ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sumptuously

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sumptuously*, -sumptuously-

sumptuously ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sumptuously (adv.) มั่งคั่ง See also: มากมาย, อุดม Syn. abundantly, lavishly

sumptuously ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
栄耀栄華[えいようえいが;えようえいが, eiyoueiga ; eyoueiga] (n) wealth, prosperity, and arrogant splendor (splendour); (living sumptuously) intoxicated by wealth and power; luxury

sumptuously ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สวยหรู[adv.] (sūayrū) EN: splendidly ; gorgeously ; sumptuously FR:
เจ๋อเจ๊อะ[adv.] (joējoe) EN: boldly ; impudently ; presumptuously ; audaciousl ; intrusively FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sumptuously
Back to top