห้าม,บังคับจิตใจ,ข่มใจ,ละเว้น. -forbearer n.
fracture(แฟรค'เชอะ) n. การแยก,การแตกร้าว,รอยแตกร้าว,กระดูกหัก,หน้าหัก,ด้านหัก. vt. แตกร้าว,ตก,ร้าว,ทำให้แตก,ทำให้ร้าว. -fracturable adj., See also: fractural adj., Syn. rift,crack,break,split
fragile(แฟรก'ไจล์) adj. เปราะ,หักง่าย,แตกง่าย,เสียหายง่าย,อ่อนแอ,บอบบาง,อ่อน. -fragilely adv, See also: fragility n. fragileness n., Syn. frail,brittle,feeble ###A. strong,durable
frangible(แฟรง'จะเบิล) adj. แตกได้,หักได้, See also: frangibility,frangibleness n.
gone(กอน,โกน) adj. จากไป,ผ่านไป,ที่แล้ว,อดีต,สูญเสีย,หมดหวัง,ปรักหักพัง,ตั้งครรภ์,ตายแล้ว,อ่อนแรง,ใช้หมดแล้ว,เยี่ยมยอด
gross(โกรส) adj. โดยไม่มีการลด,ไม่เหมาะสม,หยาบ,หยาบคาย,ใหญ่,จำนวนมาก ๆ ,ทั้งหมด,เหมา,อ้วนมาก,หนา,แน่น,หนัก. n. 12 โหล,หนึ่งกุรุส,จำนวนมาก,จำนวนส่วนใหญ่,รายได้ทั้งหมดที่ยังไม่ได้หัก,ร่างกาย. vt. ได้กำไรทั้งหมด
English-Thai: Nontri Dictionary
betray(vt) หักหลัง,ทรยศ,ซ้อนกล,นอกใจ,หลอกลวง,เผย(ความลับ)
betrayal(n) การซ้อนกล,การทรยศ,การหักหลัง,การนอกใจ
breach(n) รอยแตก,ช่องโหว่,ความแตกหัก,ความบาดหมาง
break(vi,vt) แตก,หัก,พัง,เสีย,หยุด,ทุบ,ต่อย
brickle(adj) เปราะ,บาง,แตกง่าย,หักง่าย
decadent(adj) เสื่อมโทรม,เสื่อม,ทรุดโทรม,ผุพัง,ปรักหักพัง,หมดสภาพ
clearing(n) ที่โล่ง,ที่แจ้ง,การหักบัญชี,การชำระล้าง
confutation(n) การหักล้าง,การพิสูจน์ว่าผิด,การทำให้จำนนต่อหลักฐาน
dilapidated(adj) ปรักหักพัง,แตกสลาย,ทรุดโทรม,ชำรุด
debris(n) ซากปรักหักพัง,เศษเล็กเศษน้อย,ตะกอน
deduct(vt) อนุมาน,หักออก,ชักออก
deduction(n) การอนุมาน,การหักออก,นิรนัย,การหักกลบลบหนี้
disprove(vt) พิสูจน์ว่าไม่จริง,พิสูจน์ว่าผิด,หักล้าง
DOUBLE-double-cross(vt) โกง,ทรยศ,หักหลัง,หลอกลวง,คดโกง
renegade(adj) หักหลัง,ทรยศ,เปลี่ยนศาสนา
forbear(vi,vt) อดกลั้น,หักห้าม,ระงับ,ละเว้น,อดทน,ข่มใจ
forbearance(n) การข่มใจ,การหักห้าม,การระงับ,ความอดทน,การละเว้น
forced(adj) ฝืน,ยัดเยียด,ถูกบังคับ,หักโหม,ขับเคี่ยว
fracture(n) รอยแตก,การแตก,รอยหัก,รอยร้าว,การหัก,การแยก
fragile(adj) เปราะ,บอบบาง,แตกง่าย,หักง่าย,อ่อนแอ
frangible(adj) แตกได้,หักได้
frustration(n) ความไร้ผล,การทำลาย,ความขัดข้อง,การหักหลัง
heartbroken(adj) โศกเศร้า,อกหัก,ผิดหวัง,ช้ำใจ,เสียใจ
hew(vt) ฟัน,ตัด,ถาก,หักร้างถางพง,สับ,โค่น,ผ่า
hijack(vt) จี้(เครื่องบิน),ปล้นกลางทาง,หักหลัง
incorruptible(adj) ซื่อตรง,ไม่หักพัง,ไม่เสื่อมเสีย,ไม่เน่าเปื่อย
irrefutable(adj) แย้งไม่ได้,หักล้างไม่ได้
jilt(n) หญิงที่ทำให้ชายอกหัก
lovelorn(adj) อกหัก,พลัดพราก,ถูกทอดทิ้ง
offset(n) การชดเชย,การตอบแทน,การหักล้าง,แขนง,หน่อต้นไม้
recreant(adj) เนรคุณ,ขี้ขลาด,ทรยศ,หักหลัง
refract(vt) หักเห(แสง)
refraction(n) การหักเหของแสง
refutation(n) การพิสูจน์,การแย้ง,การหักล้าง
refute(vt) พิสูจน์,แย้ง,หักล้าง
restraint(n) การยับยั้ง,การงดเว้น,ข้อผูกมัด,การหักห้ามใจ
restrict(vt) ควบคุม,จำกัด,หักห้าม,ยับยั้ง
rubble(n) เศษอิฐ,เศษหิน,เศษหัก
ruin(n) สิ่งปรักหักพัง,ความเสื่อมโทรม,ความหายนะ,ความพินาศ
SELF-self-denial(n) การหักห้ามใจ,การเสียสละประโยชน์ส่วนตน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
offsetหักกลบลบกัน [ดู set-off ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Abbe refractometerมาตรดรรชนีหักเหแอบเบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
butterfly fractureกระดูกหักรูปผีเสื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
check offการหักค่าจ้าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
clearing house; clearinghouseสำนักงานหักบัญชี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
complicated fractureกระดูกหักแทรกซ้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
continenceการหักห้าม, การกลั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dislocation fractureกระดูกหักข้อเคลื่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
displace fractureกระดูกหักเกย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
disruptive-แตกฉีก, -แตกหัก, -แตกแยก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fracture๑. แตก, หัก๒. การแตก, การหัก๓. กระดูกแตก, กระดูกหัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gambrel roofหลังคาทรงจั่วหักมุม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inflammatory fractureกระดูกหักเหตุอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intrauterine fractureกระดูกทารกในครรภ์หัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
loment; lomentumฝักหักข้อ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
march fracture; fracture, fatigueกระดูกหักเหตุล้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
miter elbowท่อเลี้ยวหักฉาก [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
neoplastic fractureกระดูกหักเหตุมะเร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nick-break testการทดสอบหักรอยบาก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
payroll taxภาษีหักจากค่าจ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rebutโต้แย้ง, หักล้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
recoupmentการหักกลบลบกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reduce๑. ลด๒. ทำให้กลับเข้าที่๓. จับต่อ (กระดูกหัก)๔. รีดิวซ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reduction๑. การลด๒. การทำให้กลับเข้าที่๓. การจับต่อ (กระดูกหัก)๔. การรีดิวซ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
refract๑. หักเห, หักแสง๒. ตรวจการหักแสงของตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
refraction๑. การหักเห, การหักแสง๒. การตรวจการหักแสงของตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
refrangible-หักเหได้ (แสง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
simple fractureกระดูกหักรอยเดียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sprain fracture; fracture, avulsionกระดูกลิ, กระดูกหักติดเอ็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stoppage๑. การทดแทน, การชดเชย๒. การหักกลบลบกัน, การหักกลบลบหนี้ [ดู set-off] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
withholdยึดไว้, ยึดหน่วง, ยับยั้ง, หักไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
withholding taxภาษีหัก ณ ที่จ่าย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
yieldผลได้, รายได้เงินภาษี (หลังหักค่าจัดเก็บ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Angle of Refractionมุมหักเห [การแพทย์]
Angulationกระดูกที่หักมีมุม, การโก่งเป็นมุม, การหักมุม, การโก่งงอ [การแพทย์]
Blade Platesเครื่องมือยึดตรึงกระดูกหักชนิดมีส่วนยึดต่อ [การแพทย์]
Cleavageการแบ่งตัว,การแบ่งตัว,ตัวตัด,การแตกตัว,การตัดย่อย,การแตกหัก [การแพทย์]
Cold Turkeyการหักดิบ,หยุดยาเสพติดอยู่ทันทีโดยไม่มีการให้ยาช่วย [การแพทย์]
Consistency การยึดตัว สมบัติของดินซึ่งมีผลมาจากการเกาะยึดกันเอง (cohesion) และการเกาะยึดวัตถุอื่น (adhesion) ของอนุภาคดิน การยืดตัวของดินผันแปรได้ตามระดับความชื้น วัดได้ด้วยการตรวจสอบความง่ายของการแตกหัก (rupture) หรือเปลี่ยนรูป (deformation) ของก้อนดิน [สิ่งแวดล้อม]
Deductionsการหักลดหย่อน [TU Subject Heading]
Displacementการย้ายที่,การเคลื่อนหลุด,การกระจัดกระจาย,การเคลื่อนหลุด,กระดูกหักที่เคลื่อนจากที่,การไล่ที่,การเคลื่อนที่,การเคลื่อนตำแหน่ง,การไล่ที่,การขจัด [การแพทย์]
Elongationความสามารถของวัสดุที่ยืดออกได้โดยไม่เกิดการแตกหักเสียหาย โดยมากมักจะวัดค่า “ultimate elongation – การยืดสูงสุด” หรือ “elongation at break – การยืด ณ จุดขาด” ซึ่งจะแสดงค่าเป็นร้อยละของความยาวเดิม [เทคโนโลยียาง]
Grossก่อนหักรายจ่าย [การบัญชี]
Hip fracturesกระดูกสะโพกหัก [TU Subject Heading]
imageภาพ, ปรากฏการณ์ที่เกิดจากการรวมกันหรือเสมือนรวมกันของรังสีของแสงที่สะท้อนมาจากกระจกหรือหักเหผ่านเลนส์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
lensเลนส์, แก้วโปร่งใสหรือพลาสติกโปร่งใส มีผิวโค้งหนึ่งผิวหรือสองผิว และขัดเรียบ ใช้สำหรับหักเหแสง เลนส์มี 2 ชนิดคือ เลนส์นูน และเลนส์เว้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Net asset value มูลค่าสินทรัพย์สุทธิทรัพย์สินของกองทุนรวมตามราคาตลาดในขณะใดขณะหนึ่งหักด้วยหนี้สินของกองทุนรวมนั้น สำหรับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนหมายถึงมูลค่าสินทรัพย์สุทธิหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น มูลค่าสินทรัพย์ สุทธิต่อหน่วยลงทุนถือเป็นมูลค่าจริงของหน่วยลงทุน ณ วันที่ทำการคำนวณ การคำนวณดังกล่าวจะต้องได้รับการตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมนั้น Net Asset Value = Book Value ในกรณีของหุ้นสามัญ
Orthopedic fixation devicesเครื่องมือการตรึงกระดูกหัก [TU Subject Heading]
Refractionการหักเหของแสง [TU Subject Heading]
Crowding out (financial)ผลหักลด (ทางการเงิน) [เศรษฐศาสตร์]
Tibial fracturesกระดูกแข้งหัก [TU Subject Heading]
vulcanized rubberยางวัลกาไนส์, ยางดิบที่ผสมกับผงกำมะถันโดยการนวดและใช้ความร้อน ยางนี้มีสมบัติดีกว่ายางดิบ  ไม่เสียรูปที่อุณหภูมิสูงและไม่เปราะหักง่ายที่อุณหภูมิต่ำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Withholding taxภาษีหัก ณ ที่จ่าย [TU Subject Heading]
Provident fundกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุนสะสมสำหรับลูกจ้างเมื่อออกจากงาน กองทุนนี้จะสะสมเงินเข้ากองทุนเป็นรายเดือน โดยส่วนหนึ่งเป็นการหัก สะสมมาจากเงินเดือนของลูกจ้างและอีกส่วนหนึ่งเป็นเงินสมทบของฝ่ายนายจ้าง เพื่อให้เกิดประโยชน์งอกเงยแก่กองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และจำกัดความเสี่ยง ทางการได้กำหนดขอบเขตการลงทุนของกองทุน และกำหนดสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ไว้ การลงทุนของกองทุน จะต้องอยู่ภายใต้การจัดการของสถาบันการเงิน ที่ได้รับใบอนุญาตจัดการกองทุนส่วนบุคคล [ตลาดทุน]
Unearned Income รายได้โดยไม่ต้องทำงาน รายได้ประเทศที่ไม่ใช่ค่าจ้างซึ่งอาจอยู่ในรูป ของ ดอกเบี้ย ค่าเช่า หรือกำไร รายได้ที่ได้มาโดยไม่ต้องทำงานนี้ได้ แยกออกมาจากรายได้จากการทำงาน (earned income) เพื่อวัตถุประสงค์ในด้านการจัดเก็บภาษี รายได้จากการทำงานมัก เป็นรายได้ที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในขณะที่รายได้โดยไม่ต้องทำงานนี้มักจะเป็นรายได้ที่ต้องแจ้ง และจัดเก็บภาษีในภายหลัง [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
amortise (vt.) หักกลบลบล้าง (หนี้)
amortize (vt.) หักกลบลบล้าง (หนี้)
recoup (vt.) หักกลบลบหนี้ See also: ชดใช้ Syn. compensate, reimburse
debit (vt.) หักบัญชี
angle (vi.) หักมุม See also: เคลื่อนที่ทำมุม
angle (vt.) หักมุม See also: ทำให้เคลื่อนที่เป็นมุม
reclaim (vt.) หักร้างถางพง See also: ทำให้ที่ดินใช้การได้ Syn. develop, open up
take from (phrv.) หักลบจาก See also: ลบจาก Syn. subtract from, take away from
cancel out (phrv.) หักลบหนี้สิน See also: หายกัน, สมดุลกัน (เรื่องเงินหรือหนี้สิน)
deduct from (phrv.) หักลบออกจาก See also: หักออกจาก
blackmail (vt.) หักหลัง See also: ขู่, ขู่กรรโชก Syn. extort, hold up, shake down
double-cross (sl.) หักหลัง See also: ทรยศ
double-cross someone (idm.) หักหลัง See also: ทรยศต่อ
rat on (phrv.) หักหลัง (คำไม่เป็นทางการ) See also: แอบรายงาน, แอบบอก, ทรยศ Syn. inform against
less (prep.) หักออก See also: ชักออก, ลบออก
snap off (phrv.) หักออก See also: แยกออก, แตกออก
split off (phrv.) หักออก See also: แตกออก, แยกออก Syn. splinter off
take off (phrv.) หักออก See also: ลบออก, ตัดออก
stop out of (phrv.) หักออกจาก See also: ดึงออกจาก Syn. stop from, take out of
take away from (phrv.) หักออกจาก See also: ลบออกจาก Syn. subtract from, take away
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He fell down and broke his armเขาล้มลงแล้วแขนหัก
I fell off the stairs and broke my legฉันตกบันไดแล้วก็ขาหัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Fracture of the fifth metacarpal of the right hand... as well as multiple fractures of the sixth, seventh and eighth ribs.กระดูกมือขวาข้อที่ 5 หัก มีรอยแตกหลายแห่งบนซี่โครง ซี่ที่ 6-7-8
Maybe, but if Jimmy knows that we're on to him and he's the guy that's doing all this... telekinetic slicing and breaking of people.บางที แต่ถ้าจิมมี่รู้ว่า เราสงสัยเขา แล้วเขาก็เป็นคนที่ทำเรื่องทั้งหมดนี้ เฉือน แล้วก็ หัก ชาวบ้าน
Now, you're gonna be here for a few weeks, and then I'd count on another eight weeks or so on the crutches.หัก ทีนี้... คุณต้องนอนพักหลายอาทิตย์
Broken? There's no bones left.หัก ไม่เหลือกระดูกต่างหาก
Hard right, hard right Hard right!หักขวา หักขวา หักขวา
Dr. False Accusation's throat or maybe her tongue.หักคอคุณหมอเฟล หรือตัดลิ้นออกมาเลยดีไหม
I could snap this girl's neck like a twig! Huh? !หักคอผู้หญิงคนนี้ได้ง่ายๆ เลย ฮาจริงๆ
In a pinch, you do what you gotta do.หักคอเธอ เรียกคนทำความสะอาด
Half the difference to be subtracted from my debt to you.หักค่าหนี้ของข้าครึ่งนึงที่ติดเจ้าไว้
The salary deduction for the beer wheat plus deduction from purchasing the horseหักค่าเบียร์จากค่าจ้าง แล้วไหนจะหักค่าม้าอีก
So, um, here's what I think we should do.หักค่าเหล้าจากเงินเดือนผมแล้วกัน
Minus the stake that's in my brother, how many more stakes are out there that can kill me?หักจากหมุดที่ปักอยู่ในตัวพี่ชายของฉัน ยังเหลือหมุดอยู่อีกเท่าไร/ที่จะเอามาใช้ฆ่าฉันได้
Withdrawal is kicking in hard.หักดิบก็โหดย้งงี้เเหละ
Minus what I had to shave off for the Florist.หักที่ฉันกันไว้ไห้คนขายดอกไม้
I broke this one in three places.หักนี่ให้เป็น 3 ชิ้น
Clean breaks through both femurs on a horizontal axis.หักผ่านกระดูกทั้งสองข้าง ในแนวขวาง
Turn the goddamn wheel to the left, really quicklyหักพวงมาลัยไปทางซ้ายหรือทางขวาที
So James Woods murdered Stephanie, and then he murdered himself.หักมุมจริงๆ ไม่นะ ปีเตอร์ นายไม่เห็นหรือไง
Things took a wild turn, didn't they?หักมุมสุดๆเลยใช่ไหม?
Horrible turn of events. Horrible.หักมุมได้โหดมาก สยองโคตร
Are broken without an x-Ray.หักหรือไม่ โดยไม่มีเครื่องเอกซเรย์
Being betrayed by someone you trusted not to hurt you?หักหลังคนที่ไว้ใจตัวเองน่ะ
Betray one man, how soon before the next?หักหลังมาหนึ่งคน ไม่นานก็ต้องมีรายต่อไป?
Against the republic.หักหลังสาธารณรัฐหรอก
It is one thing to betray your agency, it is another to betray your partner.หักหลังองค์กรเรื่องนึง หักหลังเพื่อนร่วมทีมก็อีกเรื่องนึง
Ratting out is an accurate phrase, but somehow it doesn't seem true.หักหลังเป็นคำพูดที่ชัดเจน แต่บางทีมันไม่ใช่ความจริง
To us What Morrison did?หักหลังเราแบบที่มอร์ริสันทำ
Hard left rudder. Aye, sir.หักหางเสือซ้าย ครับท่าน
Deduct away. Don't forget to add on for a new pair of shoes,หักออกไป แต่อย่าลืมใส่ค่ารองเท้าคู่ใหม่ให้ผมด้วยนะ
Screw 'em, five skulls.หักอีกหนึ่ง เหลือ 5 คะแนน
Deducted one month's salary.หักเงินเดือนหนึ่งเดือน
Break a few fingers, overhear a few more things... before you know it...หักเสียนิ้วสองนิ้ว ได้ยินเรื่องอีกนิดหน่อย... กว่าเราจะรู้...
Breaking them would be easier.หักเอาคงง่ายกว่าเยอะ
Broke a man's arm to get a tip. Led me to the missing girl's location.หักแขนคนเพื่อให้ได้ข่าว สาวไปถึงรังที่กักตัวเหยื่อ
Break the pickle. Tickle, tickle.หักแตงกวาดอง จี้ จี้
Yeah! Very good. Hey, Rock.หักโหมมัน ใช่ ดีมาก.
Lucky you didn't break your neck.โชคดีที่คุณไม่หักคอตัวเองนะ
Now, these are facts. You can't refute facts. The kid is guilty.ตอนนี้เหล่านี้เป็นข้อเท็จจริง คุณไม่สามารถหักล้างข้อเท็จจริง เด็กมีความผิดจริง
It may have been two too many. Everyone has a breaking point.มันอาจจะเป็นสองมากเกินไป ทุกคนมีจุดแตกหัก
This boy's the product of a broken home and a filthy neighbourhood.เด็กคนนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของที่บ้านหักและย่านที่สกปรก

หัก ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
折れる[おれる, oreru] Thai: หัก English: to break

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หัก
Back to top