ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

impoverish

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *impoverish*, -impoverish-

impoverish ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
impoverish (vt.) ทำให้ยากจน See also: ทำให้จนลง Syn. pauperize
impoverish (vt.) ทำให้เสื่อม See also: ทำให้เสื่อมสภาพ Syn. deteriorate
impoverished (adj.) ยากแค้น See also: ลำบาก, ยากจน, จน Syn. pauperized, poor Ops. rich
impoverishment (n.) ความแร้นแค้น See also: ความยากจน, ความยากจน Syn. poverty
English-Thai: HOPE Dictionary
impoverish(อิมพอฟ' เชอริช) vt. ทำให้ยากจนทำให้มีคุณภาพเลว, ทำให้เสื่อม, ทำให้อ่อนกำลัง., See also: impoverisher n. impoverishment n.
impoverished(อิมพอฟ' เชอริชทฺ) adj. ยากจน, อ่อนกำลัง, เสื่อม, (ดิน) เลว, Syn. indigent
English-Thai: Nontri Dictionary
impoverish(vt) ทำให้ไม่อุดมสมบูรณ์,ทำให้ยากจน,ทำให้อ่อนกำลัง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
impoverished art; arte poveraศิลปะสมถะ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สิ้นเนื้อประดาตัว (v.) impoverish See also: fleece, pauperize Syn. หมดตัว, หมดเนื้อหมดตัว Ops. มั่งคั่งร่ำรวย, มั่งมี
สิ้นไร้ไม้ตอก (v.) impoverish See also: fleece, pauperize Syn. ยากไร้, อับจน, ลำบากยากแค้น
ไส้แห้ง (v.) impoverish See also: pauperize, be poor Syn. ยากจน, อดอยาก
ความยากแค้น (n.) impoverishment See also: poverty Syn. ความยากจน, ความยากจนข้นแค้น, ความแร้นแค้น Ops. ความรวย, ความร่ำรวย
ตกยาก (v.) become impoverished See also: be in difficult position, be very poor Syn. ตกทุกข์ได้ยาก, ลำบาก, ยากจน, ขัดสน Ops. สบาย
ยากแค้น (v.) be impoverish See also: be poor, be indigent, be impecunious, be destitute, be needy, be penniless Syn. อัตคัด, ขัดสน, ยากจน
ยากแค้น (v.) be impoverish See also: be poor, be indigent, be impecunious, be destitute, be needy, be penniless Syn. อัตคัด, ขัดสน, ยากจน
ลำบาก (v.) become impoverished See also: be in difficult position, be very poor Syn. ตกทุกข์ได้ยาก, ยากจน, ขัดสน Ops. สบาย
ลำบากยากเข็ญ (v.) be impoverished See also: be poor Syn. ยากแค้น, ยากจน Ops. มั่งมี, อยู่ดีกินดี
อับจน (v.) be impoverished See also: be poor Syn. ยากแค้น, ลำบากยากเข็ญ, ยากจน Ops. มั่งมี, อยู่ดีกินดี
อับจน (v.) be impoverished See also: be poverty-stricken, be poor Syn. ยากจน, ยากแค้น
อับจน (v.) be impoverished See also: be poverty-stricken, be poor Syn. ยากจน, ยากแค้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You dare to be insolent to my young master, impoverish kids...เจ้าช่างกล้าไร้มารยาทกับนายน้อยข้า เจ้าเด็กขอทาน...
An impoverished soul like myself?คนโทรมๆอย่างฉันเนี่ยนะ?
No one will be impoverished, and the Chinese people can stand tall in the East.ชนชาวจีนจะหยัดยืน ในโลกตะวันออกอย่างภาคภูมิ นี่ล่ะคือความหมายของการปฏิวัติ
Would you prefer to return to the impoverished state you were in before I graciously took your daughter as my wife?คุณต้องการที่จะกลับมา ไปยังรัฐที่ยากจนคุณอยู่ใน ก่อนที่ผมจะเข้ามามีพระกรุณ​​าโปรดเกล้าฯ ลูกสาวของคุณเป็นภรรยาของฉัน?

impoverish ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
穷苦[qióng kǔ, ㄑㄩㄥˊ ㄎㄨˇ, 穷苦 / 窮苦] impoverished; destitute
贫困[pín kùn, ㄆㄧㄣˊ ㄎㄨㄣˋ, 贫困 / 貧困] impoverished; poverty

impoverish ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
大漁貧乏[たいりょうびんぼう, tairyoubinbou] (n) impoverishment of fishermen because of a bumper catch; decline in fishermen' s income caused by the sharply lower fish prices as a result of an overabundant catch
斜陽族[しゃようぞく, shayouzoku] (n) declining or impoverished aristocracy
疲弊[ひへい, hihei] (n,vs) exhaustion; impoverishment; ruin; (P)
豊作貧乏[ほうさくびんぼう, housakubinbou] (n) impoverishment of farmers because of a bumper harvest; decline in farmers' income caused by the sharply lower farm prices as a result of bumper harvests
豊作飢饉[ほうさくききん, housakukikin] (n) impoverishment of farmers because of a bumper harvest; decline in farmers' income caused by the sharply lower farm prices as a result of bumper harvests

impoverish ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไส้แห้ง[v.] (saihaēng) EN: impoverish ; pauperize ; be poor FR:
อนาถา[adj.] (anāthā) EN: destitute ; impoverished ; pauperized ; homeless ; orphan ; parentless FR: indigent ; nécessiteux
อับจน[v.] (apjon) EN: be impoverished ; be poverty-stricken ; be poor FR:
เด็กยากจน[n. exp.] (dek yākjon) EN: poor children; impoverished children ; needy children FR: enfants pauvres [mpl]
ฝรั่งขี้นก[n. exp.] (Farang khīn) EN: stingy foreigner ; backpacker ; impoverished Westerner ; bird shit Westerner ; bird shit Farang FR: routard [m] ; farang radin [m]
จน[adj.] (jon) EN: poor ; impoverished ; penniless ; impecunious ; poverty-stricken ; needy FR: pauvre ; impécunieux ; indigent
เข็ญใจ[adj.] (khenjai) EN: poverty-stricken ; impoverished ; needy FR: dans le dénuement ; miséreux
ข้นแค้น[adj.] (khonkhaēn) EN: in hard circumstances ; destitute ; needy ; poverty-stricken ; penniless ; impoverished ; poor FR:
ความยากจน[n.] (khwām yākjo) EN: poverty ; beggary ; impoverishment FR: pauvreté [f] ; indigence [f] (vx)
ความยากแค้น[n.] (khwām yākkh) EN: impoverishment ; poverty FR: misère [f]
กร็อกกร๋อย[adj.] (krǿkkrøi) EN: scrawny ; emaciated ; withered ; impoverished FR:
ลำบากยากแค้น[v. exp.] (lambāk yākk) EN: become poverty-stricken ; be badly off ; live in poverty ; be impoverished ; be poor ; undergo trouble FR: être touché par la pauvreté
ล่มจม[X] (lomjom) EN: become bankrupt ; go under ; become insolvent ; be broke ; be destitute ; be impoverished ; go to ruin ; collapse FR: être ruiné ; être insolvable
อด ๆ อยาก ๆ = อดๆ อยากๆ[adj.] (ot-ot yāk-y) EN: poor ; impoverished FR:
อดอยาก[adj.] (otyāk) EN: starving ; poor ; impoverished FR:
แร้นแค้น[adj.] (raēnkhaēn) EN: in dire straits ; poverty-stricken ; destitute ; impoverished ; penniless FR:
สิ้นไร้ไม้ตอก[adj.] (sinraimāitø) EN: penniless ; destitute ; impoverished ; indigent FR: sans le sou ; comme un oiseau sur la branche ; comme l'oiseau sur la branche
ตกต่ำ[v.] (toktam) EN: low ; decline ; diminish ; be reduced (to) ; take a fall ; go down ; fall off ; suffer a decline ; be depressed ; be in recession ; be down on one's luck ; be in low circumstances ; become impoverished FR: décliner ; déprécier
ตกยาก[v.] (tokyāk) EN: become impoverished ; be in difficult position ; be very poor ; fall on hard times ; suffer misfortune FR:
ยากจน[adj.] (yākjon) EN: poor ; impoverished ; needy ; poverty-stricken; destitute ; broke ; indigent FR: pauvre ; misérable ; marmiteux (vx)
ยากแค้น[adj.] (yākkhaēn) EN: poor ; poverty-stricken ; in dire poverty ; impoverished ; penniless FR: pauvre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า impoverish
Back to top