ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

destitute

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *destitute*, -destitute-

destitute ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
destitute (adj.) แร้นแค้น See also: ยากจน, ขัดสน, ยากไร้, อดอยาก, ขาดแคลน Syn. insolvent, impoverished, moneyless Ops. solvent
English-Thai: Nontri Dictionary
destitute(adj) อัตคัด,ขาดแคลน,ยากจน,อดอยาก,ไม่เพียงพอ,สิ้นเนื้อประดาตัว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้นแค้น (adj.) destitute See also: poor, needy, impoverished, penniless, poverty-stricken Syn. ยากจน, อัตคัด, ขัดสน Ops. ร่ำรวย
อนาถา (adj.) destitute See also: impoverished, pauperized, homeless Syn. ยากจน
ข้นแค้น (v.) be destitute See also: be poor, be needy, be impoverished, be penniless, be poverty-stricken Syn. ยากจน, อัตคัด, ขัดสน Ops. ร่ำรวย
อดอยากยากจน (v.) be destitute See also: be poor, be indigent Syn. ขัดสน
โซ (v.) be destitute See also: be poor, be indigent Syn. อดอยากยากจน, ขัดสน
โซซัดโซเซ (v.) roam about destitutely Syn. โซเซ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And probably leave your family destitute too.แล้วจะมาตัวแกในที่สุด
Oh, she's a destitute Lounge singer somewhere in Quebec, and let's keep it that way, please.เธอเป็นนักร้องเลาจ์แร้นแค้น สักที่ในควิเบก แล้วได้โปรด ปล่อย ให้มันเป็นแบบนั้นเถิด
A destitute woman and her small child, what can they do to such a man if he keeps their money for himself?หญิงม่ายแร้นแค้น กับลูกเล็กของนาง พวกเขาจะทำอะไรชายผู้นั้นได้ หากเขาเก็บเงินไว้เสียเอง
Suicide number 1 37 of this year, in this city was neither a destitute, nor a lonely man but a successful executive with a loving family and 40 million dollars in the bank.ลองดุพี่เค้าดีดีสิครับ เค้าดูเป็นพี่สำหรับนายใช่มั้ย ห๊า อ่า พี่นี่ตาถึงนะครับ ดูเธอสิครับ
# I've been a good man # # all my life. # # take care of my kids, # # provide for my wife. # # given to the church, # # the destitute, the poor. ## ผมเป็นคนดีมาตลอด# # ทั้งชึวิต # # ดูแลลูกๆ #
Mr. Drake grew up nearly destitute, but he was smart, and managed to finagle a full scholarship to Northwestern.คุณเครดโตมาแบบ แร้นแค้น แต่ว่าเขาฉลาด และแอบเนียนโกง ทุนการศึกษา ของม.นอร์ธเวสเทิร์น
Lincoln's widow died destitute.ภรรยาม่ายของลินคอล์นตายอย่างอนาถา

destitute ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
流离失所[liú lí shī suǒ, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧˊ ㄕ ㄙㄨㄛˇ, 流离失所 / 流離失所] destitute and homeless (成语 saw); forced from one's home and wandering about; displaced
穷愁潦倒[qióng chóu liáo dǎo, ㄑㄩㄥˊ ㄔㄡˊ ㄌㄧㄠˊ ㄉㄠˇ, 穷愁潦倒 / 窮愁潦倒] destitute and troubled; in dire straits
凋敝[diāo bì, ㄉㄧㄠ ㄅㄧˋ, 凋敝] hard; depressed (of business); destitute (of life)
穷困[qióng kùn, ㄑㄩㄥˊ ㄎㄨㄣˋ, 穷困 / 窮困] destitute; wretched poverty
穷愁[qióng chóu, ㄑㄩㄥˊ ㄔㄡˊ, 穷愁 / 窮愁] destitute; troubled; penniless and full of care
颠沛[diān pèi, ㄉㄧㄢ ㄆㄟˋ, 颠沛 / 顛沛] destitute; difficulty; hardship; trouble
家贫如洗[jiā pín rú xǐ, ㄐㄧㄚ ㄆㄧㄣˊ ㄖㄨˊ ㄒㄧˇ, 家贫如洗 / 家貧如洗] extreme povery (成语 saw); destitute; penniless; poor as church mice
穷苦[qióng kǔ, ㄑㄩㄥˊ ㄎㄨˇ, 穷苦 / 窮苦] impoverished; destitute
衣单食薄[yī dān shí bó, ㄧ ㄉㄢ ㄕˊ ㄅㄛˊ, 衣单食薄 / 衣單食薄] thin coat, meager food (成语 saw); life of wretched poverty; destitute

destitute ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
困窮者[こんきゅうしゃ, konkyuusha] (n) the poor or needy or destitute
乏しい[とぼしい(P);ともしい, toboshii (P); tomoshii] (adj-i) meagre; meager; scarce; limited; destitute; hard up; lacking; scanty; poor; (P)
貧乏(P);貧棒(oK);貧之(iK)[びんぼう, binbou] (adj-na,n) poverty; destitute; poor; (P)

destitute ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนาถา[adj.] (anāthā) EN: destitute ; impoverished ; pauperized ; homeless ; orphan ; parentless FR: indigent ; nécessiteux
อัตคัด[v.] (attakhat) EN: be poor ; be destitute ; be indigent ; be necessitous ; be short of ; lack FR: être sans ressource
อัตคัด[adj.] (attakhat) EN: poor ; destitute ; indigent ; necessitous ; needy ; deficient ; poverty-stricken ; impecunious ; needy ; hard-pressed FR: indigent ; nécessiteux
กปณ[adj.] (kapana) EN: destitute FR:
กปณา[adj.] (kapanā) EN: destitute FR:
ข้นแค้น[v.] (khonkhaēn) EN: be destitute FR:
ข้นแค้น[adj.] (khonkhaēn) EN: in hard circumstances ; destitute ; needy ; poverty-stricken ; penniless ; impoverished ; poor FR:
ล่มจม[X] (lomjom) EN: become bankrupt ; go under ; become insolvent ; be broke ; be destitute ; be impoverished ; go to ruin ; collapse FR: être ruiné ; être insolvable
แร้นแค้น[adj.] (raēnkhaēn) EN: in dire straits ; poverty-stricken ; destitute ; impoverished ; penniless FR:
ไส้แห้ง[adj.] (saihaēng) EN: destitute FR:
สิ้นเนื้อประดาตัว[adj.] (sinneūaprad) EN: indigent ; moneyless ; penniless ; impecunious ; destitute ; ruined FR: sans le sous ; indigent
สิ้นไร้ไม้ตอก[adj.] (sinraimāitø) EN: penniless ; destitute ; impoverished ; indigent FR: sans le sou ; comme un oiseau sur la branche ; comme l'oiseau sur la branche
โซ[v.] (sō) EN: destitute FR:
ยากจน[adj.] (yākjon) EN: poor ; impoverished ; needy ; poverty-stricken; destitute ; broke ; indigent FR: pauvre ; misérable ; marmiteux (vx)

destitute ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Not leidend; notleidend [alt] {adj}destitute; indigent; needy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า destitute
Back to top