ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตึง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตึง*, -ตึง-

ตึง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตึง (v.) be strict See also: be rigid, be strained, be taut, be tight, be tense, be critical Syn. เข้มงวด, เคร่ง, เคร่งครัด
ตึง (v.) be in an angry mood See also: refrain from speaking, look strained/sullen Ops. คล่อง, สะพัด
ตึง (adv.) sound of a heavy thing falling on the floor or ground
ตึง (v.) be short of See also: be lacking of, be deficient in Syn. ฝืด
ตึง (adj.) tight See also: tense, taut, stiff, firm Syn. แน่น, เต่ง, เต่งตึง Ops. หย่อน, ยาน, หลวม
ตึงตัง (adv.) loudly See also: wildly, boisterously, nosily Syn. เอะอะตึงตัง
ตึงตัง (adj.) impolite See also: crude and impetuous, rash, impertinent, rude, bad-mannered
ตึงตัว (v.) be tense See also: be strained Ops. คลายตัว
ตึงตัว (v.) tight See also: tense, taut Syn. รัดตัว
ตึงเครียด (v.) be tense See also: be strained, be serious, be taut, be tight, be critical, be stern Ops. คลี่คลาย
ตึงเครียด (adj.) tense See also: strained, serious, taut, tight, critical, stern Ops. คลี่คลาย
ตึงเปรี๊ยะ (adj.) too tight See also: extremely tense, extremely strained or tight Ops. หย่อนยาน, หย่อน
English-Thai: HOPE Dictionary
atonicity(แอทโทนิส'ซิที) n. ภาวะไร้ความตึงตัว (lack of tone; atony)
atony(แอท'โทนี) n. การไร้ความตึงตัว, การไร้พลังงาน, ความอ่อนเพลียของกล้ามเนื้อ, การไม่เน้น
brusque(บรัสคฺ) adj. หยาบ,ห้วน,หุนหัน,รับ,ตึงตัง, See also: brusqueness n. ดูbrusque
detente(เดทานทฺ') n. ความผ่อนคลายของวิกฤติการณ์ (ความตึงเครียด) ทางการเมืองระหว่างประเทศ
dystoniaความตึงตัวของกล้ามเนื้อเสื่อม
electricity(อีเลคทริส'ซิที) n. ไฟฟ้า,กระแสไฟฟ้า,วิชาไฟฟ้า,การไฟฟ้า,ประจุไฟฟ้า,ไฟฟ้าสถิต,อารมณ์หรือความรู้สึกที่ตื่นเต้น,เร่าร้อนตึงเครียด
fray(เฟร) {frayed,fraying,frayes} n. การทะเลาะวิวาทอึกทึก,การต่อสู้,ความตกตะลึง. vt. ทำให้ตกตะลึง,ทำให้หลุดลุ่ย,ทำให้เป็นฝอย,ทำให้ตึงเครียด,ทำให้ผิดหวัง,เสียดสี vi. ต่อสู้,ลุดลุ่ย,เป็นปุยยุ่ย,เป็นฝอย
frazzle(แฟรซ'เชิล) vt.,vt. ทำให้หลุดลุ่ย,ทำให้ตึงเครียด,ทำให้ผิดหวัง,เสียดสี,ถู vi. หลุดลุ่ย
frown(เฟราน) vi. คิ้วขมวด,ทำหน้านิ่วคิ้วขมวด,บึ้ง,แสดงความไม่พอใจ,ถมึงตึง. vt. ทำหน้านิ่วคิ้วขมวด. n. หน้านิ่วคิ้วขมวด., See also: frowner n. frowningly adv., Syn. sulk,scowl
high-strungadj. ตึงเครียด,กระสับกระส่าย
high-wrought(ไฮ'รอท) adj. ตื่นเต้นอย่างมาก,เร่าร้อน,ตึงเครียดมาก
hypertensionn. โรคความดันโลหิตสูง,การมีความตึงตัวมากเกินไป
icebreaker(ไอซฺ'เบรเคอะ) n. เรือฝ่าน้ำแข็ง,สิ่งที่ลดความตึงเครียดหรือพิธีรีตองทั้งหลาย
lax(แลคซฺ) adj. หย่อน,ไม่ตึง,หละหลวม,เหลวไหล,ไม่แน่ชัด,คลุมเครือ,ลวก ๆ, See also: laxness n. ดูlax
rampage(แรม'พิจฺ) n. ความโมโหโทโส,พฤติกรรมที่รุนแรง,ความตึงตัง. vi. แสดงออกด้วยความโมโหโทโส,วิ่งพล่าน,ตึงตัง,อาละวาด, -Phr. (on the rampage อาละวาด,มากมาย), Syn. outbreak,frenzy,storm,rage
rampant(แรม'เพินทฺ) adj. รุนแรง,ตึงตัง,อาละวาด,วิ่งพล่าน,แผลงฤทธิ์,ยืนบนขาหลัง., Syn. raging,furious
re-strain(รีสเทรน') vt.,vi. รัดอีก,ทำให้ตึงเครียดอีก,เค้นอีก,กรองอีก,บีบอีก
rough(รัฟ) adj.,n.,v. (ทำให้,กลายเป็น) (สิ่งที่) ขรุขระ,ไม่เรียบ,สาก,หยาบ,กระด้าง,ไม่สวย,มีขนรุงรัง,ไม่ได้ตกแต่ง,ไม่ได้เสริมแต่ง,คร่าว ๆ ,ตึงตัง,หยาบคาย,เกเร, (พายุ) รุนแรง,ไม่เป็นระเบียบ,จลาจล,ยากลำบาก, (ยา) ฤทธิ์แรง,คนเกเร,คนพาล,ความลำบาก,ต้นร่าง
row(โร) vt. พาย,โยกพาย,กรรเชียง vt. พาย,โยกพาย,กรรเชียง,ทะเลาะวิวาทเสียงดัง n. การพาย,แถว,แนว,แถวกระดานหมากรุก,การทะเลาะวิวาทด้วยเสียงตึงตัง,ความอลหม่านอึกทึกครึกโครม,เสียงดังอึกทึกครึกโครม, See also: rowable adj. rower n.
skin-boundadj. หนังตึง,หนังหนาด้าน
skintight(สคิน'ไททฺ) adj. หนังตึง,รัดมาก
strain(สเทรน) vt.,vi.,n. (การ) ทำให้ตึง,ขึงให้แน่น,ทำให้เครียด,ทำให้เคล็ด,ทำให้ตึงเครียด,ขยายเกินไป,ต้องการมากเกินไป,เทของเหลวผ่านที่กรอง,กรองออก,ใช้อำนาจหน้าที่ไปในทางที่ผิด,กอดรัด,ยับยั้ง,รูปงอคดเนื่องจากถูกดึง,ความตึงเครียด,พันธุ์,ชนิด,เชื้อชาติ,วงศ์,สกุล,บรรพบุรุษ
stress(สเทรส) n. ความตึงเครียด,ความบังคับ,การบีบคั้น,ความฉุกละหุก,เสียงหนัก,การกด,การดัน,แรงกดดัน,ตัวกระตุ้น,สิ่งกระตุ้น. vt. เน้นเสียง,เน้นหนัก,ออกเสียงหนัก, See also: stressness n., Syn. emphasis
stringency(สทริน'เจนซี่) n. ความเข้มงวด,ความเคร่งระเบียบ,ความแน่นหนา,ความตึง,ความรีบด่วน,ความฉุกละหุก, Syn. strictness,severity
sullen(ซัล'เลิน) adj. บึ้งตึง,ไม่พูดไม่จา,โกรธ,เคือง,มีอารมณ์บูดบึ้ง,มืดสลัว,เชื่องช้า,เฉื่อยชา., See also: sullenly adv. sullenness n., Syn. morose,glum
surly(เซอ'รี) adj. บูดบึ้ง,บึ้งตึง,หยาบคาย,ไร้มารยาท,ไม่เป็นมิตร,มืดมน,มืดมัว., See also: surlily adv. surliness n., Syn. insolent,rude
taut(ทอท) adj. ตึง,พันแน่น,เกร็ง,ตึงเครียด,เข้มงวด,เคร่งครัด,เรียบร้อย,เป็นระเบียบเรียบร้อย., See also: tautly adv. tautness n., Syn. tense
tauten(ทอท'เทิน) vt.,vi. ทำให้ตึง,ทำให้แน่น,กลายเป็นตึง,กลายเป็นแน่น,ทำให้เป็นระเบียบเรียบร้อย, Syn. tighten,intensify
tense(เทนซฺ) n. กาล (ในไวยากรณ์) ,กริยาแสดงเวลา,กลุ่มของกริยาหรือกาลดังกล่าว adj. ตึง,ตรึงแน่น,รัดแน่น,เครียด, See also: tenseness n., Syn. stretched,taut
tensile(เทน'เซิล) adj. เกี่ยวกับความตึง,ยืดได้,ขยายได้., See also: tensility n., Syn. ductile
tension(เทน'เชิน) n. ความตึง,ความตึงเครียด,แรงเบ่งหรือแก๊สหรือไอ,เครื่องยึด,เครื่องดึง., See also: tensional adj., Syn. tightness,tautness
tight(ไททฺ) adj.,adv.แน่น,หนาแน่น,ตึงแน่น,อัดแน่น,กวดขัน,รัดแน่น,รัดรูป,ไม่รั่ว,อากาศเข้าไม่ได้,คับ,คับแคบ,คับขัน,ยาก,ลำบาก,รัดกุม,ได้ใจความ,เกือบเสมอกัน,ใกล้เคียงกันมาก,ขี้เหนียว,ตระหนี่,เมาเหล้า, (เงิน) ฝืด,คิดดอกเบี้ยอัตราสูง,เป็นที่ต้องการน้อย,เป็นระเบียบ
tightrope(ไททฺ'โรพ) n. เส้นขึงตึงที่ใช้ในการเดินไต่หรือเล่นกายกรรม
tone(โทน) n. เสียงสูงต่ำ,คุณภาพของเสียง,น้ำเสียง,เสียงร้อง,การเน้นเสียงที่พยางค์หนึ่งของคำ,ระบบสี,สีที่ให้,การให้สี,การปรับสี,อิทธิพลของสี,ความตึงตัวของอวัยวะหรือเนื้อเยื่อของร่างกาย. vt.,vi. ทำเสียงเฉพาะ,ปรับเสียง,ปรับสี,ฟื้นฟูสภาพกายหรือจิต -Phr. tone dow
tonic(ทอน'นิค) n. ยาบำรุง,ยาเสริมกำลัง,เสียงหลัก,น้ำควินินโซดา สำหรับดื่มผสมกับเหล้า. adj. บำรุงกำลัง,เกี่ยวกับความตึงตัว,เกี่ยวกับเสียงหนัก, See also: tonically adv., Syn. invigorating,bracing
trance(ทรานซฺ) n.,vt. (ทำให้เกิด) ความมึนงง,ความมึนตึง,สภาพจิตของคนเข้าฌาณหรือทรงเจ้า,จิตในภวังค์,อาการง่วงหลับ,อาการไม่รู้สึกตัว., See also: trancedly adv., Syn. dream,daze
unbrace(อันเบรสฺ') vt. ปลดสายออก,คลายออก,แก้ออก,คลายกังวล,ทำให้คลายความตึงเครียด
English-Thai: Nontri Dictionary
deaf(adj) หูตึง,หูหนวก,ไม่ยอมฟัง,ไม่เชื่อฟัง
befuddle(vt) ทำให้สนเท่ห์,ทำให้สับสน,ทำให้มึนตึง,ทำให้เมา
deafen(vt) ทำให้หูตึง,ทำให้หูหนวก,ทำให้งงงวย
frown(n) การขมวดคิ้ว,ความถมึงทึง,การถลึงตา,ความบึ้งตึง,ความไม่พอใจ
nerveless(adj) ประสาทเสีย,ไม่มีกำลัง,งง,มึนตึง,อ่อนแอ,ขี้ขลาด
rough(adj) ขรุขระ,หยาบ,ไม่เรียบ,รุนแรง(พายุ),ตึงตัง
scowl(n) การทำหน้านิ่วคิ้วขมวด,ความบึ้งตึง
stiff(adj) ตึง,แข็ง,กระด้าง,ยาก,มีพิธีรีตอง,เข้มงวด,ฝืด
stress(n) ความตึงเครียด,น้ำหนัก,เสียงหนัก,การบีบคั้น,การเน้น
sulky(adj) โกรธเคือง,บูดบึ้ง,อารมณ์บูด,บึ้งตึง
sullen(adj) มืดมัว,บูดบึ้ง,มืดสลัว,เฉื่อยชา,บึ้งตึง
taut(adj) เรียบร้อย,เคร่งครัด,ตึงเครียด,เข้มงวด
tense(adj) ตึง,เครียด,ตรึง,แน่น
tension(n) ความตึงเครียด,การดึง,แรงเบ่ง,เครื่องยึด
tight(adj) แน่น,คับ,อึดอัด,ตึง,คับขัน,กวดขัน,ขี้เหนียว
trance(n) อาการเคลิ้ม,ความมึนตึง,ความมึนงง
truculent(adj) ดุร้าย,ก้าวร้าว,ห้าวหาญ,ตึงตัง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tenseตึง, แข็งตึง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
detente; détente (Fr.)การผ่อนคลายความตึงเครียด (ระหว่างประเทศ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
isotonic๑. ความตึงคงที่๒. ความดันเสมอ๓. ความดันออสโมซิสเสมอเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
relax๑. ผ่อนคลาย, หย่อน, ลดความตึง๒. บรรเทาเจ็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
relaxant๑. -ผ่อนคลาย, -หย่อน, -ลดความตึง๒. ยาคลายกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
relaxation๑. การผ่อนคลาย, การหย่อน, การลดความตึง๒. การบรรเทาเจ็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
surface tension๑. ความตึงผิว๒. แรงตึงผิว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
surfactantสารลดแรงตึงผิว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tension๑. ความตึง๒. ความตึงเครียด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alarm Functionภาวะตึงเครียด [การแพทย์]
Demianoff Signอาการปวดจากการตึงตัวของกล้ามเนื้อบั้นเอวด้านหลัง [การแพทย์]
Distensionผนังกระเพาะอาหาร,การพองตึง,แน่นท้อง [การแพทย์]
Emulsion อิมัลชัน การนำเอาสารละลายตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป ซึ่งปกติไม่ผสมกัน เช่น น้ำกับน้ำมัน มาผสมกันโดยการปั่นอย่างรุนแรง หรือโดยใช้สารอิมัลชัน ซึ่งจะปรับสภาพแรงตึงผิวของหยดน้ำหรือสารนั้น ๆ ให้มารวมกันได้ [สิ่งแวดล้อม]
Firmแข็ง,แข็งมาก,แน่น,แน่นตึง [การแพทย์]
surface tensionแรงตึงผิว, ความตึงผิว, แรงที่เกิดขึ้นบนผิวของของเหลวเพื่อที่จะลดพื้นที่ผิว  วัดเป็นแรงต่อหน่วยความยาวบนผิวของของเหลวนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Surfactant สารลดแรงตึงผิว ดู surface-active agent [สิ่งแวดล้อม]
Synthetic detergentสารซักฟอกสังเคราะห์สารทำความสะอาดที่เกิดจากการสังเคราะห์ ประกอบด้วย สารลดแรงตึงผิว ผลิตจาก sulfonation of long chain alcohols, เอสเตอร์, เอมายส์, และอัลคิลเบนซิน สารนี้อาจเป็นแอนไอออนิกหรือนอนไอออนิก [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
stretched (adj.) ตึง See also: แน่น, พันแน่น Syn. firm, tense Ops. loose, loosened
taut (adj.) ตึง See also: แน่น, พันแน่น Syn. stretched, firm, tense Ops. loose, loosened
tauten (vi.) ตึง See also: เกร็ง Syn. contract, stretch, tense Ops. relax, loosen
tense (adj.) ตึง See also: แน่น
tense (vi.) ตึง
stressful (adj.) ตึงเครียด See also: เครียด Syn. tense
stretched (adj.) ตึงเครียด See also: เคร่งเครียด, เครียด Syn. tight Ops. relaxed
taut (adj.) ตึงเครียด See also: เครียด, เคร่งเครียด Syn. tense
tense (adj.) ตึงเครียด See also: เคร่งเครียด, เครียด Syn. stretched, tight Ops. relaxed
uptight (adj.) ตึงเครียด (คำไม่เป็นทางการ) Syn. worried, tense Ops. relax
bowse down (phrv.) ดึงเชือกให้ตึง (การแล่นเรือ)
crick (n.) อาการเจ็บจากกล้ามเนื้อตึง Syn. spasm, cramp, kink
equanimity (n.) จิตใจที่สงบแม้ว่าจะอยู่ภายใต้ความตึงเครียด (คำทางการ) Syn. unexcitability
get the cold shoulder (idm.) ถูกทำมึนตึงใส่ (คำไม่เป็นทางการ)
haul taut (phrv.) ดึงเชือกให้ตึง (การแล่นเรือ)
romp about (phrv.) วิ่งเล่นตึงตัง Syn. horse about, lark about
rowdy (adj.) เอะอะตึงตัง See also: เกเร, พาล, อันธพาล Syn. disorderly, loud, unruly
rowdy (n.) คนชอบเอะอะตึงตัง See also: คนเกเร, คนพาล, คนอันธพาล Syn. hooligan, ruffian
scowl (vt.) ทำหน้าบึ้งตึง See also: ทำหน้านิ่วคิ้วขมวด Syn. glower, disapprove
scowl (vi.) ทำหน้าบึ้งตึง See also: ทำหน้านิ่วคิ้วขมวด Syn. glower
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I can't stand the tension eitherฉันไม่สามารถทนต่อความตึงเครียดด้วยเหมือนกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
For a general purpose product I think the level two ...provide visible all-round improvement ...without adverse effects.ผิวหน้าโดยรวม ตึง กระชับดีขึ้น โดย ไม่มีผลลัพท์ที่ไม่ต้องการ แต่ ครีม No.5 ความเข้มข้นสูงสุด สามารถ สร้างปาฏิหาริย์ได้
His line was strong and made for heavy fish... ... and he held it until it was so taut that beads of water were jumping from it.สายของเขาเป็นคนเข้มแข็งและ ทำให้ปลาหนัก และเขาถือมันไว้จนกระทั่งมัน ตึงดังนั้น ว่าลูกปัดน้ำกระโดดจากมัน
Maybe if I can increase the tension a little more, it will hurt him, and he will jump.บางทีถ้าฉันสามารถเพิ่มความ ตึงเครียดเล็กน้อย มากขึ้นก็จะทำร้ายเขาและเขาจะ กระโดด
He was stiff and sore now... ... and his wounds and all of the strained parts of his body hurt.เขาเป็นคนที่แข็งและเจ็บใน ขณะนี้ และบาดแผลของเขาและ ทั้งหมดของ ส่วนตึงเครียดของร่างกายของ เขาเจ็บ
They've electrified the wire with high tension.ด้วยความตึงเครียดสูง แอชที
And they was always bombing us.ขณะนี้มีไม่ค่อยตึงใด ๆ
Will you take this off? It pinches every time I speak.ช่วยเอาออกให้ทีได้มั้ย มันตึงเวลาพูด
Maybe if we tried working together, we could ease some of the tensions.เราน่าจะร่วมมือกัน จะได้ช่วยกันลดความตึงเครียด
I'm not, either. gentlemen, I think you both should realize the gravity of this moment.- ผมก็เหมือนกัน พวกคุณควรตระหนักถึงความตึงเครียด ของสถานการณ์โลกในตอนนี้
The tension. It's like riding a psychotic horse toward a burning stable.ความตึงเครียด มันก็เหมือนกับการขี่ม้าโรคจิตต่อการเผาไหม้ที่มีเสถียรภาพ
She's a little deaf.หนอนกระสือที่น่าสงสาร เธอหูตึงนิดหน่อย
When it cannot take a long breath, laws are girded too tight. - Without liberty, man is a syncope.ถ้าตึงเกินไปจิตใจก็อยู่ได้ไม่นาน ถ้าไม่มีเสรีภาพก็เหมือนตายตายทั้งเป็น
Not if you hear the sound of a thud from my home, and one week later there's a smell from a decaying human body, and you have to hold a hanky to your face because of the stench.แม้ว่าจะได้ยินเสียงตึงตังโครมคราม จากห้องผม... ...แล้วอาทิตย์ต่อมาได้กลิ่นศพ... ...เหม็นจนคุณต้องเอาผ้าเช็ดหน้า อุดจมูกเวลาเดินผ่าน
Steady! Make it taut! And winch out!ช้าๆ ดึงให้ตึงไว้ กว้านลงไป
Make them taut. Then we'll right it!ดึงเชือกให้ตึงแล้วตั้งลำ
... andtoadegreeitdoes...... และลดความตึงเครียดได้ด้วย...
Sort of stretched like butter scraped over too much bread.เหมือนถูกขึงตึง แบบเนยน้อยนิดป้ายขนมปังแผ่นโต
They will treat you reporting from Kigali, Rwanda, where tensions are high as the deadline for the U.N.-brokered peace agreement approaches.พวกเขาจะหลอก รายงานจาก คิกาลี ราวันดา ที่ๆแผ่นดินจะสูงขึ้น สถานการ์ณตึงเครียดมากขึ้น เมื่อถึงขอเสนอจับมือของประชาชาติ
It is a very tense situation, and I just want to assure the families of those who are there that we are doing everything we possibly can to try to ensure the safety of our citizens there.ตอนนี้สถานการ์ณตึงเครียด ผมพยายามจะทำให้ทุกครอบครัว ที่อยู่ที่นั่นมั่นใจ ผมจะพยายามทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้ เพื่อรับรองความปลอดภัย สำหรับทุกคนที่อยู่ที่นั่น
His motive remains unclear, and tensions run high.แรงจูงใจยังไม่ถูกเปิดเผย และมีความตึงเครียดสูง
Yeah, well, no time for dance. It's all about band, band, band.ใช่ เราไม่มีเวลาเต้นตะลึงตึงๆ แต่มันเกี่ยวกับวงดนตรี ๆ
Master gait, master bait, either way strains the balls!การล่าเหยื่อนายท่านได้เริ่มแล้ว ไม่ว่าจะทางใดความตึงเครียดก็ยังคงอยู่!
I am just feeling bored and even though she is not up to standard, but she may bring something refreshing into the Palace.แค่นี้ผมรู้สึกเบื่อจะแย่อยู่แล้ว และถึงเธอจะดูไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ เธออาจจะลดความตึงเครียดภายในวังได้
And we start to feel the tension.เราจะรู้สึกตึงเครียด
And there was inevitably some suspense.มันเป็นเรื่องตึงเครียดอย่างช่วยไม่ได้
He's strung out like a tight guitar string all the time.เขาตึงเหมือนสายกีตาร์ตลอดเวลา
Some stretches, and the shoulder feels great.ยังตึงๆอยู่บ้าง แต่ตอนนี้ที่ไหล่รู้สึกดีแล้ว
Yeah,my boobs are a little sore,which... hey,I'm trying to cheer you up here,george.ใช่ รู้สึกว่าหน้าอกตึงๆ เฮ้,นี่ฉันพยายามให้กำลังใจคุณนะ จอร์จ
We stretch your upper body using weights until the tension pops the spine into position.เราจะยึดร่างกายส่วนบนของคุณโดยใช้น้ำหนักถ่วง จนกว่าแรงตึงจะดึงให้กระดูกสันหลังเข้าที่
YOU SEEM A LITTLE TENSE. HOW ABOUT A BACK RUB?ตัวคุณตึงนิดหน่อยนะ จะนวดยังไงดีนะ?
Hearing's the first thing to go.หูตึงนี่เป็นเรื่องแรกที่ต้องเจอ
HAS PUT A HUGE STRAIN ON OUR FAMILY,ทำให้เกิดความตึงเครียดในครอบครัวของเรา
You ever tighten a guitar string really, really slowly?ถ้ามันตึงหรีอหย่อนไป มันจะทำให้เสียงเพี้ยน
This is as real as it's ever gonna get.ตั้งแต่อ่าวอาหรับ ถืงทะเลเหลือง เป็นอะไรที่ตึงเครียดที่สุด
Maybe we should kiss, just to break the tension.บางทีเรานะจะจูบกันนะ\ เพื่อลดความตึงเครียด
You're a bit deaf, aren't you?คุณนี่ท่าทางจะหูตึงนะ ว่ามั้ย?
All overwrought with guilt about your mistakes.ทั้งหมดกำลังตึงเครียดมากไปเพราะว่าข้อผิดพลาดของคุณ.
Why did you make the atmosphere this awkward?ทำไมนายทำให้บรรยากาศมันตึงเครียดแบบนี้นะ?
There's been some tension between my husband and me.มีความตึงเครียดระหว่างฉันกับสามี
There's a tension in that music that you can feel.มันมีความตึงเครียดอยู่ในดนตรี ที่คุณสามารถรู้สึกได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตึง
Back to top