ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

insolvent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *insolvent*, -insolvent-

insolvent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
insolvent (adj.) ซึ่งล้มละลาย See also: เกี่ยวข้องกับการล้มละลาย
English-Thai: HOPE Dictionary
insolvent(อินซอล'เวินทฺ) adj. ล้มละลาย,ไม่สามารถใช้หนี้สินได้เพียงพอ,n. บุคคลที่ล้มละลาย, Syn. ruined
English-Thai: Nontri Dictionary
insolvent(adj) ล้มละลาย,หมดตัว,สิ้นเนื้อประดาตัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If our buyers find out the missiles are worthless, they'll pull all their orders and this bank will be left insolvent.ถ้าลูกค้าเรารู้ว่าจรวดที่ซื้อไปไม่มีประโยชน์\ มีหวังยกเลิกหมด ...และธนาคารเราไม่มีปัญญาใช้หนี้แน่

insolvent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
破産者[はさんしゃ, hasansha] (n) a bankrupt or insolvent person

insolvent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อับปาง[v.] (appāng) EN: go bankrupt ; become insolvent FR:
ล่มจม[X] (lomjom) EN: become bankrupt ; go under ; become insolvent ; be broke ; be destitute ; be impoverished ; go to ruin ; collapse FR: être ruiné ; être insolvable
ล้มละลาย[n.] (lomlalāi) EN: become bankrupt : go bankrupt ; become insolvent ; be insolvent; go broke ; go bust FR: faire faillite ; être en faillite ; faire banqueroute ; mettre la clef sous le paillasson ; fermer ses portes
หมดกระเป๋า[adj.] (motkrapao) EN: bankrupt ; insolvent FR:
หมดพก[adj.] (motphok) EN: bankrupt ; insolvent FR:
หมดตัว[adj.] (mottūa) EN: penniless ; bankrupt ; insolvent FR: fauché ; sans le sou
หนี้สินล้นพ้นตัว[X] (nīsin lonph) EN: insolvent ; insolvency FR:

insolvent ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zahlungsunfähig {adj} | zahlungsunfähiger | am zahlungsunfähigsteninsolvent | more insolvent | most insolvent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า insolvent
Back to top