ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ยากจน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ยากจน*, -ยากจน-

ยากจน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยากจน (v.) be poor See also: be impoverished, be needy, be poverty-stricken, be destitute, be broke, be indigent Syn. ยากไร้, ขัดสน, ยากแค้น, ยากจนข้นแค้น Ops. ร่ำรวย, มั่งมี
ยากจน (adj.) poor See also: impoverished, needy, poverty-stricken, destitute, broke, indigent Syn. ยากไร้, ขัดสน, ยากแค้น, ยากจนข้นแค้น Ops. ร่ำรวย, มั่งมี
ยากจนข้นแค้น (v.) be poor See also: be impoverished, be needy, be poverty-stricken, be destitute, be broke, be indigent Syn. ยากไร้, ขัดสน, ยากแค้น Ops. ร่ำรวย, มั่งมี
ยากจนข้นแค้น (adj.) poor See also: impoverished, needy, poverty-stricken, destitute, broke, indigent Syn. ยากจน, ขัดสน, อัตคัด Ops. ร่ำรวย, มั่งมี
ยากจนข้นแค้น (v.) be poor See also: be impoverished, be needy, be poverty-stricken, be destitute, be broke, be indigent Syn. ยากจน, ขัดสน, อัตคัด Ops. ร่ำรวย, มั่งมี
ยากจนข้นแค้น (adj.) poor See also: impoverished, needy, poverty-stricken, destitute, broke, indigent Syn. ยากไร้, ขัดสน, ยากแค้น Ops. ร่ำรวย, มั่งมี
English-Thai: HOPE Dictionary
antipoverty(แอนทีพอฟ' เวอที) adj. ซึ่งบรรเทาหรือขจัดความยากจน (angainst poverty)
beggary(เบก'เกอรี) n. ความยากจน,คนขอทาน,ชีวิตคนขอทาน
bread and cheese marriagen. การแต่งงานกับชายที่ยากจน
destitution(เดสทิทิว'เชิน) n. การขาดแคลน,ความอดอยาก,ความยากจน., See also: destitute adj.
impecunious(อิมพะคิว' เนียส) adj. ไม่มีเงิน, ยากจน., See also: impecuniously adv. impecuniousness n., Syn. poor
impoverish(อิมพอฟ' เชอริช) vt. ทำให้ยากจนทำให้มีคุณภาพเลว, ทำให้เสื่อม, ทำให้อ่อนกำลัง., See also: impoverisher n. impoverishment n.
impoverished(อิมพอฟ' เชอริชทฺ) adj. ยากจน, อ่อนกำลัง, เสื่อม, (ดิน) เลว, Syn. indigent
indigency(อิน' ดิเจินซี) n. ความยากจน
indigent(อิน' ดิเจินทฺ) adj. ยากจน, ขัดสน,, See also: indigently adv., Syn. poor, needy
meager(มี'เกอะ) adj. ขาดแคลน,น้อย,ไม่พอเพียง,ยากจน,ผอม, See also: meagerness n. meagreness n., Syn. poor,scanty
meagre(มี'เกอะ) adj. ขาดแคลน,น้อย,ไม่พอเพียง,ยากจน,ผอม, See also: meagerness n. meagreness n., Syn. poor,scanty
misease(มิสซีซ') n. ความไม่สบายกาย,ความทุกข์ใจ,ความทนทุกข์,ความยากจน
miserable(มิส'เซอระเบิล) adj. ทุกข์ยาก,ไม่มีความสุข,ยากจน,น่าดูถูก,เลว,น่าสังเวช., See also: miserableness n. miserably adv.
necessity(นะเซส'ซิที) n. ความจำเป็น,สิ่งจำเป็น,ความขัดสน,ความยากจน. -Phr. (of necessity อย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงเป็นแน่แท้), Syn. want,need
needy(นีด'ดี) adj. จำเป็น,ยากจนมาก, See also: needily adv., Syn. necessarily
pauperise(พอ'พะไรซ) vt. ทำให้ยากจนมาก, See also: pauperisation n. pauperization n.
pauperize(พอ'พะไรซ) vt. ทำให้ยากจนมาก, See also: pauperisation n. pauperization n.
poor(พัวร์) adj. ยากจน,ขาดแคลน,ขัดสน,เลว,น่าสงสาร,น่าสังเวช,ไม่มีรสชาติ,ไม่ดีพอ,ไม่สมบูรณ์,ไม่สำคัญ. n. คนจน, See also: poorly adv., Syn. needy,indigent,penniless
poverty(พอฟ'เวอที) n. ความยากจน,ความขาดแคลน,ความขัดสน,ความไม่พอเพียง, Syn. indigence,lack
poverty-strickenadj. ยากจน,ขัดสนมาก, Syn. extremely poor
protectory(พระเทค'ทะรี) n. สถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้า,สถานสงเคราะห์เด็กยากจน
threadbare(เธรด'แบร์) adj. เก่าแก่,ขาดกระรุ่งกะริ่ง,กร่อน,น่าเบื่อหู,แร้นแค้น,ยากจน,สวมเสื้อผ้าเก่า ๆ, See also: threadbareness n., Syn. ragged,worn
trash(แทรช) n. ของเสีย,ของเหลวไหล,ขยะ,หนังสือไร้สาระ,กากอ้อย,ของสวะ,คำพูด,ข้อคิดเห็นหรือข้อเขียนที่เหลวไหล,คนเหลวไหล,คนสวะ,คนผิวขาวที่ยากจน. vt. เล็มกิ่ง,ตัดกิ่ง,เด็ดใบทิ้ง,ทำลายข้าวของ., Syn. stuff,waste,rags,nonsense,refuse ###A. trea
underprivileged(อัน'เดอะพริฟ'วะลิจดฺ) adj. ไม่ได้มีสิทธิเพราะยากจน,ไม่ได้สิทธิเพราะอยู่ในชนชั้นที่ต่ำ
want(วอนทฺ) vt. vi.,ต้องการ,ปรารถนา,อยาก,ขาดแคลน,หา,ล่า n. สิ่งที่ต้องการ,สิ่งที่จำเป็น,ความขาดแคลน,ความยากจน,การขาดแคลนสิ่งจำเป็นของชีวิต,ความรู้สึกต้องการ Phr. (want out ต้องการออก), See also: wanter n., Syn. esire,lack,sha
wretched(เรช'ชิด) adj. เคราะห์ร้าย,น่าเวทนา,ต่ำช้า,ยากจน,เศร้าหมอง,ไร้ค่า, See also: wretchedly adv. wretchedness n., Syn. miserable,destitute,poor
English-Thai: Nontri Dictionary
beggarly(adj) เหมือนขอทาน,ยากจน,ยากไร้
beggary(n) ความยากจน,ความแร้นแค้น,ความยากไร้
destitute(adj) อัตคัด,ขาดแคลน,ยากจน,อดอยาก,ไม่เพียงพอ,สิ้นเนื้อประดาตัว
destitution(n) ความอัตคัด,ความขาดแคลน,ความยากจน,ความอดอยาก
impecunious(adj) ยากจน,ขัดสน
impoverish(vt) ทำให้ไม่อุดมสมบูรณ์,ทำให้ยากจน,ทำให้อ่อนกำลัง
indigence(n) ความยากจน,ความขัดสน
indigent(adj) ยากจน,ขัดสน,ไม่พอใช้,ขาดแคลน
needy(adj) ยากจน,ขาดแคลน,จำเป็น,ซึ่งต้องการมาก
poor(adj) ยากจน,ขัดสน,น่าสงสาร,เลว,ไม่ดี,ต่ำต้อย
poverty(n) ความยากจน,ความขัดสน,ความอัตคัด
POVERTY-poverty-stricken(adj) ยากจน,เข็ญใจ,ขัดสน,อัตคัด,ยากไร้
wretch(n) คนสารเลว,คนชั่วช้าสามานย์,คนยากจน,ผู้เคราะห์ร้าย
wretched(adj) ยากจน,ชั่วร้าย,ชั่วช้าสามานย์,ต่ำช้า
wretchedness(n) ความยากจน,ความชั่วร้าย,ความเคราะห์ร้าย,ความน่าเวทนา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
poor reliefการบรรเทาทุกข์คนยากจน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
war against povertyการณรงค์ต่อต้านความยากจน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Elderly poorผู้สูงอายุยากจน [TU Subject Heading]
Indigent Nationalsคนในชาติที่ต้องประสบความยากจนข้นแค้นในต่างแดน
Poorคนยากจน [TU Subject Heading]
Povertyความยากจน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
be hard up (phrv.) ยากจน See also: แร้นแค้น, อดอยาก
broke (adj.) ยากจน See also: ขัดสนมาก Syn. insolvent, indigent Ops. solvent
cheesy (adj.) ยากจน Syn. poor, inferior
destitude (adj.) ยากจน See also: แร้นแค้น, ยากแค้น Syn. needy, poor Ops. rich, wealthy
humble (adj.) ยากจน
indigent (adj.) ยากจน See also: แร้นแค้น, ยากแค้น Syn. destitude, needy, poor Ops. rich, wealthy
necessitous (adj.) ยากจน See also: แร้นแค้น Syn. needy, poor
poor (adj.) ยากจน See also: ขัดสน, ขาดแคลน, อัตคัด, ยากแค้น Syn. needy, penniless, scanty, deprived Ops. wealthy, well-to-do
poverty-stricken (adj.) ยากจน See also: ขัดสนมาก Syn. insolvent, indigent, broke Ops. solvent
penurious (adj.) ยากจนมาก See also: ขัดสนอย่างมาก Syn. stingy, mean, frugal, niggardly Ops. generous, charitable
beggar (vt.) ทำให้ยากจนลง See also: ทำให้เป็นคนขอทาน
disadvantaged (adj.) ไม่ได้มีสิทธิเพราะยากจน See also: ไม่ได้สิทธิเพราะด้อยโอกาส Syn. deprived
down-and-out (idm.) คนยากจน
guest worker (n.) ผู้ทำงานที่มาจากประเทศยากจนและเข้าทำงานในประเทศรวยกว่า
impoverish (vt.) ทำให้ยากจน See also: ทำให้จนลง Syn. pauperize
indigence (n.) ความยากจนข้นแค้นอย่างที่สุด See also: ความแร้นแค้น Syn. destitution, poverty Ops. richness, weathiness
indigency (n.) ความยากจนข้นแค้นอย่างที่สุด See also: ความแร้นแค้น Syn. destitution, poverty Ops. richness, weathiness
pauperize (vt.) ทำให้ยากจนมาก See also: ทำให้ยากไร้, ทำให้อนาถา Syn. bankrupt, impoverish
penuriously (adv.) อย่างยากจนที่สุด See also: อย่างอัตคัด, อย่างขัดสน, อย่างขาดแคลน
penury (n.) ความยากจน See also: ความอัตคัด, ความขัดสน Syn. poverty, impoverishment, privation
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're looking for a male, indigent transient between the ages of 25 and 45.ผู้ต้องสงสัยเป็นชาย ยากจน อายุระหว่าง 25 ถึง 45 ปี
Yeah, we don't care that you, you know, broke bad or whatever.ใช่, เราไม่แคร์, นายก็รู้, ยากจน ดีเลว หรืออะไรก็ตาม
And Mercato... poor Mercato.และ Mercato ... ยากจน Mercato
My poor, devoted Agador.ยากจน Agador ทุ่มเทของฉัน
Poor and perfect. With eyes like the sea after a storm.ยากจน แต่มีนัยตาที่งดงามดุจทะเลหลังมรสุม
Poor, alone, and a generation later,ยากจน,โดดเดี่ยว และในรุ่นต่อมา
Yeah, that's an understatement.ยากจนบรรยายไม่ได้เลยค่ะ
Promise me no more.ยากจนแต่พอเพียงก็เหมือนรวยจนพอแล้ว
Shame on you, frightening a poor old lady.สำหรับท่านทั้งหลายที่น่ากลัว หญิงชรายากจน
And because you've been so good to poor old Granny,และเนื่องจากคุณได้รับ ดังนั้นที่ดีที่จะยากจนเก่ายาย
Yeah, everyone. Look at Hannah, poor girl.อืม ทุกคน ดูอย่าง ฮันนาห์ สาวยากจนสิ
Maybe he was poor like we are, and he would understand.บางทีเขาอาจจะเป็นคนยากจน เหมือนที่เรามี และเขาจะเข้าใจ
It must be very sharp and not tempered so it will break, like my knife broke.มันจะต้องคมชัดมาก และไม่ได้มีอารมณ์จึงจะทำลาย เหมือนมีดของฉันยากจน
I found out about Captain McCluskey, who broke Mike's jaw.ผมพบว่าข้อมูลเกี่ยวกับกัปตันคสัสที่ยากจนกรามของไมค์
'Special', my ass! He was just another drifter that broke the law.พิเศษ ตูดของผม เขาเป็นเพียงคนเร่ร่อนที่ยากจนที่ผิดกฎหมาย
India lives in her villages and the terrible poverty there can only be removed if their local skills can be revived.อินเดียมีหมู่บ้านมากมาย เเละความยากจนจะหมดไปได้ ถ้างานท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟู
Poverty is the worst form of violence.ความยากจนเป็นความโหดร้ายที่สุด
As each week passes, I have to face up to the fact... that the poor man must have perished in the attempt.ขณะที่ในแต่ละสัปดาห์ผ่าน ไปฉันต้องเผชิญหน้ากับความเป็นจริง ... ว่าคนยากจนจะต้องมี การเสียชีวิตในความพยายาม
Poor buggers. They just want to be like us.มาหายากจน พวกเขาเพียงต้องการที่จะเป็นเหมือนเรา
You know, all them Haitian and Cuban and African riffs, that's part of jazz.รู้ไหม พวกนั้นเป็นชาวเฮติ และคิวบา และชาวอัฟริกายากจน ที่เป็นส่วนหนึ่งของแจ๊ส.
Gotta keep...one jump ahead of the breadlineกระโดดหนึ่งครั้งหนีระดับความยากจนนี้
Would they see a poor boy?พวกเขาจะมองเห็นเด็กยากจนบ้างไหม? ไม่ แน่ๆ
We look back down... on poor, troubled Belfast.เรามองย้อนกลับไปลง ... ที่ยากจนทุกข์เบลฟาส
Yeah, well, enough about the poor, unfortunate Mr. Floyd.ใช่ดีพอเกี่ยวกับคนยากจนที่โชคร้ายนายฟลอยด์
He broke my fuckin' nose!เขายากจน fuckin ของฉัน 'จมูก!
You broke his nose, he ought to have something to show for it.คุณยากจนจมูกของเขาเขาควรจะมีสิ่งที่จะแสดงมัน
They broke the door down before I could take requests.พวกเขายากจนประตูลงก่อนที่ฉันจะใช้เวลาการร้องขอ
I just broke my glass. I'm sorry.ฉันเพิ่งยากจนแก้วของฉัน ฉันขอโทษ
You didn't have this kind of sympathy for poor Bessie Jackson!คุณไม่ได้มีชนิดของความเห็นอกเห็นใจนี้สำหรับคนยากจนเบสซี่แจ็คสัน!
We poor saps build this thing and blow ourselves to kingdom come.เราเพลียยากจนสร้างสิ่งนี้และ
Our own Congressman, the poor man's best friend,สมาชิกรัฐสภาของพวกเรา เพื่อนที่ดีทีสุดของคนยากจน
Take this. My last arrow broke.เวลานี้ ลูกศรสุดท้ายของฉันยากจน
Aren't those really issues that deal more with poverty?ปัญหานั้น ความจริงเป็นปัญหา ความยากจน ไม่ใช่หรือ
"Give me your tired, your hungry, your poor.""เอาความเหน็ดเหนื่อย ความหิว และความยากจน มาให้ฉัน"
Well, it's Americans who are tired and hungry and poor.ก็คนอเมริกาเนี่ยแหละที่ต้องทั้งเหนื่อย หิว และก็ยากจน
Trey, I think you broke a rib. Tell him to get the cuffs off.แต้มผมคิดว่าคุณยากจนซี่โครง บอกเขาที่จะได้รับเสื้อออก
And don't forget, Pop, tomorrow you have to help hand out the food to the poor kids.อย่าลืมนะครับ พรุ่งนี้พ่อต้องไป ที่โรงเรียน มอบอาหารให้เด็กยากจน
Have I ever forgotten to help the poor kids?พ่อเคยลืมช่วยเหลือเด็กยากจนเหรอลูก
When my father ran a church in a poor neighborhood.ตอนที่พ่อฉันสร้างโบสถ์ /Nแถวย่านยากจนแห่งหนึ่ง
Weak and mighty Rich and poorอ่อนแอ หรือ เข้มแข็ง ร่ำรวย หรือ ยากจน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ยากจน
Back to top