ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

obliterate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *obliterate*, -obliterate-

obliterate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
obliterate (vt.) ทำลายจนสิ้นซาก Syn. destroy, eradicate Ops. strenghten, stabilize
obliterate (vt.) ลบออกหรือปิดบังจนไม่เห็นร่องรอย Syn. erase, expunge Ops. restore
English-Thai: HOPE Dictionary
obliterate(อะบลิท'เทอเรท) vt. ขจัดร่องรอยทิ้ง,ขจัด,กำจัด,ลบออก,ถูออก,ขัดออก,ทำให้สูญหาย., See also: obliterable adj. obliteration n. obliterative adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
obliterate(vt) ลบล้าง,กำจัด,ขจัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
obliterateหายไป, บดบัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลบ (v.) obliterate See also: eradicate, erase, extirpate, destroy, blot out, efface, expunge Syn. ลบเลือน Ops. ใส่, เพิ่ม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And they say that now in Paris, France, even as we speak Louis Pasteur has devised a new vaccine that will obliterate anthrax once and for all.เขาพูดกันว่าที่ปารีสตอนนี้ แม้แต่ตอนที่เราคุยกันอยู่นี้... ...หลุยส์ ปาสเตอร์ได้คิดค้นวัคซีน... ..รักษาโรคแอนแทร็กซ์
And best of all, he can obliterate large structures with his super bark!และที่เยี่ยมที่สุด \ เขาสามารถทำลายศัตรูให้สิ้นซากด้วยพลังเห่าเพียงแค่ครั้งเดียว !
The V's are gonna obliterate us. You're bleeding!อะไรทำให้คุณคิดว่าผมทำได้?
That's got to be a sight watching God's awesome power just obliterate evil right in front of your eyes.มันคงจะเป็นภาพที่สวยงามน่าดู มองดูพลังแห่งพระเจ้า ฆ่าพวกปีศาจนั่น ต่อหน้าต่อตานาย
That way, if we have to, we can obliterate the whole thing.ถ้าจำเป็น เราก็กำจัดมันให้สิ้นซาก
Only to savagely obliterate my maker.ฉันแค่มาลบล้างความป่าเถื่อน ที่ทำต่อผู้สร้างของฉัน
I still prefer to figure the problem out, not obliterate it.ผมยังคงคิดแก้ปัญหานั้นอยู่ ไม่ใช่ทำลายมันให้สิ้นซาก
Years ago, she hired a hacker named the Falcon to digitally obliterate all traces of her son.ปีก่อน, เธอจ้าง แฮกเกอร์ที่ชื่อ ฟอลคอน มากลบร่องรอย ของลูกชายเธอ
"and using every breath I take to obliterate their pitiful little crap-shack."สาปแช่งพวกมันให้ล่มจม
If not, the peaceable Wachati will be obliterated.ถ้าไม่งั้น พวกวาชาติจะถูกล้างเผ่าพันธุ์
The sheer mass of water that collapsed on top of Jean should have obliterated her.คำอธิบายเดียวที่จีนรอดมาได้คือ
And his chip has been obliterated.และชิปของมันโดยทำลายไปแล้ว

obliterate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mǐn, ㄇㄧㄣˇ, 泯] obliterate; submerge

obliterate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หักล้าง[v.] (haklāng) EN: confute ; destroy ; erase ; obliterate ; refute ; disprove ; controvert FR: réfuter
ลบ[v.] (lop) EN: erase ; rub out ; obliterate ; wipe out ; eradicate ; extirpate ; destroy ; blot out ; efface ; expunge FR: effacer
มองข้าม[v. exp.] (møng khām) EN: overlook ; look over ; neglect ; ignore ; deny ; blur out ; obliterate FR: laisser échapper ; négliger ; ignorer
ลบล้าง[v.] (loplāng) EN: wipe out ; eradicate ; destroy ; blot out ; wash off ; poke a hole ; be obliterated FR: supprimer ; abolir
ลบเลือน[v.] (lopleūoen) EN: fade away ; be dim ; dissolve ; vanish ; obliterated ; be dim FR: s'estomper ; s'effacer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า obliterate
Back to top