ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

well-to-do

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *well-to-do*, -well-to-do-

well-to-do ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
well-to-do (adj.) ซึ่งร่ำรวย See also: ซึ่งมีเงินมากพอที่จะอยู่อย่างสุขสบาย Syn. affluent, prosperous, well-off Ops. destitute, indigent, poor
English-Thai: HOPE Dictionary
well-to-do(เวล'ทะดู') adj. รุ่งเรือง,ร่ำรวย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พอมีอันจะกิน (v.) well-to-do See also: wealthy, prosperous Syn. มีอันจะกิน Ops. ขัดสน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Like somebody would discriminate against you, a well-to-do white guy.อย่างเช่นอาจจะมีบางคนอยาก แข่งกับนาย
Dong Chul, I heard that Dok Sa is rather well-to-do these days.ดงชอล, ฉันได้ยินมาว่าด็อกซา ค่อนข้างจะร่ำรวย ผิดปกติ ในทุกวันนี้
Passengers from the Marina, they'd be young, educated, well-to-do.ผู้โดยสารจากมาริน่า พวกเขาอายุน้อย มีการศึกษา มีอันจะกิน
The picture that you keep on your phone of Mum and Dad says that they're well-to-do.รูปพ่อแม่คุณ ในโทรศัพท์ บอกได้ว่าพวกเขามีตังค์

well-to-do ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
富裕[fù yù, ㄈㄨˋ ㄩˋ, 富裕] prosperous; well-to-do; well-off

well-to-do ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お坊っちゃん;御坊っちゃん;お坊ちゃん;御坊ちゃん[おぼっちゃん, obocchan] (n) (1) (hon) son (of others); (2) young master; (3) (See 坊ちゃん) green young man from a well-to-do family
坊ちゃん(P);坊っちゃん(P)[ぼっちゃん, bocchan] (n) (1) (hon) son (of others); (2) young master; (3) (See お坊ちゃん) green young man from a well-to-do family; (P)

well-to-do ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คานทอง[n. exp.] (khān thøng) EN: well-to-do spinster FR:
กระเป๋าหนัก[adj.] (krapaonak) EN: rich ; wealthy ; affluent ; well-to-do ; well-heeled ; flush FR: riche ; fortuné
กุลบุตร[n.] (kunlabut) EN: good son ; youth who is worthy of respect ; son in a well-to-do family FR:
มั่งคั่ง[adj.] (mangkhang) EN: wealthy ; rich ; well-off ; well-to-do FR: très riche ; richissime ; opulent ; fortuné
มีอันจะกิน[adj.] (mī-anjakin) EN: well-to-do ; well-off ; prosperous ; well-heeled FR:
ผู้มีอันจะกิน[n. exp.] (phū mī an j) EN: well-to-do ; person of means ; person of substance ; solid citizen ; somebody who is well-off FR: personne aisée [f]
ร่ำรวย[adj.] (ramrūay) EN: rich ; wealthy ; well-to-do ; well-off ; loaded FR: riche ; nanti ; plein aux as (fam.)
รวย[adj.] (rūay) EN: rich ; wealthy ; well-off ; well-to-do ; loaded ; well-heeled ; not short of a bob or two FR: riche ; fortuné ; opulent ; aisé ; nanti ; richard (fam. - péj.)
ฐานะดี[adj.] (thāna dī) EN: well-to-do ; well-off ; prosperous FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า well-to-do
Back to top