ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

opulence

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *opulence*, -opulence-

opulence ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
opulence (n.) ความมั่งคั่ง See also: ความร่ำรวย Syn. wealth, richness Ops. poverty, destitution
English-Thai: HOPE Dictionary
opulence(ออพ'พิวเลินซฺ) n. ความมั่งคั่ง,ความเจริญรุ่งเรือง., Syn. opulency
English-Thai: Nontri Dictionary
opulence(n) ความอุดมสมบูรณ์,ความมั่งคั่ง,ทรัพย์สมบัติ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Surrounded by opulence rivaling families of proper heritage.ล้อมรอบไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ มรดกที่เหมาะของครอบครัว rivaling
The opulence and complexity of this magnificent chandelier... should only be found in the palaces of nobility.ความสวยงามตระการตาของโคมระย้าอันนี้ พบได้ในที่นี่เท่านั้นแหละ เตาผิง

opulence ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奢华[shē huá, ㄕㄜ ㄏㄨㄚˊ, 奢华 / 奢華] opulence; luxury

opulence ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
富裕[ふゆう, fuyuu] (adj-na,n) wealth; riches; opulence; (P)

opulence ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความรวย[n.] (khwām rūay) EN: wealthiness ; richness ; opulence FR: richesse [f] ; opulence [f] ; aisance [f]
ภูติ[n.] (phūt) EN: prosperity ; wealth ; opulence ; richness FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า opulence
Back to top