ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wealthy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wealthy*, -wealthy-

wealthy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wealthy (adj.) ร่ำรวย See also: รวย, มั่งคั่ง, มั่งมี Syn. affluent, prosperous, rich Ops. destitute, indigent, poor
wealthy people (n.) กลุ่มคนร่ำรวยที่ชื่นชอบการเดินทางโดยเครื่องบินไอพ่น
English-Thai: HOPE Dictionary
wealthy(เวล'ธี) adj. มั่งคั่ง,มั่งมี,มากมาย,รวย,ร่ำรวย,อุดมสมบูรณ์, See also: wealthiness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
wealthy(adj) มั่งคั่ง,มั่งมี,มากมาย,ร่ำรวย,อุดมสมบูรณ์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธัญ (adj.) wealthy See also: prosperous, flourishing, moneyed, affluent, Syn. มั่งมี, มั่งคั่ง, ร่ำรวย
มีเงิน (adj.) wealthy See also: rich Syn. ร่ำรวย
เสี่ย (n.) wealthy Chinese See also: rich man Syn. อาเสี่ย
คนมั่งคั่ง (n.) wealthy man See also: rich man, man of wealth, millionaire Syn. คนรวย, คนมั่งมี, มหาเศรษฐี, ผู้มั่งมี, ผู้มั่งคั่ง
ผู้มั่งมี (n.) wealthy man See also: rich man, man of wealth, millionaire Syn. คนรวย, คนมั่งมี, คนมั่งคั่ง, มหาเศรษฐี, ผู้มั่งคั่ง
มหัทธนะ (n.) wealthy man See also: rich man, man of wealth, millionaire Syn. คนรวย, คนมั่งมี, คนมั่งคั่ง, มหาเศรษฐี, ผู้มั่งมี, ผู้มั่งคั่ง
คนมั่งคั่ง (n.) wealthy person See also: rich person Syn. ผู้มั่งมี, คนมั่งมี, ผู้มีอันจะกิน, คนมีอันจะกิน Ops. ผู้ยากจน, ผู้ขัดสน, ผู้อัตคัด
คนมีอันจะกิน (n.) wealthy person See also: rich person Syn. ผู้มั่งมี, คนมั่งคั่ง, คนมั่งมี, ผู้มีอันจะกิน Ops. ผู้ยากจน, ผู้ขัดสน, ผู้อัตคัด
คนรวย (n.) wealthy person See also: the rich, millionaire Syn. เศรษฐี, ผู้ร่ำรวย, ผู้มั่งมี Ops. คนจน
คฤหบดี (n.) wealthy person See also: the rich, millionaire Syn. คหบดี, เศรษฐี, คนรวย Ops. คนจน
ผู้มั่งคั่ง (n.) wealthy person See also: rich person Syn. ผู้มั่งมี, คนมั่งคั่ง, คนมั่งมี, ผู้มีอันจะกิน, คนมีอันจะกิน Ops. ผู้ยากจน, ผู้ขัดสน, ผู้อัตคัด
ผู้มั่งมี (n.) wealthy person See also: rich person Syn. คนมั่งคั่ง, คนมั่งมี, ผู้มีอันจะกิน, คนมีอันจะกิน Ops. ผู้ยากจน, ผู้ขัดสน, ผู้อัตคัด
ผู้มั่งมี (n.) wealthy person See also: the rich, millionaire Syn. เศรษฐี, ผู้ร่ำรวย Ops. คนจน
ผู้มีอันจะกิน (n.) wealthy person See also: rich person Syn. ผู้มั่งมี, คนมั่งคั่ง, คนมั่งมี, คนมีอันจะกิน Ops. ผู้ยากจน, ผู้ขัดสน, ผู้อัตคัด
ผู้ร่ำรวย (n.) wealthy person See also: the rich, millionaire Syn. เศรษฐี, ผู้มั่งมี Ops. คนจน
โภคิน (n.) wealthy person See also: man of wealth, rich man Syn. คนมั่งมี, คนรวย, โภคี
โภคี (n.) wealthy person See also: man of wealth, rich man Syn. คนมั่งมี, คนรวย, โภคิน
แม่ม่ายทรงเครื่อง (n.) wealthy widow See also: rich widow, dowager Syn. แม่หม้ายทรงเครื่อง
แม่หม้ายทรงเครื่อง (n.) wealthy widow See also: rich widow, dowager
มั่งคั่ง (v.) be wealthy See also: be rich, be prosperous Syn. มั่งมี Ops. ยากจน, อัตคัด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You wealthy college boys don't have the education enough to admit if you're wrong.เด็กจบมหาลัยเเพงๆ ไม่รู้จักยอมรับ เวลาเวลาเอาผิด
Your mother must be a very wealthy lady.แม่ของท่านคงเป็นหญิงที่มั่งคั่งมากสินะ
We're defending Brooke Windham... whose very wealthy husband was found shot to death... in their Beacon Hill mansion.เรากำลังว่าความให้ บรู๊ค วินดัม ผู้ซึ่งมีสามีมหาเศรษฐีกลายเป็นศพ ที่แมนชั่นของพวกเขาเอง
And while they're doing those sorts of nice things they're also playing a role in lowering taxes for corporations and lowering taxes for wealthy people and reconfiguring public policy.และขณะที่บรรษัททำอะไรที่ดูเหมือนดี มันก็เป็นการแสดงบทบาทเพื่อลดภาษีของบรรษัทไปด้วย การลดภาษีเพื่อคนรวย
Well, a wealthy gentleman bought my painting for a lot of money.ท่านมหาเศรษฐีเขาขอซื้อภาพฉันน่ะ
Some of our wealthy clients pay several thousand a week.ไม่อยากเชื่อจริง ๆ ว่ามีการทำงานอย่างพวกคุณ
Mrs. Fan came from a very rich and wealthy family in Chinaคุณฟานน่ะ มาจากครอบครัวเมืองจีน ที่ร่ำรวยมั่งคั่งเชียวน่ะ
She is from a wealthy family and is the only daughter.เธอมาจากครอบครัวที่ร่ำรวย แถมเป็นลูกสาวคนเดียวอีกต่างหาก
I sent him to a wealthy country, so that he could grow up rich.ฉันส่งเขาไปยัง ประเทศที่หนาวขนาดนั้นได้ยังไงนะ ตอนนี้เขาคงจะร่ำรวย
"Wholesome, spiritually wealthy couple have found true love with each other. "คู่รักที่ดีงาม และมั่งคั่งด้านจิตใจ พบความรักแท้จากกันและกัน
No Dad, you are a very wealthy man. I think you can afford to keep me.ไม่ค่ะ พ่อออกจะรวย หนูคิดว่าพ่อจ่ายให้หนูได้ค่ะ
When I was 13,my mother worked for a wealthy man as a maid until one day... she was alone in the house... with him and he... everybody knew what he did,ตอนฉันอายุ 13 แม่ฉันทำงาน/Nให้บ้านคนรวย จนวันหนึ่ง... เธออยู่ในบ้านนั้นคนเดียว... กับมัน..

wealthy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
富国[fù guó, ㄈㄨˋ ㄍㄨㄛˊ, 富国 / 富國] rich country; make the country wealthy (political slogan)

wealthy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
セレブ[, serebu] (n) (abbr) (See セレブリティー) wealthy socialite; celebrity
レディズコンパニオン;レディズ・コンパニオン[, redeizukonpanion ; redeizu . konpanion] (n) (arch) lady's companion (paid female companion of a wealthy or high-ranking woman, esp. in Victorian England)
大所[おおどころ;おおどこ, oodokoro ; oodoko] (n) wealthy family; important person; bigwig
大農[だいのう, dainou] (n) large-scale (mechanized, mechanised) farming; wealthy farmer
子マダム[こマダム, ko madamu] (n) wealthy women who strive to follow the fashions exactly and be seen in all the right place
巨商[きょしょう, kyoshou] (n) wealthy merchant
豪商[ごうしょう, goushou] (n) wealthy merchant
豪商層[ごうしょうそう, goushousou] (n) wealthy merchant class
豪家[ごうか, gouka] (n) wealthy and powerful family
豪農[ごうのう, gounou] (n) wealthy farmer
財産家[ざいさんか, zaisanka] (n) wealthy individual; person of wealth
逆玉[ぎゃくたま, gyakutama] (n) man who marries a wealthy or upwardly-mobile woman; gold digger
豊か[ゆたか, yutaka] (adj-na) abundant; wealthy; plentiful; rich; affluent; (P)

wealthy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจ้าขรัว[n.] (jaokhrūa) EN: wealthy Chinese FR: riche Chinois [m]
เจ้าสัว[n.] (jaosūa) EN: rich Chinese merchant ; wealthy business owner ; wealthy Chinese FR: commerçant fortuné [m] ; riche Chinois [m]
เจ๊สัว[n.] (jēsūa) EN: wealthy Chinese FR: riche Chinois [m]
คหปตานี[n.] (khahapatānī) EN: rich woman ; wealthy woman ; woman of means FR:
คฤหบดี[n.] (khareuhabød) EN: wealthy person FR:
คนมั่งมี[n. exp.] (khon mangmī) EN: rich man ; wealthy man ; man of wealth ; man of property FR: personne riche [f]
คนรวย[n.] (khonrūay) EN: wealthy person ; rich people [pl] ; wealthy people [pl] FR: riche [m]
กระเป๋าหนัก[adj.] (krapaonak) EN: rich ; wealthy ; affluent ; well-to-do ; well-heeled ; flush FR: riche ; fortuné
แม่ม่ายทรงเครื่อง[n. exp.] (maēmāi song) EN: wealthy widow ; rich widow ; dowager FR: riche veuve [f]
มั่งคั่ง[adj.] (mangkhang) EN: wealthy ; rich ; well-off ; well-to-do FR: très riche ; richissime ; opulent ; fortuné
มั่งมี[adj.] (mangmī) EN: wealthy ; affluent ; opulent FR: riche ; fortuné ; aisé ; nanti
นอนกิน[adj.] (nøn kin) EN: rich ; wealthy FR:
โภคี[n.] (phōkhī) EN: wealthy person ; man of wealth ; rich man FR: serpent [m]
โภคิน[n.] (phōkhin) EN: wealthy person ; man of wealth ; rich man FR: serpent [m]
ไพร่มั่งมี[n. exp.] (phrai mangm) EN: wealthy commoner ; rich commoner FR:
ร่ำรวย[v.] (ramrūay) EN: be rich ; be wealthy FR:
ร่ำรวย[adj.] (ramrūay) EN: rich ; wealthy ; well-to-do ; well-off ; loaded FR: riche ; nanti ; plein aux as (fam.)
รวย[adj.] (rūay) EN: rich ; wealthy ; well-off ; well-to-do ; loaded ; well-heeled ; not short of a bob or two FR: riche ; fortuné ; opulent ; aisé ; nanti ; richard (fam. - péj.)
เสี่ย[n.] (sīa) EN: Sia ; wealthy Chinese ; prosperous man FR:
ธัญ[adj.] (than) EN: fortunate ; wealthy FR: riche

wealthy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
reich; vermögend {adj} | reicher; vermögender | am reichsten; am vermögendstenwealthy | wealthier | wealthiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wealthy
Back to top