ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มั่งคั่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มั่งคั่ง*, -มั่งคั่ง-

มั่งคั่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มั่งคั่ง (v.) be rich See also: be wealthy, be loaded, be well-off Syn. ร่ำรวย, รวย Ops. จน, ขัดสน, ยากจน
มั่งคั่ง (v.) be wealthy See also: be rich, be prosperous Syn. มั่งมี Ops. ยากจน, อัตคัด
English-Thai: HOPE Dictionary
affluent(แอฟ' ฟลูเอินทฺ) adj. มั่งคั่ง, ร่ำรวย, มากมาย. -n.สายน้ำแยก, Syn. abounding, wealthy ###A. poor, needy, insolvent)
bag(แบก) {bagged,bagging,bags} n. ถุง,กระสอบ,ย่าม,กระเป๋าถือ,ความมั่งคั่ง,อาชีพ,อารมณ์ -Phr. (in the bag แน่นอน,มั่นใจ) vi. บวม,พองขึ้น,มีท้อง vt. ใส่เข้าไปในถุง,ล่า,ฆ่า,ทำให้บวมหรือพอง, Syn. pouch
flourish(ฟลอ'ริช) vi. เจริญ,รุ่งเรือง,เฟื่องฟู,มั่งคั่ง,งอกงาม,โอ้อวด. vt. แกว่ง,โบก,เดินอวด,ประดับหรูหรา. n. การแกว่งการโบก,การแสดงโอ้อวด,สำนวนสละสลวย,การประดับด้วยลายดอกไม้,ภาวะที่เจริญรุ่งเรือง., See also: flourisher n.
fortune(ฟอร์'เชิน) n. โชค,โชคชะตา,โชคลาภ,ทรัพย์สมบัติจำนวนมาก,ความสำเร็จ,ความรุ่งเรือง,ผู้รับมรดก,หญิงมั่งคั่ง. Phr. (tell a person's fortune ทำนายโชคชะตา) . vi. มอบทรัพย์สมบัติจำนวนมากให้., Syn. fate,
opulence(ออพ'พิวเลินซฺ) n. ความมั่งคั่ง,ความเจริญรุ่งเรือง., Syn. opulency
opulent(ออพ'พิวเลินทฺ) adj. มั่งคั่ง,อุดมสมบูรณ์,เจริญรุ่งเรือง,มากมาย.
prosperity(พรอสเพอ'ริที) n. ความเจริญ,ความรุ่งเรือง,ความสำเร็จ,ความมั่งคั่ง,ความเฟื่องฟู, Syn. wealth,success,riches,boom
prosperous(พรอส'เพอเริส) adj. เจริญ,รุ่งเรือง,มั่งคั่ง,เฟื่องฟู,ประสบความสำเร็จ,มีผลดี., See also: prosperousness n., Syn. successful,thriving
richness(ริช'นิส) n. ความมั่งคั่ง,ความสมบูรณ์
silver spoonn. ความร่ำรวย,ความมั่งคั่ง
spoon(สพูน) n. ช้อน,ปริมาณเต็มช้อน,พลั่ว,จอบ,คนเซ่อ,คนที่หลงรักคนอื่นข้างเดียว vt.,vi. ใช้ช้อนตัก,ทำให้เป็นรูปช้อน,ตีลูกกอล์ฟขึ้นเบา ๆ ,หลงงมงาย,เกี้ยว,กอดจูบ,vi. แสดงความรัก -Phr. (born with a silver spoon in one's mouth เกิดในตระกูลมั่งคั่ง) .
substantial(ซับสแทน'เชิล) adj.,n. (สิ่งที่) มากมาย,ยิ่งใหญ่,มีเนื้อหา,มีใจความ,มีแก่นสาร,มีตัวตน,เป็นเนื้อหนังมังสา,เป็นพื้นฐาน,มั่งคั่ง,มีอิทธิพล,อุดมสมบูรณ์,แน่นหนา,เป็นความจริง,เป็นของจริง.., See also: substantiality n. substantialness n.
wealthy(เวล'ธี) adj. มั่งคั่ง,มั่งมี,มากมาย,รวย,ร่ำรวย,อุดมสมบูรณ์, See also: wealthiness n.
well-fixed(เวล'ฟิคซฺทฺ') adj. ร่ำรวย,มั่งคั่ง,มีทรัพย์สินมาก, Syn. well-to-do
well-heeled(เวล'ฮีลดฺ') adj. ร่ำรวย,มั่งคั่ง
English-Thai: Nontri Dictionary
affluence(n) ความสมบูรณ์,ความร่ำรวย,ความมั่งคั่ง,การไหลบ่า
affluent(adj) สมบูรณ์,ร่ำรวย,มั่งคั่ง,ไหลบ่า
capitalist(n) นายทุน,คนมั่งคั่ง,คนมั่งมี
fortune(n) ความมั่งคั่ง,โชคชะตา,เคราะห์,โชคลาภ,ชะตากรรม
heyday(n) ความมั่งคั่ง,สมัยรุ่งเรือง
opulence(n) ความอุดมสมบูรณ์,ความมั่งคั่ง,ทรัพย์สมบัติ
opulent(adj) มั่งคั่ง,มั่งมี,อุดมสมบูรณ์
plenty(adj) อุดมสมบูรณ์,มากมาย,ล้นเหลือ,มั่งคั่ง
plutocrat(n) คนที่มีอำนาจ,คนมั่งคั่ง,คนมั่งมี
prosper(vi) รุ่งเรือง,เจริญ,มั่งคั่ง,เฟื่องฟู,ร่ำรวย
prosperous(adj) เจริญ,รุ่งเรือง,มั่งคั่ง,ร่ำรวย,เฟื่องฟู
resourceful(adj) เจ้าความคิด,เจ้าปัญญา,อุดมสมบูรณ์,มั่งคั่ง
rich(adj) อุดมสมบูรณ์,รวย,สวยงาม,หรูหรา,มั่งคั่ง
riches(n) ทรัพย์สมบัติ,ความมั่งคั่ง,ความร่ำรวย,ความอุดมสมบูรณ์
richness(n) ทรัพย์สมบัติ,ความมั่งคั่ง,ความร่ำรวย,ความอุดมสมบูรณ์
weal(n) สวัสดิภาพ,ความมั่งคั่ง,ความผาสุก,ความมั่นคง
wealth(n) ความมั่งคั่ง,ทรัพย์สมบัติ,ความสมบูรณ์,โภคทรัพย์
wealthy(adj) มั่งคั่ง,มั่งมี,มากมาย,ร่ำรวย,อุดมสมบูรณ์
WELL-well-off(adj) มีทรัพย์,มั่งคั่ง,อยู่ในสภาพดี,พอใจ,ยินดี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
wealthความมั่งคั่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
comfortable (adj.) มั่งคั่ง See also: ร่ำรวย, มีเงินมาก, มีอันจะกิน Syn. luxurious, affluent, prosperous, rich Ops. miserable, wretched
fat (adj.) มั่งคั่ง See also: ร่ำรวย, อุดมสมบูรณ์ Syn. fruitful, profitable, rich
opulent (adj.) มั่งคั่ง See also: ร่ำรวย Syn. rich, lavish, wealthy Ops. poor, insolvent
richly (adv.) มั่งคั่ง See also: มากมาย, อุดม Syn. abundantly, sumptuously, lavishly
sumptuously (adv.) มั่งคั่ง See also: มากมาย, อุดม Syn. abundantly, lavishly
well off (idm.) มั่งคั่ง See also: ร่ำรวย, มีเงินพอ
well-heeled (idm.) มั่งคั่ง See also: ร่ำรวย, มีเงินพอ
affluence (n.) ความมั่งคั่ง See also: ความร่ำรวย Syn. wealth, opulence
affluently (adv.) อย่างมั่งคั่ง See also: อย่างร่ำรวย, อย่างมีเงินมาก, อย่างมีอันจะกิน Syn. luxuriously, prosperously, richly Ops. poorly
bag (n.) ความมั่งคั่ง See also: ความร่ำรวย, ความล่ำซำ
comfortably (adv.) อย่างมั่งคั่ง See also: อย่างร่ำรวย, อย่างมีเงินมาก, อย่างมีอันจะกิน Syn. luxuriously, affluently, prosperously, richly Ops. poorly
easy street (sl.) สถานที่สมมุติสำหรับคนมั่งคั่ง / สุขสบายในชีวิต
glitterati (n.) คนมั่งคั่งและมีชื่อเสียง
Manhattan (n.) ย่านมั่งคั่งและรุ่งเรืองของอเมริกา
moneymaking (n.) ความมั่งคั่ง
noblesse oblige (n.) ความเชื่อว่าผู้มั่งคั่งควรช่วยเหลือผู้ด้อยกว่า
opulence (n.) ความมั่งคั่ง See also: ความร่ำรวย Syn. wealth, richness Ops. poverty, destitution
richness (n.) ความมั่งคั่ง See also: การมีมากมาย, ความอุดม Syn. abundance, bounty
self-aggrandizement (n.) การมุ่งแสวงหาสิ่งต่างๆ เพื่อตัวเองเช่น ทรัพย์สิน ชื่อเสียง ความมั่งคั่ง
self-aggrandizing (adj.) ซึ่งมุ่งแสวงหาสิ่งต่างๆ เพื่อตัวเองเช่น ทรัพย์สิน ชื่อเสียง ความมั่งคั่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Their goal is to accumulate great personal wealth,เป้าหมายของมันก็คือ สะสมสร้างความมั่งคั่งให้ตัวเอง,
A private man without wealth without property without official title or office.ชายสันโดษ ไร้ความมั่งคั่ง ปราศจากทรัพย์สิน และยศถาบรรดาศักดิ์
The earl has great estates, great wealth, great power.เอิร์ลที่มีสมบัติที่ดีมั่งคั่งอันยิ่งใหญ่, พลังอันยิ่งใหญ่
Step off the boat and into prosperity!ก้าวลงมาจากเรือ สู่ความมั่งคั่ง
Your mother must be a very wealthy lady.แม่ของท่านคงเป็นหญิงที่มั่งคั่งมากสินะ
A man's wealth is measured by the size of his cock.ความมั่งคั่งของมนุษย์ที่วัดจากขนาดของไก่ของเขา
"Poor little rich girl. What does she know about misery?"สาวมั่งคั่งจะรู้จักความทุกข์ยากได้ไง
The king known as Louis XIV... brought his people food, prosperity and peace... and is remembered as the greatest ruler...กษัตริย์ซึ่งโลกรู้จักในนาม "หลุยส์ที่ 14" ทรงนำชาติสู่สันติ รุ่งเรืองและมั่งคั่ง พระองค์คือมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด
The wealth of Moria was not in gold or jewels but mithril.ความมั่งคั่งของมอเรียไม่ได้อยู่ที่ทอง... หรือเพชรพลอยๆ แต่อยู่ที่มิธริล
In our search for wealth and for prosperity we created something that's going to destroy us.ในการแสวงหาความมั่งคั่งและความเจริญ เราสร้างสิ่งที่จะหันมาทำลายล้างเรา
One of the things I find very interesting in our current debates is this concept of who creates wealth.สิ่งหนึ่งที่ฉันคิดว่าน่าสนใจมาก ในประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องนี้ในปัจจุบัน ก็คือใครเป็นผู้สร้างความมั่งคั่ง
That wealth is only created when it's owned privately.ความมั่งคั่งถูกสร้างขึ้นต่อเมื่อมันเป็นสมบัติส่วนบุคคลเท่านั้นหรือ
Are they not a form of wealth?มันไม่ใช่ความมั่งคั่งรูปแบบหนึ่งหรือ?
And why does it only become wealth when some entity puts a fence around it and declares it private property?แล้วทำไมมันถึงกลายเป็นความมั่งคั่งต่อเมื่อมีคนบางกลุ่ม เอารั้วไปล้อมมันและประกาศว่านี่เป็นทรัพย์สินเอกชน?
Well you know that's not wealth creation.เอาล่ะ นั่นไม่ใช่การสร้างความมั่งคั่งหรอก
That's wealth usurpation.นั่นเป็นการแย่งชิงความมั่งคั่งต่างหาก
The rich king? Si.พระราชาผู้มั่งคั่ง ?
To a long and prosperous marriage... of our two companies.สำหรับการสมรสที่ยั่งยืนและมั่งคั่ง ระหว่าง 2 บริษัท
To a long and prosperous marriage...สำหรับการสมรสที่ยั่งยืนและมั่งคั่ง...
Mrs. Fan came from a very rich and wealthy family in Chinaคุณฟานน่ะ มาจากครอบครัวเมืองจีน ที่ร่ำรวยมั่งคั่งเชียวน่ะ
How great would it have been to see this place in its heyday!วิธีที่ดีก็จะได้รับเพื่อดูสถานที่นี้ใน ความมั่งคั่งของมัน!
We were just debating the basic economic theories of wealth distribution.เราเพิ่งจะโต้เถียงกัน เกี่ยวกับทฤษฎีธุรกิจเบื้องต้น.. ..ของการแจกจ่ายความมั่งคั่ง
Basically a backup for the accumulated wealth of America.โดยพื้นฐานแล้วคือการสำรองข้อมูลด้านความมั่งคั่งของอเมริกา
"Wholesome, spiritually wealthy couple have found true love with each other. "คู่รักที่ดีงาม และมั่งคั่งด้านจิตใจ พบความรักแท้จากกันและกัน
We pray together, work together and if the good Lord smiles kindly on our endeavour we share the wealth together.ร่วมสวดมนต์ ร่วมทำงาน และหากพระเจ้าทรงเมตตา เราจะร่วมแบ่งปัน ความมั่งคั่งด้วยกัน
An attractive implication toward glamour and wealth.มันบ่งบอกถึงความหรูหราและมั่งคั่ง
But a fortune in jewels and a good tale to tell...แต่ความมั่งคั่งของอัญมณี และเรื่องเล่าดีๆ...
And soon to be wealthy beyond belief.แล้วในไม่ช้าจะมั่งคั่งร่ำรวย
I'll make you a very wealthy man.ฉันจะทำให้คุณเป็น ชายที่มั่งคั่งมากคนนึง
The only freedom man really wants is the freedom to be comfortable.นักอิสรภาพเท่านั้นที่ต้องการอย่างเเท้จริง อิสรภาพของความมั่งคั่งร่ำรวย
Promising untold riches to us all look!นำความมั่งคั่งเหลือคณานับ มาสู่เราทุกคน ...ดูสิ !
This is a radically new type of urban growth, driven by the urge to survive rather than to prosper.นี่คือการเติบโตของเมือง ในรูปแบบใหม่ที่รุนแรง, เกิดจากการดิ้นรนเพื่ออยู่รอด มากกว่าความเจริญมั่งคั่ง
When trade is fair, when both buyer and seller benefit, everybody can prosper and earn a decent living.เมื่อการค้าเป็นธรรม ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายได้ประโยชน์ ทุกคนจะมั่งคั่งและ มีความเป็นอยู่ที่ดี
He liquidated most of his wealth a few years ago, to buy some industrial properties around airports, chemical plants, railyards.ก็พอทำเงินอยู่บ้าง เขาเลิกกิจการที่สร้างความมั่งคั่งให้เขามากที่สุด เมื่อปีกว่านี่เอง เพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์การผลิต ใกล้ สนามบิน โรงงานเคมี รางรถไฟ
I just need to know that in this misbegotten corner of Manhattan, that wealth, ambition and moral laxity are alive and well.แค่อยากรู้ว่ามุมที่เป็นจุดเริ่มต้น ของแมนฮัตตันที่ทั้งมั่งคั่งความทะเยอทะยาน ไม่เข้มงวดเรื่องศีลธรรมจรรยา ว่ายังมีอยู่รึเปล่า
We have a rich, full life together.เรามีความมั่งคั่ง เติมเต็มชีวิตให้กัน
Um, thanks to a wealthy Scandinavian investor...เอ่อ ต้องขอบคุณ นายทุนชาวสแกนดิเนเวียนผู้มั่งคั่ง...
But if you know where to look... these ruins are full of riches.แต่ถ้าคุณรู้ว่าจะดูที่ไหน ซากปรักหักพังเหล่านี้เต็มไปด้วย ความมั่งคั่ง
Letting us know the glorious new era... of wealth and prosperity for the state.แจ้งให้เราทราบถึงยุคใหม่อัน รุ่งเรือง ของความมั่งคั่งและความมั่งคั่ง ของรัฐ
Prosperity beyond measure is within our reach!ความมั่งคั่งเกินกว่าจะคาดได้ ใกล้จะมาถึงเราแล้ว

มั่งคั่ง ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
富む[とむ, tomu] Thai: มั่งคั่ง English: to be rich

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มั่งคั่ง
Back to top