ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unexcitability

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unexcitability*, -unexcitability-

unexcitability ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unexcitability (n.) จิตใจที่สงบแม้ว่าจะอยู่ภายใต้ความตึงเครียด (คำทางการ)
unexcitability (n.) ความสามารถควบคุมการแสดงออกได้ดี See also: การคุมสติ, การสามารถควบคุมอารมณ์ Syn. self-control, self-restraint
unexcitability (n.) การควบคุมตัวเองได้ในสถานการณ์ที่บีบบังคับ See also: การควบคุมสติได้ Syn. self-control, temperance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unexcitability
Back to top