ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

abundance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *abundance*, -abundance-

abundance ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
abundance (n.) ความอุดมสมบูรณ์ See also: ความอุดม, ความสมบูรณ์, ความมากมาย Syn. bounty, profusion
English-Thai: HOPE Dictionary
abundance(อะบัน' เดิน') n. ความอุดมสมบูรณ์, ภาวะล้นเหลือ. -abundant adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
abundance(n) ความดกดื่น,ความอุดมสมบูรณ์,ความมากมาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
abundanceความอุดม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
abundanceสัดส่วนธาตุ [ดาราศาสตร์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No uniform but an abundance of courage.-สวัสดีค่ะ -พ่อคะ -สวัสดีค่ะ คุณนาย
It is by far the longest voyage she has yet undertaken and its completion will signal that she's ready for our great journey to Bristol Bay whose unspoiled walrus habitat will yield an abundance of...มันเป็นการเดินทางที่ยาวที่สุดเท่าที่เรือลำนี้เคยล่องมา และถ้าการเดินทางนี้สำเร็จนั่นหมายถึง อสรพิษทะเลลำนี้พร้อมแล้ว สำหรับการเดินทางมุ่งสู่อ่าวบริสตอล
To bless all who live here and to bring them the abundance of all thy fruits.และปกป้องผู้ที่อาศัย... ...และนำความสมบูรณ์พูนสุข มาสู่พวกเขา
I will use the corruption at the heart of his kingdom, and such an abundance of gold will buy me into the King's chambers, even to the King himself.ข้าจะใช้การทุจริต ในใจกลางอาณาจักรของเขา ทองคำมหาศาลนี้ จะนำพาข้าเข้าสู่ห้องของกษัตริย์ได้ หรือแม้แต่ตัวกษัตริย์เอง
For her existing abundance of natural talent.เพราะนาง ร้ายเองโดยธรรมชาติ
For his span of years, for his abundance of character;ตลอดช่วงชีวิตของเขา และการคงอยู่ของเขา
Since we have such an abundance of overqualified applicants, they fill every staff position for the DN Group director.อย่างไรก็ตามเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการเหล่านี้ ผู้อำนวยการของ ดีเอ็นกรุ๊ป
So its inconceivable that the fish could become confused and to enter man-made drainage systems especially with those shocking abundance of back yard poolsทำให้ปลาสับสน และเข้ามาระบบน้ำของคน โดยเฉพาะสระน้ำ
And in my abundance of time alone this week,ตลอดอาทิตย์ที่ฉันอยู่ตามลำพัง
With jury selection about to begin, citizens of Rosewood are bracing for a trial that is certain to garner an abundance of attention from both local residents and the media.การเลือกคณะลูกขุนกำลังเริ้มต้น พลเมื่องในโรสวูด จะโล่งใจจากการสอบสวน นั่นคือบางอย่างที่รวบรวมไว้ ความสมบูรณ์ของความสนใจ.
I believe that if we die with an abundance of this power, it can become forever imprinted on the immediate environment.ผมเชื่อนะ เมื่อเราตายไป พลังงานนี้...
Aside from an abundance of short skirts.นอกจากกระโปรงสั้นๆนั่น

abundance ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丰裕[fēng yù, ㄈㄥ ㄩˋ, 丰裕 / 豐裕] abundance; plenty
优裕[yōu yù, ㄧㄡ ㄩˋ, 优裕 / 優裕] plenty; abundance
盛产[shèng chǎn, ㄕㄥˋ ㄔㄢˇ, 盛产 / 盛產] superabundant; to teem with; to produce in abundance; to abound in

abundance ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
事欠かない[ことかかない, kotokakanai] (adj-i) having an abundance
生い茂る;生茂る[おいしげる, oishigeru] (v5r,vi) to grow thickly; to be overgrown; to thrive; to grow in abundance
豊水[ほうすい, housui] (n) high water; abundance of water
賦存量[ふそんりょう, fusonryou] (n) abundance
金属量[きんぞくりょう, kinzokuryou] (n) metallicity (astronomy); metal abundance
仰山[ぎょうさん, gyousan] (adj-na,adv,n) (1) large quantity; plenty; abundance; great many; (2) exaggeration
余計[よけい, yokei] (adj-na,adv,n) too much; unnecessary; extraneous; abundance; surplus; excess; superfluity; (P)
充溢[じゅういつ, juuitsu] (n,vs) overflow; abundance; exuberance
冗多[じょうた, jouta] (adj-na,n) superabundance
潤沢[じゅんたく, juntaku] (adj-na,n) luster; lustre; favor; favour; abundance; plenty
豊富[ほうふ, houfu] (adj-na,n) abundance; wealth; plenty; bounty; (P)
過多[かた, kata] (adj-na,n) excess; superabundance; (P)

abundance ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความชุกชุม[n.] (khwām chukc) EN: abundance FR: abondance [f]
กินอยู่พูวาย[v.] (kinyūphūwāi) EN: have plenty ; have an abundance ; live in clover FR:
เหลือแหล่[adv.] (leūalaē) EN: excessively ; amply ; exceedingly ; in abundance ; more than enough FR: plus qu'il n'en faut
เหลือหลาย[adv.] (leūalāi) EN: excessively ; amply ; exceedingly ; in abundance ; more than enough FR: plus qu'il n'en faut
เหลือล้น ; เหลือหลาย ; เหลือแหล่[adv.] (leūalon) EN: excessively ; amply ; exceedingly ; in abundance ; more than enough FR: plus qu'il n'en faut
ไพบูลย์[n.] (phaibūn) EN: prosperity abundance ; spaciousness FR:
เยอะแยะ[adv.] (yoeyae) EN: many ; much ; plenty (of) ; a lot (of) ; lots of ; abundantly ; plentifully ; an abundance of FR: beaucoup ; plein ; des tas

abundance ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wortfülle {f}abundance of words

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า abundance
Back to top